blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: TALBA GĦAL FEJQAN --- PRAYING FOR HEALING

Saturday, May 26, 2012

TALBA GĦAL FEJQAN --- PRAYING FOR HEALING


THE POWER OF INTERCESSARY PRAYER
 ><>   ><>   ><>   ><>   ><>   ><>   ><>


Why would an all-powerful, all-loving God allow suffering ?

Because:

a) We’re not marionettes and

b) This earth – for our own greater good – is not a pleasure bubble floating in space.

Fr Robert Spitzer, S.J., Ph.D., explains.
THE CROSS --- IS-SALIB


"INTI TRID TFIEQ ?" --- "DO YOU WANT TO BE HEALED ?"
KIF ALLA JARA, LI GĦANDI X-XEWQA LI NFIEQ...HU STESS JIĠI JISTAQSINI...
IRRID NEMMEN FIL-QAWWA TIEGĦU TA' ALLA...  
--- ĠESÙ HU L-ILMA ĦAJ - LI JAQTALI L-GĦATX LI RRID NĦOSSNI MAĦBUB /A--- ĠESÙ HUWA D-DAWL...LI JGĦALLIMNI JIEN MIN JIEN U X'GĦANDI NAGĦMEL BIEX NINBIDEL...--- ĠESÙ JSAQSINI "TRID TFIEQ ?" = ALLA JĦALLI F'IDEJJA !!!


--- ĠESÙ HU L-QAWMIEN U L-ĦAJJA - IR-REBĦA TAL-BIDLA FIJA...
>
...U HU JIMLA' L-VOJT F'ĦAJTI BL-IMĦABBA LI DBIDDEL IL-QALB MAQTUGĦA, QALB TAL-ĠEBEL, EGOISTA - F'QALB LI TIBDA' TAPPREZZA, LI TGĦADER, LI TISSAPORTI, LI TISTENNA' - QALB LI TIBDA' TĦOSS KEMM MA HI XEJN U KEMM GĦANDHA TIĊĊEKKEN QUDDIEM DIN L-ATTENZJONI LI JAGĦTIHA DAN ALLA LI ĦALAQHA - ALLA FIT-TRINITÀ QADDISA...Fejjaqni Mulej (Fr. Hayden Williams OFM Cap)  
 
TALBA GĦAL FEJQAN

- talba li għaqqad minn talb li ltqajt miegħu u laqatni u minn dak li ħassejt li għandi nżid biex jiġu f'talba waħda

MISSIER ETERN,
jien ġejt maħluq/a bil-qawwa tiegħeK ! Jien għemil idejK ! Kull nifs li nieħu, kull għodwa ġdida li tisbaħ għalija, kull mument ta' kull siegħa li tgħaddi minn fuqi......ngħixhom bis-saħħa tal-qawwa tiegħeK fija, O ALLA !
Missier Etern, qed nitolboK għax nemmen, li tista' iġġedded fija din l-istess qawwa tiegħeK, ladarba, li bil-qawwa tiegħeK, ħlaqtni mix-xejn.
Int it-Triq, id-Dawl, il-Ħajja. Inti l-uniku Ħellies, l-uniku Alla, li tagħti l-fejqan psikoloġiku, morali, emozzjonali, spiritwali u fiżiku - bil-qawwa tiegħeK kollha - għax Inti ‘l fuq minn kull tfixkil li jbegħdni minneK; il fuq minn kull saltna w setgħa, il fuq minn kull qawwa u ħakma, il fuq minn kull isem li jissemma' kull żmien.   

NitolboK, imlini BL-ISPIRTU QADDIS TIEGĦEK TA' FEJQAN: NitolboK maħfra Mulej. Għinni nersaq għas-sagrament tar-Rikonċiljazzjoni (il-Qrar): Agħllimni naħfer lili nnifsi d-dnubiet maħfura; Tħallini qatt nitjassar minn drawwiet ħżiena iżda eħlisni kollni kemm jien minn dak kollu li mhux ġej minneK: ; qaċċat kull negattività f'ħajti w imlini bil-kuraġġ u bil-hena tiegħeK. Ibdilli kull inċertezza u biża’ fija nnifsi, bit-tama' u l-ħeġġa għaliK, O Alla.
Qawwili l-fidi fiK: Int taf O Alla Missier, kemm jien dgħajjef/dgħajfa saħansitra fit-talb tiegħi. Għinni ninduna dejjem bil-mirakli li qed tagħmel f’ħajti kull jum; bil-għajnuna li tnebbaħni u li tipprovdili – għax xejn ma jiġri b’kumbinazzjoni !
Meta niġi wiċċ m b'wiċċ mal-kuntrarju, agħllimni nibqa' nsejjaħleK "Ġesù għandi bżonn l-għajnuna tiegħeK; Ġesù ħu ħsiebi", ħa tgħallimni, ħa tgħinni u timlini bid-Dawl tal-Ispirtu Qaddis tiegħeK, biex qatt ma naqta' qalbi, iżda nqum u nkompli naqdiK, b'umiltà sinċiera, kif għallimtni sa mill-bidu, meta ħlaqtni ! Agħallimni nifraħ bil-ġid u s-suċċess ta' ħaddieħor, kif ukoll inħenn u ngħin lil min hu għaddej minn żmien diffiċli. Għinni ħa nibqa' nitloboK għall-paċi fil-qalb ta' min jogħbodni u nitolbok biex tbierek lil min jixtieqli d-deni. 


