blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JUNE 22 - 22 ta' ĠUNJU - IL-FESTA TAS-SEJĦA TAL-MADONNA TA' PINU

Sunday, June 24, 2018

JUNE 22 - 22 ta' ĠUNJU - IL-FESTA TAS-SEJĦA TAL-MADONNA TA' PINU

TA' PINU NATIONAL SHRINE
http://www.tapinu.org/Ta' Pinu National Shrine - Gozo, Malta
https://www.facebook.com/tapinu.org/
 

Diocese of Gozo
https://www.facebook.com/gozodiocese/L-EVANĠELJU fit-22 ta' Ġunju, f'Jum il-Festa

Jn 2:1-11 -- Jesus Changes Water Into Wine - Dan li għamel Ġesù f’Kana tal-Galilija kien l-ewwel

L-Isqof Mario Grech - Jum il-Festa Ta' Pinu(Il-Ġimgħa, 22 ta' Ġunju 2018)
ALLA, LI  JĊEDI  GĦALL-BNIEDEM
 
AUDIO:

 

The Referred Gospel in Homily:


 
 
 
 
Omelija fil-Festa tas-Sejħa tal-Verġni Mbierka Ta’ Pinu Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju 2018 L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex
 
Meta xi ħadd iċedi quddiem xi ħadd ikbar minnu, ħafna drabi nittimbrawh bħala dgħajjef, beżżiegħi, tellief jew ġifa. Fil-fatt, ħafna jippreferu jkunu determinati, deċiżi, riżoluti.
Meta naqra r-rakkont tat-tieġ ta’ Kana jolqotni l-fatt li Ġesù jċedi għat-talba insistenti ta’ Ommu. Meta Marija titolbu jagħmel xi ħaġa għax kien spiċċa l-inbid, Ġesù jweġibha li kienet għadha ma waslitx is-siegħa li jagħmel il-mirakli. Imma minkejja li kellimha hekk, quddiem il-karba ta’ Ommu, Ġesù jċedi u jibdel l-ilma fl-inbid. Huwa jasal biex iċedi proprju għax huwa qawwi. F’Kana, Ġesù mhux biss iċedi minħabba Ommu, imma wkoll minħabba l-pressjoni li kienet inħolqot f’dak l-ambjent peress li kienet ser titħassar il-festa għax l-inbid spiċċa. Quddiem din il-miżerja, Ġesù jintrebaħ. Il-miżerja umana żżarma l-qalb ta’ Kristu.
Fil-Vanġelu hemm diversi ġrajjiet fejn Ġesù jaqa’ għall-bniedem. Insemmi l-episodju fejn mara Kangħanija (pagana) titlob lil Ġesù jħenn għal bintha li kellha xitan fiha. Ġesù jweġibha li hu kien mibgħut għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael u li mhux sew li l-ħobż tal-ulied jingħata lill-ġriewi. Imma meta dik il-mara tkompli tinsisti, Ġesù jwaqqa’ r-reżistenzi tiegħu u jilqa’ t-talba tagħha (ara Mt 15:21-28).
Din id-dgħufija ta’ Alla fir-relazzjoni tiegħu mal-bnedmin mhix rivelazzjoni li nsibu biss fil-vanġeli. Biżżejjed niftakru dak li Alla jistqarr ma’ Mosè: “Jien ħarist u rajt it-tbatija tal-poplu tiegħi fl-Eġittu. U jien smajt il-karba tagħhom minħabba fl-argużini tagħhom u għaraft l-uġigħ tagħhom. Issa nżilt biex neħlishom minn idejn l-Eġizzjani u biex intellagħhom minn dik l-art u neħodhom f’art tajba, f’art tnixxi ħalib u għasel” (Eż 3:7-8).
