blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: August 11 --- St. Clare of Assisi --- 11 t'Awissu - Festa ta' Santa Klara ta' Assisi

Tuesday, August 14, 2012

August 11 --- St. Clare of Assisi --- 11 t'Awissu - Festa ta' Santa Klara ta' AssisiFrom Discerning Hearts Catholic Podcasts
http://www.discerninghearts.com/catholic-podcasts/
August 11- Saint Clare of Assisi cofoundress of the Order of Poor Ladies, or Clares, was the first Abbess of San Damiano; born at Assisi, 16 July, 1194; died there 11 August, 1253.
St. Clare, pray for us – a model for the discerning heart…In Conversation with Sr. Joan Mueller 
 

St. Clare of Assisi and the Saracens  


A Eucharistic Miracle

"Clara nomine, vita clarior, clarissima moribus."
~Thomas of Celano

A Prayer for St. Clare's Intercession:

God of Mercy, You inspired Saint Clare with the love of poverty.
By the help of her prayers, may we follow Christ in poverty of spirit and
come to the joyful vision of your glory in the kingdom of heaven.
We ask this through Our Lord Jesus Christ, Your Son,
Who lives and reigns with You and the Holy Spirit,
one God, forever and ever. Amen.

St. Clare of Assisi

Cofoundress of the Order of Poor Ladies, or Clares, and first Abbess of San Damiano; born at Assisi, 16 July, 1194; died there 11 August, 1253.

She was the eldest daughter of Favorino Scifi, Count of Sasso-Rosso, the wealthy representative of an ancient Roman family, who owned a large palace in Assisi and a castle on the slope of Mount Subasio. Such at least is the traditional account. Her mother, Bl. Ortolana, belonged to the noble family of Fiumi and was conspicuous for her zeal and piety.

From her earliest years Clare seems to have been endowed with the rarest virtues. As a child she was most devoted to prayer and to practices of mortification, and as she passed into girlhood her distaste for the world and her yearning for a more spiritual life increased. She was eighteen years of age when St. Francis came to preach the Lenten course in the church of San Giorgio at Assisi. The inspired words of the Poverello kindled a flame in the heart of Clare; she sought him out secretly and begged him to help her that she too might live "after the manner of the holy Gospel"... cont. reading @:
http://www.newadvent.org/cathen/04004a.htm


http://www.sanfrangisk.com/12Klara/SK750-19-Quddiesa.htm


>>>
 
 
 
 THE GOSPEL
Auguat 11 - ST CLARE OF ASSISI --- Jn 15:4-10 -- The Vine and the Branches - Ġesù hu d-dielja vera 

Aug 11 - Homily: St. Clare of Assisi, Lover of Radical Poverty  


Saint Clare of Assisi and the Miracle of the Eucharist


Illuminations from St. Clare of Assisi
 11 ta'Awwissu

Festa Franġiskana ta' Santa Klara, Verġni.

http://www.sanfrangisk.com/12Klara/SK750-00-werrej.htm

Mumenti principali tal-Hajja ta' Santa Klara

1193
Klara bint Favarrone di Offreduccio di Bernardino u Ortolana twieldet fil-belt ta' Assisi. Frangisku kellu madwar hdax-il sena.


1198
In-nies ta' Assisi qamu u habtu ghar-Rocca Maggiore li kienet is-simbolu tal-qawwa ta' l-Imperatur. 


1198-1205
Il-familja ta' Klara thalli Assisi biex issib kenn f'Coccorano f'Perugia.


1205
Il-Familja ta' Klara terga' lura Assisi.1211 * 
28 ta' Marzu, Hadd il-Palm filghodu Klara hadet sehem fil-celebrazzjoni liturgika fil-Kattidral ta' Assisi. Matul il-lejl Klara harbet mid-dar u marret fil-Knisja ckejkna tal-Porziuncola fejn kienu qed jistennewha Frangisku u l-Patrijiet. Hemm Klara nghatat kompletament lil Alla u Frangisku qatghalha xagharha bhala sinjal ta' konsagrazzjoni.
* nota: Dwar id-data tal-harba ta' Klara mid-dar nhar Hadd il-Palm m'hemmx qbil. Skond l-atti tal-Process u l-Leggenda ta' Santa Klara kien il-Lejl tat-28 ta' Marzu 1211. Xi studjuzi ohra jzommu li d-data kienet dik tat-18 ta' Marzu 1212.

