blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: SEPTEMBER 8 - The Nativity of the Blessed Virgin Mary --- It-Twelid Tal-Verġni Mqaddsa Marija - 8 ta' Settembru - MARIJA BAMBINA - IL-VITORJA --- + --- Novena

Sunday, September 07, 2014

SEPTEMBER 8 - The Nativity of the Blessed Virgin Mary --- It-Twelid Tal-Verġni Mqaddsa Marija - 8 ta' Settembru - MARIJA BAMBINA - IL-VITORJA --- + --- Novena

 
Novena for the Nativity of Our Lady 
The following Novena is prayed from August 31 through September 8, the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary.
This Novena was approved well before Vatican II: Nihil Obstat: Iacobus P. King, I.C.D. Censor Deputatus. Imprimatur: Bryan Iosephus McEntegart, D.D., LL.D. Episcopus Bruklyniensis
 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 
 


 
A detail of the statue of Our Lady of Victories, better known as 'Il-Bambina' venerated in the basilica of Senglea, Malta.
Holy Mass Readings:

http://www.usccb.org/bible/readings/090814.cfm


GOSPEL:
Mt 1:1-16. 18-23 -- The Genealogy of Jesus Christ - L-antenati ta' Ġesù Kristu


OR

Mt 1:18-23 -- The conception of Jesus Christ - It-tnissil ta' Ġesù Kristu
><>   ><>   ><>

 
Qari tal-Quddiesa:

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Mikea     

Mik5:1-4a

Dan jgħid il-Mulej: Int, Betlehem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek għad joħroġli dak li jkun prinċep f'Iżrael; hu għandu l-bidu tiegħu mill-qedem, sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-Mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li hi fl-uġigħ tal-ħlas; mbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura fost ulied Iżrael. U hu joqgħod jirgħa l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-Mulej, bil-glorja ta' isem il-Mulej, Alla tiegħu. U huma jgħammru fiż-żgur, għax issa tkun kbira setgħetu, sa trufijiet l-art. U dan ikun is-sliem!

Il-Kelma tal-Mulej
R. Irroddu ħajr lil Alla
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Appostlu lir-Rumani 
Rum 8: 28-30

Ħuti: Aħna nafu li Alla, ma' dawk li jħobbuh, ma' dawk li huma msejjħin skond il-providenza tiegħu, f'kollox jaħdem id f'id għall-ġid tagħhom.  Għax lil dawk li hu għarafhom mill-bidu, ippredestinahom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ix-xbieha ta' Ibnu, ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa; lil dawk li ppredestinahom, sejjħilhom ukoll; lil dawk li sejjħilhom, iġġustifikahom ukoll; lil dawk imbagħad li ġġustifikahom, igglorifikahom ukoll.

Il-Kelma tal-Mulej
R. Irroddu ħajr lil AllaSALM RESPONSORJALI                  Salm 13(12): 6
R. Nifraħ fuq li nifraħ fil-Mulej

Jiena fit-tjieba tiegħek, Mulej nitma,
tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek.  R.


Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli. R.Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Alleluja Alleluja

Hienja int, Verġni mqaddsa Marija,
u tassew jistħoqqlok kull tifħir:
minnek twieled Kristu, Alla tagħna, ix-xemx tal-ġustizzja.

Alleluja( Mt 1:1-16. 18-23    jew    Mt 1:18-23)


Evanġelju
Mt 1: 1-16. 18-23

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.

[Mt:1:1] Ktieb in-nisel ta' Ġesù Kristu, bin David, bin Abraham. [Mt:1:2] Abraham nissel lil Iżakk, Iżakk nissel lil Ġakobb, Ġakobb nissel lil Ġuda u lil ħutu, [Mt:1:3] Ġuda nissel lil Fares u lil Żaraħ minn Tamar, Fares nissel lil Ħesron, Ħesron nissel lil Aram, [Mt:1:4] Aram nissel lil Għamminadab, Għamminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon, [Mt:1:5] Salmon nissel lil Bogħaż minn Raħab, Bogħaz nissel lil Għobed minn Rut, Għobed nissel lil Ġesse.

[Mt:1:6] Ġesse nissel lis-sultan David. David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija, [Mt:1:7] Salamun nissel lil Robogħam, Robogħam nissel lil Abija, Abija nissel lil Asa, [Mt:1:8] Asa nissel lil Ġosafat, Ġosafat nissel lil Ġoram, Ġoram nissel lil Għużżija, [Mt:1:9] Għużżija nissel lil Ġotam, Ġotam nissel lil Aħaż, Aħaż nissel lil Ħeżekija, [Mt:1:10] Ħeżekija nissel lil Manassi, Manassi nissel lil Amon, Amon nissel lil Ġosija, [Mt:1:11] Ġosija nissel lil Ġekonija u lil ħutu; kien żmien l-eżilju f'Babel

[Mt:1:12] Wara l-eżilju f'Babel, Ġekonija nissel lil Salatjel, Salatjel nissel lil Żorobabel, [Mt:1:13] Żorobabel nissel lil Abiħud, Abiħud nissel lil Eljakim, Eljakim nissel lil Ażor, [Mt:1:14] Ażor nissel lil Sadok, Sadok nissel lil Akim, Akim nissel lil Eliħud, [Mt:1:15] Eliħud nissel lil Elgħazar, Elgħażar nissel lil Mattan, Mattan nissel lil Ġakobb, [Mt:1:16] Ġakobb nissel lil Ġużeppi, ir-raġel ta' Marija, li minnha twieled Ġesù li jsejjħulu Kristu.

