blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: FEBRUARY 2 - The Presentation of the Lord - Feast - Light of all Nations - CANDLEMASS --- 2 ta' Frar - IL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ - Festa - DAWL TAL-ĠNUS - IL-GANDLORA --- & --- World Day for Consecrated Life - Jum il-Ħajja Kkonsagrata

Sunday, February 01, 2015

FEBRUARY 2 - The Presentation of the Lord - Feast - Light of all Nations - CANDLEMASS --- 2 ta' Frar - IL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ - Festa - DAWL TAL-ĠNUS - IL-GANDLORA --- & --- World Day for Consecrated Life - Jum il-Ħajja Kkonsagrata

 
 
 

The Presentation in the Temple
Also called The Purification of the Virgin, The Meeting of our Lord in the Temple, or Candlemass

2 ta’ Frar hija l-Festa tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju kif ukoll Jum il-Ħajja Konsagrata. Fil-5.30pm Espozizzjoni tal-Ewkaristija, Ruzarju u Barka Sagramentali. Fis-6.00pm il-Kappillan imexxi Quddiesa Solenni bis-sehem tal-Kor Parrokkjali. Fiha jsir it-tberik u tqassim tax-xema’ tal-Gandlora.
Fi tmiem il-quddiesa jsir il-Bews tal-Bambin tal-Gandlora u purċissjoni ċkejkna fil-Knisja.

- Din il-Pittura ta' Ġuzeppi Cali tinsab fil-Knisja Parrokkjali, Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar, Malta.


- This painting by Guseppe Cali can be seen at the Parish Church of Our Lady of Sorrows in St Paul's Bay, MaltaDaily Reflection from "Bible Alive"

Presentation of the Lord • Luke 2:22-40
Mary and Joseph, as faithful and law-abiding Jews, had to wait forty days after the birth of their son before going to the temple in Jerusalem to offer sacrifice for Mary’s purification. Many families could not afford the required lamb and pigeon (or dove), so the law conceded that two pigeons or doves would suffice (Lev. 5:11; 12:2-8). The Torah stipulated that the first-born of both man and animal were to be consecrated to the Lord (Exod. 13:12-13). The animals were sacrificed but the human beings were set apart to serve the their God for the rest of their lives, although in practice the Levite priests actually served in place of the first-born males (Num. 3:11-13).
The Jewish people in Jesus’ day (and indeed in ours) awaited the consolation of Israel, the comfort the Messiah would bring on his appearing (Isa. 40:1-2). Simeon and Anna recognized immediately – clearly the work of the Holy Spirit – that Jesus was the Messiah, the ‘consolation of Israel’. Jesus is not just the consolation of Israel: he is the consolation of the whole world.
On this holy feast-day we each have an opportunity to consecrate our lives anew to the Lord. How do we do this? We can simply make a prayer of re-dedication to God which can take many forms. It can be a simple heartfelt prayer reaffirming our baptismal promises or a re-visiting of our religious or marriage vows. Or it can be a prayer which asks the Holy Spirit to renew our sense of vocation as a priest or religious or as a lay person in our chosen job, trade or profession.
We gave our life to the when we were baptized but the call to conversion continues to resound throughout our lives and ‘this second conversion is an uninterrupted task for the whole church’ (Catechism of the Catholic Church 1428). A re-dedication or renewal of vows or promises is a movement of conversion within our heart and is always a work of the Holy Spirit.
Today, step out in faith, whatever your vocation, whatever your calling, and give your life to the Lord, in the assurance of God’s grace, blessing and renewal in the power of the Holy Spirit.

Malachi 3:1-4 • Psalm 23(24):7-10
Luke 2:22-40

 
============


2 ta’ Frar
Il-Preżentazzjoni tal-Mulej
Solennità
 
Qari I
Mal 3,1-4
 
Qari mill-Ktieb tal-Profeta Malakija
 
Dan jgħid il-Mulej :
“Araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi
biex iħejji t-triq quddiemi,
u minnufih jidħol fit-tempju tiegħu
s-Sid li intom qegħdin tfittxu;
u l-anġlu tal-patt, li intom tixtiequ, arawh, ġej!”.
jgħid il-Mulej tal-eżerċti.
Imma min se jissaporti l-Jum tal-miġja tiegħu?
U min hu li se jieqaf meta jidher?
Għax hu bħan-nar ta’ wieħed li jsaffi
u bħas-sapun tal-ħassiela. 
U joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda,
 jnaddaf ’l ulied Levi,
u jsaffihom bħad-deheb u l-fidda,
u huma jsiru għall-Mulej
nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. 
U tibda togħġbu lill-Mulej
l-offerta ta’ Ġuda u ta’ Ġerusalemm bħal dari,
bħal fis-snin l-imgħoddija.
 
Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.
 
Salm Responsorjali
23, 7-10
 
R/. Il-Mulej hu s-Sultan tal-Glorja.
 
Intrefgħu, bibien, infetħu,
intom bibien ta’  dejjem,
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja! R/.
 
Min hu dan is-Sultan tal-glorja?
Hu l-Mulej tal-eżerċti:
dan hu s-Sultan tal-glorja! R/.
 
 
jew ...
 
Qari II
Sar jixbah lil ħutu f’kollox.
Lhud 2, 14-18
 
Qari mill-Ittra lil-Lhud.
 
Ħuti,
l-ulied għandhom l-istess demm u ġisem,
Ġesù wkoll bl-istess mod sar bħalhom,
biex b’mewtu jeqred is-setgħa
ta’ dak li kellu l-mewt f'idejh, jiġifieri x-Xitan,
u jeħles ’il dawk kollha li,
minħabba fil-biża’ tal-mewt,
kienu mjassrin għal għomorhom kollu. 
Għax tabilħaqq,
mhux lill-anġli jrid jgħin,
imma lil ulied Abraham. 
Għalhekk kellu jkun jixbah lil ħutu f'kollox,
biex ikun il-qassis il-kbir,
ħanin u fidil f’dak li għandu x’jaqsam ma’ Alla,
u biex ipatti għal dnubiet il-poplu.
Għax, billi hu stess bata u kien imġarrab,
jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib.
 
Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.
 
Akklamazzjoni għall-Evanġelju
Lq 2, 32
 
R/. Hallelujah
Dawl biex idawwal il-ġnus
u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael.
R/. Hallelujah
 
Evanġelju
Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek.
Lq 2, 22-40
 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
 
Wara li għalqilhom iż-żmien
għall-purifikazzjoni tagħhom
skont il-Liġi ta’ Mosè,
Marija u Ġużeppi ħadu lil Ġesù Ġerusalemm
biex jippreżentawh lill-Mulej, 
kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li
‘kull tifel li jitwieled l-ewwel,
jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’
u biex joffru b’sagrifiċċju
‘par gamiem jew żewġ bċieċen,’
kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.
 
F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb,
li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael
u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. 
 
L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu
li ma kienx se jara l-mewt
qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. 
Mar mela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu,
u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù
biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, 
huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:
“Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek
imur fis-sliem, skond kelmtek,
għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek
li int ħejjejt għall-popli kollha,
dawl biex idawwal il-ġnus,
u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael”.
 
Missieru u ommu baqgħu mistagħġba
b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.
Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija:
“Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien
ta’ ħafna f’Iżrael;
se jkun sinjal li jmeruh, 
– u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! –
biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna”.
 
Kien hemm ukoll waħda profetissa,
Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta’ Aser.
Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien;
wara xbubitha
kienet għamlet seba’ snin miżżewwġa, 
u mbagħad romlot.
Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena
ma kienet titwarrab qatt mit-tempju,
lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. 
 
Dak il-ħin stess waslet,
u bdiet trodd ħajr lil Alla
u titkellem fuq it-tarbija
ma’ dawk kollha li kienu jistennew
il-fidwa ta’ Ġerusalemm.
Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu
skont il-Liġi tal-Mulej
reġgħu lura lejn il-Galilija
fil-belt tagħhom ta’ Nazaret.
U t-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli  bl-għerf.
U l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu.
 
Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.


 
 
Lk 2:22-40 -- Jesus Presented in the Temple - Il-Preżentazzjoni ta' Ġesù fit-Tempju

 
 
          
Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta' Għawdex, fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, il-Ħamis 2 ta' Frar 2017, fil-Katidral ta' Għawdex. (Bil-kortesija ta' Radju Katidral) 
https://w.soundcloud.com/player/?url=https://api.soundcloud.com/tracks/306080222


 
 
 
FEBRUARY 2nd - WORLD DAY OF CONSECRATED LIFE --- JUM IL-ĦAJJA KKONSAGRATA - 2 TA' FRAR
A Kingdom Foretold. The Consecrated Life.

 
 
 
 
 
Pope Francis - Holy Mass for Consecrated persons 2018-02-02
From St. Peter's Basilica, Holy Mass for Consecrated persons marking the XXII World Day for Consecrated Life

 
 
 
 
 
 
.