Klara tghix ghal ftit zmien fil-monasteru ta' San Paolo delle Abbadesse qrib Bastia u wara f'dak ta' Sant'Angelo di Panzo. Hawn inghaqdet maghha ohta Carterina li mbaghad hadet l-isem ta' Anjeze.

Frangisk irranga ma' l-isqof ta' Assisi biex Klara u l-ewwel sorijiet jingabru fil-Kunvent ta' San Damjan. Frangisku ta lil Klara u lis-sorijiet l-ewwel Ghamla ta' Hajja. In-numru ta' sorijiet beda jizdied u bdew jissejhu "is-Sorijiet Foqra ta' San Damjan".

1215
Klara mahtura Bedessa.

1216
Il-Papa Innocenz III jaghti il-Privilegg tal-Faqar lis-Sorijiet Foqra ta' San Damjan.

1218-1219
Klara u s-sorijiet jinghataw ir-Regola tal-Kardinal Ugolino. Il-Monasteru ta' San Damjan ezentat mill-gurisdizzjoni ta' l-isqof ta' Assisi.

1219
Anjeze, ohta Klara mahtura bhala Badessa f'Monticelli qrib Firenze. Waqt li Fra Filippo Longo jinhatar vizitatur tas-Sorijiet Foqra.

1224
Bidu ta' marda twila u qalila ta' Klara. F'Settembru dik is-sena Frangisku jircieva l-Pjagi. 

1225
Frangisku tilef id-Dawl ta' ghajnejh, qatta' xi zmien f'San Damjan, fejn kkompona l-Ghanja tal-Hlejjaq.

1226
Omm Klara, Ortolana tinghaqad ma' uliedha u s-sorijiet ta' San Damjan. Frangisku jaghti l-ahhar twissijiet tieghu lil Klara u lill-hutha s-sorijiet.

3 ta' Ottubru, Frangisku jmut fil-Knisja ta' Santa Marija ta' l-Angli.

4 ta' Ottubru, Il-gisem ta' Frangisku jingieb San Damjan qabel id-difna fil-Knisja ta' San Gorg. Klara tara l-gisem mejjet ta' Frangisku ghall-ahhar darba.

1227
19 ta' Marzu, l-Kardinal Ugolino jinhatar Papa Girgor IX.
Il-Papa Girgor jafda il-kura tas-Sorijiet Foqra taht il-harsien tal-Ministru General ta' l-ordni Frangiskan.

1228
Infetah monasteru f'Pamplona fi Spanja dan kien l-ewwel monasteru barra l-Italja. Fra Filippo jinhatar mill-gdid vizitatur tas-Sorijiet (1228-1246)

16 ta' Lulju, San Frangisk iddikjarat qaddis milll-Papa Girgor IX, l-ghada sar it-tqieghid u t-tberik ta' l-ewwel gebla tal-Bazilka ta' San Frangisk.

17 ta' Settembru, Il-Papa Girgor IX igedded il-Privilegg tal-Faqar.

1229
Oht Klara, Beatrice tidhol mas-sorijiet ta' San Damjan.

1230
Il-Gisem ta' San Frangisk mehud fil-Knisja gdida ddedikata ghalih mibnija minn Frate Elija.

1234
Qabel il-11 ta' Gunju, Klara tikteb l-ewwel ittra lil Anjeze ta' Praga.

1235
Klara tikteb it-tieni ittra lil Anjeze ta' Praga.
Jinbaghatu l-ewwel sorijiet ta' Klara fil-Germanja u l-Boemja.

1238
Klara tikteb it-tielet ittra lil Anjeze ta' Praga.

1240
F'Settembru, t-truppi Saracini jahbtu ghall-monasteru.
Klara tohrog quddiemhom bl-Gesù Ewkaristija f'idejha u t-truppi harbu.

1243
Wara il-mewt ta' Girgor IX jinhatar Papa Innocenz IV (1243-1254).

1247
6 ta' Awissu, Innocenz IV jaghti regola lis-Sorijiet Foqra. Klara bdiet tikteb ir-regola taghha msawwra fuq dik ta' San Frangisk.

1250
Il-marda ta' Klara tiggrava.

1252
8 ta' Settembru, il-Kardinal Rinaldo, Protettur jzur lil Klara f'San Damjan. Klara titolbu l-approvazzjoni tar-Regola taghha. 

24-25 ta' Dicembru, Klara b'mod mirakoluz tassisiti minn San Damjan il-Quddiesa tal-lejl tal-Milied li kienet qed issir fil-Bazilka ta' San Frangisk fit-tarf l-iehor ta' Assisi.

