blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: FEBRUARY 2 - Feast of the Presentation of the Lord - Light of all Nations - CANDLEMASS --- 2 ta' Frar - IL-FESTA TAL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ - DAWL TAL-ĠNUS - IL-KANDLORA

Sunday, February 01, 2015

FEBRUARY 2 - Feast of the Presentation of the Lord - Light of all Nations - CANDLEMASS --- 2 ta' Frar - IL-FESTA TAL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ - DAWL TAL-ĠNUS - IL-KANDLORAThe Presentation in the Temple Also called The Purification of the Virgin, The Meeting of our Lord in the Temple, or Candlemass
Daily Reflection from "Bible Alive"

Presentation of the Lord • Luke 2:22-40
Mary and Joseph, as faithful and law-abiding Jews, had to wait forty days after the birth of their son before going to the temple in Jerusalem to offer sacrifice for Mary’s purification. Many families could not afford the required lamb and pigeon (or dove), so the law conceded that two pigeons or doves would suffice (Lev. 5:11; 12:2-8). The Torah stipulated that the first-born of both man and animal were to be consecrated to the Lord (Exod. 13:12-13). The animals were sacrificed but the human beings were set apart to serve the their God for the rest of their lives, although in practice the Levite priests actually served in place of the first-born males (Num. 3:11-13).
The Jewish people in Jesus’ day (and indeed in ours) awaited the consolation of Israel, the comfort the Messiah would bring on his appearing (Isa. 40:1-2). Simeon and Anna recognized immediately – clearly the work of the Holy Spirit – that Jesus was the Messiah, the ‘consolation of Israel’. Jesus is not just the consolation of Israel: he is the consolation of the whole world.
On this holy feast-day we each have an opportunity to consecrate our lives anew to the Lord. How do we do this? We can simply make a prayer of re-dedication to God which can take many forms. It can be a simple heartfelt prayer reaffirming our baptismal promises or a re-visiting of our religious or marriage vows. Or it can be a prayer which asks the Holy Spirit to renew our sense of vocation as a priest or religious or as a lay person in our chosen job, trade or profession.
We gave our life to the when we were baptized but the call to conversion continues to resound throughout our lives and ‘this second conversion is an uninterrupted task for the whole church’ (Catechism of the Catholic Church 1428). A re-dedication or renewal of vows or promises is a movement of conversion within our heart and is always a work of the Holy Spirit.
Today, step out in faith, whatever your vocation, whatever your calling, and give your life to the Lord, in the assurance of God’s grace, blessing and renewal in the power of the Holy Spirit.

Malachi 3:1-4 • Psalm 23(24):7-10
Luke 2:22-40


GOSPEL  
 
Lk 2:22-32 -- Jesus Presented in the Temple - Il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju

 
 
or

Lk 2:22-40 -- Jesus Presented in the Temple - Il-Preżentazzjoni ta' Ġesù fit-Tempju

Il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju
[Lq:2:22] Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, [Lq:2:23] kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li 'kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,' [Lq:2:24] u biex joffru b'sagrifiċċju 'par gamiem jew żewġ bċieċen,' kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.
[Lq:2:25] F'Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. [Lq:2:26] L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. [Lq:2:27] Mar mela fit-tempju, mqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, [Lq:2:28] huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:
[Lq:2:29] "Issa, o Sid, tista' tħalli l-qaddej tiegħek
 imur fis-sliem, skond kelmtek,
[Lq:2:30] għaliex għajnejja raw
is-salvazzjoni tiegħek
[Lq:2:31] li int ħejjejt għall-popli kollha,
[Lq:2:32] dawl biex idawwal il-ġnus,
u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael."
 [Lq:2:33] Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. [Lq:2:34] Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: "Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, [Lq:2:35] - u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! - biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna."
[Lq:2:36] Kien hemm ukoll waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta' Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien; wara xbubitha kienet għamlet seba' snin miżżewwġa, [Lq:2:37] u mbagħad romlot. Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. [Lq:2:38] Dak il-ħin stess waslet, u bdiet trodd ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm.
[Lq:2:39] Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skond il-Liġi tal-Mulej reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nazaret. [Lq:2:40] U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ, mimli  bl-għerf. U l-grazzja ta' Alla kienet fuqu.

 
Feb 02 - Homily: The Presentation of the Lord 

 
 
 
Pope Francis celebrates Candlemas

 
 
 
 
 
.