Dan hu Alla tagħna! Dan hu li għandu jmissilna qalbna aħna u nisimgħu t-tħabbira tal-Vanġelu. Dan iċ-ċediment u dgħufija ta’ Alla huma konsegwenza tal-fatt li Ġesù jħossu mqanqal mill-miżerikordja infinita tiegħu. Peress li meta nitkellmu dwar Alla, ħafna drabi aħna nużaw kriterji mondani, kapaċi nieħdu skandlu meta nisimgħu li Alla huwa dgħajjef. Imma San Pawl stess jitkellem fuq id-“dgħufija ta’ Alla” – huwa jgħid li “l-bluha ta’ Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin u d-dgħufija ta’ Alla hija aqwa mill-bnedmin” (1 Kor 1:25). Teologu Protestant, Dietrich Bonhoeffer, jitkellem dwar Alla żarmat mill-qawwa! Huwa jgħid li “Alla huwa dgħajjef u bla saħħa (powerless) fid-dinja u dan huwa l-mod, l-uniku mod, li bih huwa jista’ jieqaf magħna u jgħinna. Kristu jieqaf magħna mhux għax hu omnipotenti, imma għax bid-dgħufija u t-tbatija tiegħu” (Letters and papers from prison, 360).
It-tweġiba għaliex Alla huwa daqshekk dgħajjef fil-konfront tagħna jagħtiha wieħed mill-Missirijiet tal-Knisja, Teodoru minn Ancira, li kien jgħix fis-seklu ħamsa. Huwa jgħid: “Kif jista’ jkun dgħajjef dak li b’kelma waħda ħalaq l-univers? Alla huwa dgħajjef għax refa’ fuqu d-dgħufija tagħna u hekk ġab fit-tmiem id-dgħufija umana”.
Il-Papa Benedettu XVI jgħallimna li Alla jċedi għax għandu qalb paterna: “‘Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biża’ tiegħu’ (Salm 103:13). Iċ-ċkunija tagħna, in-natura umana dgħajfa tagħna, id-dgħufija tagħna jsiru appell għall-miżerikordja ta’ Alla biex din tidher fil-kobor u l-ħlewwa tal-Missier li jgħinna, jaħfrilna u jsalvana” (Udjenza ġenerali, 30 ta’ Jannar 2013).
Santu Wistin jgħidilna li Alla jċedi quddiem it-talb tal-poplu tiegħu. F’Kana, mhux it-talba ta’ Marija kienet li wasslet biex Ġesù waqa’ għaliha? Quddiem it-talba ta’ Marija, li tirrappreżenta lilna lkoll, Alla jċedi. Hekk jagħmel illum! Kif jikkummenta l-Papa Franġisku, “il-qawwa tal-bniedem huwa t-talb u t-talba tal-bniedem umli hija d-dgħufija ta’ Alla (Omelija f’Santa Marta, 16 ta’ Novembru 2013).
Għalhekk, ħa nersqu quddiem dan Alla. Is-soltu ngħidu li għandu qalb kbira, imma llum ngħidilkom li Alla għandu qalbu żgħira, u għalhekk ma jagħmel ebda reżistenza quddiem it-tnehid tagħna.
Jekk aħna xrobna ħafna nbid u dan tant tela’ għal rasna li skirna u bdejna nitfgħu l-ġawhar taħt riġlejna – fost dan il-ġawhar hemm id-don tal-ħajja –, ħa mmorru għand Ġesù bid-diffikultajiet kollha li għandna, bil-konfużjoni kollha li hemm f’moħħna u f’qalbna. Quddiem dan kollu, il-qalb ta’ Alla tinħall. Alla mhux wieħed li jżomm il-ponta, imma jċedi u jgħinna nerġgħu nqiegħdu l-affarijiet f’posthom. Jekk min-naħa l-oħra naqasna l-inbid, fis-sens li naqsuna l-fidi, it-tama u l-karità, ma naqtgħux qalbna. Ejjew immorru għand Ġesù, li mhux ser joqgħod ifittex dak li hu tiegħu, imma jieqaf magħna u jipprovdilna l-ferħ. Niftakru li l-miżerikordja tikkoreġi l-ġustizzja ta’ Alla. Kif semmejt aktar ’il fuq, it-talba tagħna hija d-dgħufija ta’ Alla.
F’din il-ġurnata tant għażiża għall-poplu Malti u Għawdxi, nitolbu lill-Madonna Ta’ Pinu tinterċedi għalina quddiem Binha Ġesù biex iċedi għalina billi jkun ħanin magħna u jagħtina l-faraġ tiegħu.
 
