blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: AUGUST 14 - St. Maximilian Mary Kolbe, Apostle of Mary - Gospel-- John 15:12-17 - Homily --- San Massimilian Marija Kolbe, Presbiteru u Martri (1894-1941)

Tuesday, August 14, 2012

AUGUST 14 - St. Maximilian Mary Kolbe, Apostle of Mary - Gospel-- John 15:12-17 - Homily --- San Massimilian Marija Kolbe, Presbiteru u Martri (1894-1941)


 
St. Maximilian Kolbe

 
 
 
 
Rajmond, kif kien jismu l-qaddis qabel daħal reliġjuż, twieled Zdunska Wola fil-Polonja fl-1894.  Meta kien għadu żagħżugħ daħal mal-Franġiskani Konventwali u ħa l-isem ta’ Fra Massimiljan Marija.  Temm l-istudji tal-filosofija u t-teoloíija f’Ruma, fejn waqqaf il-Milizzja ta’ Marija Immakulata meta kien għadu student fil-kulleġġ internazzjonali ta’ l-Ordni f’Ruma.  Malli ordna saċerdot reġa’ lejn il-Polonja fejn intefa’ b’ħeġġa li ma bħalha fil-ħidma pastorali. Ħajtu tingħel għaliha għall-imħabba ħerqana li kellu lejn l-Immakulata u għall-appostolat Marjan.  Meta mar fil-missjoni tal-Ġappun, San Massimiljan  ħaddem kemm felaħ il-kelma u l-istampa għat-tixrid tal-Fidi Nisranija.  Meta mbagħad reġa’ lejn il-Polonja, huwa kompla l-ħidma Marjana fi Niepokalanow, il-Belt ta’ l-Immakulata, li waqqafha hu stess.  Fi zmien it-tieni gwerra dinjija kien arrestat u meħud fil-kamp ta’ Oswiecim (= Auschwitz).  Hemm, b’għemil għoli ta’ mhabba, offra ħajtu bi bdil ma’ dik ta’ wieħed mill-priġunieri sħabu, missier ta’ familja.  San Massimiljan temm ħajtu fil-bunker tal-mewt lejlet l-Assunta, fl-14 ta’ Awwissu 1941.  Fl-1971 il-Papa Pawlu VI kiteb lil Kolbe mal-Beati, filwaqt li fl-10 ta’ Ottubru 1982 il-Papa  Ġann-Pawl II kitbu mal-qaddisin martri, għad li bħala beatu kien meqjus b’konfessur, u għazlu bħala “patrun ta’ dażmenijiet imqallba.”  San Massimiljan huwa l-ewwel vittma ta’ l-aħħar gwerra li ngħatat il-ġieħ ta’ l-altari u ngħarfet bħala Martri ta’ l-Imħabba mill-Knisja Universali.
 

 
Satan's Ultimate Destruction
video from Fr Paul Nicholson
video
 
 
 
 
TO JESUS THROUGH MARY IN THE SPIRIT OF ST. MAXIMILIAN KOLBE  
 
 
O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to you, especially the enemies of the Church and those recommended to you.
 
O Marija, li dhalt fid-dinja minghajr tebgha, aqlalna l-grazzja li nohorgu minnha, minghajr htija.
 
 

 
 
 

 
 
Jn 15:12-17 -- "New Commandment, love each other"- "Kmandament ġdid, ħobbu lil xulxin"

 
[Ġw:15:12] Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. [Ġw:15:13] Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. [Ġw:15:14] Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. [Ġw:15:15] Ma nsejjħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x'jagħmel sidu; sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand Missieri jiena għarrafthulkom. [Ġw:15:16] Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa', ħalli kull ma titolbu lill-Missier f'ismi, huwa jagħtihulkom.  [Ġw:15:17] Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin.
 
 
Aug 14 - Homily: St. Maximilian Mary Kolbe, Apostle of Mary  
 

Homily (18min) On this solemnity of St. Maximilian Mary Kolbe, Martyr of Charity, Apostle of Consecration to Mary, and patron of the Franciscans of the Immaculate and of our difficult century, Fr. Bonaventure preaches on his heroic life, whose zeal was always inspired by and led to incomprehensible heights by the Immaculate Virgin. Ave Maria!
Mass: St. Maximilian Kolbe - Solemnity
Readings:
1st: wis 3:1 9
Resp: psa 116:1017
2nd: 1jo 3:13 18
Gsp: joh 15:12 17
.