blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: AUGUST 2 - OUR LADY OF THE ANGELS IN PORTIUNCULA - SOLEMNITY - SOLENNITÀ - IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TA' L-ANĠLI FIL-PORZIUNCOLA - 2 T'AWWISSU - Indulgenza Plenarja

Tuesday, August 03, 2010

AUGUST 2 - OUR LADY OF THE ANGELS IN PORTIUNCULA - SOLEMNITY - SOLENNITÀ - IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TA' L-ANĠLI FIL-PORZIUNCOLA - 2 T'AWWISSU - Indulgenza Plenarja


The Month of August is dedicated to the Immaculate Heart of Mary.
 
The physical heart of Mary is venerated (and not adored as the Sacred Heart of Jesus is) because it is united to her person and is the seat of her love (especially for her divine Son), virtue, and inner life. Such devotion is an incentive to a similar love and virtue.
 
***
 
O Most Blessed Mother, heart of love, heart of mercy, ever listening, caring, consoling, hear our prayer. As your children, we implore your intercession with Jesus your Son. Receive with understanding and compassion the petitions we place before you today, especially ...(special intention).

We are comforted in knowing your heart is ever open to those who ask for your prayer. We trust to your gentle care and intercession, those whom we love and who are sick or lonely or hurting. Help all of us, Holy Mother, to bear our burdens in this life until we may share eternal life and peace with God forever.
Amen.
 

***************************

***************************

***************************
 

Aug 2 - Portiuncula, Feast and Indulgence.pdf
ourladyoftheangelsregion.org/Portiuncula_Feast_and_Indulgence.pdf***************************


Holy Mass for Closing of 800th Jubilee Anniversary of the Pardon of Assisi 2 August 2017

Holy Mass on the Feast of Our Lady of the Angels of the Porziuncola, and the Closing of the 800th Jubilee Anniversary of the 'Pardon of Assisi', from the the Basilica of Our Lady of the Angels, Assisi, Italy. Presided by Pietro Cardinal Parolin, Secretary of State of Secretariat of State of the Holy See
~
Santa Messa della Dedicazione della Porziuncola e Solennità del Perdono, Chiusura dell'VIII Centenario del Perdono di Assisi, della dalla Basilica di Nostra Signora degli Angeli, Assisi, Italia. Presieduto S. Em. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità

The "Portiuncula" of Our Lady of the Angels inside the Basilica of Our Lady of the Angels in Assisi, Italy


Assisi, city of forgiveness
Pope Francis visited the Basilica of St. Mary of the Angels to celebrate the 800th anniversary of the Pardon of Assisi. - Published on Aug 4, 2016
"Day With Mary" - 2 August 2014 - St Mary of the Angels: Our Mediatrix  Museo della Porziuncola


-------------------------------

Portiuncula (Porziuncola) Indulgence -  August 2nd

http://romansacristan.blogspot.com/2006/08/august-2nd-portiuncula-indulgence.html

-----------------------------------------------

August 02 - Our Lady of the Angels in Portiuncula (Solemnity)

First Reading: Sirach 24:1-4, 16, 22-24

Psalm: 34:5, 7, 9-10, 18-19 [ or the Magnificat ]

Second Reading: Galatians 4:3-7

Gospel: Luke 1:26-38


Lk 1:26-38 -- The Birth of Jesus Foretold - It-taħbira tat-twelid ta' Ġesù Kristu


Evanġelju
Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben.
Lq 1, 26-38


Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

[Lq:1:26] Fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, [Lq:1:27] għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. [Lq:1:28] L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek." [Lq:1:29] Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. [Lq:1:30] Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. [Lq:1:31] Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. [Lq:1:32] Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru [Lq:1:33] u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu."

[Lq:1:34] Iżda Marija qalet lill-anġlu: "Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?" [Lq:1:35] Wieġeb l-anġlu u qalilha: "L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta' l-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. [Lq:1:36] Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, [Lq:1:37] għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir."

