blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: MARCH 19 - ST JOSEPH - Be praised Jesus, Mary and Joseph - The 20 Mysteries of the Rosary of St Joseph - in the Maltese language - Prayer to St Joseph - Talba lil San Ġużepp

Sunday, February 02, 2014

MARCH 19 - ST JOSEPH - Be praised Jesus, Mary and Joseph - The 20 Mysteries of the Rosary of St Joseph - in the Maltese language - Prayer to St Joseph - Talba lil San Ġużepp
Pope at Mass: Joseph, example of a man who took nothing for himself


In difficulties, in troubles, in darkness, we learn from St Joseph who knew “how to walk in darkness,” “how to listen to the voice of God,” “how to go forward in silence.” That was Pope Francis’ reflection during the morning Mass at the Casa Santa Marta, commenting on the day’s Gospel. Jesus, he explained, was born of Mary, the spouse of Joseph, the son of David.

Joseph believed and obeyed
The Pope reflected on the emotions felt by Joseph when the signs of Mary’s pregnancy appeared after she returned from the house of Elizabeth: He spoke of his “doubts,” his “sorrow,” of his “suffering,” while all around him people began to murmur – the “gossip of the neighbourhood.” He “did not understand,” but he knew that Mary was “a woman of God”: and so he decided “to send her away quietly,” not accusing her publicly. Such was his intention until “the Lord intervened,” through an angel, in a dream, who explained how the child had been conceived in her through the Holy Spirit. And so “he believed and obeyed”:
“Joseph fought within himself; in that struggle, the voice of God [is heard]: ‘But get up’ — that ‘Get up’ [which is heard] so many times in the Bible at the beginning of a mission — ‘Take Mary, bring her to your home. Take charge of the situation; take this situation in hand, and go forward.’ Joseph didn’t go to his friends to be comforted, he didn’t go to a psychiatrist so that he could interpret the dream. No… He believed. And he went forward. He took the situation in hand. But what must you take in hand, Joseph? What was the situation? What was it that Joseph had to take up? Two things: fatherhood, and mystery.”
Taking charge of "fatherhood"
First, the Pope continued, Joseph had to take charge of “fatherhood.” And this is already implied in the genealogy of Jesus, which explains how He “was thought to be the son of Joseph:
“He took on a paternity that was not his own: it came from the Father. And he went ahead with that fatherhood and all it signified: not only supporting Mary and the Child, but also raising the Child, teaching Him his trade, bringing Him up to manhood. ‘Take up a paternity that is not yours, but God’s.” And this, without saying a word. In the Gospel, there is not a single word spoken by Joseph. A man of silence, of silent obedience.”
Taking in hand the mystery of leading people back to God
Joseph is also the man who “takes in hand” the mystery. The first Reading explains that it is the mystery of “bringing the people back to God,” the mystery of the re-Creation — which, as the liturgy tells us, is “even more wondrous” than the first.  
“Joseph took in hand this mystery and helps: with silence, with his work, up to the moment when God called him to Himself. It is said of this man, who took up fatherhood and mystery, that he was the shadow of the Father: the shadow of God the Father. And if the man Jesus learned to say ‘daddy,’ ‘father,’ to His Father Who He knew as God, He learned it from life, from the witness of Joseph, the man who took care of [Him], the man who raised [Him], the man who carried forward every paternity and every mystery, but took nothing for himself.”
This, Pope Francis said, is “the great Joseph,” who God needed to carry forward “the mystery of leading the people anew to the new Creation.”

http://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2017-12/pope-at-mass--joseph--example-of-a-man-who-took-nothing-for-hims.html
 


X'sinjifikat għandha l-figura ta' SAN ĠUŻEPP għall-FIDI NISRANIJA ? minn Patri Marcello Ghirlando OFMFr. Mark Goring - St. Joseph prayer for purity
- - - - - - - - - - - -TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM - 19 TA’ MARZU - SAN ĠUŻEPP, GĦARUS TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA - SOLENNITÀ

19 TA’ MARZU - SAN ĠUŻEPP, GĦARUS TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA  -  SOLENNITÀ

  IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
   (fi żmien ir-Randan ma tingħadx Alleluja)

(waqt li nroddu s-Salib ngħidu)
V. Mulej iftaħli xufftejja
R. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek
Glorja lill-Missier, u lil Iben u lil Ispirtu s-Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem, Ammen.

