blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JULY 11 - FEAST OF SAINT BENEDICT, Abbot - Principle Patron Saint of Europe - San Benedittu, Abbati, Patrun Prinċipali ta' l-Ewropa --- + --- Mis-Sorijiet Benedittini, Birgu - II Għasar

Friday, July 11, 2014

JULY 11 - FEAST OF SAINT BENEDICT, Abbot - Principle Patron Saint of Europe - San Benedittu, Abbati, Patrun Prinċipali ta' l-Ewropa --- + --- Mis-Sorijiet Benedittini, Birgu - II Għasar


 
 
 
 
The poisoned cup of wineThe Abbot inside his cell, where he witnesses the apparition of a globe held by three angels in the presence of the Holy Trinity.
 
 
 


 
 
 TODAY 11th JULY, FEAST OF ST. BENEDICT - Father of Western Monasticism
Who is Saint Benedict?

Saint Benedict was born around the year 480 in the district of Nursia (present-day Norcia), in Umbria, central Italy. He is regarded as the "Father of Western Monasticism" and is "Co-patron of Europe" along with Saints Cyril and Methodius.


As a young man, Benedict was sent to Rome for studies but left after a short stay, desiring to dedicate his life to God. He went to live in an isolated place near Subiaco, not far from the ruins of Emperor Nero's summer villa, about fifty miles from Rome. Today the cave is the celebrated shrine called "Sacro Speco" (The Holy Cave) and is one of Europe's most beautiful sanctuaries. At Subiaco, Benedict lived a life of solitude and prayer for about three years with the support from a monk named Romanus. Benedict's time as a hermit was interupted for a short period when he became the superior of a group of unruly monks. Ultimately unhappy with his guidance, they tried to poison him. He then withdrew to the cave at Subiaco once again.

Eventually, Benedict's sanctity attracted disciples and in time, twelve small monasteries were established around Subiaco, with Benedict as the spiritual father of them all.

Around the year 530 Benedict left Subiaco with some of his sisciples for Monte Cassino, halfway between Rome and Naples, where he began a single, close-knit community on a mountain top. There he remained until his death around the year 547. Is was at Monte Cassino that Benedict completed his "Rule for Monks," basing it on earlier monastic literature as well as his own original material. Today, the "Rule of Saint Benedict," as it is commonly called, is considered one of the most important factors in the development of Christian Europe. In time, the Rule became the norm for all monks and nuns in the West. During his lifetime, the monastery at Monte Cassino grew and a foundation was made south of Rome, at Terracina. The monasteries at Subiaco continued as well.

Benedict had a sister, Scolastica, who was consecrated to God from her youth and died shortly before her saintly brother. Both of them were buried at Monte Cassino in the oratory dedicated to Saint John the Baptist. Saint Scholastica's feast day is on February 10th and Saint Benedict's is on March 21st and July 11th. The March date is generally considered to be the date on which he died.


Santa Skolastika - 9 ta' FrarThe life of Saint Benedict is found in "The Dialogues" written by Pope St. Gregory the Great some forty years after Benedict's death. It is not a biography as we know the genre today, but the details supply us with a basic outline of the life and times of Saint Benedict. Among the titles given to Saint Benedict over the centuries are the following: "Messenger of Peace, Architect of Unity, Teacher of Culture and Civilization, Father of Western Monasticism, Herald of the Christian Faith, and Father of the Whole of Europe." Today, Benedict's disciples, both men and women, can be found on every inhabited continent of the world, leading lives dedicated to "Prayer and Work," as the holy father Benedict taught in his rule and by his life.
St. Benedict and His Order
 
 
Paintings from the Life of St Benedict
St Benedict revives a monk from under the rubble
 
 
 