[Lq:1:38] Mbagħad qalet Marija: "Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!" U l-anġlu telaq minn quddiemha.Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu 

-----------------------------------------------

 

On this feast we pray

August Queen of Heaven, sovereign queen of Angels, you who at the beginning received from God the power and the mission to crush the head of Satan, we beseech you humbly, send your holy legions so that, on your orders and by your power, they will track down demons, fight them everywhere, curb their audacity and plunge them into the hell.

Who can be compared to God? Oh good and tender Mother, you will always be our love and our hope. Oh divine Mother, send the Holy Angels and Archangels to defend me and to keep the cruel enemy far from me. Holy Angels and Archangels defend us, protect us. Amen.
http://communio.stblogs.org/2009/08/our-lady-of-the-angels-of-the.html

------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&------------
What is the Pardon of Assisi?  The Portiuncula Indulgence refers to the plenary indulgence originally granted by Pope Honorious III at the request of St. Francis to those who visit the chapel of Our Lady of the Angels in Assisi on August 2nd. This chapel was dear to the heart of Holy Father Saint Francis. (The original small chapel is now enshrined in a large basilica.) The indulgence has been extended to Franciscan churches the world over.
(See the Catholic Encyclopedia for further reading.)

Father Marion Habig, OFM, explains the history of the Portiuncula indulgence:
A special impulse led St. Francis on a certain night to go to the chapel. There he saw our Lord and His holy Mother surrounded by a great host of angels. Filled with astonishment and reverence, the saint prostrated himself upon the ground and adored the Divine majesty. Then he heard the voice of our Lord urging him with ineffable tenderness to ask some special favor. Nothing was so near to the heart of Francis as the salvation of souls, and so, after a few moments of reflection, he asked for the grace of a full pardon for all who, being contrite and having confessed their sins, would visit this little sanctuary. Mary cast herself upon her knees before her Divine Son, and repeated the petition of her faithful servant.
The Franciscan Book of Saints (Franciscan Herald Press:1979), 570.

Resolution:
What can be my resolution if I cannot visit a Franciscan church today?
I will imitate Holy Father St. Francis who took the Blessed Virgin as his special patroness and I will pray in a special way for the salvation of souls.
 
Marian Vow:

On Marian anniversaries (solemnities, feasts and memorials) let [the Tertiaries] make every effort not to miss Holy Mass and Communion in honor of the divine Mother and Queen of the Seraphic Order.
Marian Seraphic Pathways, Constitutions, 29b.
 
I give this resolution to the Blessed Virgin Mary.
 
Thanks be to God for graces received.
 
http://airmaria.com/2008/08/03/mary-vitamin-the-portiuncula-indulgence-our-lady-of-the-angels/***************************

Fit-2 ta' Awissu - Indulgenza Plenarja: Kull min jgħid tal-inqas,  il-Missierna u l-Kredu u skond il-fehma tal-Papa, fi kwalunkwe Parroċċa, b'mod specjali fi knisja Franġiskana; ikun qerr minn ġimgħa qabel jew sa ġimgħa wara l-festa; u jitqarben.


***************************


from Facebook page - Parroċċa Marija Addolorata San Pawl il-Baħar


2 ta’ Awwissu, 
Festa Franġiskana ta’ Santa Marija tal-Anġli tal-Porziuncola. 

Infakkru li matul dan il-jum hemm marbut r-rebħ tal-Indulġenza Plenarja għal kull min iżur xi Knisja Parrokkjali jew Knisja tal-Franġiskani. Biex wieħed jirbaħ din l-indulġenza jrid jgħid il-Kredu u l-Missierna u jkun qerr, tqarben u talab għall-Papa. Nawguraw il-Festa t' tajba lil Franġiskani kollha f dan il-
jum hekk għażiż b'mod speċjali lil komunita' tal-Patrijiet tal-Parroċċa tagħna. 

Ftit storja...

