blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: (Bil-Malti & In English) AUDIO GOSPEL OF JOHN, CHAPTER 6 - I AM THE BREAD THAT CAME DOWN FROM HEAVEN; I AM THE BREAD OF LIFE --- "Do you also want to leave ?" ---&--- The 7 Secrets of the Eucharist...

Saturday, August 08, 2015

(Bil-Malti & In English) AUDIO GOSPEL OF JOHN, CHAPTER 6 - I AM THE BREAD THAT CAME DOWN FROM HEAVEN; I AM THE BREAD OF LIFE --- "Do you also want to leave ?" ---&--- The 7 Secrets of the Eucharist...

 AUDIO GOSPEL OF JOHN, CHAPTER  6
http://www.gloria.tv/media/CKkfWQ8wmxT
in Gloria.tv - rosann55
 

 
 


The Blessed Virgin Mary - the Ark of the New Covenant - the first Monstrance who carried the Word of God made Man.
 
 
 
 
 Nurtured by His Word...
 
 
And Jesus gives us Himself - His Body, His Blood, His Soul and Divinity united with God the Father and the Holy Spirit in the Holy Trinity... in Holy Communion
 


THE BREAD THAT JESUS GIVES IS MORE THAN HIS WORDS, MORE THAN HIS TEACHINGS --- JESUS SAID POINT BLANK - I AM THE BREAD OF LIFE - He didn't say - MY WORDS ARE THE BREAD OF LIFE...YET AT EVERY MASS HE GIVES US BOTH - BOTH HIS WORDS IN THE BIBLE AND HIS VERY SELF IN HOLY COMMUNION !


BREAD OF LIFE (Reflection for 2nd August 2015 - Year B)

 


Gospel of John chapter 6 - in Maltese language...
 
MILL-EVANĠELJU SKOND SAN ĠWANN, KAPITLU 6


 
6. Ġesù jitma' ħamest elef
(Mt 14, 13-21 ; Mk 6, 30-44 ; Lq 9, 10-17)
 
[Ġw:6:1] Wara dan, Ġesù telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija, jew ta' Tiberija. [Ġw:6:2] Ħafna nies marru warajh, għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. [Ġw:6:3] Ġesù tela' lejn l-għoljiet u qagħad hemm bilqiegħda mad-dixxipli tiegħu. [Ġw:6:4] Kien qrib l-Għid, il-festa tal-Lhud. [Ġw:6:5] Ġesù rafa' għajnejh, lemaħ kotra ta' nies ġejja lejh, u qal lil Filippu: "Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x'jieklu?" [Ġw:6:6] Dan qalulu biex jippruvah, għaliex hu kien jaf x'sejjer jagħmel. [Ġw:6:7] Filippu wieġbu: "Mitejn dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit." [Ġw:6:8] Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indrì, ħu Xmun Pietru, qallu:[Ġw:6:9] "Hawn tfajjel li għandu ħames ħobżiet tax-xgħir u żewġ ħutiet żgħar; imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies?" [Ġw:6:10] "Qiegħdu n-nies bilqiegħda," qal Ġesù. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix. Għalhekk in-nies, xi ħamest elef raġel, qagħdu bilqiegħda. [Ġw:6:11] Ġesù ħa l-ħobżiet, radd il-ħajr, u qassamhom lil dawk li kienu bilqiegħda; hekk ukoll għamel bil-ħut, u kulħadd ħa kemm ried. [Ġw:6:12] Meta xebgħu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: "Iġbru l-loqom li baqa', biex xejn ma jinħela." [Ġw:6:13] Marru jiġbruhom, u mlew tnax-il qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-ħames ħobżiet tax-xgħir wara li kienu kielu. [Ġw:6:14] Għalhekk dawn in-nies, meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesù, qalu: "Dan hu tassew il-Profeta li għandu jiġi fid-dinja!" [Ġw:6:15] Imma Ġesù, meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jeħduh bilfors ħalli jagħmluh sultan, raġa' warrab waħdu lejn l-għoljiet.
 