St Benedict during an exorcism
 
 
 11 TA’ LULJU
SAN BENEDITTU
Abbati: 480-547

San Benedittu twieled f’Norcia, l-Italja, fis-sena 480, minn familja sinjura ħafna, u aktarx li kien tewmi ma’ oħtu, Santa Skolastika.
Huwa mar jistudja f’Ruma, iżda meta ra l-ħajja ħażina ma’ dwaru ħalla kollox u mar jgħix waħdu fuq l-għoljiet ta’ Sabina, xi 65 km bogħod minn Ruma.  Hawn iltaqa’ ma’ Romano, patri, li kien jgħix f’għar f’Subiaco, f’ħajja ta’ ġabra u talb.  Biż-żmien xi rġiel u żgħażagħ bdew imorru jingħaqdu miegħu, u n-numru tagħhom baqa’ jikber kontinwament tant li sas-sena 525 kien ġa waqqaf tnax-il monasteru f’dawk l-inħawi.
Fis-sena 529 mar fuq Monte Cassino, bejn Napli u Ruma.  Hawhekk ukoll ħafna marru jingħaqdu miegħu.
Fis-sena 530 waqqaf il-magħruf monasteru ta’ Monte Cassino.  Ir-regola li kiteb għall-patrijiet tiegħu kienet mibnija fuq talb, studju u xogħol, swiet ta’ ġid enormi mhux biss għall patrijiet iżda għall Ewropa kollha.  Il-monastiċiżmu ta’ San Benedittu ta’ patrijiet li għenu bis-sħiħ biex inbniet Ewropa ċċivilizzata u nisranija, billi bnew uħud mill-isbaħ knejjes fl-Ewropa, fetħu ħafna skejjel, għallmu lill-bdiewa jħaddmu l-art, għallmu s-snajja’, ippreservaw ħafna mill-klassiċi Griegi u Rumani, ġabu progress kbir fix-xjenza, fl-arti u fl-agrikultura.  Fuq kollox l-Ordni tiegħu ta lill-Knisja 24 Papa, 4,600 isqof, u aktar minn 5,000 qaddis.
Miet fl-eta’ ta’ 67 sena f’Monte Cassino u difnuh fil-qabar ma’ oħtu Santa Skolastika li kienet mietet xi 40 jum qabel.
Ħsieb
”Itlob u aħdem” kien il-motto ta’ san Benedittu.  Aħna għandna xi motto tagħna personali?  Kemm jekk għandna u kemm jekk m’għandniex, naraw li t-talb ikollu postu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, jiġifieri li jkun hemm ħin ma’ tul il-jum li ngħadduh f’għaqda ma’ Alla.

====================================================

 
The Miraculous Medal of Saint Benedict  

 
 
 
ST BENEDICT'S CROSS WITH THE MEDAL ---
ID-DOMNA (IL-MIDALJA) TA' SAN BENEDITTU                      
             


The Proper Gospel for the feast of St Benedict:

Mt 19:27-29 -- "you who have followed me" - "intom li ġejtu warajja"

[Mt:19:27] Mbagħad qabeż Pietru u qallu: "Tajjeb! Aħna ħallejna kollox u ġejna warajk; issa x'se jmissna?" [Mt:19:28] Ġesù qalilhom: "Tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja, fid-dinja l-ġdida, meta Bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqogħdu fuq tnax-il tron u tagħmlu ħaqq mit-tnax-il tribù ta' Iżrael. [Mt:19:29] U kull min iħalli 'l daru jew 'il ħutu jew 'il missieru jew 'l ommu jew 'l uliedu jew ir-raba' tiegħu minħabba f'ismi, jerġa' jirċievi kollox għal mitt darba iktar, u jieħu b'sehmu l-ħajja ta' dejjem.

          ============================

MALTA AND THE BENEDICTINES:
MALTA U L-BENEDITTINI
http://www.laikos.org/Malta_Benedittini.htm
 
 
 
              =========================================
 
11 ta’ Lulju  -   SAN BENEDITTU
II Għasar
(Waqt li nroddu s-Salib nitolbu...) 
V.    O Alla, ejja eħlisni.
R.    Mulej, fittex għinni.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem.  Ammen. Hallelujah.

Inti djamant mill-egħżeż fil-kuruna
tar-Re glorjuż, xempju ta’ ħajja ġusta
u Patrijarka kbir tal-monasteri,
Missierna Benedittu.