Frangisku u l-Porziuncola

San Frangisk t'Assisi u l-Porziuncola

kitba ta' Sr. Marie Carmel Saliba OSC

Il-Porziuncola hija l-kappella ckejkna u antika li tinsab f'nofs il-Bazilika rinaxximentali ta' Santa Marija ta' l-Angli fil-pjanura ta' Assisi. Il-festa li ssir fit-2 ta' Awissu fil-Porziuncola hija maghrufa wkoll bhala l-festa tal-Mahfra ta' Assisi. Din taf il-bidu taghha lill-esperjenza personali ta' l-imhabba u l-hniena ta' Alla li San Frangisk garrab fil-Porziuncola. Darba minnhom, fil-bidu tal-konverzjoni tieghu, Frangisku mimli soghba ghal htijietu ta' l-imghoddi u mqanqal mill-hniena ta' Alla, ghadda l-hin tat-talb tieghu jirrepeti bosta drabi: "O Alla, ikollok hniena minni, midneb". U ftit ftit beda jhoss il-fond ta' qalbu toghdos go ferh li ma jitfissirx u fi hlewwa bla qjies. U ghalhekk hassu cert li kien qed jghix fl-istat tal-grazzja, mahfur minn kull htija.

Il-fatt li tkun mahfur u allura li tghix f'ghaqda u fi hbiberija ma' Alla huma doni li jnisslu paci interjuri u ferh perfett. Frangisku ried jaqsam dan il-gid spiritwali ma' kulhadd, u ghalhekk fl-1216 talab u qala' minghand il-Papa Onorju III, li kien Perugia, il-grazzja tal-Mahfra u l-Indulgenza Plenarja ghal kull min niedem minn htijietu u rikonciljat ma' Alla, permezz tal-qrar, izur il-Porziuncola fit-2 ta' Awissu, fl-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-kappella. Frate Leone, is-sieheb preferit ta' Frangisku u konfessur tieghu, xehed li meta Frangisku akkwista dan il-privilegg u kien hiereg minn hdejn il-Papa, sema' vuci li tghidlu: "Kun af, Frangisku, li kif din l-Indulgenza giet moghtija lilek fuq l-art, hekk ukoll hija ratifikata fis-sema".

Vizjoni

B'hekk twettget il-vizjoni li jirrakkonta Fra Tommaso da Celano (2 Cel, 20): "Certu fra, moghti lil Alla, qabel il-konverzjoni tieghu, kellu vizjoni fuq il-kappella ta' Santa Marija ta' l-Angli li ta' min isemmiha. Ra qtajja kbira ta' nies ghomja gharkubbtejhom madwar il-knisja u b'wicchom imdawwar lejn is-sema. Kollha kienu b'idejhom merfugha 'l fuq, jghajjtu lil Alla, u jitolbuh b'ilhna mbikkija, hniena u dawl. U hekku, nizel mis-sema ragg ta' dawl qawwi li nfirex fuq kulhadd, u ta lil kull wiehed id-dawl u l-fejqan mixtieq".

B'hekk, bl-intercessjoni ta' San Frangisk, il-kappella tal-Porziuncola saret fanal qawwi ta' dawl spiritwali u ghajn ta' grazzja u hniena ghad-dinja midinba.

Sal-gurnata tallum, fit-2 ta' Awissu, wiehed ghadu jista' jircievi l-Indulgenza Plenarja. Meta fl-1968, fi zmien il-Papa Pawlu VI, saret revizjoni ta' l-Indulgenzi, din giet estiza ghall-knejjes Frangiskani u ghall-knejjes parrokkjali mad-dinja kollha.

Il-post preferit ta' Frangisku

Il-kappella tal-Porziuncola li hemm fil-Bazilika ta' Santa Marija ta' l-Angli fil-pjanura ta' Assisi, hija post privileggjat ta' grazzji u barkiet mhux biss minhabba l-grajja li semmejna fl-ewwel parti ta' dan l-artiklu, imma wkoll ghax hija l-post fejn San Frangisk ghex il-parti l-kbira ta' l-ghoxrin sena tal-hajja evangelika singulari tieghu. San Bonaventura, bijografu tal-Qaddis, fil-Legenda Maior II, 8, jghidilna li San Frangisk habb dan il-post aktar minn kull post iehor fid-dinja. U Fra Tommaso da Celano semma kemm il-darba fil-kitbiet tieghu l-imhabba kbira li San Frangisk kellu ghall-Vergni Marija u l-venerazzjoni specjali li gab ghall-kappella tal-Porziuncola.

