blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JANUARY 28 - St. Thomas Aquinas

Tuesday, January 28, 2014

JANUARY 28 - St. Thomas Aquinas

St. Thomas Aquinas and The Five Ways to Prove the Existence of God  Bishop Barron on St. Thomas AquinasSt. Thomas Aquinas
http://www.newadvent.org/cathen/14663b.htm
also
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas

http://laikos.org/qaddisin.htm

28 TA’ JANNAR
 
SAN TUMAS TA’ AQUINO
Saċerdot u Duttur tal-Knisja:  1225 – 1274
 

San Tumas twieled fil-Belt ta’ Aquino qrib Monte Cassino, fl-1225, minn familja nobbli.  Hu kien is-seba’ wieħed fost ħames subien u ħames bniet.
 
Ta’ ħames snin beda jmur għand il-Patrijiet Benedittini ta’ Monte Cassino biex jitgħallem l-iskola.
 
Fl-1239, meta kellu erbatax-il sena, daħal l-Universita’ ta’ Napli.  Hemm iltaqa’ mal-Patrijiet Dumnikani, u daħal magħhom.
 
Tal-familja ma riduhx isir patri Dumnikan.  Fl-1224, ħutu, fuq ordni tal-ġenituri, qabduh uġabuh lura d-dar bil-fors, u żammewh qisu priġunier f’wieħed mill-kastelli tal-familja, u għamlu minn kollox biex idawrulu fehmtu, bla ma rnexxielhom.  Bil-għajnuna ta’ oħtu li kienet iġġiblu l-kotba, studja sew il-Bibbja u l-filosofija.
 
Meta tawh il-liberta’ fl-1245, reġa’ ngħaqad mad-Dumnikani, u s-Superjuri bagħtuh Cologne, il-Ġermanja, jistudja taħt San Albertu l-Kbir.
 
Wera intelliġenza u għerf kbar.  Fl-1251, ta’ 26 sena, sar saċerdot, u fil-1252, mar jgħallem fl-Universita’ ta’ Pariġi.
 
Fl-1266, beda jikteb is-Summa Theologica, iżda waqaf ħesrem fis-6 ta’ Diċembru 1273, meta kellu esperjenza profonda waqt li kien qed jitlob wara li qaddes.  Meta xi ħadd staqsieh għaliex kien waqaf, wieġeb: ”Dak kollu li ktibt jidher qisu tiben ħdejn dak li ġie rrelevat lili”.
 
Kellu mħabba kbira lejn Ġesù Ewkaristija.  Kiteb ħafna innijiet, fosthom it-Tantum Ergo u O Salutaris Hostia.
 
Darba kien qed jitlob quddiem il-kurċifiss u sama’:  ”Ktibt tajjeb fuqi, Tumas.  Xi trid bħala rigal?”  San Tumas wieġeb: ”Xejn ħlief lilek, Mulej!”
 
Miet fis-7 ta’ Marzu 1274, ta’ 49 sena, wara li rċieva l-vjatku, meta kien fi triqtu biex fuq talba tal-Papa Girgor X jieħu sehem fil-Konċilju ta’ Lyons.
 
Talba
Infaħħruk Mulej, u nirringrazzjawk ta’ l-intellett li bih Int għoġbok iżżejjen il-bniedem.
 
.