blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: THURSDAY / SUNDAY SOLEMNITY OF CORPUS CHRISTI - The Body and Blood of Christ, Our Lord --- Gospel Year A, B and C

Thursday, June 19, 2014

THURSDAY / SUNDAY SOLEMNITY OF CORPUS CHRISTI - The Body and Blood of Christ, Our Lord --- Gospel Year A, B and C

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Published on 4 Jun 2018
Pope Francis celebrated the feast of the Body and Blood of Christ in the Italian seaside town of Ostia June 3, 2018.

--- THE ABANDONED TABERNACLES ---

 
 
 
 
 

 

><>       ><>       ><>NADURAWK JA ĦOBŻ TAS-SEMA - We adore You, O Bread from Heaven
 
 

FORTY HOURS OF EUCHARISTIC ADORATION before the Feast of CORPUS CHRISTI - CORPUS DOMINI --- 40 SIEGĦA TA'  ADORAZZJONI EWKARISTIKA qabel il-Festa ta' CORPUS CHRISTI - CORPUS DOMINI
 
 

Talba li għallem l-Anġlu tal-Paċi fl-Ewwel Dehra lil Luċija, Ġjaċinta u Franġisku ġewwa Fatima, fl-1916
"Alla tiegħi, jiena nemmen fik, jiena nadurak, nittama' fik u nħobbok! Nitolbok maħfra għal dawk li ma jemmnux fik, ma jadurawkx, ma jittamawx fik u ma jħobbukx."...


Prayer taught by the Angel of Peace on his first apparition to Lucia, Jacinta and Francisco at Fatima, in 1916
"My God, I believe, I adore, I hope, and I love You. I ask pardon for those who do not believe, do not adore, do not hope, and do not  love You"...

&&&

Prayer that Our Lady of Fatima taught to Lucia, Jacinta and Francisco in 1917
"Oh, Holy Trinity, we adore You. My God, my God, I love You in the Blessed Sacrament."

Talba li għallmet il-Madonna lil Luċija, l- Ġaċinta u l-Franġisku ġewwa Fatima fl-1917
"O Trinità Qaddisa, aħna nadurawk. Alla tiegħi, Alla tiegħi, Inħobbok fis-Sagrament Imqaddes. 
 
 
 
 ADOREMUS IN AETERNUM
 
 

 

><>       ><>       ><>


 

 
 
 
><>       ><>       ><>
  
SEKWENZA - LI TINGHAD FIS-SOLENNITÀ TA' CORPUS CHRISTI 
 
 
 
GOD gave us everything: He gave us Himself; He gives us Himself whole in the Holy Eucharist - to be crushed, to be eaten in our mouth; to flow in our veins; to be with us, to strengthen us.
Who loves you, likes to be with you all the time - and who else on earth loves you unconditionally, even if you abandon him, if not God who created you, who died for your sins and who always welcomes you back, whatever your mistakes, your pride, your crime, your folly...for He is only LOVE
 

><>       ><>       ><>

 

The Gospel, Year A - Corpus Christi - Jn 6:51-58 -- Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ

...[Ġw:6:51] Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja."
[Ġw:6:52] Fuq hekk il-Lhud tlewwmu bejniethom, u bdew jgħidu: "Kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh?" [Ġw:6:53] Ġesù mela qalilhom: "Tassew tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. [Ġw:6:54] Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem, u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum. [Ġw:6:55] Għax ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb. [Ġw:6:56] Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. [Ġw:6:57] Bħalma bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b'Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija. [Ġw:6:58] Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema; m'huwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu; min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem."

 

The Gospel, Year B Mk 14:12-16. 22-26 -- "This is my body; this is my blood - Dan hu ġismi. Dan hu demmi."


IN YEAR B - CORPUS CHRISTI SUNDAY GOSPEL, THE SUNDAY AFTER THE SOLEMNITY OF THE HOLY TRINITY.

Evanġelju
Dan hu ġismi. Dan hu demmi.
Mk 14, 12-16.22-26


Qari mill-Evanġelju skont San Mark

[Mk:14:12] Fl-ewwel jum ta' l-Ażżmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf ta' l-Għid, id-dixxipli tiegħu qalulu: "Fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol   l-ikla ta' l-Għid?"
[Mk:14:13] Mbagħad hu bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: "Morru l-belt, u tiltaqgħu ma' raġel iġorr ġarra ilma. Morru warajh, [Mk:14:14] u għidu lil sid id-dar ta' fejn tarawh dieħel, 'Qallek l-Imgħallem: Fejn hi l-kamra tiegħi li fiha nista' niekol l-ikla ta'  l-Għid mad-dixxipli tiegħi?' [Mk:14:15] U hu jurikom kamra kbira fuq, mgħammra u lesta. Ħejjulna hemmhekk."

[Mk:14:16] U d-dixxipli marru u daħlu fil-belt, u sabu kollox kif kien qalilhom hu; u ħejjew l-ikla ta'  l-Għid.

[Mk:14:22] Huma u jieklu, ħa l-ħobż f'idejh, qal il-barka, qasmu, newwilhulhom u qal: "Ħudu, dan hu ġismi." [Mk:14:23] Mbagħad ħa kalċi f'idejh, radd il-ħajr, u newwilhulhom, u lkoll xorbu minnu. [Mk:14:24] U qalilhom: "Dan huwa demmi, id-demm tal-patt, li jixxerred għal ħafna. [Mk:14:25] Tassew ngħidilkom, li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dielja sa dak in-nhar li nixrob inbid ġdid fis-Saltna ta' Alla."

[Mk:14:26] Mbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-Għolja taż-Żebbuġ.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.

The Gospel, Year C -- Corpus Christi -- Lk 9:11b-17 -- Tifkira Solenni tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu

[Lq:9:11b] ........................Hu laqagħhom u qagħad ikellimhom fuq is-Saltna ta' Alla, u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. [Lq:9:12] Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh it-Tnax u qalulu: "Ibgħathom in-nies ħa jmorru fl-irħula u r-rziezet  tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa, għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab." [Lq:9:13] Iżda hu qalilhom: "Agħtuhom intom x'jieklu." Qalulu: "Ma għandniex aktar minn ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, jekk għallinqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha!" [Lq:9:14] Għax kien hemm madwar il-ħamest elef raġel. U qal lid-dixxipli tiegħu: "Qegħduhom bilqiegħda ħamsin ħamsin." [Lq:9:15] Hekk għamlu, u qiegħdu lil kulħadd bilqiegħda. [Lq:9:16] Mbagħad ħa l-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, rafa' għajnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom, u tahom lid-dixxipli biex inewwluhom lin-nies. [Lq:9:17]  U kulħadd kiel u xaba' u l-bċejjeċ tal-ħobż li kien fadal ġabruhom fi tnax-il qoffa.


CORPUS CHRISTI - O SALUTARIS OSTIATHE GIFT OF GIFTS, THE HOLY EUCHARIST
http://fredbroom.blogspot.com/2012/06/gift-of-giftsthe-holy-eucharist.html

THE 7 SECRETS OF THE EUCHARIST by Vinny Flynn (based on his 'must read' book by the same name)                                                                  -------------------------------------Eucaristia Eccomi - The Holy Mass, The Eucharist and myself...
,