Fil-fatt, fil-Porziuncola, Frangisku ghex il-mumenti l-aktar importanti u decizivi ta' hajtu. Fil-bidu tal-konverzjoni tieghu, fl-1205, Frangisku obda fil-pront u wettaq litteralment il-kmand li tah il-Kurcifiss tal-knisja ta' San Damiano, li tennielu ghal tliet darbiet: "Frangisku, mur u sewwi d-dar tieghi li, kif qed tara, gieghda tiggarraf kollha" (LegM II,1). Meta temm isewwi l-knisja ta' San Damiano, Frangisku sewwa wkoll il-knisja ta' San Pietro, u mbaghad beda jirrestawra l-knisja tal-Porziuncola, li kienet mitluqa u hadd ma kien jiehu hsiebha. Imganqal minn devozzjoni mheggaa lejn Omm Kristu, is-Sultana tad-dinja u ta' l-Angli, u minhabba fil-qima li Frangisku kellu lejn l-Angli, huwa beda jghix hemm. Mis-smiegh ta' l-Evangelju fehem ahjar x'ried Alla minnu, kiteb ir-Regola u waqqaf l-Ordni tal-Patrijiet Minuri, li gie approvat oralment mill-Papa Innocent III fir-rebbiegha ta' l-1209.

Frangisku jinghata b'rigal il-Porziuncola

Fil-kapitlu 55 ta' Speculum Perfectionis, li fih Frate Leone nizzel it-tifkiriet tieghu ta' l-istorja tal-bidu ta' l-Ordni, naqraw ir-rakkont helu ta' kif il-kappella tal-Porziuncola ghaddiet f'idejn Frangisku u shabu.

"Meta ra li kienu qed jizdiedu fin-numru, Frangisku talab lill-Isqof Guido ta' Assisi biex jaghtih knisja fejn l-ahwa jkunu jistghu jitolbu l-Liturgija tas-Sighat. Imma l-Isqof ma kellu ebda knisja x'joffrilu. Frangisku ghamel l-istess talba lill-Kanonici tal-Kattidral ta' San Rufino f'Assisi, u t-twegiba kienet l-istess. Frangisku ghalhekk irrikorra ghand l-Abati Benedittin ta' Monte Subasio u dan, wara li ikkonsulta lir-rhieb, laqa' t-talba ta' Frangisku u tah il-kappella ckjekna tal-Porziuncola u qallu: 'Jekk il-Mulej ikabbar il-kongregazzjoni tieghek, nixtiequ li dan il-post isir il-knisja principali tal-knejjes taghkom'.

Frangisku kien ferm kuntent li din il-knisja fqajra u ckejkna msejha sa mill-qedem Porziuncola (jigifieri porzjon ckejken) kellha xi darba ssir il-casa madre, u l-knisja patrijarkali ta' l-Ordni tal-Patrijiet Minuri. Ghalkemm l-Abati u r-rhieb Benedittini tawhielu b'xejn bhala rigal, Frangisku, li ried jibni l-Ordni tieghu fuq il-pedament sod tal-faqar assolut, b'sinjal ta' faqar u umiltà, darba fis-sena kien jibghat lill-Abati u irhieb Benedittini goffa mimlija hut zghir, u dawn kienu jwiegbu ghal dan il-gest billi jaghtu lill-ahwa flixkun zejt".

