blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: October 14 - Feast of the Blessed Virgin Mary of Good Health --- 14 t'Ottubru - Festa tal-Madonna tas-Saħħa --- IT-TALBA

Tuesday, October 14, 2014

October 14 - Feast of the Blessed Virgin Mary of Good Health --- 14 t'Ottubru - Festa tal-Madonna tas-Saħħa --- IT-TALBA

IL-MADONNA TAS-SAĦĦA - GĦAJNUNA U FARAĠ TAGĦNA 
 
At the Sanctuary of St Francis in Rabat, Malta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
><>       ><>       ><>


The Franciscan Conventual Church in Rabat Malta, decorated for the feast of Our Lady of Good Health.
 
In Valletta Malta, at the Franciscan Conventual Church
 
 
 
 
One of the alternative Gospels:
 

Jn 2:1-11 -- Jesus Changes Water Into Wine - It-tieġ f'Kana

 

- OCTOBER 14 - OUR LADY OF GOOD HEALTH - IL-MADONNA TAS-SAĦĦA. ---  one of the alternative Gospels
 
Evanġelju
Dan li għamel Ġesù f’Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu.
Ġw 2, 1-11
 
 Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann
 
F’dak iż-żmien, [Ġw:2:1] sar tieġ f'Kana tal-Galilija, u omm Ġesù kienet hemm. [Ġw:2:2] Ġesù kien mistieden għat-tieġ hu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. [Ġw:2:3] Billi ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu: "Ma għandhomx inbid." [Ġw:2:4] U Ġesù qalilha: "X'hemm bejni u bejnek, mara? Is-siegħa tiegħi għadha ma waslitx." [Ġw:2:5] Omm Ġesù qalet lill-qaddejja: "Agħmlu kull ma jgħidilkom hu." [Ġw:2:6] Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, mqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-Lhud, kull waħda minnhom tasa' xi mitt jew mija u għoxrin litru. [Ġw:2:7] Ġesù qal lill-qaddejja: "Imlew il-ġarar bl-ilma." U dawk imlewhom sax-xifer. [Ġw:2:8] Mbagħad qalilhom: "Issa ħudu minnu u newwluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda." U huma marru jagħtuhulu.
 
[Ġw:2:9] Hu daq l-ilma mibdul fi nbid; u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-għarus [Ġw:2:10] u qallu: "Kulħadd l-inbid it-tajjeb iservi l-ewwel; meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbid it-tajjeb erfajtu sa issa."
 
[Ġw:2:11] Dan li għamel Ġesù f'Kana  tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih.
 

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu
 
 
 
 
************
 
 
Or Gospel:
Lk 1:39-56 -- Mary Visits Elizabeth - Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta


- OCTOBER 14 - OUR LADY OF GOOD HEALTH - MADONNA TAS-SAĦĦA - Franciscan memorial - one of the alternative Gospels.
 
Evanġelju
Lq 1: 39-56
 
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
 
[Lq:1:39] F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f'belt tal-Lhudija. [Lq:1:40] Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. [Lq:1:41] Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; [Lq:1:42] u nfexxet f'għajta kbira u qalet: "Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! [Lq:1:43] U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? [Lq:1:44] Għax ara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. [Lq:1:45] Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!"
 
[Lq:1:46] Mbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
[Lq:1:47] u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi, [Lq:1:48]għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja, [Lq:1:49] għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem tiegħu. [Lq:1:50] Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. [Lq:1:51] Hu wera l-qawwa ta' driegħu, xerred lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. [Lq:1:52] Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, u għolla ċ-ċkejknin. [Lq:1:53] Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ, u l-għonja bagħathom 'il barra b'xejn. [Lq:1:54] Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu, [Lq:1:55] bħalma wiegħed lil missirijietna, b'riżq Abraham u nislu għal dejjem."
 
[Lq:1:56] Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.
 

.
 
 
 
 
Franciscan Memorial of Our Lady of Good Health
 
Tifkira Franġiskana tal-Madonna tas-Saħħa.
 
 
 
 

14 ta' Ottubru
Tifkira Franġiskana tal-Madonna tas-Saħħa.

Il-Franġiskani Konventwali ġew Malta xi żmien qabel is-sena 1347, u kellhom l-ewwel kunvent u knisja tagħhom ħdejn l-isptar San Franġisk ir-Rabat li biż-żmien beda jssejjaħ l-isptar ta' Santu Spirtu. Qrib is-sena 1640 il-kunvent reġa' nbena mill-ġdid għax kien qdiem ħafna, u mbagħad il-knisja ġarrbet ħsarat kbar bit-terremot tas-se
na 1693. Il-knisja nbniet mill-ġdid fl-1701 minn Lorenzo Gafa. F'din il-knisja beda jiġi meqjum kwadru tal-Madonna tas-Saħħa; biż-żmien il-kwadru nbidel, iżda d-devozzjoni kibret, u hemm rabta kbira ma' l-isptarijiet ta' Santu Spirtu u ta' Sawra li jinsabu fil-qrib. Il-kwadru tal-Madonna ġie nkurunat fl-4 ta' April 1948. 


Talba lill-Madonna tas-Saħħa

Omm Qaddisa tal-Kbir Alla, Taħt il-mant tiegħek ilqagħna! La tirruftax it-talb minn tagħna. Fil-htiġijiet kollha tagħna! Dana lilek aħna ngħidu: O Marija, kun dejjem magħna! Mill-perikli inti ħarisna, Bit-talb tiegħek int qaddisna, Kun magħna dejjem pjetuża, O verġni mbierka u glorjuża!

(Itlob il-grazzja li tixtieq taqla'.)

Jingħadu 3 Avemarijiet u Salve Regina

Saħħa tal-Morda, itlob għalina.