Maqdart id-dinja, b’qalbek għext fis-sema
il-ġid ta’ niesek qistu xkiel u ċħadtu,
u b’għaqal kbir reġġajt fit-triq it-tajba
lil dawk li ħarġu minnha.

Ħabbejt tinġabar f’ħajja mwarrba u siekta,
raġel misjur fl-għerf sa minn żgħożitek,
erfajt it-toqol li d-dgħajfin jistmerru,
u b’ħeġġa qbadt triq iebsa.

Int fort bil-hena xħin ruħ oħtok safja
rajtha tittajjar bħal ħamiema bajda
lejn il-għamara tas-smewwiet, fejn daħlet
titgħaxxaq bl-Għarus tagħha.

U wara ħajja ta’ rebħiet glorjużi,
Sidek sejjaħlek fost il-kwiekeb tiegħu,
li biex jilqgħuk firxulek twapet għonja,
minsuġa b’dawl is-sema.

Mit-tron li ksibt, Missier qaddis u ħelu,
kompli mexxina wrajk fit-triq li wrejtna;
ibqa’ ħarisna u kattar sliem u barka
fil-monasteru tagħna.

Glorja ‘l Missier u ‘l Ibnu mnissel minnu
u lill-Ispirtu s-Santu, Alla wieħed,
li bil-għajnuna tiegħu qed tithenna
fis-sebħ tad-dawl ta’ dejjem. Ammen.

Ant 1: Il-missier qaddis tagħna Benedittu, imbierek bil-grazzja u f’ismu, bniedem ta’ ħajja qaddisa, sa minn ċkunitu laħaq il-kobor sħiħ tiegħu u qatt ma ħalla l-ħajriet tad-dinja jqarrqu bih.
Salm 14

Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek?*
Min joqgħod fuq l-għolja mqaddsa tiegħek?

Min igħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb,*
min jgħid is-sewwa f'qalbu;

min ma jqassasx bi lsienu,+
ma jagħmilx deni lil ġaru,*
u ma jgħajjarx lil għajru;

min ma jqisx lill-bniedem ħażin,*
imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-Mulej;

min iwiegħed u jżomm kelmtu;+
min jislef u ma jitlobx imgħax,*
u ma jieħu xejn kontra min hu bla ħtija.

Min jagħmel dan*
qatt ma jitħarrek.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben*
         u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem*
          u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem.  Ammen.

Ant 1: Il-missier qaddis tagħna Benedittu, imbierek bil-grazzja u f’ismu, bniedem ta’ ħajja qaddisa, sa minn ċkunitu laħaq il-kobor sħiħ tiegħu u qatt ma ħalla l-ħajriet tad-dinja jqarrqu bih.

Ant. 2   Ir-raġel ta’ Alla, Benedittu, flok it-tifħir tad-dinja għażel it-tbatija, u flok il-ġieh tan-nies, il-ħidma għal Alla. 

  
Salm 111
Ħieni l-bniedem li jibża mill-Mulej,*
          li jitgħaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu!

Kbar fuq l-art ikunu wliedu;*
          nisel it-tajbin ikun imbierek.

Ġid u għana jkunu f’daru;*
          għal dejjem tibqa’ l-ġustizzja tiegħu.

Dawl fid-dlam ifeġġ għat-tajbin;*
          twajjeb u ħanin hu l-bniedem sewwa.

Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef*
          li jmexxi ħwejġu bir-reqqa.

Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel,*
          għal dejjem tibqa t-tifkira tiegħu.

Xejn ma jibża minn aħbar ħażina;*
          qalbu qawwija bit-tama fil-Mulej.

Qalbu qawwija ma għandux mniex jibża;*
          sa ma jara mxejjen il-għadu tiegħu.

Iqassam u jagħti lill-foqra;+
          għal dejjem tibqa l-ġustizzja tiegħu*
          rasu merfugħa bil-ġieħ.

Jarah il-ħażin u jinkedd,+
          iheżżeż snienu u jtertaq qalbu*
          imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa bla temma.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben*
 u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem*
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem.  Ammen.

