blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: FATIMA 1916 -- Angel of Peace --- FATIMA from MAY 13 to OCTOBER 13, 1917 -- APPARITIONS OF OUR LADY OF THE ROSARY to Jacinta and Fancisco Marto (now blessed) and Lucia dos Santos, at Fatima, Portugal

Monday, January 14, 2013

FATIMA 1916 -- Angel of Peace --- FATIMA from MAY 13 to OCTOBER 13, 1917 -- APPARITIONS OF OUR LADY OF THE ROSARY to Jacinta and Fancisco Marto (now blessed) and Lucia dos Santos, at Fatima, Portugal

 
 
Pope Francis will canonize two of the shepherd's of Fatima - Published on Mar 23, 2017
 
 
 
 
Dear Lady of Fatima
Pray for us
 
 

  
Get to Know the Prayers of Fatima
 
 
 


MAY 13 - Your Motherly Presence


 
 
 
 ><>   ><>   ><>
 
 
 
Fatima 1916 -- 1st Apparition of the Angel of Peace - L-Ewwel dehra tal-Anġlu tal-Paċi 
 
L-Ewwel Dehra ta' l-Anġlu tal-Paċi
 
Luċija tirrakonta li waqt li hija flimkien ma' Franġisku u Ġaċinta kienu qegħdin jilgħabu, dehrilhom żagħżugħ ta' xi erbatax il-sena, li kien abjad iktar mis-silġ, u trasparenti bħall-kristall meta tiddi x-xemx minn ġo fih, u sabiħ ħafna. Meta wasal ħdejhom qalilhom "La tibżgħux: Jiena l-Anġlu tal-Paċi. Itolbu miegħi.
Waqt li niżel għarkuptejh, tbaxxa sakemm ġbinu mess l-art, u ġagħlhom jtennu għall-tlett darbiet il-kliem: -
 
(>>> IT-TALBA TA' FATIMA <<<)
"Mulej, nemmen fiK, naduraK, nafdaK u nħobboK.
NitolboK il-maħfra għal dawk li ma jemmnux fiK, ma jadurawKx, ma jafdawKx, u ma jħobbuKx."
 
 
(>>> THE FATIMA PRAYER <<<)
"Lord, I believe, I adore, I trust and I love You. I ask pardon for those who do not believe, do not adore, do not trust  and do not love You."

Dawn il-kliem baqgħu stampati f'moħħhom tant li ma setgħux jinsewhom. Minn dak in-nhar il-quddiem kienu jgħaddu ħinijiet twal, baxxuti bħalma għamel l-Anġlu, jtennu kliemu, sakemm xi kultant kienu jaqgħu ma' l-art, mifnijin. 
 

 
 
===============
 
Fatima 1916 -- 2nd Apparition of the Angel of Peace - It-Tieni dehra tal-Anġlu tal-Paci 
It-Tieni dehra tal-Anġlu tal-Paċi
Kien għadda ftit taż-żmien mill-ewwel dehra.  Jum wieħed waqt li t-tlett itfal kienu qegħdin jilgħabu, f'daqqa waħda, raw maġenbhom lil Anġlu li staqsihom: 'X'intom tagħmlu?  Itolbu, itolbu ħafna!  Il-Qlub Imqaddsa ta' Ġesù u ta' Marija għandhom pjanijiet ta' ħniena għalikom.  Offru kontinwament talb u sagrifiċċji lil Aktar Għoli."
 
 Luċija staqsiet: -  "Kif nistgħu nagħmlu sagrifiċċji?"

"Għamlu sagrifiċċju b'kull ħaġa li tistgħu, u offruh lil Alla bħala att ta' tpattija għad-dnubiet li bihom Huwa offiż, u bħala talba ħerqana għall-konverżjoni tal-midinbin.  B'hekk intom iġġibu l-paċi għall-pajjiżkom.  Jiena l-Anġlu Kustodju tagħha, l-Anġlu tal-Portugal.  Fuq kollox, aċċettaw u sofru bis-sabar, it-tbatijiet li l-Mulej (jippermetti)."    
 


 
 
===============  

Fatima 1916 -- 3rd Apparition of the Angel of Peace - It-Tielet dehra tal-Anġlu tal-Paċi 

It-Tielet Dehra ta' l-Anġlu tal-Paċi
 
Kien għadda ħafna żmien mit-tieni dehra ta' l-Anġlu meta jum wieħed it-tlett itfal niżlu għarkupptejhom bi ġbinhom imiss ma' l-art, u waqt li kienu jtennu t-talba ta' l-Anġlu... 
"Alla tiegħi, jiena nemmen fik, jiena nadurak, nittama' fik u nħobbok! Nitolbok maħfra għal dawk li ma jemmnux fik, ma jadurawkx, ma jittamawx fik u ma jħobbukx."............
 
dawl mhux tas-soltu idda fuqhom. Huma qamu biex jaraw x'kien qed jiġri, u raw l-Anġlu. 
 
Hu kellu kalċi f'idejh ix-xellugija, b'Ostja sospiża 'l fuq minnu li minnha waqgħu ftit qtar tad-demm fil-kalċi; filwaqt li ħalla l-kalċi sospiż fl-arja, l-Anġlu niżel għarkuptejh quddiemhom, bi ġbinu jmiss ma' l-art u ġegħel lit-tfal itennu għal tliet darbiet: -
 
 "Trinità Qaddisa, Missier, Iben u Spirtu Qaddis, jiena nadurak profondament, u noffrilek il-Ġisem l-aktar prezzjuż, id-Demm, ir-Ruħ u d-Divinità ta' Ġesù Kristu, li jinsabu fit-tabernakli kollha tad-dinja, bi tpattija għall-profanazzjonijiet, sagrileġġi u indifferenza li bihom Huwa offiż. U għall-merti nfiniti tal-Qalb l-Iktar Imqaddsa tiegħu, u l-Qalb Bla Tebgħa ta' Marija, jiena nitolbok il-konverżjoni tal-imsejkna midinbin."

