blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JANUARY - the month dedicated to THE MOST HOLY NAME OF JESUS --- JANNAR - ix-xahar iddedikat LIL-ISEM QADDIS TA' ĠESÙ

Thursday, January 02, 2014

JANUARY - the month dedicated to THE MOST HOLY NAME OF JESUS --- JANNAR - ix-xahar iddedikat LIL-ISEM QADDIS TA' ĠESÙ

 

 
 Alternative Gospel - Lk 2:21-24 - The Circumcision and Naming of Jesus & the Presentation at the Temple


[Lq:2:21] Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu  ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

Il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju
[Lq:2:22] Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, [Lq:2:23] kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li 'kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,' [Lq:2:24] u biex joffru b'sagrifiċċju 'par gamiem jew żewġ bċieċen,' kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.

><>   ><>   ><>


Jn 1:29-34 -- John Testifies About Jesus - Il-Ħaruf ta' Alla


Il-Ħaruf ta' Alla
[Ġw:1:29] L-għada Ġwanni ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal: "Araw il-Ħaruf ta' Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja. [Ġw:1:30] Dan hu li għalih għedtilkom, 'Warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli.' [Ġw:1:31] Anqas jien stess ma kont nafu; imma jien għalhekk ġejt ngħammed bl-ilma, biex hu jkun mgħarraf lil Iżrael." [Ġw:1:32] U Ġwanni xehed għalih u qal: "Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. [Ġw:1:33] Tabilħaqq, anqas jien ma kont nafu; imma dak li bagħatni ngħammed bl-ilma, hu stess qalli, 'Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu.' [Ġw:1:34] Dan rajtu b'għajnejja, u għalhekk xhedt, 'Dan hu l-Iben ta' Alla.' "


 JESUS - SAVIOUR  --- IESUS HOMINUM SALVATOR
Jan 03 - Homily: Sanctity of the Name of Jesus  


The Divinity in its total humility,
even still, in the Blessed Eucharist, hidden in a piece of bread...to be eaten, melted, mixed in our veins... and mind! Jesus, Jesus, Jesus, Blessed be Your Name !

Id-Divinitá li ċċekknet tant,
u tibqa’ tiċċekken fl-Ewkaristija Mqaddsa, moħbija f'biċċa ħobż, biex tittiekel, iddub u titħallat fil-vini... u f'moħħna! Ġesù, Ġesù, Ġesù, ikun imbierek IsmeK !

 January 03 - Homily: Holy Name of Jesus (on Gospel Mt 1:18-23)

 
Mt 1:18-23 -- The Birth of Jesus Christ - It-twelid ta' Ġesù Kristu

 
It-twelid ta' Ġesù Kristu
(Lq 2,1-7)
[Mt:1:18] It-tnissil ta' Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma' Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma ta' l-Ispirtu s-Santu. [Mt:1:19] Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. [Mt:1:20] Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: "Ġużeppi, bin David, xejn la tibża' tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu  s-Santu. [Mt:1:21] Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù,
għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. "[Mt:1:22] Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal:
   [Mt:1:23] 'Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben,
                   u jsemmuh Għimmanu-El',
Li bi lsienna jfisser 'Alla magħna'.
 
 
 
 
 
 
 
 The Holy Name of Jesus  
 
 

 
TALBA 
 
 Il-kewba ta' Ġakobb,
il-Mulej Ġesù Kristu,
iddiet għad-dinja kollha.
Hu ħa fuqu d-dnubiet
tal-bnedmin kollha,
jidfinhom fix-xmara Ġordan,
jiddi bid-dawl tad-divinità u jagħti lill-ġnus
id-dawl tal-għarfien veru. Imbierek Int, Alla
tagħna li wrejt ruħek, sebħ lilek.
(Mil-Liturġija Biżantina, Orthros tat-3 ta' Jannar) 
 


.

.