Ant. 2   Ir-raġel ta’ Alla, Benedittu, flok it-tifħir tad-dinja għażel il-tbatija, u flok il-ġieh tan-nies, il-ħidma għal Alla.

Ant. 3  Benedittu, mimli bl-Ispirtu tal-Mulej, kien jiġbor fih il-virtujiet tal-ġusti kollha: hu jitlob għal dawk kollha li, fl-iskola tiegħu, imxew warajh fit-triq tal-ħajja monastika. 


Kantiku

Kbar u tal-għaġeb l-egħmejjel tiegħek *
        Mulej, Alla li tista’ kollox;

sewwa u veri t-triqat tiegħek,*
Sultan tal-ġnus

Min, Mulej, ma jibżax minn ismek ?*
        Min ma jsebbħux?

Għaliex int waħdek qaddis;+

u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek,*
        għax magħrufa saru l-ġudizzji tiegħek.

Glorja lill-Missier u lill-Iben,*
          u lill-Ispirtu s-Santu
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,*
          u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. 3  Benedittu, mimli bl-Ispirtu tal-Mulej, kien jiġbor fih il-virtujiet tal-ġusti kollha: hu jitlob għal dawk kollha li, fl-iskola tiegħu imxew warajh fit-triq tal-ħajja monastika. 

Lezzjoni Qasira
Kien bħal siġra taż-żebbuġa li ħarġet il-frott, u bħal siġra taċ-ċipress għolja sas-sħab; b’ħutu madwaru bħal kuruna, kien ikun qisu ċedru żgħir tal-Libanu, u huma madwaru bħallikieku siġar tal-palm: ulied Aron kollha fil-glorja tagħhom. 

Responsorju qasir

R/. San Benedittu, missier tagħna.  * Itlob għalina. 
San Benedittu, missier tagħna.  * Itlob għalina.   
V/. Ħa jkun jistħoqqilna dak li wegħedna Kristu. 
Itlob għalina. 
    
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
San Benedittu, missier tagħna.  * Itlob għalina.   


Ant. Tal-kant. Ta’ Marija.  O Missier qaddis tagħna Benedittu, mgħallem, mexxej u regola ta’ ħajja tas-sema, int issa tithenna ma’ Kristu fil-glorja: ragħaj qaddis, ħares ‘l uliedek, saħħaħhom fit-talb, mexxihom warajk sas-sema minn triq  kollha dwal.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,*
          u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.*
          Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;*
          qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien*
          fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,*
          xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,*
          u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ,*
          u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Israel, qaddej tiegħu,*
          għax ftakar fil-ħniena tiegħu.

Bħalma wiegħed lil missirijietna*
          b’risq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben*
 u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,*
   u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem.  Ammen.


Ant. Tal-kant. Ta’ Marija.  O Missier qaddis tagħna Benedittu, mgħallem, mexxej u regola ta’ ħajja tas-sema, int issa tithenna ma’ Kristu fil-glorja: ragħaj qaddis, ħares ‘l uliedek, saħħaħhom fit-talb, mexxihom warajk sas-sema minn triq  kollha dwal.


Preci

Nitolbu ‘l Alla li b’Missierna San Benedittu ried iwassal mill-ġdid il-Bxara t-tajba tiegħu ta’ sliem u salvazzjoni lid-dinja mqallba u mħawda: 

Mexxi, Mulej, il-popli kollha fit-triq tas-sliem

Fi żmien ta’ taqlib kbir int ankrajt lil Missierna San Benedittu u l-opra tiegħu mal-blata tal-Kelma tiegħek:
          -  agħmel li l-popli kollha jsibu fl-Evanġelju tiegħek l-ordni, il-ġustizzja u s-sliem li tant jixtiequ.

       Mexxi, Mulej, il-popli kollha fit-triq tas-sliem.

Il-qaddej tiegħek u d-dixxipli tiegħu ġeddu fid-dawl tal-fidi d-drawwiet tajba tal-bnedmin:
          - agħmel li nies tal-lum isibu fl-Evanġelju l-aqwa garanzija għall-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem. 


       Mexxi, Mulej, il-popli kollha fit-triq tas-sliem.