Ġesù jimxi fuq il-baħar
(Mt 14, 22-33 ; Mk 6, 45-52)
[Ġw:6:16] Xħin sar filgħaxija, id-dixxipli tiegħu niżlu ħdejn il-baħar, [Ġw:6:17] rikbu dgħajsa u ġibdu għax-xatt l-ieħor tal-baħar, lejn Kafarnahum. Kien ġa dalam, u Ġesù kien għadu ma ġiex jilħaqhom. [Ġw:6:18] Il-baħar kien qam sewwa, għax kien qiegħed jonfoħ riħ qawwi. [Ġw:6:19] Mela wara li kienu qadfu xi ħamsa u għoxrin jew tletin stadju, raw lil Ġesù miexi fuq il-baħar riesaq lejn id-dgħajsa, u beżgħu. [Ġw:6:20] Imma hu qalilhom: "Jiena hu, la tibżgħux." [Ġw:6:21] Għalhekk riedu jtellgħuh fuq id-dgħajsa, iżda minnufih id-dgħajsa messet l-art fejn kienu sejrin.
 
Ġesù hu l-ħobż tal-ħajja
[Ġw:6:22] L-għada, in-nies li kienu għadhom in-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlief dgħajsa waħda u li Ġesù ma kienx tela' fiha mad-dixxipli tiegħu, imma li d-dixxipli kienu marru weħidhom. [Ġw:6:23] Mela waslu xi dgħajjes oħra minn Tiberija qrib fejn kienu kielu l-ħobż wara li l-Mulej kien radd il-ħajr. [Ġw:6:24] Iżda n-nies, meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesù u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnahum ifittxu lil Ġesù.
[Ġw:6:25] U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh: "Rabbi, meta ġejt hawn?" [Ġw:6:26] Ġesù weġibhom: "Tassew tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma għax kiltu mill-ħobż u xbajtu. [Ġw:6:27] Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' għall-ħajja ta' dejjem, dak li Bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġill tiegħu." [Ġw:6:28] Mbagħad staqsewh: "X'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla?" [Ġw:6:29] Weġibhom Ġesù: "L-opra ta' Alla hija din: li intom temmnu f'dak li huwa bagħat." [Ġw:6:30] Qalulu: "X'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemmnuk? X'sejjer tagħmel? [Ġw:6:31] Missirijietna kielu l-manna fid-deżert, bħalma hemm miktub, 'Tahom jieklu ħobż mis-sema.' " [Ġw:6:32] Weġibhom Ġesù: "Tassew tassew ngħidilkom, mhux Mosè takom il-ħobż mis-sema, iżda Missieri jagħtikom il-ħobż tassew mis-sema; [Ġw:6:33] għaliex il-ħobż ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja."
[Ġw:6:34] "Sinjur," qalulu huma, "agħtina dejjem minn dan il-ħobż." [Ġw:6:35] Weġibhom Ġesù: "Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għatx. [Ġw:6:36] Imma jiena ġa għedtilkom li, għalkemm rajtuni, ma emmintux. [Ġw:6:37] Dawk kollha li jagħtini Missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx 'il barra; [Ġw:6:38] għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma  r-rieda ta' min bagħatni. [Ġw:6:39] Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajjmu mill-imwiet  fl-aħħar jum. [Ġw:6:40] Din hi tabilħaqq ir-rieda ta' Missieri: li kull min jara lill-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum."
[Ġw:6:41] Il-Lhud bdew igergru fuqu għax kien qal, 'Jiena hu l-ħobż li niżel mis-sema.' [Ġw:6:42] U bdew jgħidu: "Dan m'huwiex Ġesù bin Ġużeppi? Lil missieru u 'l ommu ma nafuhomx? Mela kif qiegħed jgħid, 'Jiena nżilt mis-sema'?" [Ġw:6:43] Ġesù weġibhom: "Toqogħdux tgorru bejnietkom. [Ġw:6:44] Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja; u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum. [Ġw:6:45] Hemm miktub fil-Profeti, 'U kulħadd ikun mgħallem minn Alla.' Mela kull min jisma' lill-Missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. [Ġw:6:46] Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-Missier ħlief dak li hu minn Alla; hu dan li ra lill-Missier. [Ġw:6:47] Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. [Ġw:6:48] Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. [Ġw:6:49] Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert, u mietu; [Ġw:6:50] dan hu l-ħobż nieżel mis-sema, biex min jiekol minnu ma jmutx. [Ġw:6:51] Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja."
[Ġw:6:52] Fuq hekk il-Lhud tlewwmu bejniethom, u bdew jgħidu: "Kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh?" [Ġw:6:53] Ġesù mela qalilhom: "Tassew tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. [Ġw:6:54] Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem, u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum. [Ġw:6:55] Għax ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb. [Ġw:6:56] Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. [Ġw:6:57] Bħalma bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b'Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija. [Ġw:6:58] Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema; m'huwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu; min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem." [Ġw:6:59] Dan qalu huwa u jgħallem fis-sinagoga, f'Kafarnahum.
 
