blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: SEPTEMBER 5 - SAINT TERESA OF KOLKATA (CALCUTTA)

Friday, September 06, 2013

SEPTEMBER 5 - SAINT TERESA OF KOLKATA (CALCUTTA)


On September 6th 2017 - Mother Teresa to be co-patron of Calcutta Archdiocese
http://en.radiovaticana.va/news/2017/09/04/mother_teresa_to_be_co-patron_of_calcutta_archdiocese_%E2%80%8E/1334592

 https://www.youtube.com/watch?v=re2-_SuaZEo ---

Sept 3, 2016 - Vatican - Jubilee for Workers of Mercy and Volunteers - Mother Teresa of Kolkata
Pope Francis: Mother Teresa, saint for the poor and for volunteers

Holy Mass and Canonization of Mother Teresa of Calcutta - September 4, 2016 - Original sound  

Mother Teresa - Her life and work
THERE IS A LIGHT IN THIS WORLD...A HEALING SPIRIT,
MORE POWERFUL THAN ANY DARKNESS WE MAY ENCOUNTER.
WE SOMETIMES LOSE SIGHT OF THIS FORCE WHEN THERE IS SUFFERING, TOO MUCH PAIN...
AND SUDDENLY THE SPIRIT WILL EMERGE
THROUGH THE LIVES OF ORDINARY PEOPLE WHO HEAR A CALL...AND ANSWER IN EXTRAORDINARY WAYS


In August 1948 Mother Teresa exchanged her black Loreto habit with a white cotton saree, with a blue border.


 
 “No matter how great your sufferings are, your victory over them is in silence.”


THE INTERIOR CROSS: MOTHER TERESA AND HER DARK NIGHT OF THE SOUL
http://www.motherteresa.org/13_anni/Reactionsandcomments.html#12
"God has not called us to be successful. He has called us to be faithful."MARK 4:26-29
Seed Grows of Itself. 26 He said, “This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land  27 and would sleep and rise night and day and the seed would sprout and grow, he knows not how. 28 Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. 29 And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come.”

MARK 4:26-29
Il-parabbola taż-żerriegħa li tinbet weħidha
[Mk:4:26] U qal: "Is-Saltna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet  iż-żerriegħa fl-art. [Mk:4:27] Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. [Mk:4:28] L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, mbagħad is-sbula, mbagħad il-qamħ mimli fis-sbula. [Mk:4:29] U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu  għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad."


 


 
*************************************************************


 
from Facebook - Parroċċa Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar - 4th September 2017
 
 
Fr. Joseph Cilia OFM Conv. and Fr Manuel Gatt OFM Conv. with Saint Teresa of Calcutta
The authentic relic on the feast of Saint Teresa of Calcutta, at Our Lady of Sorrows Parish in Saint Paul's Bay Parish Church

5 ta' Settembru
Tifkira ta' Santa Tereza ta' Calcutta

Fil-Knisja Parrokjali tagħna tinsab relikwa awtentika ta ftit xaghar u biċċa mil-libsa ta' Madre Teresa. Din inġabret hawn mill-mibki Kappillan Patri Joe Cilia minħabba li huwa nnifsu ħadem 24 sena l-India u b hekk kellu aktar opportunita' viċina li jiltaqa' magħha kif fil-fatt għamel għall-aktar minn darba. Fil-kunvent tagħna San Pawl il-Baħar, tinsab miżmuma b'għożża wkoll ittra miktuba u ffirmata minn Madre Tereza nnfisha, fejn liema ittra u relikwa tant baqa jgħożż sal-aħħar jiem ta' ħajtu.

Ħajja u Storja ta' Madre Tereza

Fil-pjan terren tal-Mother House, fil-Lower Circular Road ta’ Kalkutta, wieħed isib il-kappella sempliċi u mneżża’ minn kollox, fejn mit-13 Settembru ta’ 1997, wara l-funeral statali li ngħatalha, jinsab midfun il-ġisem ta’ Madre Tereża. Barra, l-istorbju li jtarrax tal-metropoli Indjana, mimli faqar u miżerja. Ġewwa, iżda l-ħin bħal jieqaf quddiem qabar fqir: blokka siment abjad u fuqu l-Bibbja personali ta’ Madre Tereża u statwa tal-Madonna b’kuruna ta’ fjuri m’għonqha. Ħdejha lapida ta’ l-irħam b’versett bl-Ingliż mill-Vanġelu ta’ San Ġwann: “Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien” (15,12).
Madre Tereża ta’ Kalkutta twieldet f’familja Kattolika Albaniża fi Skopje, illum parti mill-Maċedonja. Ta’ 18-il sena ddeċidiet li tidħol fil-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Missjonarji tal-Madonna ta’ Loreto. Fl-1928 telqet lejn l-Irlanda, u sena wara kienet l-Indja. Fl-1931 iż-żagħżugħa Ineż ħadet l-ewwel voti u l-isem ġdid ta’ Swor Marija Tereża tal-Bambin Ġesù (għad-devozzjoni tagħha lejn il-qaddisa ta’ Lisieux), u ta 20 sena kienet tgħallem l-istorja u l-ġografija lil studenti bniet sinjuri fil-kulleġġ tas-sorijiet ta’ Loreto f’Entally, żona fil-lvant ta’ Kalkutta.

Wara l-ħajt tal-kunvent kien hemm il-kwartier ta’ Motti bl-intiena soffokanti tiegħu, wieħed mill-ifqar slums ta’ Kalkutta, il-miżbla tad-dinja. Mill-bogħod swor Tereża setgħet tisma’ l-ħsejjes li kienu jaslu sal-kulleġġ lussuż iżda ma kinitx taf x’kienu. Kienu l-wiċċ l-ieħor ta’ l-Indja, dinja oħra ‘l bogħod minnha, għallinqas sa dik il-lejla ta’ l-10 ta’ Settembru 1946, meta kienet f’ferrovija diretta lejn Darjeeling għall-eżerċizzji spiritwali u hemm ġietha t-“tieni sejħa”: matul dak il-lejl frażi baqgħet imwaħħla f’moħħha tul il-vjaġġ kollu, l-għajta muġugħa ta’ Ġesù msallab: “Għandi l-għatx!” Hija kellha tħalli l-kunvent biex tiddedika ruħha għall-ifqar fost il-fqar: dawk li huma x-xejn, l-emarġinati f’kollox, l-abbandunati li kuljum kienu jmutu fuq il-bankini ta’ Kalkutta, mingħajr lanqas id-dinjità li jistgħu jmutu fil-paċi ta dejjem.

Swor Tereża ħalliet il-kunvent ta’ Entally b’ħames rupiji fil-but u s-sari abjad bit-tarf ikħal ta’ l-ifqar Indjani, wara kważi 20 sena mas-sorijiet ta’ Loreto. Kien is-16 t’Awissu 1948. Iż-żgħira Ineż saret Madre Tereża. Fl-1950 id-djoċesi approvat il-kongregazzjoni ġdida tagħha tal-Missjunarji tal-Karità. Kien is-7 ta’ Ottubru, il-festa tar-Rużarju, u mhux b’kumbinazzjoni għax għal Marija hija ddedikata din il-kongregazzjoni ġdida. L-imħabba profonda ta’ Madre Tereża lejn il-Madonna kellha għeruq fit-tfulija tagħha, meta ommha kienet tieħu lilha u lil ħutha Lazar u Age l-knisja, iżuru l-foqra u jitolbu flimkien ir-rużarju.
Barra t-tliet voti tal-faqar, kastità u ubbidjenza, kull Missjonarju tal-Karità jieħu ieħor, dak ta’ "servizz gratwit lejn l-ifqar fost il-fqar". Enfasi fuq l-imitazzjoni tal-virtujiet tal-Madonna, speċjalment l-umiltà, is-silenzju, u l-karità. "I thirst" (għandi l-għatx), hemm miktub fuq il-kurċifiss tal-Casa Madre u f’kull kappella – f’kull parti tad-dinja – f’kull dar tal-kongregazzjoni ta’ Madre Tereża. Din il-frażi tat-"tieni sejħa tagħha", tiġbor f’żewġ kelmiet l-ispiritwalità tagħha.

Illum il-figura rqiqa ta’ Madre Tereża, il-ġisem fraġli tagħha mgħawweġ bl-għejja tax-xogħol, u wiċċha mkemmex saru magħrufin mad-dinja kollha. Kull min iltaqa’ magħha, anke darba, ma jistax jinsieha: id-dija tat-tbissima tagħha kienet tirrifletti l-imħabba immensa tagħha. Meta hi tħares lejk, b’dawk għajnejha profondi, amorevoli, limpidi, kont tħoss li qed iħarsu lejk l-istess għajnejn ta’ Alla l-Imbierek.
Attiva u kontemplattiva fl-istess ħin, fiha kien hemm idealiżmu u konkretezza, pragmatiżmu u utopja. Kienet tħobb tiddefinixxi lilha nnifisha bħala "l-lapes żgħir ta’ Alla", strument żgħir u sempliċi f’idejh. Kienet tagħraf b’umiltà li meta l-lapes jispiċċa, il-Mulej jarmih u jafda lil ħaddieħor il-missjoni appostolika tagħha: "Min jemmen fija jagħmel hu ukoll l-għemejjel li qed nagħmel jien, u ikbar minnhom ukoll" (Ġwanni 14, 12).

Madre Tereża mietet f’Kalkutta filgħaxija tal-Ġimgħa 5 ta’ Settembru 1997, fid-9.30. Kellha 87 sena. Fis-26 ta’ Lulju 1999 infetaħ il-proċess tagħha ta’ beatifikazzjoni, 3 snin qabel suppost; għalkemm għall-poplu Madre Tereża kienet diġà qaddisa. Nhar id-19 ta' Ottubru 2003, il-Papa Ġwanni Pawlu II iddikjaraha Beata. Il-messaġġ tagħha huwa dejjem attwali: li kulħadd ifittex il-Kalkutta tiegħu, li tinsab ukoll fit-toroq ta’ l-Oċċident sinjur, fir-ritmu frenetiku ta’ l-ibliet tagħna. “Tista’ ssib Kalkutta fid-dinja kollha jekk għandek għajnejn biex tara. Kull fejn hemm persuni mhux maħbuba, li ma jridhom ħadd, imwarrbin u minsijin minn kulħadd”.
L-ulied spiritwali tagħha għadhom jaqdu lill-“ifqar fost il-fqar” fl-orfanotrofji, fil-lebbrożarji, fid-djar ta’ l-anzjani, ommijiet xebbiet, u moribondi. B’kollox qegħdin 5000 f’madwar 600 dar imferrxin madwar id-dinja. “Meta mmut – kienet tgħid hi –, inkun nista’ ngħinkom iktar…”
 
from Facebook - Parroċċa Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar - 4th September 2017


*************************************************************
SMILE

MY FIRST LOVE


... Saint Teresa of Calcutta knew what she was talking about when she said:"...just do it anyway !"
http://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2016/01/saint-mother-teresa-of-calcutta-knew.html.