blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: MARCH 19 - ST JOSEPH - Be praised Jesus, Mary and Joseph - The 20 Mysteries of the Rosary of St Joseph - in the Maltese language - Prayer to St Joseph - Talba lil San Ġużepp

Sunday, February 02, 2014

MARCH 19 - ST JOSEPH - Be praised Jesus, Mary and Joseph - The 20 Mysteries of the Rosary of St Joseph - in the Maltese language - Prayer to St Joseph - Talba lil San Ġużepp

X'sinjifikat għandha l-figura ta' SAN ĠUŻEPP għall-FIDI NISRANIJA ? minn Patri Marcello Ghirlando OFM

Fr. Mark Goring - St. Joseph prayer for purity
- - - - - - - - - - - -TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM - 19 TA’ MARZU - SAN ĠUŻEPP, GĦARUS TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA - SOLENNITÀ

19 TA’ MARZU - SAN ĠUŻEPP, GĦARUS TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA  -  SOLENNITÀ

  IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA
   (fi żmien ir-Randan ma tingħadx Alleluja)

(waqt li nroddu s-Salib ngħidu)
V. Mulej iftaħli xufftejja
R. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek
Glorja lill-Missier, u lil Iben u lil Ispirtu s-Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem, Ammen.

(Fi żmien il-Għid, fl-aħħar ta' l-antifona, fejn m'hemmx diġa, tiżdied, Alleluja)

Ant: Infaħħru lil Kristu Sidna fis-solennità ta’ San Ġużepp

Salm 94 (95)

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

   ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

   ngħannulu b’għajjat ta’ ferħ.  Ant:

Għax Alla kbir hu l-Mulej,
   sultan kbir fuq l-allat kollha.
F'idejh huma qigħan l-art,
   tiegħu huma l-qċaċet ta’ l-għoljiet.
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;
   tiegħu l-art, għax b'idejh saret.  Ant:

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,
   għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!
Għaliex hu Alla tagħna,
   u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu
      u n-nagħaġ tiegħu.  Ant:

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu !
   "La twebbsux qalbkom bħal f'Meribah,
bħal dakinhar f'Massah, fid-deżert,
   meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,
   għalkemm raw dak li jien għamilt. Ant:

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;
   u jien għedt: Qalbu mħassra dan il-poplu,   
   u triqati ma jagħrfux.
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:
   Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi?"  Ant:

Glorja lill-Missier, u lil Iben, u lil Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ ghal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Ant:

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM
 
V/.  O Alla, ejja eħlisni.
R/.  Mulej, fittex għinni.
Glorja. Kif kien mill-bidu.
 
INNU
 
Int ġieħ ta’ l-anġli u l-qaddisin, Ġużeppi,
għajnuna tal-bnedmin u tama tagħna!
Ilqagħha l-għanja ta’ tifħir u qima
          li llum noffrulek.
 
Is-Sid tal-ħlejjaq għażlek, nisel David,
b’għarus tal-Verġni; riedek tkun imsejjaħ
missier il-Verb; u tak li tkun ministru
          tas-salvazzjoni.
 
B’ferħ kbir rajt il-Feddej, mimdud f’maxtura,
li kien imħabbar mill-profeti kollha,
u l-ewwel wieħed kont li, flimkien m’ommu,
          inxtħett biex tqimu.
 
Sultan is-slaten, Alla, Sid id-dinja,
li jaħkem il-ħolqien u ħarstu triegħed
bil-biża’ lis-setgħat, ried joqgħod taħtek
          u jisma’ minnek.
 
Tifħir jintradd lit-Trinità Qaddisa,
li sawwbet fuqek ġieħ u glorja kbira.
Għall-merti tiegħek, jogħġbu Alla jtina
          il-ferħ ta’ dejjem. Ammen.
 
SALMODIJA
 
(Salmi tal-Ħadd tal-I ġimgħa)
 
Ant. 1:  Ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. (Żmien il-Għid hallelujah)
 
Salm 62 (63), 2-9
 
Alla, Alla tiegħi int; *
lilek ħerqan infittex.
Ruħi bil-għatx għalik, †
għalik imxennaq jiena, *
bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma.
Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, *
biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek.
Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, *
xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek. 
 
Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; *
ngħolli jdejja u nsejjaħ ismek.
Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, *
u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa,
meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, *
u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl.
Għax int kont għajnuna għalija, *
għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.
Miegħek tingħaqad ruħi, *
int tweżinni bil-leminija tiegħek.
Glorja.
 