Benniena ta' l-Ordni tas-Sorijiet ta' Santa Klara

Kien fil-Porziuncola wkoll li, fil-lejl ta' Hadd il-Palm tas-sena 1211, Frangisku u shabu laqghu lix-xbejba Klara, bint in-nobbli Favarone di Offreduccio, meta din harbet mid-dar biex thaddan il-hajja evangelika. Hawnhekk, quddiem l-altar ta' Santa Marija ta' l-Angli, halliet lill-patrijet jaqtghulha xahra dehbieni, nezghet darba ghal dejjem l-ilbies fin u jlellex li kellha fuqha, biex floku tilbes tonka goffa u fqajra, u hemm, f'idejn Frangisku, ghamlet il-weghdiet tal-konsagrazzjoni taghha lil Alla. B'hekk tat bidu ghall-Ordni tas-Sorijiet Klarissi, maghruf ukoll bhala t-Tieni Ordni Frangiskan. Fil-Leggenda ta' Santa Klara, 8, Fra Tommaso da Celano jirrimarka ferhan li "hekk deher car li kienet l-Omm tal-hniena li f'darha welldet iz-zewg Ordnijiet religjuzi".

L-Ewwel Ordni jikber b'mod ta' l-ghageb
Mill-Porziuncola, Frangisku ra l-familja religjuza tieghu tikber bla heda u b'mod ta' l-ghageb. Minn hawn huwa baghat lil uliedu mad-dinja kollha jxandru l-Bxara t-Tajba u minn hawn sar jaf bil-martirju ta' Frate Bernardu u l-erba' patrijiet shabu li gara fil-Marokk fis-16 ta' Jannar 1220. Dawn il-protomartri saqqew b'demmhom il-hajja tal-bidu ta' l-Ordni Frangiskan.

Fl-1221, fil-Porziuncola ngabru madwar 5000 ahwa ghall-famuz Kapitlu tal-Hsajjar. Dawn gew minm kull parti ta' l-Ewropa biex jitolbu flimkien u jiddiskutu r-Regola l-gdida. Sejhulu Kapitlu tal-Hsajjar, ghax fin-nuqqas ta' djar u gharajjex, l-ahwa stkennew taht speci ta' soqfa maghmula mill-hsajjar.

Il-wirt ta' San Frangisk

San Frangisk miet fil-hin ta' l-ghasar tat-3 ta' Ottubru 1226. Qabel miet, huwa ried li jehduh Santa Marija tal-Porziuncola, hdejn il-knisja ta' qalbu. U hemm, fil-prezenza tal-Vigarju tieghu, Fra Elia, Frangisku irrikmanda lil hutu l-Evangelju, il-faqar imqaddes u l-kappella tal-Porziuncola, l-unika rikkezza li kellu. Qalilhom: "Nixtieq inhalli u nafda l-post ta' Santa Marija ta' l-Angli b'wirt lil huti biex iharsuh bl-akbar qima u devozzjoni".

Il-Porziuncola ghalhekk hija c-centru, il-qalb, u certament il-benniena u l-knisja-omm ta' Frangisku u ta' kull Frangiskan. Fil-fatt, hi l-uniku wirt materjali mholli lis-segwaci tieghu mill-Fqajjar ta' Assisi. U b'tifkira xierqa ta' dawn il-grajjiet Frangiskani, fl-1909 il-Papa San Piju X, fil-Bulla tieghu Omnipotens ac misericors Deus, sejjah lill-Porziuncola caput et mater, it-"ras u l-omm" ta' l-Ordni tal-Patrijiet Minuri. (Isem li il-Papa Girgor IX kien digà ta' f'Gunju 1228 dak in-nhar li tbierket u tqieghdet l-ewwel gebla tal-Bazilka ta' San Frangisk fejn kellu jibqa mizmum il-fdal tal-Qaddis):

Il-kappella fqajra tal-Porziuncola ma ghandhiex sbuhijh li tolqot il-ghajn, imma sbuhija interna li ssibha bil-ghajnejn tar-ruh u tal-qalb meta tahseb f'dak li Frangisku wettaq u ghallem imdawwal mill-Ispirtu tal-Mulej. Dan l-istess Spirtu llum ghadu jheggeg il-qalb, idawwal il-mohh u jqawwi r-rieda ta' l-ulied spiritwali ta' San Frangisk.
  

***************************


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Aug 02 - Homily Fehlner: St. Mary of the Angels and Indulgences  


.