Imbagħad, filwaqt li qam, ħa f'idejh il-Kalċi u l-Ostja, u ta l-Ostja mqaddsa lil Luċija, u qassam id-Demm mill-kalċi bejn Ġaċinta u Franġisku, filwaqt li qal: "Ħudu l-Ġisem u ixorbu d-Demm ta' Ġesù Kristu, offiż bl-akbar mod ikrah min-nies bla qalb ! Agħmlu tpattija għal dawn l-offiżi u farrġu lil Alla."

Għal darb'oħra, mixħut ma' l-art huwa tenna' magħhom għal tliet darbiet oħra, l-istess talba "Santissima Trinità...." u mbagħad għeb. Huma damu għal ħin twil f'din il-qagħda, jtennu l-istess kliem għal ħafna drabi. Eucharistic Prayer as an act of Reparation - FATIMA 1916 -- Angel of Peace - L-anġlu tal-Paċi


  

http://www.opusangelorum.org/English/Fatimaeucharist.html

The 3rd Apparition of the angel of Peace....

....The Angel left the chalice and host suspended in the air, and prostrated himself upon the ground with the children and prayed the following prayer with them three times:

"Most Holy Trinity,
Father, Son, and Holy Spirit,
I adore Thee profoundly and I offer Thee the most precious Body, Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages, sacrileges and indifferences by which He Himself is offended and through the infinite merits of His most Sacred Heart and the Immaculate Heart of Mary, I beg of You the conversion of poor sinners." Amen


===============
 
.....L-Anġlu ħalla l-kalċi u l-Ewkaristija sospiżi fl-arja, u niżel wiċċu fl-art mat-tfal u talab din it-talba magħhom għal tliet darbiet:

'Trinita Qaddisa, Missier, Iben u Spirtu s-Santu, nadurakom profondament u noffrilkom il-Ġisem prezzjuz, id-Demm, ir-Ruħ u d-Divinita' tas-Sinjur tagħna Ġesu' Kristu, preżenti fit-tabernakli kollha tad-dinja, bħala tpattija għad-dnubiet, sagrileġġi u bruda spiritwali li bihom Hu stess huwa offiż u għall-merti nfiniti tal-Qalb imqaddsa tiegħU u l-Qalb immakulata ta' Marija, nitlobkom għall-konverzjoni tal-imsejkna midimbin.' Ammen 
 
 
 
               ---------------------------------------------
 
 
 
13th MAY 1917 --- 1st of a series of monthly Apparitions of Our Lady at Fatima, till October 13th 1917Shrine of Fatima - Online Transmissions
http://www.santuario-fatima.pt/en/pages/online-transmissionsPrayer Vigil at July International Pilgrimage from the Shrine of Fatima 12 July 2016


Prayer Vigil, Procession, and Holy Mass for the July International Pilgrimage, on the 99th Anniversary of the July Apparition of Our Lady at Fatima. Blessing of the Candles and recitation of the Rosary in the Chapel of the Apparitions, followed by Candlelight Procession and finally celebration of Holy Mass, from the Sanctuary of Fatima, Portugal. Presided by Bishop Nuno Manuel dos Santos Almeida, Titular Bishop of Ruspae, Auxiliary Bishop of Braga.
Holy Mass at July International Pilgrimage from the Shrine of Fatima 13 July 2016


Procession, Holy Mass and Blessing of the Sick for the July International Pilgrimage, on the 99th Anniversary of the July Apparition of Our Lady to the shepherd children of Fatima. Presided by Bishop Nuno Manuel dos Santos Almeida, Titular Bishop of Ruspae, Auxiliary Bishop of Braga.


Our Lady of the Rosary --- 13th September & 13th October 1917 at Fatima
13th OCTOBER 1917 - OUR LADY OF FATIMA - LAST APPARITION, MIRACLE OF THE SUN.

A photostatic copy of a page from Ilustração Portugueza, October 29, 1917, showing the crowd looking at the Miracle of the Sun (on October 13th) during the Fátima apparitions.
 


><>   ><>   ><>
 IS-SIGRIET TA' FATIMA - Ħajr lil Harry Agius Ordway
http://www.laikos.org/HAO_Fatima.htmBenedict XVI insists: The Secret of Fatima has already been fully published
- video published on May 23, 2016
IL-ĠRAJJA TAL-MADONNA TA'  FATIMA
http://www.laikos.org/Madonna%20ta'%20Fatima.htm
><>   ><>   ><>
 
Published on 15 Jul 2014 --- Document revealing 'secret' of Our Lady of Fatima is now online  
ONLINE
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html   ............ 

=============================================================

OUR LADY OF FATIMA - OUR LADY OF THE ROSARY - Innu ta' Fatima

Fatima, Our Lady of the Rosary


 
 
Apparizioni a Fatima - Costelle (1991)  MOVIE

OUR LADY OF FATIMA TO JACINTA - If the government of a country leaves the Church in peace and gives liberty to our Holy Religion, it will be blessed by God.”
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2013/06/the-true-story-of-fatima-father-john-de.html

FATIMA PRAYERS - by the Angel of Peace in 1916 & by Our Lady in 1917
http://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2015/07/fatima-prayers-by-angel-of-peace-by-our.html


.