Għinni nersaq għas-sagrament tal-Griżma tal-Morda: NitolboK ippermetti, li s-sħana ta' L-ISPIRTU QADDIS TIEGĦEK TA' FEJQAN, tnixxef kull ċellula li mhux suppost qed titrabba' fija: Saħħaħ dak li qed jitmermer ġewwa fija. Saffili ċ-ċirkolazzjoni. Neħħili kull infjammazzjoni u naddafni minn kull infezzjoni. Eħlisni mill-uġigħ li jfixkilni milli naqdi dmiri tajjeb, għax nixtieq nkun wieħed/waħda mix-xhieda tiegħeK, mimli/mimlija ħeġġa ħa nirrifletti l-ferħ tal-Verita tiegħeK, li timlilna l-qalbna u li tibqa' għal dejjem ! --- Missier Etern qed nitolboK dan kollu għax Int biss tfejjaq kompletament --- IMMA DAN DEJJEM JEKK HI R-RIEDA MQADDSA TIEGĦEK.....għax nemmen li Inti tista' tużani għall-konverżjoni tiegħi stess kif ukoll għal ta' l-oħrajn saħansitra waqt il-mard tiegħi, fil-limitazzjonijiet tiegħi, fid-diżappunti u fil-fallimenti tiegħi, kif ukoll minn fuq is-sodda tal-mewt. O Spirtu Qaddis ta' fejqan, bil-għajnuna u bil-qawwa mqaddsa tiegħeK biss, nitgħallem nifħem u nagħzel il-bluha tas-salib, milli l-għerf tad-dinja: Fakkarni O Ġesù, bl-Ispirtu Qaddis tiegħeK, li Int stess baxxejt raseK għar-rieda tal-Missier u pattejt għall-dnubieti b'umiljazzjoni u tbatija tant ħarxa, biex irbaħt fuq il-mewt, bil-qawmien fil-Glorja; u b'hekk bdiet isseħħ is-salvazzjoni ta' l-umanità kollha, is-salvazzjoni tiegħi. 

Dan kollu nitolboK O Trinità Qaddisa, għax irrid li Inti tkun l-uniku Alla tiegħi li teħlisni minni nnifsi, tul ħajti kollha: MiegħeK biss ma nagħmel ebda ħsara la lili nnifsi u lanqas lil oħrajn - lanqas b'xi eżempju ħażin.
IkolloK ħniena minni O Alla fi tjubiteK, isma' talbi: Għallimni nitlob lil ħaddieħor biex jitlob għalija wkoll; Agħllimni nitlob għal min Inti stess tnebbaħni bihom jew li tlaqqani magħhom; agħllimni ninterċedi għal dawk li jitolbuni nitlob għalihom u għal dawk kollha li jien inwiegħed it-talb tiegħi - għax Int stess tgħallimni li aktar ma nitlob għall-bżonnijiet ta' l-oħrajn aktar nitfejjaq kompletament. NirringrazzjaK O Alla tal-imħabba tiegħeK, tal-maħfra tiegħeK, tad-dawl tiegħeK, tal-għerf tiegħeK, li jkeċċu kull negattivitá - għax miegħeK IVA nista' ninbidel bil-Ħniena infinita tiegħeK. Ammen><>   ><>   ><>

mill-Ittra ta' San Pawl lir-Rumani
[Rum:8:18] Jiena għadni persważ li t-tbatijiet ta' issa ma għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina.
Fr. Robert Barron's sermon - Treating Death As A Trifle
http://www.wordonfire.org/WOF-Radio/Sermons/Sermon-Archive-for-2014/Sermon-691---Treating-Death-As-A-Trifle---5th-Sund.aspx
Nitolbu "IS-SAGRAMENTI TIEGĦEK MULEJ JAGĦTUNA L-ĦAJJA, JĠEDDUNA U JQADDSUNA, U JWASSLUNA FIL-ĦAJJA TA' DEJJEM, BI KRISTU SIDNA" = ( TALBA TA' WARA T-TQARBIN li tingħad mis-Saċerdot - mill-Quddiesa tat-Tnejn tar-raba' ġimgħa tar-Randan)GOD'S GRACE IS SUFFIECIENT - 2 Corinthians 12:9.