Inti għamilt ta’  l-għaġeb lil Missierna San Benedittu fl-għerf u l-għaqal li wera meta fassal ir-Regola tal-ħajja monastika:
          - agħti dehen u għaqal lir-rgħajja u l-għassiesa ta’ ruħna u lill-mexxejja ta’ pajjiżna.


       Mexxi, Mulej, il-popli kollha fit-triq tas-sliem.

Agħmel li Missierna San Benedittu, bħala patrun ta’ l-Ewropa, iwassal il-ġnus kollha ta’ l-Ewropa għall-għaqda sħiħa bejniethom fis-sliem għall-ġid u l-progress tal-familja kollha tal-bnedmin:
          - fil-ħarsien tal-liġi tiegħek u f’kooperazzjoni sħiħa mal-Knisja tiegħek.

       Mexxi, Mulej, il-popli kollha fit-triq tas-sliem.

Int għamilt lil Missierna San Benedittu, Abraham ieħor, missier ta’ kotra kbira ta’ qaddisin:
          - daħħal il-mejtin tagħna fil-għamara tiegħek ta’ dejjem.

       Mexxi, Mulej, il-popli kollha fit-triq tas-sliem.


Missierna….

Nitolbu.
O Alla, int tajtna ‘l Missierna San Benedittu, abbati, b’għallem għaref fl-iskola tas-servizz tiegħek; agħmel li nħobbu lilek fuq kollox u li nimxu b’qalb kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. B’Ibnek Gesu’ Kristu Sidna, li hu Alla, u miegħek igħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.  Ammen.


(Waqt li nroddu s-Salib nitolbu...)
Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.  Ammen.

 ><>            ><>            ><>Prayer of Firm Purpose of Amendment

 
Prayer of Saint Benedict of Nursia (480-547)
O Lord, I place myself in your hands and dedicate myself to you. I pledge myself to do your will in all things: To love the Lord God with all my heart, all my soul, all my strength.
Not to kill.
Not to steal.
Not to covet.
Not to bear false witness.
To honour all persons.
Not to do to another what I would not wish done to myself.
To chastise the body.
Not to seek after pleasures.
To love fasting.
To relieve the poor.
To clothe the naked.
To visit the sick.
To bury the dead.
To help in trouble.
To console the sorrowing.
To hold myself aloof from worldly ways.
To prefer nothing to the love of Christ.
Not to give way to anger.
Not to foster a desire for revenge.
Not to entertain deceit in the heart.
Not to make a false peace.
Not to forsake charity.
Not to swear, lest I swear falsely.
To speak the truth with heart and tongue.
Not to return evil for evil.
To do no injury: yes, even to bear patiently any injury done to me.
To love my enemies.
Not to curse those who curse me, but rather to bless them.
To bear persecution for justice' sake.
Not to be proud.
Not to be given to intoxicating drink.
Not to be an over-eater.
Not to be lazy.
Not to be slothful.
Not to be a murmurer.
Not to be a detractor.
To put my trust in God.
To refer the good I see in myself to God.
To refer any evil in myself to myself.
To fear the day of judgment.
To be in dread of hell.
To desire eternal life with spiritual longing.
To keep death before my eyes daily.
To keep constant watch over my actions.
To remember that God sees me everywhere.
To call upon Christ for defense against evil thoughts that arise in my heart.
To guard my tongue against wicked speech.
To avoid much speaking.
To avoid idle talk.
To read only what is good to read.
To look at only what is good to see.
To pray often.
To ask forgiveness daily for my sins, and to seek ways to amend my life.
To obey my superiors in all things rightful.
Not to desire to be thought holy, but to seek holiness. To fulfill the commandments of God by good works.
To love chastity.
To hate no one.
Not to be jealous or envious of anyone.
Not to love strife.
Not to love pride.
To honour the aged.
To pray for my enemies.
To make peace after a quarrel, before the setting of the sun.
Never to despair of your mercy, O God of Mercy. Amen.


 
><>            ><>            ><>
 
 
 
 
The Rule of St. Benedict (FULL Audiobook)  

.