blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: AUGUST 15 - THE SOLEMNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY - IL-VERGNI MARIJA MTELLGHA S-SEMA, L-Assunta - 15 t'AWISSU

Sunday, August 12, 2012

AUGUST 15 - THE SOLEMNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY - IL-VERGNI MARIJA MTELLGHA S-SEMA, L-Assunta - 15 t'AWISSU

SANTA MARIJA 


What is the dogma of the Assumption of Our Lady?Homily #1 on the Assumption, by Saint John Damascene
 
 

 
 

O Sanctissima


------------------------------
 
August 14 - Vigil to Our Lady of the Assumption at Ta' Pinu Sanctuary, Gozo - IL-VELJA TA' L-ASSUNTA
 
 


TA' PINU SANCTUARY - SANTWARJU TA' PINU
http://www.tapinu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=533&lang=mt            

Awissu 14 August - Ta' Pinu Gozo - Velja tal-Għid ta' l-Assunta - Santa Marija - Radju Marija Malta
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2010/08/veglia-ta-lassunta-knisja-ta-pinu.htmlLk 11:27-28 -- 'Blessed rather are those who hear the Word of God and obey it'. - L-hena veruSanctuary of Our Lady of  Ta' Pinu, in Gharb, Gozo


Archbishop, Mgr Charles J. Scicluna & Bishop, Mgr Mario Grech -----------------------------------------------------------------------------------------------
AUGUST 15

Into Heaven  15 t'Awissu - IL-VERGNI MARIJA MTELLGHA S-SEMA
APOKOKALISSI 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab.
SALM 44, 10bc. 11-12ab. 16.
1 KORINTIN 15, 20-26.
LUQA 1, 39-56.


Lk 1:39-56 -- Mary Visits Elizabeth - Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta


Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta
[Lq:1:39] F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f'belt tal-Lhudija. [Lq:1:40] Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. [Lq:1:41] Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; [Lq:1:42] u nfexxet f'għajta kbira u qalet: "Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! [Lq:1:43] U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? [Lq:1:44] Għax ara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. [Lq:1:45] Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!"
Innu ta' tifħir lil Alla minn Marija
[Lq:1:46] Mbagħad qalet Marija:
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
[Lq:1:47] u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi, [Lq:1:48] għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.
Iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja,
[Lq:1:49] għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;
qaddis hu l-isem tiegħu.
[Lq:1:50] Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu.
[Lq:1:51] Hu wera l-qawwa ta' driegħu,
xerred lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom.
[Lq:1:52] Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,
u għolla ċ-ċkejknin.
[Lq:1:53] Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ,
u l-għonja bagħathom 'il barra b'xejn.
[Lq:1:54] Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu,
għax ftakar fil-ħniena tiegħu,
[Lq:1:55] bħalma wiegħed lil missirijietna,
b'riżq Abraham u nislu għal dejjem."

[Lq:1:56] Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha.


&&&&&&&&&&&&
 
 
 
O Mary, conceived without sin,
pray for us who have recourse to you,
and for all who do not have recourse to you,
especially the enemies of the Church
 and those recommended to you.
Amen.
 
video
 
 

 

The Meaning of the Miraculous Medal.
.