Ant. 1:   Ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. (Żmien il-Għid hallelujah)
Ant. 2:   Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu; u Xmun berikhom (Żmien il-Għid hallelujah).
 
Kantiku (Dan 3,57-88.56)
 
Bierku, għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Bierku, anġli tal-Mulej, il-Mulej; *
bierku, smewwiet, il-Mulej.
Bierku, ilmijiet kollha ta’ fuq is-sema, il-Mulej; *
bierku, setgħat kollha, il-Mulej.
Bierku, xemx u qamar, il-Mulej; *
bierku, kwiekeb tas-sema, il-Mulej.
 
Bierku, xita u nida kollha, il-Mulej; *
bierku, irjieħ kollha, il-Mulej.
Bierku, nar u sħana, il-Mulej; *
bierku, bard u ksieħ, il-Mulej.
Bierku, nida u borra, il-Mulej; *
bierku, silġ u bard, il-Mulej.
Bierku, ġlata u silġ, il-Mulej; *
bierku, iljieli u ġranet, il-Mulej.
Bierku, dawl u dlam, il-Mulej; *
bierku, beraq u sħab, il-Mulej.
 
Ħa tbierek l-art il-Mulej, *
ħa tfaħħru u tgħollih għal dejjem.
Bierku, muntanji u għoljiet, il-Mulej; *
bierku, kull ma jinbet fl-art, il-Mulej.
Bierku, għejun, il-Mulej; *
bierku, ibħra u xmajjar, il-Mulej.
Bierku, ħut kbir u kull ma jżiġġ fl-ilma, il-Mulej; *
bierku, tjur kollha ta’ l-ajru, il-Mulej.
Bierku, bhejjem u mrieħel kollha, il-Mulej; *
bierku, ulied il-bnedmin, il-Mulej.
 
Bierek, Iżrael, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Bierku, qassisin tal-Mulej, il-Mulej; *
bierku qaddejja tal-Mulej, il-Mulej.
Bierku, spirti u rwieħ tal-ġusti, il-Mulej; *
bierku, qaddisin u intom ta’ qalb umli, il-Mulej.
Bierku, Ħananija, Għażarija u Misael, il-Mulej, *
faħħruh u għolluh għal dejjem.
Inbierku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu; *
infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.
Imbierek int, Mulej, fil-wisa’ kollu tas-sema, *
ta’ min jgħollik u jsebbħek fuq kollox għal dejjem.
 
Fl-aħħar ta’ dan il-kantiku l-Glorja ma tingħadx.
 
Ant. 2:   Ġużeppi u Marija, omm Ġesù, baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu; u Xmun berikhom (Żmien il-Għid hallelujah).
Ant. 3:  Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu, u warrab lejn l-Eġittu, u baqa’ hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi (Żmien il-Għid hallelujah).
 
Salm 149
 
Għannu lill-Mulej għanja ġdida: *
fil-ġemgħa ta’ ħbiebu t-tifħir tiegħu
Ħa jifraħ Iżrael bil-Ħallieq tiegħu, *
u jithennew ulied Sijon bis-sultan tagħhom
Ħa jfaħħru biż-żfin l-isem tiegħu, *
bid-daqq tat-tanbur u taċ-ċetra!
Għax il-Mulej jitgħaxxaq bil-poplu tiegħu, *
u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa.
 
Bil-glorja jithennew ħbiebu, *
u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom!
It-tifħir ta’ Alla jkun fuq fommhom, *
u sjuf b’żewġt ixfar f’idejhom,
biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus, *
u jagħtu l-kastig lill-popli,
jorbtu bil-ktajjen is-slaten tagħhom, *
bi rbit tal-ħadid il-kbarat tagħhom,
jagħmlu minnhom il-ħaqq miktub għalihom: *
          dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.
Glorja.
 
Ant. 3:   Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu, u warrab lejn l-Eġittu, u baqa’ hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi (Żmien il-Għid hallelujah).
 
LEZZJONI QASIRA  2 Sam 7:28-29
 
          Sidi Mulej, int Alla, il-kelma tiegħek hi s-sewwa, u int wegħidt dan il-ġid kollu lill-qaddej tiegħek. Qum u bierek il-familja tal-qaddej tiegħek, ħalli tibqa’ quddiemek għal dejjem! Għax int, Sidi Mulej, tkellimt, u l-familja tal-qaddej tiegħek tkun imbierka għal dejjem bil-barka tiegħek.
 