 
 
.
 

Published on 24 Apr 2010
- JUNE 22 - Is-Sejha tal-Madonna ta' Pinu - From the Gospel of John 2:1-11
(video on 23rd April 2010 - Gozo, Malta - Madonna ta' Pinu)
IS-SEJĦA TAL-MADONNA TA’ PINU
Fit-22 ta’ Ġunju 1883, Karmela Grima, xebba bidwija mill-Għarb, kienet ġejja lura lejn darha, mill-għalqa tagħhom in-naħa tal-Ġurdan, filwaqt li kienet qed tgħid xi talbiet privati tagħha. Kienu qrib l-għaxra ta’ filgħodu, u xħin kienet għaddejja ħdejn il-kappella Ta’ Pinu, semgħet għal darbtejn jew tlieta leħen isejħilha: “EJJA, EJJA”. Ħarset lura, u billi ma rat lil ħadd, baqgħet miexja. Imma l-leħen ta’ qabel tenna: “EJJA LLUM, GĦALIEX QABEL SENA MA TKUNX TISTA’ TIĠI”.
Għalhekk, hija reġgħet xi passi lura sabiex taqbad il-passaġġ u bdiet miexja bil-mod u beżgħana lejn il-kappella. Xħin waslet, talbet għal ħin wieħed fis-skiet u ġarrbet hena mhux tas-soltu; u xħin spiċċat, qagħdet ittella’ u tniżżel x’sejra titlob iżjed. F’dak il-ħin, l-istess leħen reġa’ qalilha: “GĦID TLIET AVE B’TIFKIRA TAT-TLITT IJIEM LI ĠISMI DAM FIL-QABAR”.
Fl-istess żmien, u għal madwar sitt darbiet, il-Madonna Ta’ Pinu kellmet ukoll lil Franġisk Portelli u qaltlu: “ĦABREK BIEX TKUN DEVOT TAL-PJAGA TAL-ISPALLA TA’ IBNI LI KIENET MAGĦMULA MIS-SALIB, WAQT LI KIEN TIELA’ GĦALL-KALVARJU, U ĦABREK ĦALLI ANKI L-OĦRAJN IKOLLHOM L-ISTESS DEVOZZJONI”.
Wara dawn il-ġrajjiet id-devozzjoni lejn il-Madonna Ta’ Pinu baqgħet dejjem tiżdied. Xhieda ta’ dan hi l-istess inkurunazzjoni tal-kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu: ħaġa li f’dawk iż-żminijiet kienet riservata għall-Kapitlu tal-Bażilika tal-Vatikan. Filfatt din l-inkurunazzjoni saret bl-approvazzjoni tal-Papa Piju XI, nhar l-20 ta’ Ġunju 1935.
Ma dan ma nistgħux ma nsemmux iż-żjara li l-Papa Ġwanni Pawlu II għamel lis-Santwarju nhar is-26 ta’ Mejju 1990, u l-Warda tad-Deheb li nhar it-18 ta’ April 2010 il-Papa Benedettu XVI qiegħed quddiem x-xbieha mirakoluża tal-Madonna Ta’ Pinu. F’din l-okkażjoni hu kien qalilna: “ITOLBUHA U SEJĦULHA SULTANA TAL-FAMILJA”.


--- https://www.facebook.com/tapinu.org/ ---

 

 
AUDIO --- soundcloud - Isqof Mario Grech 


 
.
 
 

No comments: