blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH

Wednesday, July 12, 2017

Pope Francis creates new category for beatification: oblatio vitae

Pope creates new category for sainthood


Pope Francis creates new category for beatification: oblatio vitae
http://en.radiovaticana.va/news/2017/07/11/pope_francis_makes_new_beatification_category_oblatio_vitae/1324398

These people could become saints thanks to the pope's new requirements
.

Sunday, July 09, 2017

Thomas More ... & ... Is my private conscience parallel to my public duties ... as a Catholic ? --- The importance of religious education
Let us also ask this question to ourselves, regardless of how insignificant we may think our position is --- "Is my private conscience parallel to my public duties ... as a Catholic - as a responsible parent, as a morally mature adult, as an inspiring teenager, as a child searching for a secure model of THE TRUTH ?"Thomas More (from the movie A MAN FOR ALL SEASONS )
Well . . . I believe, when statesmen forsake their own private conscience for the sake of their public duties . . . they lead their country by a short route to chaos.

St Thomas More declares his allegiance to God's Law
============The importance of religious education - SATURDAY 08 JULY 2017

http://thechurchinmalta.org/mt/posts/70432/l-importanza-tal-edukazzjoni-religjuza

Il‑Knisja f’Malta tfakkar lill‑ġenituri Kattoliċi li fl‑għażliet li jagħmlu fl‑edukazzjoni ta’ uliedhom, huma għandhom id‑dover li fl-iskola jagħżlu t‑tagħlim tar‑reliġjon. Dan ġie spjegat f’ċirkulari maħruġa mill-Kurja, li ser tinqara fil‑knejjes fi tmiem din il‑ġimgħa.
L‑Arċisqof Charles J. Scicluna jfakkar lill‑ġenituri fir‑responsabbiltà li għandhom, li minn meta l‑ulied ikunu għadhom żgħar, jgħinuhom biex jikbru fil‑fidi bl‑eżempju u bil‑kelma, u billi jaraw li jirċievu l‑formazzjoni meħtieġa.
L‑Arċisqof, filwaqt li enfasizza l‑importanza tal‑formazzjoni reliġjuża fil‑ħajja tal‑familja, qal li l‑komunità parrokkjali u l‑iskola ma jeħdux post il‑ġenituri imma huma kumplimentari għalihom.
Iċ‑ċirkulari tikkwota l‑Papa Franġisku, li fl‑Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia (Il‑Ferħ tal‑Imħabba), jgħid b’mod ċar li l‑edukazzjoni sħiħa tal‑ulied hi dmir mill‑iktar serju u fl‑istess waqt dmir ewlieni tal‑ġenituri.
Fl-isfond ta’ dan kollu, qed tkompli l-ħidma biex it-tagħlim tar-reliġjon jiġi aġġornat, iwieġeb għall-ħtiġijiet tal-lum, u jkun ta’ għajnuna għall-istudenti.
 
 
 
 
 
.
 

Wednesday, June 28, 2017

Sunday, June 18th, 2017 - THE INAUGURATION OF THE BLESSING OF THE ROSARY MOSAICS AT TA' PINU SANCTUARY, GOZO, MALTA --- Video Message from Pope Francis


http://www.newsbook.com.mt/artikli/2017/6/15/il-papa-bl-ewwel-vidjomessagg-lill-maltin-nhar-il-hadd.61489/ - 15/06/2017


************

"Il Mondo Canta Maria" - Christian Music Concert by Nuova Aurora, Fra Leonardo, Tony Nevoso and Padre Giosy Cento on the parvis of the Ta' Pinu National Sanctuary, Gozo, on Saturday 17 June 2017.


************

http://gozodiocese.org/2017/06/18/tberik-tal-muzajci-tar-ruzarju-ta-pinu/http://gozodiocese.org/wp-content/uploads/2017/06/54-2017-blessing-of-the-rosary-mosaics.pdf


Letter to the People of Gozo
of H.L. Mgr. Mario Grech
Bishop of Gozo
 
 
BLESSING OF THE ROSARY MOSAICS

 
In the distant past, not all people could read and write. In order to help these persons to get to know the Word of God, the so-called “the Bible of the poor” was created. This was a Bible with pictures that represented scenes from the life of Jesus.

Also, the paintings in churches were not made to decorate them but to help the people of God to know more about the life of the saints. It served as a visual catechesis much before modern means of communication were invented.

Lately, mosaics produced by Centro Aletti of Rome representing the twenty mysteries of the Rosary were installed on the parvis of the Sanctuary of Our Lady of Ta’ Pinu. These are more than an artistic work of great beauty because their creator is not just an artist but also a theologian. In fact, these mosaics exhibit a profound concept regarding the mystery of Jesus and Mary of Nazareth.

The purpose of these mosaics is to help us meditate the life events of Jesus while we appreciate more the rosary prayer as a means of following in the steps of Jesus. I think that the project of these mosaics would be successful if, when we pause to appreciate them, we are struck by a desire to pray the rosary. For this reason, I invite you to meet us this evening (tomorrow) in front of the beloved Sanctuary of Ta’ Pinu for the inauguration and blessing of these mosaics.

It is anticipated that Pope Francis will be sending us a video with a message for that occasion.

I take this opportunity to thank those benefactors who offered donations to make it possible for us to set up this monument.

May the Virgin Mary of Ta’ Pinu support us and help us contemplate Jesus with her own gaze of faith, hope and love. (cfr Rosarium Virginis Mariae, 11)

Given from the Bishop’s Curia, today 13th June, remembrance day of St. Anthony of Padua. 


  Mario Grech
  Bishop of Gozo***********************************************************
 

 


************

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku lill-pellegrini Għawdxin u Maltin u lill-Isqof ta' Għawdex - Published on Jun 18, 2017
VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PELLEGRINI E AL VESCOVO DI GOZO (MALTA)
IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI TRE MOSAICI
NEL SANTUARIO DELLA VERGINE DI TA' PINU
18 giugno 2017
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170618_videomessaggio-santuario-malta.html


Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku lill-pellegrini Għawdxin u Maltin u lill-Isqof ta' Għawdex

INAWGURAZZJONI TAL-MUŻAJK TAR-RUŻARJU MQADDES
FUQ IZ-ZUNTIER TAS-SANTWARJU TAL-MADONNA TA’ PINU, 
GĦAWDEX, MALTA
Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2017

Għeżież pellegrini, ilqajt bil-ferħ l-istedina li nsellem lilkom kollha miġburin hawn illum quddiem is-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fejn, fi tħaddina kbira ta’ dawn il-mużajċi, qed jistennewkom Ġesù u l-Omm tiegħu.

Ix-xbihat taz-Zuntier li llum qed tinawguraw iqegħdulna quddiem għajnejna l-ġmiel ta’ talba kontemplattiva, sempliċi, aċċessibbli għal kulħadd, kbar u żgħar: it-talba tar-Rużarju Mqaddes.

Jien ukoll spiss nitlob ir-Rużarju quddiem xbieha tal-mużajk: kwadru ċkejken tal-mużajk tal-Madonna bil-Bambin, fejn donnu fiċ-ċentru jidher li hemm Marija, meta fil-verità, b’dirgħajha, hi ssir bħal sellum li minnu Ġesù jista’ jinżel fostna. Iċ-ċentru jibqa’ dejjem Ġesù, li jitbaxxa biex jista’ jimxi magħna l-bnedmin, sabiex aħna nistgħu nitilgħu l-Ġenna miegħu.

Fit-talba tar-Rużarju aħna nduru lejn il-Verġni Marija, biex tqarribna dejjem aktar lejn Binha Ġesù, biex dejjem nagħrfuh u nħobbuh iżjed. U waqt li ntennu s-Sliema, aħna nimmeditaw il-misteri, it-tappi ta’ ferħ, dawl, tbatija u glorja fil-ħajja ta’ Kristu, imma anki fil-ħajja tagħna, għax aħna qed nimxu mal-Mulej.

Fil-fatt, din it-talba sempliċi tgħinna nikkontemplaw dak kollu li Alla fi mħabbtu għamel għalina u għas-salvazzjoni tagħna; u tgħinna nifhmu li ħajjitna hi magħquda ma’ dik ta’ Kristu.

Fit-talb, aħna noffru kollox lil Alla: it-tbatijiet, il-ġrieħi, il-biżgħat, imma anki l-ferħ, id-doni, il-persuni għeżież għalina… kollox lil Alla. Fit-talb, aħna nħallu lil Alla jidħol fiż-żmien tagħna, jilqa’ u jibdel dak kollu li aħna qed ngħixu.

Inqdew spiss b’din l-għodda qawwija, li hi t-talba tar-Rużarju Mqaddes, biex iġġib il-paċi fil-qlub, fil-familji, fil-Knisja, fid-dinja.

U nitlobkom, tinsewx titolbu għalija. Il-Mulej iberikkom, u l-Omm Verġni tħariskom.

***

Videomessaggio da Papa Francesco ai pellegrini e al Vescovo di Gozo

INAUGURAZIONE DEI MOSAICI DEL SANTO ROSARIO
SUL SAGRADO DEL SANTUARIO DELLA VERGINE DI TA’ PINU, 
GOZO, MALTA
Domenica 18 giugnio 2017

Cari pellegrini, ho accolto con gioia l’invito a rivolgere un saluto a tutti voi che siete venuti oggi al Santuario della Vergine Ta’ Pinu, dove, in un grande abbraccio di mosaici, vi aspettano Gesù e la Sua Madre.

Le immagini del Sagrato che oggi inaugurate mettono davanti ai nostri occhi la bellezza di una preghiera contemplativa, semplice, accessibile a tutti, grandi e piccoli: la preghiera del Santo Rosario.

Anche io spesso recito il Rosario davanti a un mosaico: un piccolo mosaico della Madonna con il Bambino, dove sembra che al centro ci sia Maria, mentre in realtà, Lei, usando le Sue mani, diventa una sorta di scalina attraverso il quale Gesù puo scendere in mezzo a noi. Il centro è sempre Gesù, che si abbassa per camminare con noi uomini, affinché noi potessimo salire in cielo con lui.

Nella preghiera del Rosario noi ci rivolgiamo alla Vergine Maria, perche ci porti sempre più vicino al Suo Figlio Gesù, per conoscerlo e amarlo sempre più. E mentre ripetiamo “Ave Maria”, noi meditiamo i misteri, le tappe gaudiose, luminose, dolorose e gloriose della vita di Cristo, ma anche della nostra vita, perché noi camminiamo col Signore.

Questa semplice preghiera, infatti, ci aiuta a contemplare tutto cio che Dio nel Suo amore ha compiuto per noi e per la nostra salvezza; e ci fa comprendere che la nostra vita è unita a quella di Cristo.

Pregando, noi portiamo tutto a Dio: le fatiche, le ferite, le paure, ma anche le gioie, i doni, le persone care… tutto a Dio. Pregando, noi permettiamo a Dio di entrare nel nostro tempo, di accogliere e trasfigurare tutto cio che viviamo.

Servitevi spesso di questo strumento potente, che è la preghiera del Santo Rosario, perché porta pace nei cuori, nelle famiglie, nella Chiesa, nel mondo.

E per favore, non dimenticate di pregare per me. Il Signore vi benedica, e la Vergine Madre vi protegga.
http://w2.vatican.va/content/francesc...

© Centro Televisivo Vaticano / Diocese of Gozo, June 2017


************
 
Ċelebrazzjoni tal-Inawgurazzjoni u t-Tberik tal-Għoxrin Mużajk tar-Rużarju Mqaddes fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb, Għawdex, nhar il-Ħadd 18 ta' Ġunju 2017 - Published on Jun 27, 2017Monday, June 26, 2017

Saint John Eudes - Salutation to the Blessed Virgin Marywww.fatima.org/apostolate/vlarchive/pdf/Salutation_to_Mary_Leaflet_2013.pdf
 
“St. John Eudes recommended this prayer for the conversion of sinners and advised his spiritual children to say it at the bedside of the sick.
The Blessed Virgin promised him that ‘all who say it with devotion, or at least good will, if they are in the state of grace, receive an increase of Divine love in their hearts at each of the salutations or benedictions contained in it; if they are in mortal sin, She will knock at the door of their hearts with Her own sweet virginal hand to urge them to open it to grace.’ And She added that when persons are deep in sin and difficult to convert, it would be well to encourage them to say this salutation, or at least to consent having it said for them.” (Admirable Heart of Mary by St. John Eudes page 329)
 

 
 
SALUTATION TO THE BLESSED VIRGIN MARY

Hail Mary, Daughter of God the Father.
Hail Mary, Mother of God the Son.
Hail Mary, Spouse of the Holy Ghost.
Hail Mary, Temple of the Most Blessed Trinity.
Hail Mary, Immaculate lily of the resplendent and ever
peaceful Trinity.
Hail Mary, Celestial Rose of the ineffable love of God.
Hail Mary, Virgin pure and humble of whom the King of Heaven
willed to be born and with Thy milk to be nourished.
Hail Mary, Virgin of Virgins
Hail Mary, Queen of martyrs, whose soul was pierced with a
sword of sorrow.
Hail Mary, Lady most blessed! Unto Whom all power in Heaven
and Earth is given.
Hail Mary, Queen of my heart, my Mother, my life,
my sweetness and my Hope.
Hail Mary, Mother most amiable.
Hail Mary, Mother most admirable.
Hail Mary, Mother of Divine Love.
Hail Mary, Immaculate! Conceived without sin.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with Thee.
Hail Mary, Blessed art Thou amongst women.
Hail Mary, Blessed is the fruit of Thy womb, Jesus.


Blessed be Thy spouse, Saint Joseph.
Blessed be Thy father, Saint Joachim.
Blessed be Thy mother, Saint Anne.
Blessed be Thy guardian, Saint John
Blessed be Thy angel, Saint Gabriel.


Glory be to God the Father, Who chose Thee.
Glory be to God the Son, Who loved Thee.
Glory be to God the Holy Ghost, Who espoused Thee.
Blessed be forever all those who bless and who love Thee.


Holy Mary, Mother of God! Pray for us and bless us now and at death, in the Name of Jesus, Thy Divine Son! Amen


.

Sunday, June 25, 2017

GOD IS REVELATION OF THE WHOLE TRUTH - HE BRINGS US FACE TO FACE WITH OUR SINS AND WITH THE SINS OF ABUSE OF OTHERS !

 
DO  NOT  BE   AFRAID
to proclaim the TRUTH
 
 Mt 10:26-33 --- Whom to Fear - Tibżgħux minn dawk li joqtlu lill-ġisem.


IN YEAR A - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 12 IN ORDINARY TIME.
Evanġelju
Tibżgħux minn dawk li joqtlu lill-ġisem.
Mt 10, 26-33

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-Appostli tiegħu: [Mt:10:26] “La tibżgħux mill-bnedmin. Għax xejn ma hu mgħotti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. [Mt:10:27] Dak li jien ngħidilkom fid-dlam għiduh fid-dawl, u dak li ngħidilkom f'widnejkom xandruh minn fuq il-bjut. [Mt:10:28] U tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ; imma aktar ibżgħu minn dak li jista' jeqred kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern.

[Mt:10:29] Żewġ għasafar tal-bejt m'hux b'ħabba jinbiegħu? U b'danakollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. [Mt:10:30] Intom imbagħad sa x-xagħar ta' raskom kollu hu magħdud. [Mt:10:31] Mela xejn la tibżgħu; intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt. [Mt:10:32] "Kull min jistqarr quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jien ukoll nistqarr li jiena miegħu quddiem Missieri li hu fis-smewwiet. [Mt:10:33] Iżda min jiċħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niċħad lilu quddiem Missieri li hu fis-smewwiet.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu
.Secrets (6/25/17)
Nurse committing euthanasia: It was the most soul-wrenching thing I ever discovered - video published by Rome Reports on Jun 24, 2017


Piazza San Pietro, preghiera dell'Angelus, 25-06-2017

Pope: still today Christians face trials and persecutions - 25/06/2017
http://en.radiovaticana.va/news/2017/06/25/pope_still_today_christians_face_trials_and_persecutions/1321324
Speaking to the faithful gathered in St. Peter’s Square for the Angelus prayer, the Pope reflected on the liturgical reading of the day in which Jesus said to his disciples “Fear no one” but instructed them and prepared them to face the trials and persecutions the would suffer.
“Jesus’ mission, he said, did not guarantee the disciples success, nor did it shield them from failure or suffering.”
Likewise, the Pope said, Christians must consider the possibility of rejection and persecution: “this is a bit scary, but it is the truth.”
In fact, he explained, the disciple is called to conform his life to Christ, who was persecuted, rejected and abandoned to die on the cross.
“There is no Christian mission in the name of tranquility, the Pope said, difficulties and tribulations are part and package of evangelization” he said.
The Pope also explained that challenges are occasions in which “to verify the authenticity of our faith and of our relationship with Jesus” always within the knowledge that “God does not abandon his children during the storm”.
"In the difficulties of Christian witness in the world, we are never forgotten, but always assisted by the Father's thoughtful solicitude" he said.
Pope Francis also pointed out that even in our day persecution against Christians still exists.
“Let us pray for our brothers and sisters who are persecuted and praise the Lord because, in spite of this, they continue to witness their faith with courage and fidelity” he said.

Another test of faith - Francis continued - may even be the absence of hostility and tribulation.
"In addition to being ‘sheep in the midst of wolves’, the Lord also sends us forth as sentinels in the midst of people who do not want to be awakened from a worldly numbness, who ignore the truth of the Gospel message and build their own ephemeral truth" he said.
Hence, Pope Francis concluded, always heed Jesus’ encouragement not to fear those who mock and abuse, or those who ignore or appear to honor the Gospel but in reality go against it.
"Jesus does not leave us alone because we are precious to Him" he said.
After the recitation of the Angelus prayer, Pope Francis prayed for the victims of a landslide in southwestern China, he greeted the Lithuanian people who on Sunday celebrate the Blessed Theofilius Matulonius – the first Soviet-era Blessed of the nation, and he remembered the faithful of the Greek-Catholic Ukrainian Church who mark the 150th anniversary of the canonization of St. Josaphat.
  
************ 
 
12th Sunday yr A homily by Fr Hilary 2017/06/25.