Il-kliem tal-ħajja ta' dejjem
[Ġw:6:60] Ħafna dixxipli tiegħu, meta semgħuh, qalu: "Iebes dan il-kliem! Min jiflaħ jisimgħu?" [Ġw:6:61] Ġesù ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk, u qalilhom: "Dan il-kliem qiegħed ifixkilkom? [Ġw:6:62] Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil Bin il-bniedem tiela' fejn kien qabel? [Ġw:6:63] Hu l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jiena għedtilkom huwa spirtu u ħajja. [Ġw:6:64] Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemmnux." Għaliex Ġesù kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma emmnux u min kien dak li kellu jittradih. [Ġw:6:65] U ssokta jgħidilhom: "Kien għalhekk li jiena għedtilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missier ma jagħtihx li jiġi." [Ġw:6:66] Minn dak in-nhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. [Ġw:6:67] Mbagħad Ġesù qal lit-Tnax: "Tridux titilqu intom ukoll?" [Ġw:6:68] Wieġbu Xmun Pietru: "Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, [Ġw:6:69] u aħna emminna u għarafna li inti l-Qaddis ta' Alla." [Ġw:6:70] Qalilhom Ġesù: "M'hux jien kont li għażiltkom lilkom it-Tnax? U madankollu wieħed minnkom huwa xitan." [Ġw:6:71] Kien qiegħed jgħid għal Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota, għax kien hu li kellu jittradih, hu, wieħed mit-Tnax.

><>            ><>            ><>
 

 

... "Do you also want to leave ?"
><>            ><>            ><>
 

THE 7 SECRETS OF THE EUCHARIST by Vinny Flynn (based on his 'must read' book by the same name)  
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/07/the-7-secrets-of-eucharist-by-vinny.html

><>            ><>            ><> 


"Marian Coredemption and the Mystery of the Eucharist – In the thought of Mother Mary Constance Zauli”
video published in Youtube by FFIPerth  on 12 Aug 2015
Listen to this read excerpt of “Marian Coredemption and the Mystery of the Eucharist – In the thought of Mother Mary Constance Zauli”, a paper presented by Fr. Stefano Manelli at the 6th annual International Symposium on Marian Coredemption (held July 20-23, 2005 at Worth Abbey School, Sussex, England). The complete paper of Fr. Manelli, as well as that of the other presenters is compiled in Volume 6 of the “Mary at the Foot of the Cross” series produced by the Academy of the Immaculate

Marian Coredemption

https://www.youtube.com/watch?v=hfWvcEaOb7I


Mary Coredemptrix in the Eucharistic Mystery
Catholics always believe that there is a close association between the mystery of Christ in the Holy Eucharist and the mystery of Mary. This “sense of faith” is given theological and doctrinal exposition in this exciting new volume of Mary at the Foot of the Cross - VI: Marian Coredemption in the Eucharistic Mystery.
Originally presented as Acts of the Marian symposium in England in the year of the Eucharist 2005, this precious collection of articles presents profound insights on the relationship between Marian Coredemption and Eucharistic mystery. Articles such as the late John Paul II’s teachings on Mary’s Presence in the Mass, Mary and the Eucharist in John of the Cross, St. Louis Grignion de Montfort, Adrienne Von Speyer, St. Veronica Giuliani, are only some of the most inspiring thought on the subject matter compiled in one decent volume. Ideal for scholarly research written by theologians and scholars, this volume is also accessible to non-professional readers as well. A must reading on the central truth of our Catholic faith: Mary and the Holy Eucharist.


http://academyoftheimmaculate.com/mftc-6-coredemptrix-in-the-eucharistic-mystery.html#.Vc7v9Snoumh

.

No comments: