blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: PEOPLE GET READY, JESUS IS COMING - HE'S ALIVE ! --- Ezekiel 37:1-14 --- Jn 6:37-40 --- & --- Pope at Angelus: Resurrection is for everyone and not only to experience after death

Thursday, June 04, 2009

PEOPLE GET READY, JESUS IS COMING - HE'S ALIVE ! --- Ezekiel 37:1-14 --- Jn 6:37-40 --- & --- Pope at Angelus: Resurrection is for everyone and not only to experience after death


Pope at Angelus: Resurrection is for everyone and not only to experience after death - Published on Nov 7, 2016

Ezekiel 37:1-14 = Resurrection is for everyone --- Qawmien għal kulħadd
 

37. Il-qawmien tal-poplu ta' Alla
[Eżek:37:1] U ġiet fuqi id il-Mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-Mulej u qegħditni f'nofs il-wied. Dan kien miżgħud bl-għadam. [Eżek:37:2] Huwa għaddieni dawramejt madwarhom, u kien hemm kotra kbira mxerrda mal-wied, u kienu kollha niexfa qoxqox.

[Eżek:37:3] U l-Mulej qalli: "O bniedem, jista' dan l-għadam jerġa' jieħu l-ħajja?" Jiena weġibt: "Sidi Mulej, dan inti tafu." [Eżek:37:4] U qalli: 'Ħabbar lil dan l-għadam u għidlu: O għadam niexef, isma' l-kelma tal-Mulej. [Eżek:37:5] Hekk qal Sidi l-Mulej: Ara, jien se nġib fik ir-ruħ, inti terġa' tgħix. [Eżek:37:6] U nqiegħed fik in-nervi, u ntellagħlek il-laħam, u niksik bil-ġilda, u nqiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa' tgħix, u tkun taf li jiena l-Mulej."
[Eżek:37:7] Mbagħad ħabbart kif ordnali. U jiena u nħabbar instama' ħoss, u ara, l-għadam tqanqal, u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. [Eżek:37:8] Jien ħarist, u ara, ġew fihom. [Eżek:37:9] U qalli: "Ħabbar lir-ruħ, ħabbar, o bniedem, u għid lir-ruħ: Hekk qal Sidi l-Mulej: Ejja, ruħ, mill-erbat irjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin, ħa jerġgħu jieħdu l-ħajja." [Eżek:37:10] Jien ħabbart kif ordnali, u r-ruħ daħlet fihom, u reġgħu ħadu l-ħajja, u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq li kbir.
[Eżek:37:11] U qalli: "O bniedem, dan l-għadam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara, huma jgħidu: 'Nixef għadamna, it-tama tagħna għabet, nqridna għalkollox.' [Eżek:37:12] Għalhekk ħabbrilhom u għidilhom: Hekk qal Sidi l-Mulej: Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. [Eżek:37:13] Mbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellagħkom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. [Eżek:37:14] U jiena nqiegħed ruħi fikom, u terġgħu tieħdu l-ħajja.
Nqegħedkom f'artkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej.  Hekk għedt, u hekk nagħmel, oraklu tal-Mulej." 
Jn 6:37-40 -- ...Jesus the Bread of Life - ...Ġesù hu l-ħobż tal-ħajja


[Ġw:6:37] Dawk kollha li jagħtini Missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx 'il barra; [Ġw:6:38] għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma  r-rieda ta' min bagħatni. [Ġw:6:39] Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajjmu mill-imwiet  fl-aħħar jum. [Ġw:6:40] Din hi tabilħaqq ir-rieda ta' Missieri: li kull min jara lill-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum."


 
              
 
 
 
Mt 25:31-46 -- The Sheep and the Goats - Il-ħaqq mill-popli

Il-ħaqq mill-popli
[Mt:25:31] "Meta jiġi Bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, mbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu.  [Mt:25:32] U quddiemu jinġabru l-ġnus kollha, u hu jifridhom minn xulxin, bħalma r-ragħaj jifred in-nagħaġ mill-mogħoż: [Mt:25:33] in-nagħaġ iqegħedhom fuq il-lemin tiegħu u l-mogħoż fuq ix-xellug. [Mt:25:34] Mbagħad is-Sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu, 'Ejjew, mberkin minn Missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-Saltna li tħejjiet għalikom sa  mill-ħolqien tad-dinja. [Mt:25:35] Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, [Mt:25:36] kont għeri u libbistuni, kont marid u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni.' [Mt:25:37] Mbagħad iweġbuh il-ġusti, 'Mulej', jgħidulu, 'meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għatx u sqejnik ? [Mt:25:38] Meta rajnik barrani u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              lqajniek, jew għeri u libbisniek? [Mt:25:39] Meta rajnik marid jew fil-ħabs u ġejna nżuruk?' [Mt:25:40] U s-Sultan iweġibhom u jgħid, 'Tassew, ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.' 
 [Mt:25:41] Mbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xellug, 'Morru minn quddiemi, misħutin, fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. [Mt:25:42] Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għatx u ma sqejtunix, [Mt:25:43] kont barrani u ma lqajtunix, kont għeri u ma libbistunix, kont marid u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni! [Mt:25:44] Mbagħad huma wkoll iweġbuh, 'Mulej,' jgħidulu, 'meta rajniek bil-ġuħ, jew bil-għatx, jew barrani, jew għeri, jew marid, jew fil-ħabs, u aħna ma waqafniex miegħek?' [Mt:25:45] Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom, 'Tassew, ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh.' [Mt:25:46] U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem.
 
&&&&&&&&&&&&
 
 
 
 
 
People Get Ready (Live) - Misty Edwards

 
Are you ready, are you ready for this, Are you ready, are you ready for this  
I can hear the rhythm of the Lion of the tribe of Judah (4x)

Are you ready, are you ready for this, Are you ready, are you ready for this  
Are you ready, are you ready for this, Are you ready, are you ready for this, are you ready...
I can hear the rhythm of the Lion of the tribe of Judah (4x)

He's doing a new thing so we're singing a new song,
because He's doing a new thing so we're singing a new song


He's not a baby in a manger anymore
He's not a broken man on a cross
He didn't stay in the grave
And He's not staying in Heaven forever!
He's not a baby in a manger anymore
He's not a broken man on a cross
He didn't stay in the grave
And He's not staying in Heaven forever! cause...
He's alive (15x)

People get ready Jesus is coming! (4x)

People walking around with their fingers in the their ears singing, "Da da da da da I don't want to hear the sound of the coming King"
and there are People walking around with their fingers in the their ears singing, "Da da da da da I don't want to hear the sound of the coming King"


But He says,
"I was silent like a lamb, I was silent like a lamb and
in my silence you thought that I was all together like you.

"and I've been silent, I've held my peace for a long, long, long, long time, I've held my peace and I've been praying for your soul, I've been praying for the nations, I've been pleading for your soul, I've been pleading for the nations, and I've held my peace for a long, long, long, long time.

Once again I'm going to shake
Everything that can't be shaken
Once again I'm going to break
Everything that can't be broken
Once again I'm going to shake
Everything that can't be shaken
Once again I'm going to break
Everything that can't be broken


People get ready Jesus is coming! (4x)
 

He's not a baby in a manger anymore
He's not a broken man on a cross
He didn't stay in the grave
And He's not staying in Heaven forever!
He's not a baby in a manger anymore
He's not a broken man on a cross
He didn't stay in the grave
And He's not staying in Heaven forever! cause...

He's alive (15x)
People get ready Jesus is coming! (4x) He's coming, He's coming............................

                                             
                                                      


.