blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JANUARY - the month dedicated to THE MOST HOLY NAME OF JESUS - O.M. / Feast on January 3rd --- JANNAR - ix-xahar iddedikat LIL ISEM MQADDES TA' ĠESÙ - T.O. / Festa fit-3 ta' Jannar

Thursday, January 02, 2014

JANUARY - the month dedicated to THE MOST HOLY NAME OF JESUS - O.M. / Feast on January 3rd --- JANNAR - ix-xahar iddedikat LIL ISEM MQADDES TA' ĠESÙ - T.O. / Festa fit-3 ta' JannarTHE GOSPEL on January 3rd
Jn 1:29-34 -- John Testifies About Jesus - Araw il-Ħaruf ta' Alla

- THE GOSPEL ON JANUARY 3rd -- Jn 1:29-34 ---
- IN YEAR A, THE SUNDAY GOSPEL OF WEEK 2 IN ORDINARY TIME

Evanġelju
Araw il-Ħaruf ta’ Alla.
Ġw 1, 29-34


Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġwanni ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja! Dan hu li għalih għedtilkom: “Warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli”. Anqas jien stess ma kont nafu; imma jien għalhekk ġejt ngħammed bl-ilma, biex hu jkun mgħarraf lil Iżrael”. U Ġwanni xehed għalih u qal: “Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Tabilħaqq, anqas jien ma kont nafu; imma dak li bagħatni ngħammed bl-ilma, hu stess qalli: “Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu”. Dan rajtu b’għajnejja, u għalhekk xhedt: “Dan hu l-Iben ta’ Alla”.
 

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu============


Christmas: January 3rd
Optional Memorial of the Most Holy Name of Jesus
https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2017-01-03


============


Daily Catholic Mass - 2017-01-03 - Fr. Wade Menezes - Published on Jan 3, 2017
The Most Holy Name of Jesus (Memorial)

 


============


Holy Mass Readings on the Franciscan Feast of the Most Holy Name of Jesus
1st: Phil 2:5-11
Resp: Ps 113:1-2, 3-4, 5-6, 7-8 0
Gsp: Mt 1:18-23Jan 03 - Homily - Converting the Culture in the Holy Name of Jesus - Published on 3 Jan 2017

Contemporary culture languishes not only in religious ignorance, but is being ruined by positive profanation of the Holy Name of Jesus. Let us do justice to Our Savior and work to restore respect for His Holy Name, even among non-believers. 

THE WONDERS OF THE HOLY NAME

by

Fr. Paul O'Sullivan, O.P. (E.D.M.)

 
 
 
 
============
 
 GOSPEL:
 


Mt 1:18-23 -- The Birth of Jesus Christ - It-twelid ta' Ġesù Kristu

 
It-twelid ta' Ġesù Kristu
(Lq 2,1-7)
[Mt:1:18] It-tnissil ta' Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma' Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma ta' l-Ispirtu s-Santu. [Mt:1:19] Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. [Mt:1:20] Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: "Ġużeppi, bin David, xejn la tibża' tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu  s-Santu. [Mt:1:21] Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù,
għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. "[Mt:1:22] Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal:
   [Mt:1:23] 'Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben,
                   u jsemmuh Għimmanu-El',
Li bi lsienna jfisser 'Alla magħna'.
 


=======
 
 
 Alternative Gospel - Lk 2:21-24 - The Circumcision and Naming of Jesus & the Presentation at the Temple


[Lq:2:21] Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu  ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

Il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju
[Lq:2:22] Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, [Lq:2:23] kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li 'kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,' [Lq:2:24] u biex joffru b'sagrifiċċju 'par gamiem jew żewġ bċieċen,' kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.

 
Divine Child Jesus><>   ><>   ><>
 
JESUS - SAVIOUR


IESUS HOMINUM SALVATOR


Jan 03 - Homily: Sanctity of the Name of Jesus (on Gospel Mt 1:18-23)  

The Divinity in its total humility,
even still, in the Blessed Eucharist, hidden in a piece of bread...to be eaten, melted, mixed in our veins... and mind! Jesus, Jesus, Jesus, Blessed be Your Name !

Id-Divinitá li ċċekknet tant,
u tibqa’ tiċċekken fl-Ewkaristija Mqaddsa, moħbija f'biċċa ħobż, biex tittiekel, iddub u titħallat fil-vini... u f'moħħna! Ġesù, Ġesù, Ġesù, ikun imbierek IsmeK !

 

January 03 - Homily: Holy Name of Jesus (on Gospel Mt 1:18-23)

 

 
 

 
 
 
 
TALBA 
 
 Il-kewba ta' Ġakobb,
il-Mulej Ġesù Kristu,
iddiet għad-dinja kollha.
Hu ħa fuqu d-dnubiet
tal-bnedmin kollha,
jidfinhom fix-xmara Ġordan,
jiddi bid-dawl tad-divinità u jagħti lill-ġnus
id-dawl tal-għarfien veru. Imbierek Int, Alla
tagħna li wrejt ruħek, sebħ lilek.
(Mil-Liturġija Biżantina, Orthros tat-3 ta' Jannar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.