blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: AUGUST 15 - THE SOLEMNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY - IL-VERGNI MARIJA MTELLGHA S-SEMA, L-Assunta - 15 t'AWISSU

Sunday, August 12, 2012

AUGUST 15 - THE SOLEMNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY - IL-VERGNI MARIJA MTELLGHA S-SEMA, L-Assunta - 15 t'AWISSU

SANTA MARIJA 


What is the dogma of the Assumption of Our Lady?

Homily #1 on the Assumption, by Saint John Damascene
Il-Parroċċa Marija Addolorata , San Pawl il-Baħar
 
Madonna Ta' Pinu Sanctuary, Għarb, Gozo 

 
 

O Sanctissima

O sanctissima, o piissima
Dulcis Virgo Maria
Mater amata, intemerata
Ora, ora pro nobis

Tu solatium et refugium
Virgo Mater Maria
Quidquid optamus per te speramus
Ora, ora pro nobis

Dole languoris
Sana dolores
Ora, ora pro nobis

Virgo respice, Mater aspice
Audi nos, Maria
Tu medicina, optas divina
Ora, ora pro nobis
Ora, ora pro nobis
------------------------------


 
August 14 - Vigil to Our Lady of the Assumption at Ta' Pinu Sanctuary, Gozo - IL-VELJA TA' L-ASSUNTA
 


TA' PINU SANCTUARY - SANTWARJU TA' PINU
http://www.tapinu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=533&lang=mt            

Awissu 14 August - Ta' Pinu Gozo - Velja tal-Għid ta' l-Assunta - Santa Marija - Radju Marija Malta
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2010/08/veglia-ta-lassunta-knisja-ta-pinu.html


Veglia Ta` L- Assunta Knisja Ta` Pinu 14/08/10
https://www.youtube.com/playlist?list=PL184AB15910F8F429GOSPEL on August 14
Lk 11:27-28 -- 'Blessed rather are those who hear the Word of God and obey it'. - L-hena veru


- MAY 13 - OUR LADY OF FATIMA
- AUGUST 14, THE GOSPEL ON VIGIL OF THE ASSUMPTION
- SATURDAY MORNING GOSPEL  OF WEEK 27 IN ORDINARY TIME

Evanġelju
Hieni l-ġuf li ġiebek ! Aktar hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha !
Lq 11, 27-28


Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F'dak iż-żmien, waqt li Ġesù [Lq:11:27] kien qed jitkellem, kien hemm waħda mara li għolliet leħinha minn qalb il-folla u qaltlu: "Hieni l-ġuf li ġiebek u s-sider li rdajt!"
[Lq:11:28] Iżda hu qalilha: "Imma tassew ngħidlek, aktar hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha!"

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu 
******************************Sanctuary of Our Lady of  Ta' Pinu, in Gharb, GozoArchbishop, Mgr Charles J. Scicluna & Bishop, Mgr Mario Grech

 -----------------------------------------------------------------------------------------------
AUGUST 15

Into Heaven  15 t'Awissu - IL-VERGNI MARIJA MTELLGHA S-SEMA
APOKOKALISSI 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab.
SALM 44, 10bc. 11-12ab. 16.
1 KORINTIN 15, 20-26.
LUQA 1, 39-56.


Lk 1:39-56 -- Mary Visits Elizabeth - Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta


- MAY 31 - THE VISITATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY
- AUGUST 15 - SOLEMNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY.


Evanġelju
Lq 1: 39-56


Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

[Lq:1:39] F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f'belt tal-Lhudija. [Lq:1:40] Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. [Lq:1:41] Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; [Lq:1:42] u nfexxet f'għajta kbira u qalet: "Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! [Lq:1:43] U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? [Lq:1:44] Għax ara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. [Lq:1:45] Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!"
[Lq:1:46] Mbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
[Lq:1:47] u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi, [Lq:1:48]għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja, [Lq:1:49] għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem tiegħu. [Lq:1:50] Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. [Lq:1:51] Hu wera l-qawwa ta' driegħu, xerred lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. [Lq:1:52] Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, u għolla ċ-ċkejknin. [Lq:1:53] Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ, u l-għonja bagħathom 'il barra b'xejn. [Lq:1:54] Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu, [Lq:1:55] bħalma wiegħed lil missirijietna, b'riżq Abraham u nislu għal dejjem."

[Lq:1:56] Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.

******************************It-Tlieta, 15 ta’ Awwissu 2017, fuq stedina tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, in-Nunzju Appostoliku l-ġdid, l-E.T. Mons. Alessandro D’Errico, mexxa Quddiesa Pontifikali fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema. Il-Quddiesa kienet ikkonċelebrata mill-Arċisqof, il-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi, u numru ta’ saċerdoti. Din kienet l-ewwel okkażjoni għan-Nunzju Appostoliku biex jiltaqa’ mal-Insara Maltin.
L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – Fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta

Ilum fl-irxoxt ta’ Marija naraw il-glorja tal-Mulej u nemmnu fih

It-Tlieta, 15 ta’ Awwissu 2017: Quddiesa Pontifikali fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema.

https://laikosblog.org/2017/08/15/ilum-fl-irxoxt-ta-marija-naraw-il-glorja-tal-mulej-u-nemmnu-fih/


************


It-Tlieta 15 ta’ Awwissu 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija, Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria.

https://laikosblog.org/2017/08/15/id-droga-hi-dargun-mirbuh/
It-Tlieta, 15 ta’ Awwissu 2017: Quddiesa Pontifikali fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema.

******************************Scott Hahn on the Assumption of the Blessed Virgin Mary

The Mother - The Ark of the New Covenant - the first tabernacle, the first missionary, the first disciple, the first apostle, was taken up to Heaven with body and soul and proclaimed Queen of Heaven and Earth by the Holy Trinity

AUGUST 15 - Assumption of the Blessed Virgin Mary, Mother of God
Impressive painting that reveals the ever-faithful humility of Our Lady: The face that shows the many difficult experiences you suffered; those hands that knew hard manual work; the hair that reveals the many years open to harsh elements and sorrows ... now glorified in Heaven united with the Holy Trinity, interceding for us, teaching us how to be grateful to Your Son JESUS, through your incessant revelations and apparitions !
Bishop Barron on The Queenship of Mary

Prayer for the Assumption of the Blessed Virgin Mary

Almighty and everlasting God,

You have taken up body and soul

into the heavenly glory the Immaculate Virgin Mary,

Mother of Your Son: Grant, we beseech You,

that, ever intent upon heavenly things,

we may be worthy to be partakers of her glory.

Through Jesus Christ Your Son, our Lord,

who lives and reigns with You and the Holy Spirit,

One God, forever and ever.
Amen.
******************************

 
O Mary, conceived without sin,
pray for us who have recourse to you,
and for all who do not have recourse to you,
especially the enemies of the Church
 and those recommended to you.
Amen.

 
 
 

 

The Meaning of the Miraculous Medal.
.