1253
Anjeze, oht Klara terga' lura f'San Damjan. Klara tikteb ir-raba' ittra lil Anjeze ta' Praga.

27 ta' April, il-Papa Innocenz IV izur lil Klara f'San Damjan. Klara titolbu jipprovalha ir-Regola.

Klara tikteb it-Testment taghha. Klara kienet waslet qrib il-mewt.

Ghal bidu ta' Awissu il-Papa jerga' jzur lil Klara.

8 ta' Awissu, Klara kellha vizzjoni li fiha rat lis-Sultan tal-Glorja. Dak in-nhar filghaxija Swor Benvenuta kellha vizzjoni li fiha rat lill-Omm ta' Alla bil-qjattja ta' Angli magenb is-sodda tal-mewt ta' Klara.

9 ta' Awissu, Il-Papa Innocenz IV japprova r-Regola ta' Klara bil-Bulla Solet Annuere.

10 ta' Awissu, Wiehed mill-patrijiet iwassal il-Bulla tal-Papa u jaghtiha lil Klara li kienet waslet fil-punt tal-mewt. Klara tiehu ir-Regola f'idejha u tbusha. Ix-xewqa taghha kienet giet maqtugha.

11 ta' Awissu, Klara tmut fil-Monasteru ta' San Damjan u ruhha ttajret lejn is-sema.
12 ta' Awissu, il-Papa Innocenz mexxa il-quddiesa tal-funera. Klara indifnet fil-Knisja ta' San Gorg, fejn qabel kien midfun San Frangisk.

18 ta' Ottubru, l-Papa Innocenz IV hatar lil Bartolomeo, isqof ta' Spoleto, biex jigbor ix-xhieda dwar il-hajja u l-mirakli ta' Klara.

24-29 ta' Novembru, sar il-Process tal-Kanonizzazzjoni fil-monasteru ta' San Damjan u fil-knisja ta' San Paolo f'Assisi.

1254
Wara il-mewt ta' Innocenz IV inhatar Papa Alessandru IV

(1254-1261)

1255
15 ta' Awissu, saret il-kanonizzazzjoni u Klara kienet pproklamata qaddisa mill-Papa Alessandru IV fil-Kattidral ta' Anagni.

1260
Sar it-translazzjoni tal-gisem ta' Santa Klara ghall-knisja l-gdida mibnija f-qieh il-Qaddisa. Is-sorijiet Klarissi hallew san Damjan u bdew jghixu qrib il-gisem ta' Klara fil-Protmonasteru f'Assisi.


(Grazzi lil Patri Thomas Calleja OFM Conv. ta' din l-informazzjoni)
 

11 ta’ Awwissu 
FESTA TA SANTA KLARA TA’ ASSISI 
(1194-1253)


Nawguraw l il-festa t-tajba lil ħutna s-Sorijiet Klarissi ta' San Ġiljan u ta' Għawdex kif ukoll lil Franġiskani kollha f'din il-festa tant għażiża għalina ulied San Franġisk.

Storja


Klara twieldet fil-belt ta’ Assisi fis-sena 1194 fi hdan familja nobbli. Daqsxejn ta’ tfajla, xtaqet tkun kollha kemm hi ta’ Kristu, u waqt li bdiet miexja fuq il-pariri ta’ San Frangisk, halliet id-dinja biex itterraq wara l-ideal tal-Vangelu. Kien San Frangisk innifsu li libbisha libsa tax-xkora u lesthielha post fejn tghammar qrib il-knisja ta’ San Damjan, fejn ma damitx ma marret ohtha wkoll, Santa Anjeze. Hekk twieled it-Tieni Ordni Frangiskan, li ghall-ewwel kien jissejjah l-Ordni tan-Nisa Fqar ta’ San Damjan, imbaghad beda jissejjah, kif ghadu sallum, l-Ordni ta’ Santa Klara. Il-qaddisa ghexet il-bqija ta’ hajjitha bhala religjuza f’San Damjan. Kienet tghix f’faqar perfett u fil-kontemplazzjoni, waqt li kienet iddur bi shabha s-sorijiet b’imhabba ta’ omm. Mietet fl-1253 u ghaddha mal-qaddisin il-Papa Alessandru IV fl-1255. Gisem il-qaddisa jistrieh fil-Bazilka taghha fil-belt ta’ Assisi. Il-Papa Piju XII fl-1958 hatar lil Santa Klara patruna tax-xandir bit-televizjoni.mill-Facebook - Parroċċa Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar - 10 t'Awwissu 2017.