(Fi żmien il-Għid, fl-aħħar ta' l-antifona, fejn m'hemmx diġa, tiżdied, Alleluja)

Ant: Infaħħru lil Kristu Sidna fis-solennità ta’ San Ġużepp

Salm 94 (95)

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

   ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

   ngħannulu b’għajjat ta’ ferħ.  Ant:


Għax Alla kbir hu l-Mulej,

   sultan kbir fuq l-allat kollha.
F'idejh huma qigħan l-art,
   tiegħu huma l-qċaċet ta’ l-għoljiet.
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;
   tiegħu l-art, għax b'idejh saret.  Ant:

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,
   għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!
Għaliex hu Alla tagħna,
   u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu
      u n-nagħaġ tiegħu.  Ant:

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu !
   "La twebbsux qalbkom bħal f'Meribah,
bħal dakinhar f'Massah, fid-deżert,
   meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,
   għalkemm raw dak li jien għamilt. Ant:

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;
   u jien għedt: Qalbu mħassra dan il-poplu,   
   u triqati ma jagħrfux.
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:
   Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi?"  Ant:

Glorja lill-Missier, u lil Iben, u lil Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ ghal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Ant:
IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

 
V/.  O Alla, ejja eħlisni.
R/.  Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
 
INNU
 
Int ġieħ ta’ l-anġli u l-qaddisin, Ġużeppi,
għajnuna tal-bnedmin u tama tagħna!
Ilqagħha l-għanja ta’ tifħir u qima
          li llum noffrulek.
 
Is-Sid tal-ħlejjaq għażlek, nisel David,
b’għarus tal-Verġni; riedek tkun imsejjaħ
missier il-Verb; u tak li tkun ministru
          tas-salvazzjoni.
 
B’ferħ kbir rajt il-Feddej, mimdud f’maxtura,
li kien imħabbar mill-profeti kollha,
u l-ewwel wieħed kont li, flimkien m’ommu,
          inxtħett biex tqimu.
 
Sultan is-slaten, Alla, Sid id-dinja,
li jaħkem il-ħolqien u ħarstu triegħed
bil-biża’ lis-setgħat, ried joqgħod taħtek
          u jisma’ minnek.
 
Tifħir jintradd lit-Trinità Qaddisa,
li sawwbet fuqek ġieħ u glorja kbira.
Għall-merti tiegħek, jogħġbu Alla jtina
          il-ferħ ta’ dejjem. Ammen.
 
SALMODIJA
 
(Salmi tal-Ħadd tal-I ġimgħa)
 
Ant. 1:  Ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. (Żmien il-Għid hallelujah)
 
Salm 62 (63), 2-9
 
Alla, Alla tiegħi int; *
lilek ħerqan infittex.
Ruħi bil-għatx għalik, †
għalik imxennaq jiena, *
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.
Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.
Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek. 
 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *
ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *
u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *
u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.
Għax int kont għajnuna għalija, *
għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.
Miegħek tingħaqad ruħi, *
int tweżinni bil-leminija tiegħek.
Glorja.
 
Ant. 1:   Ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. (Żmien il-Għid hallelujah)
Ant. 2:   Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu; u Xmun berikhom (Żmien il-Għid hallelujah).
 
Kantiku (Dan 3,57-88.56)
 
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *
bierku, smewwiet, il-Mulej.
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *
bierku, setgħat kollha, il-Mulej.
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *
bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.
 
Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.
Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.
Bierku, nida u borra, il-Mulej; *
bierku, silġ u bard, il-Mulej.
Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.
Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.
 
Ħa tbierek l-art il-Mulej, *
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.
Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.
Bierku, għejun, il-Mulej; *
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.
Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.
Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej.
 
Bierek, Iżrael, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.
Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.
Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.
Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.
 
Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.
 
Ant. 2:   Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu; u Xmun berikhom (Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 3:  Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu, u warrab lejn l-Eġittu, u baqa’ hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi (Żmien il-Għid hallelujah).
 
Salm 149
 
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *
fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħu
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *
u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *
bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *
u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.
 
Bil-glorja jithennew ħbiebu, *
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!
It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,
biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *
u jagħtu l-kastig lill-popli,
jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,
jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *
          dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.
Glorja.
 
Ant. 3:   Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu, u warrab lejn l-Eġittu, u baqa’ hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi (Żmien il-Għid hallelujah).
 
LEZZJONI QASIRA  2 Sam 7:28-29
 
          Sidi Mulej, int Alla, il-kelma tiegħek hi s-sewwa, u int wegħidt dan il-ġid kollu lill-qaddej tiegħek. Qum u bierek il-familja tal-qaddej tiegħek, ħalli tibqa’ quddiemek għal dejjem! Għax int, Sidi Mulej, tkellimt, u l-familja tal-qaddej tiegħek tkun imbierka għal dejjem bil-barka tiegħek.
 
