blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: St. Benedict Medal on the Holy Cross with the figure of Jesus Christ Our Lord - Il-Midalja ta' San Benedittu fis-Salib Imqaddes bil-figura ta' Sidna Gesù Kristu

Thursday, July 11, 2013

St. Benedict Medal on the Holy Cross with the figure of Jesus Christ Our Lord - Il-Midalja ta' San Benedittu fis-Salib Imqaddes bil-figura ta' Sidna Gesù Kristu

 
 
 
 
 
 
 
 
The Miraculous Medal of Saint Benedict  

 
 
 
 
><>       ><>       ><>
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tifsir tal-MidaljaPicture
 


Il-kitba li hemm fis-salibli jidher fil-midalja, imsejħa id-domna tal-PATRIJARKA IMQADDES BENEDITTU.
L-ittri tal-ġnub C.S.P.B. ifissru CRUX  SANCTI  PATRIS  BENEDICTI.  SALIB TAL-Imqaddes Patrijarka Benedittu.
   

Il-ħames ittri weqfin ta’ nofs is-salib C.S.S.M.L. ifissru 
CRUX  SANCTA  SIT  MIHI LUX.  Is-Salib imqaddes ikun id-Dawl tiegħi.   

Il-ħames ittri l-oħra ta’ nofs is-salib N.D.S.M.D. ifissru
NON DOEMON SIT MIHI DUX.  Mhux id-demonju li jmexxini: jiġifieri ma nimxix taħt il-bandiera tad-demonju.
   

L-erbatax tad-dawra V.T.S.N.S.M.V.S.E.Q.L.I.V.B. ifissru VADE RETRO SATAN NUMQUAM  SUADE  MIHI  VANA  SUNT  MALA  QUOE  LIBAS  IPSE  VENENA BIBAS.  Jiġifieri erġa lura ja għadu ta’ l-infern: f’rasi la ddaħħal qatt frugħat: ixrob waħdek it-toskiet.
   

In-nisrani, li b’fidi ħajja f’Sidna Ġesu’ Kristu u b’tama qawwija fit-talb li jagħmel Alla għalina, l-Patrijarka San Benedittu iġib fuqu, jew jinsab f’daru dan is-salib; din il-ħaġa tiswielu biex joħroġ rebbieħ mit-tiġrib ta’ l-għadu, biex jiġi mħares min-nar, mill-għarqa, mill-pesta, mill-ħsarat tal-ġisem u tar-ruħ, ifieq mill-mard, jeħles minn kull deni, jaqla s-sabar, l-għajnuniet u l-grazzji li jixtieq.  Dan għandu għalhekk kuljum jew meta jrid il-grazzji fuq kollox kull nħar ta’ tlieta jindem bil-qalb jgħid ħames glorja Patri eċċ f’ġieh il-passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, tliet Ave Maria eċċ f’ġieh Sidtna Maria Verġni u tliet Gloria Patri eċċ f’ġieh il-Patrijarka ta’ San Benedittu.
Is-salib mqaddes huwa ta’ siwi bla tmiem.  Bih Sidna Ġesu’ rebaħ ‘l għadu ta’ l-infern u kif jgħid l-għaref Papa S. Girgor il-Kbir, fit-tieni ktieb tad-djalogi, l-Imqaddes Benedittu għamel l-egħġubijiet ta’ bla tarf.

Fuq il-wegħda li għamel l’Imqaddes Benedittu lil S Geltrude, kif naqraw fil-kapitlu ħdax tar-rivelzzjonijiet tagħha issir din it-talba.

O Missier l-Għaziz S. Benedittu, għal ġieh li jogħġob ‘l Alla bih jagħnik b’mewta wisq glorjuza u jhennik u jagħmlek hieni, nitolbok tiġi waqt il-mewt, tieqaf miegħi u miegħi ssaħħah kull ma wegħidt lil Imqaddsa Verġni Gertrude.

...U min jaf jaqra jgħid l-antifona Stans in oratorio eċċ b’oremus Deus qui preiosam mortem eċċ. Min ma jaqrax jgħid 3 Pater, 3 Ave. Stans

Fil-waqt li l-maħbub t’Alla Benedittu kien qiegħed fl-oratorju mwettaq bil-Gisem u d-Demm tas-Sinjur, mizmum mid-dixxipli rafa l-idejn tiegħu lejn is-sema u qalb il-kliem ta’ talb ħareġ l-Spirtu tiegħu li minn triq imżewqa b’damaks mill-isbaħ u imżejna b’tant dawl deher jitla’ lejn is-Sema.
 
V/. Rebbieħ inti dehert quddiem is-Sinjur.
R/. U għalhekk is-Sinjur żejnek bil-glorja.

Nitolbu.
O Alla tiegħi li żejjint b’tant privileggi l-mewt tal-Imqaddes Missier tagħna Benedittu nitolbuk aħna servi tiegħek li tagħmel li nibqgħu niftakru fiha b’devozzjoni u mil-prezenza imqaddsa tiegħu fil-mewt tagħna inkunu difiżi mill-assalti tal-għedewwa għal ħniena tas-Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu.  Ammen.><>       ><>       ><>
 
 
ANTIPHON.
 
Stans in Oratorio, dilectus Domini Benedictus, Corpore et Sanguine Dominico munitus, inter discipulorum manus imbecillia membra sustentans, erectis in coelum manibus, inter verba orationis spiritum efflavit, qui per viam stratam palliis, et innumeris coruscam lampadibus, coelum ascendere visus est.

V. Gloriosus apparuisti in conspectu Domini.
R. Propterea decorem induit te Dominus.

ORATIO.
Deus, qui pretiosam mortem sanctissimi Patris Benedicti tot tantisque privilegiis decorasti: concede, quaesumus: ut cujus memoriam recolimus, ejus in obitu nostro beata praesentia ab hostium muniamur insidiis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.


><>       ><>       ><>

ANTIPHON.
Benedict, the beloved of our Lord, whilst standing in the Church, having been fortified with the Body and Blood of the Lord, supporting his failing limbs on the arms of his disciples, with his hands upraised to Heaven, breathed forth his soul amidst words of prayer, and was seen ascending into heaven by a path most richly hung with tapestry, and lit up with countless lamps.

V. Thou didst appear glorious in the sight of the Lord.
R. Therefore did he clothe thee with beauty.

PRAYER.
O, God! who didst adorn the precious death of most holy Father Benedict with so many and so great privileges; grant we beseech thee, that at our death we may be defended from the snares of our enemies, by the blessed presence of him whose memory we celebrate. Through Christ our Lord. Amen.
  
><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><> 
  
 
 

THE JUBILEE MEDAL OF ST. BENEDICT