blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: THE ANGELUS - L-ANĠELUS

Tuesday, July 03, 2012

THE ANGELUS - L-ANĠELUS

L-Angelus minn fuq Radju Marija Malta 102.3fm

 

L-Anġelus


Fl-Isem tal-Missier u ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu s-Santu, Ammen.


L-Anġlu ta’ Alla ħabbar lil Marija  --  U hija saret omm mill-Ispirtu s-Santu.


--- Is-Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù

--- Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina l-midimbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen


Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej  --  Ikun minni skond kelmtek.

--- Sliema u Qaddisa.U l-Iben ta’ Alla sar Bniedem  --  U għammar fostna.

--- Sliema u Qaddisa.Itlob għalina, Qaddisa Omm Alla  --  Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħedna Kristu.

Nitolbu
Xerred, nitolbuk, Mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek, biex aħna li bit-tħabbira tal-anġlu, għarafna li Kristu Ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu, naslu għas-sebħ tal-qawmien mill-imwiet, bl-istess Kristu Sidna. Ammen.

--- Glorja lill-Missier u lil Iben u lil Ispirtu s-Santu, kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Ammen.

- San Ġużepp ta' qalb safja - Itlob għalina

- Agħtihom O Mulej il-Mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem. Ammen 


Fl-Isem tal-Missier u ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu s-Santu, Ammen.


><>       ><>       ><>Angelus

https://www.youtube.com/watch?v=cQse864GuN8

><>           ><>            ><>
 

OUR CATHOLIC PRAYERS - THE ANGELUS
http://www.ourcatholicprayers.com/the-angelus.html

.