blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: May 31 THE VISITATION --- 31 ta' Mejju - il-viżitazzjoni - IŻ-ŻJARA TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA - FESTA ... The True Happiness...

Thursday, May 31, 2012

May 31 THE VISITATION --- 31 ta' Mejju - il-viżitazzjoni - IŻ-ŻJARA TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA - FESTA ... The True Happiness...

 
 
 
 
The Science Of Happiness HD
Sometimes its hard to be happy. But if you look at the wonderful gospel scene of Our Lady's visit to her cousin St. Elizabeth, you will see how the Holy Spirit reveals the science of real happiness. You too, can sing the Magnificat ... if you submit to the 'science of happiness'!


 
 
 
 
 The First Disciple (5/31/16) 

31 ta' Mejju - IŻ-ŻJARA TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA - FESTA


ANTIFONA TAL-INTROJTU (Salm 65:16)
Ejjew, isimgħu u ngħidilkom,
intom ilkoll li tibżgħu minn Alla,
ngħidilkom x'għamel miegħi.

LEZZJONI 1 (Sofonija 3:14-18)

Qari mill-ktieb tal-Profeta Sofonija

[Sof:3:14] Għajjat bil-ferħ ta' qalbek, bint Sijon, Iżrael, samma' leħnek! Infexx fl-hena u ifraħ b'qalbek kollha, bint Ġerusalemm![Sof:3:15]Neħħa l-Mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik, keċċa l-għedewwa tiegħek. Is-sultan t'Iżrael, il-Mulej, hu f'nofsok; ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża'.[Sof:3:16] Dakinhar jgħidu lil Ġerusalemm: "Tibżax, Sijon, tħallix idejk jintelqu:[Sof:3:17] il-Mulej, Alla tiegħek, qiegħed f'nofsok, gwerrier li jsalva; minħabba fik jithenna b'hena kbir, fi mħabbtu jġeddek, jinfexx minħabba fik f'għajat ta' ferħ,[Sof:3:18]bħalkieku f'jum ta' festa.
Il-Kelma tal-Mulej

jew

LEZZJONI 1 (Rumani 12:9-16b)

Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lir-Rumani

[Rum:12:9] Huti: Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiċċb'ieħor; taħmlux il-ħażen; żommu mat-tajjeb.[Rum:12:10] Ħobbu lil xulxin bħal aħwa; fittxu li tistmaw lil xulxin.[Rum:12:11] Tħallux il-ħrara tagħkom tibred, tħeġġu fl-ispirtu, aqdu lill-Mulej.[Rum:12:12] Ifirħu bit-tama, stabru fl-hemm, itolbu bla waqfien.[Rum:12:13]Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn; ilqgħu f'darkom lill-barranin.[Rum:12:14]Bierku lil dawk li jippersegwitawkom; bierku, u la tisħtu lil ħadd.[Rum:12:15]Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki.[Rum:12:16] Aħsbu f'xulxin l-istess, taħsbux fi ħwejjeġ kbar, imma fittxu l-umli.
Il-Kelma tal-Mulej 

SALM RESPONSORJALI (Isaija:12:2-6)

R. Kbir hu f'nosok il-Qaddis ta' Israel

Alla s-salvazzjoni tiegħi,
jiena nittama u ma nibżax.
Għax il-qawwa u il-għana tiegħi hu l-Mulej,
hu s-salvazzjoni tiegħi.
Kollkom ferħana,
timlew l-ilma mill-għejjun tas-salvazzjoni. R.
Għannu lill-Mulej, sejjħu lil ismu,
għarrfu lill-ġnus l-għeġubijiet tiegħu,
xandru li ismu huwa fil-għoli. R
Għannu lill-Mulej għax għamel ħwejjeġkbar;
ħa jkun dan magħruf min-nies kollha ta' l-art.
Aqbeż bil-ferħ,għanni,
int li tgħammar f'Sijon,
għax kbir hu f'nofsok il-Qaddis ta' Iżrael. R

ALLELUJA (Luqa 1:45)

Alleluja. R. Alleluja

Ħienja int, Verġni Marija, għax emmint li jseħħ
dak kollu li l-Mulej bagħat igħidlek.

R. Alleluja
EVANĠELJU (Luqa 1:39-56)

Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa

[Lq:1:39] F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f'belt tal-Lhudija.[Lq:1:40]Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta.[Lq:1:41] Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu;[Lq:1:42]u nfexxet f'għajta kbira u qalet: "Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek![Lq:1:43]U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi?[Lq:1:44] Għax ara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ.[Lq:1:45] Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej."
[Lq:1:46] Mbagħad qalet Marija: "Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,[Lq:1:47] u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi,[Lq:1:48] għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja,[Lq:1:49] għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem tiegħu.[Lq:1:50] Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu.[Lq:1:51] Hu wera l-qawwa ta' driegħu, xerred lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom.[Lq:1:52] Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, u għolla ċ-ċkejknin.[Lq:1:53] Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ, u l-għonja bagħathom 'il barra b'xejn.[Lq:1:54] Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu,[Lq:1:55] bħalma wiegħed lil missirijietna, b'riżq Abraham u nislu għal dejjem."[Lq:1:56]Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha.

 
 
 

 ><>            ><>            ><>
 
 
 

REFLECTIONS:

Do you recognize the indwelling presence of the Lord Jesus in your life? Blessed are you if you see and recognize the Lord with the "eyes of faith". The word "blessed" [makarios in Greek] literally

means "happiness" or "beatitude". It describes a kind of joy which is serene and untouchable, self-contained, and independent from chance and changing circumstances of life. There is a certain paradox for those "blessed" by the Lord. Mary was given the "blessedness" of being the mother of the Son of God. That blessedness also would become a sword which pierced her heart as her Son died upon the cross. Anselm, a great teacher and Archbishop of Canterbury (1033-1109), spoke these words in a homily: "Without God's Son nothing could exist; without Mary's son, nothing could be redeemed." To be chosen by God is an awesome privilege and responsibility. Mary received both a crown of joy and a cross of sorrow. Her joy was not diminished by her sorrow because it was fueled by her faith, hope, and trust in God and his promises. Jesus promised his disciples that "no one will take your joy from you" (John 16:22). The Lord gives us a supernatural joy which  enables us to bear any sorrow or pain and which neither life nor death  can take away. Do you know the joy of a life given over to God in faith  and trust?

What is the significance of Mary's visit to her cousin Elizabeth before the birth of Jesus? When Elizabeth greeted Mary and recognized the Messiah in Mary's womb they were filled with the Holy Spirit and with a joyful anticipation of the fulfillment of God's promise to give a Saviour. What a marvelous wonder for God to fill not only Elizabeth's heart with his Holy Spirit but the child in her womb as well. John the Baptist, even before the birth of the Messiah, pointed to his coming and leapt for joy in the womb of his mother as the Holy Spirit revealed to him the presence of the King to be born. The Holy Spirit is God's gift to us to enable us to know and experience the indwelling presence of God and the power of his kingdom. The Holy Spirit is the way in which God reigns within each of us. Do you live in the joy and knowledge of God's indwelling presence with you through his Holy Spirit?

"Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and give me joy in seeking you more closely. Increase my faith in all your promises, my hope in the joys of heaven, and my love for You as my All."

&&&

 
 
"Finding Happiness", Fr. Robert Spitzer, SJ, PHd
.