 
 
RESPONSORJU QASIR
 
Fir-Randan
 
R/.  Il-Mulej Alla * Għamlu sid fuq id-dar tiegħu. Il-Mulej.
V/.  Ħallielu f’idejh ġidu kollu. * Għamlu sid fuq id-dar tiegħu. Glorja. Il-Mulej.
 
Fi żmien il-Għid
 
R/.  Il-Mulej Alla għamlu sid fuq id-dar tiegħu. * Hallelujah, hallelujah. Il-Mulej.
V/.  Ħallielu f’idejh ġidu kollu. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. Il-Mulej.
 
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Ġużeppi mar joqgħod f’belt jisimha Nazaret, biex hekk iseħħ dak li l-profeti ħabbru fuq Kristu: Ikun jissejjaħ Nażri (Żmien il-Għid hallelujah).
    
Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *
għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,
u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *
f’dar David, qaddej tiegħu,
bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *
b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,
biex isalvana mill-għedewwa tagħna *
u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.
B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *
u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,
fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *
li jagħtina
li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *
naqduh bla biża’
tul ħajjitna kollha, *
bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.
U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *
għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,
biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *
bil-maħfra ta’ dnubiethom,
ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *
li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,
ħa jdawwal lil dawk li jinsabu
fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *
ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *
u lill-Ispirtu s-Santu,
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
 
Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:
Ġużeppi mar joqgħod f’belt jisimha Nazaret, biex hekk iseħħ dak li l-profeti ħabbru fuq Kristu: Ikun jissejjaħ Nażri (Żmien il-Għid hallelujah).
 
PREĊI 
 
Il-Mulej waħdu jiġġustifika lill-bnedmin. Nitolbuh bl-umiltà:  
Mulej, żommna fil-ħajja ġusta tiegħek.
Int, Alla Sidna, sejjaħt lil missirijietna biex jgħixu b’qalb perfetta quddiemek:
- agħmel li nimxu fuq il-passi tagħhom biex inkunu perfetti kif tridna int.
Int għażilt lil Ġużeppi, raġel ġust, biex irabbi lil Ibnek li sar bniedem:
- agħmel li naqdu lill-ġisem ta’ Kristu f’ħutna, il-membri tiegħu.
Int fdajt id-dinja f’idejn il-bnedmin, biex jimlewha u jsaltnu fuqha:
- għallimna nkunu ħabrieka u bieżla fuq din l-art, u nfittxu bla heda l-glorja tiegħek.
Missier tagħna lkoll, ftakar fl-opra kbira ta’ jdejk:
- agħmel li lkoll kemm aħna ngħixu ħajja xierqa ta’ bnedmin u naħdmu fis-sliem u b’qalb mistrieħa.
 
Missierna
 
Talba
 
O Alla li tista’ kollox, inti fdajt il-misteru tas-salvazzjoni, sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu, taħt il-ħarsien fidil ta’ San Ġużepp; agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru, sa ma jseħħ għalkollox.  B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
 
Għeluq
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

 
> > > > > > > > > > > >Pope at Santa Marta: St. Joseph gives people the ability to dream
Mar 20, 2017 – Homily – Fr Alan:
St. Joseph, Protector of PurityThe following prayer sums up the great value of St. Joseph for our moral and spiritual life:

O Guardian and Father of virgins, Saint Joseph,
to whose faithful care Jesus Himself
and the Virgins of virgins, Mary, were entrusted;
for the sake of these two most precious treasures,
I beg and entreat you to preserve me from every sin
so that I may always serve Jesus and Mary
most chastely with pure mind, heart, and body.
Amen.

St. Joseph, Terror of Demons, protect my purity.

Ave Maria!

Mass: Solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary

Readings:
1st: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16
Resp: Ps 89:2-3, 4-5, 27 & 29
2nd: Rom 4:13, 16-18, 22
Gsp: Mt 1:16, 18-21, 24a
> > > > > > > > > > > >


Be praised Jesus, Mary and Joseph ! - The 20 Mysteries of the Rosary of St Joseph (from Radju Marija Malta) - in the Maltese language                 
                           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


PRAYER TO ST JOSEPH - TALBA LIL SAN ĠUŻEPP
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2010/06/talba-lil-san-guzepp.html
Novena to St. Joseph
http://www.ewtn.com/devotionals/novena/joseph.htm


 
************MAY 1st - St JOSEPH THE WORKER --- & --- Month of May - dedicated to the Blessed Virgin Mary
https://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2017/05/may-1st-st-joseph-worker-month-of-may.html.