 
 
RESPONSORJU QASIR
 
Fir-Randan
 
R/.  Il-Mulej Alla * Għamlu sid fuq id-dar tiegħu. Il-Mulej.
V/.  Ħallielu f’idejh ġidu kollu. * Għamlu sid fuq id-dar tiegħu. Glorja. Il-Mulej.
 
Fi żmien il-Għid
 
R/.  Il-Mulej Alla għamlu sid fuq id-dar tiegħu. * Hallelujah, hallelujah. Il-Mulej.
V/.  Ħallielu f’idejh ġidu kollu. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. Il-Mulej.
 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Ġużeppi mar joqgħod f’belt jisimha Nazaret, biex hekk iseħħ dak li l-profeti ħabbru fuq Kristu: Ikun jissejjaħ Nażri (Żmien il-Għid hallelujah).
    
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *
għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *
f’dar David, qaddej tiegħu,
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *
b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *
u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *
u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *
li jagħtina
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *
naqduh bla biża’
tul ħajjitna kollha, *
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *
għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *
bil-maħfra ta’ dnubiethom,
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *
li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *
u lill-Ispirtu s-Santu,
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Ġużeppi mar joqgħod f’belt jisimha Nazaret, biex hekk iseħħ dak li l-profeti ħabbru fuq Kristu: Ikun jissejjaħ Nażri (Żmien il-Għid hallelujah).
 
PREĊI 
 
Il-Mulej waħdu jiġġustifika lill-bnedmin. Nitolbuh bl-umiltà:  
Mulej, żommna fil-ħajja ġusta tiegħek.
Int, Alla Sidna, sejjaħt lil missirijietna biex jgħixu b’qalb perfetta quddiemek:
- agħmel li nimxu fuq il-passi tagħhom biex inkunu perfetti kif tridna int.
Int għażilt lil Ġużeppi, raġel ġust, biex irabbi lil Ibnek li sar bniedem:
- agħmel li naqdu lill-ġisem ta’ Kristu f’ħutna, il-membri tiegħu.
Int fdajt id-dinja f’idejn il-bnedmin, biex jimlewha u jsaltnu fuqha:
- għallimna nkunu ħabrieka u bieżla fuq din l-art, u nfittxu bla heda l-glorja tiegħek.
Missier tagħna lkoll, ftakar fl-opra kbira ta’ jdejk:
- agħmel li lkoll kemm aħna ngħixu ħajja xierqa ta’ bnedmin u naħdmu fis-sliem u b’qalb mistrieħa.
 
Missierna
 
Talba
 
O Alla li tista’ kollox, inti fdajt il-misteru tas-salvazzjoni, sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu, taħt il-ħarsien fidil ta’ San Ġużepp; agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru, sa ma jseħħ għalkollox.  B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
 
Għeluq
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 
> > > > > > > > > > > >Pope at Santa Marta: St. Joseph gives people the ability to dream
Mar 20, 2017 – Homily – Fr Alan:
St. Joseph, Protector of PurityThe following prayer sums up the great value of St. Joseph for our moral and spiritual life:

O Guardian and Father of virgins, Saint Joseph,
to whose faithful care Jesus Himself
and the Virgins of virgins, Mary, were entrusted;
for the sake of these two most precious treasures,
I beg and entreat you to preserve me from every sin
so that I may always serve Jesus and Mary
most chastely with pure mind, heart, and body.
Amen.

St. Joseph, Terror of Demons, protect my purity.

Ave Maria!

Mass: Solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary

Readings:
1st: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16
Resp: Ps 89:2-3, 4-5, 27 & 29
2nd: Rom 4:13, 16-18, 22
Gsp: Mt 1:16, 18-21, 24a
> > > > > > > > > > > >


Be praised Jesus, Mary and Joseph ! - The 20 Mysteries of the Rosary of St Joseph (from Radju Marija Malta) - in the Maltese language                 
                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


PRAYER TO ST JOSEPH - TALBA LIL SAN ĠUŻEPP
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2010/06/talba-lil-san-guzepp.html

 

Novena to St. Joseph
http://www.ewtn.com/devotionals/novena/joseph.htm


 
************MAY 1st - St JOSEPH THE WORKER --- & --- Month of May - dedicated to the Blessed Virgin Mary
https://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2017/05/may-1st-st-joseph-worker-month-of-may.html.