blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: L-Għoxrin Posta tar-Rużarju Mqaddes b'Meditazzjonijiet Offruti għas-Saċerdoti --- u LITANIJA

Saturday, January 25, 2014

L-Għoxrin Posta tar-Rużarju Mqaddes b'Meditazzjonijiet Offruti għas-Saċerdoti --- u LITANIJA
GĦAL WAQT ADORAZZJONI - NITOLBU GĦAS-SAĊERDOTI - Dan ir-Rużarju ssibu fil-Laikos, is-sit uffiċċjali tas-segretarjat għall-Lajċi, Malta - http://www.laikos.org/Ruzarju_Sacerdoti.htm
- u ttajpjat u tista' tipprintjah - Talb għas-Saċerdoti - numru 13  http://www.laikos.org/Talb_Sacerdoti_E.htmLITANIJA GĦAS-SAĊERDOTI
Nitolbu għall-:
•Papa, imlieh bil-kuraġġ u l-grazzja, Mulej.
•Kardinali, l-arċisqfijiet u l-isqfijiet, agħtihom qalb ta' ragħajja, Mulej.
•Għas-saċerdoti djoċeżani, imliehom bl-Ispirtu tiegħek, Mulej.
• Għas-saċerdoti fi ħdan l-ordnijiet reliġjużi, ipperfezzjona s-sejħa tagħhom, Mulej
• Għas-saċerdoti li jinsabu morda, fejjaqhom, Mulej.
• Għas-saċerdoti li jinsabu fil-periklu, eħlishom, Mulej.
• Għas-saċerdoti li huma dgħajfa, qawwihom, Mulej.
• Għas-saċerdoti li huma foqra, serraħhom, Mulej.
• Għas-saċerdoti li tilfu l-ħeġġa, ġeddidhom, Mulej.
• Għas-saċerdoti li jinsabu mnikkta, farraġhom, Mulej.
• Għas-saċerdoti li jinsabu nkwetati, agħtihom il-paċi, Mulej.
•Għas-saċerdoti li huma anzjani, assistihom, Mulej.
•Għas-saċerdoti li jinsabu weħedhom, akkumpanjahom, Mulej.
•Għas-saċerdoti missjunarji, ipproteġihom, Mulej.
•Għas-saċerdoti predikaturi, dawwalhom, Mulej.
•Għas-saċerdoti li jiggwidaw l-erwieħ, ħarriġhom, Mulej.
•Għas-saċerdoti u r-reliġjużi li mietu, wassalhom għall-glorja, Mulej.

•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom l-għerf u t-tagħrif Tiegħek.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom il-fehma u l-kunsill Tiegħek.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom reverenza u qima Lejk.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom il-paċenzja u l-imħabba.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom l-ubbidjenza u l-ħniena.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom zelu dejjem iħeġġeġ għall-erwieħ.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom il-virtujiet tal-fidi, tat-tama u ta' l-imħabba.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom imħabba dejjem qawwija lejn l-Ewkaristija.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom lijalta lejn il-Papa u l-Isqfijiet f'għaqda Miegħu.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom rispett lejn il-ħajja u d-dinjita umana.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom integrita u ġustizzja.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom umilta u ġenerożita.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom qawwa fil-qadi ta' dmirijiethom.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom il-paċi fis-sofferenzi tagħhom.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom imħabba kbira lejn it-Trinita.
•Għas-saċerdoti kollha, agħtihom imħabba kbira lejn Marija Omm Alla u Ommhom.
•Għas-saċerdoti kollha, agħmel li jkunu d-dawl ta' Kristu.
•Għas-saċerdoti kollha, agħmel li jkunu il-melħ ta' l-art.
•Għas-saċerdoti kollha, agħmel li jipprattikaw is-sagrifiċċju u ċ-ċaħda tagħhom infushom.
•Għas-saċerdoti kollha, agħmel li jkunu qaddisa f'ġisimhom, f'moħħhom u fl-ispirtu.
•Għas-saċerdoti kollha, agħmel li jkunu nies ta' talb.
•Għas-saċerdoti kollha, ħa tiddi fihom il-fidi.
•Għas-saċerdoti kollha, ħa jħabirku dejjem għas-salvazzjoni ta' ruħna.
•Għas-saċerdoti kollha, għamel li jkunu fidili lejn il-vokazzjoni saċerdotali tagħhom.
•Għas-saċerdoti kollha, ħa jbierku u jfejqu bl-idejn qaddisa tagħhom.
•Għas-saċerdoti kollha, ħa jkunu dejjem imħeġġa b'imħabba lejk.
•Għas-saċerdoti kollha, agħmel li kull pass li jagħmlu jkun għall-glorja tAlla.
•Għas-saċerdoti kollha, agħmel li l-Ispirtu s-Santu jimlihom u jagħtihom id-doni Tiegħu b'abbundanza.
Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja,...

Nitolbu:
Missier, Iben u Spirtu s-Santu, isma t-talb li qed noffru għas-saċerdoti tagħna. Agħmel li jagħrfu b'mod ċar il-ħidma li Int qed issejħilhom għaliha. Agħtihom kull grazzja biex iwieġbu għas-sejħa Tiegħek b'kuraġġ, b'imħabba, u b'dedikazzjoni dejjiema għar-rieda Tiegħek. Aħna nitolbu dan bl-interċessjoni ta' Marija, l-Omm maħbuba tagħhom. Amen.
B'RINGRAZZJAMENT LIL ALLA GĦAD-DON TAS-SAĊERDOZJU FIL-KNISJA.
 

numru 13 --- http://www.laikos.org/Talb_Sacerdoti_E.htm


.