blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: May 8 - Devotional feast of Our Lady of the Holy Rosary, in Pompeii - Is-Supplika lill-Madonna tar-Ruzarju f"Pompeii - 8 ta' Mejju - Festa devozzjonali --- Lepanto: The Day Our Lady Saved Christendom

Monday, May 06, 2013

May 8 - Devotional feast of Our Lady of the Holy Rosary, in Pompeii - Is-Supplika lill-Madonna tar-Ruzarju f"Pompeii - 8 ta' Mejju - Festa devozzjonali --- Lepanto: The Day Our Lady Saved Christendom

Il Quadro Miracoloso nel Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompeiihttp://www.santuario.it/


 
The Virgin of Pompeii 
video
 
 
 Il-Belt tar-Rużarju - The City of the RosaryPope Francis Naples visit: Prayer at the Shrine of the Virgin of the Rosary - 2015.03.21 
GOSPEL - LUKE 2:15b-19

 
[Lq:2:15b] ...ir-rgħajja bdew jgħidu lil xulxin: "Ejjew immorru Betlehem ħa naraw x'ġara kif għarrafna l-Mulej." [Lq:2:16] Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u 'l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f'maxtura. [Lq:2:17] Kif raw dan, bdew jgħarrfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, [Lq:2:18] u kull min semagħhom baqa' mistagħġeb b'dak li qalulhom ir-rgħajja. [Lq:2:19] Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.
                                               ---------------------------------------------------
THE GOSPEL - JOHN 19:25-27
  
 [Ġw:19:25] Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa, u Marija ta' Magdala. [Ġw:19:26] Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: "Mara, hawn hu ibnek." [Ġw:19:27] Mbagħad qal lid-dixxiplu: "Hawn hi ommok." U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.
                           - - - - - - - - - - - - - - - - - -
or GOSPEL - LUKE 1:26-38 -- The Birth of Jesus Foretold - It-taħbira tat-twelid ta' Ġesù Kristu


It-taħbira tat-twelid ta' Ġesù Kristu
[Lq:1:26] Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, [Lq:1:27] għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. [Lq:1:28] L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek." [Lq:1:29] Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. [Lq:1:30] Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. [Lq:1:31] Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. [Lq:1:32] Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru [Lq:1:33] u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu." [Lq:1:34] Iżda Marija qalet lill-anġlu: "Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?" [Lq:1:35] Wieġeb l-anġlu u qalilha: "L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta' l-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. [Lq:1:36] Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, [Lq:1:37] għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir." [Lq:1:38] Mbagħad qalet Marija: "Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!" U l-anġlu telaq minn quddiemha.
                  ------------------------------------------

or GOSPEL - LUKE 1:39-47 - Mary Visits Elizabeth... --- Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta...


Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta
[Lq:1:39] F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f'belt tal-Lhudija. [Lq:1:40] Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. [Lq:1:41] Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; [Lq:1:42] u nfexxet f'għajta kbira u qalet: "Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! [Lq:1:43] U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? [Lq:1:44] Għax ara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. [Lq:1:45] Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!"
Innu ta' tifħir lil Alla minn Marija
[Lq:1:46] Mbagħad qalet Marija:
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
[Lq:1:47] u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi,...

                      ---------------------------------------

THE MOST HOLY ROSARY IN ENGLISH - as we Maltese generally recite it in the Maltese Language. (The translation from our language may vary)

The Prayer of the Most Holy Rosary - pg 1 of 2

 
 
 
The Prayer of the Most Holy Rosary - pg 2 of 2 
BARTOLO LONGO STATUE AT POMPEII - photo taken on 13th October 2013
Dun Gerard Buhagiar celebrating Holy Mass together with other Maltese/Gozitan priests at Our Lady of  Pompeii Sancturay - 13th October 2013Supplica alla Madonna di Pompei
(da recitarsi l'8 Maggio e la prima domenica di Ottobre a mezzogiorno)


><>       ><>       ><> 

                       

 IS-SUPPLIKA LIL-MADONNA TA' POMPEI - FESTA B'DEVOZJONI LEJN IR-RUŻARJU

-Tingħad kull sena - f’nofsinhar tat-8 ta’ Mejju; fl-ewwel Ħadd t'Ottubru / fil-festa

tal-Madonna tar-Rużarju, 7 t'Ottubru. 

 
pg 1

 pg 2
 
pg 3

 
pg 4
 
SALVE REGINA, mater misericordiae.... 
REGINA COELI - (if the feast falls during Eastertide)ANGELUS
Lepanto: The Day Our Lady Saved Christendom
 

With the help of Mary, as both Our Lady of Victory and Our Lady of Guadalupe, Christian saints and heroes of the sixteenth century had begun that liberation.
.