[Mt:1:18] It-tnissil ta' Ġesù Kristu sar hekk: Ommu Marija, wara li tgħarrset ma' Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma ta' l-Ispirtu s-Santu. [Mt:1:19] Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. [Mt:1:20] Wara li qatagħha li jagħmel hekk, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: "Ġużeppi, bin David, la tibżax tilqa’ għandek lil Marija b’martek, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu  s-Santu. [Mt:1:21] Hi jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. "

[Mt:1:22] Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: [Mt:1:23] 'Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El', Li bi lsienna jfisser 'Alla magħna'.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/.  Tifħir lilek Kristu.


                                                                         ><>   ><>   ><>           


Pope's Mass: Do I allow God to walk by my side or do I push Him away?


The Nativity of Our Most Holy Lady Theotokos (Mother of God) and Ever Virgin Mary


 
Nativity of the Blessed Mother 
September 8 falls nine months after the Blessed Virgin Mary's Immaculate Conception in Saint Anne's womb, the feast celebrated on 8th December.
September 8 makes today the traditional date of the Blessed Virgin Mary's birth
 
 The Most Holy Virgin Mary was born at a time when people had reached such a degree of moral decay that it seemed altogether impossible to restore them. People often said that God must come into the world to restore faith and not permit the ruin of mankind.
The Son of God chose to take on human nature for the salvation of mankind, and chose as His Mother the All-Pure Virgin Mary, who alone was worthy to give birth to the Source of purity and holiness.
The Nativity of Our Most Holy Lady Theotokos and Ever Virgin Mary is celebrated by the Church as a day of universal joy. Within the context of the Old and the New Testaments, the Most Blessed Virgin Mary was born on this radiant day, having been chosen before the ages by Divine Providence to bring about the Mystery of the Incarnation of the Word of God. She is revealed as the Mother of the Saviour of the World, Our Lord Jesus Christ.
The Most Holy Virgin Mary was born in the small city of Galilee, Nazareth. Her parents were righteous Joachim of the tribe of the Prophet-King David, and Anna from the tribe of the First Priest Aaron. The couple was without child, since St Anna was barren.
Having reached old age, Joachim and Anna did not lose hope in God’s mercy. They had strong faith that for God everything is possible, and that He would be able to overcome the barrenness of Anna even in her old age, as He had once overcame the barrenness of Sarah, spouse of the Patriarch Abraham. Sts Joachim and Anna vowed to dedicate the child which the Lord might give them, to the service of God in the Temple.
Childlessness was considered among the Hebrew nation as a Divine punishment for sin, and therefore the righteous Sts Joachim and Anna had to endure abuse from their own countrymen. On one of the feastdays at the Temple in Jerusalem the elderly Joachim brought his sacrifice to offer to God, but the High Priest would not accept it, considering him to be unworthy since he was childless.
St Joachim in deep grief went into the wilderness, and there he prayed with tears to the Lord for a child. St Anna wept bitterly when she learned what had happened at the Jerusalem Temple. Never once did she complain against the Lord, but rather she prayed to ask God’s mercy on her family.
The Lord fulfilled her petitions when the pious couple had attained to extreme old age and prepared themselves by virtuous life for a sublime calling: to be the parents of the Most Holy Virgin Mary, the future Mother of the Lord Jesus Christ.
The Archangel Gabriel brought Joachim and Anna the joyous message that their prayers were heard by God, and of them would be born a most blessed daughter Mary, through whom would come the Salvation of all the World.
The Most Holy Virgin Mary surpassed in purity and virtue not only all mankind, but also the angels. She was the living Temple of God.
The Nativity of the Theotokos marks the change of the times when the great and comforting promises of God for the salvation of the human race from slavery to the devil are about to be fulfilled. This event has brought to earth the grace of the Kingdom of God, a Kingdom of Truth, piety, virtue and everlasting life. The Theotokos is revealed to all of us by grace as a merciful Intercessor and Mother, to whom we have recourse with filial devotion.

READ ALSO - http://www.catholicity.com/encyclopedia/n/nativity_of_blessed_virgin_mary,feast_of.html
><>            ><>            ><>SEPTEMBER 8   -   Victory Day  
in the Maltese History


The Church in Malta celebrates the Feast of the birth of the Blessed Virgin Mary and festivities take place in Senglea, Naxxar, Mellieha and in Xaghra Gozo. 

Since 1878, the big harbour basin hosts a rowing regatta every year between six teams of Malta’s biggest harbour areas – a huge spectacle!

Victory Day, , is a national holiday in Malta. It is locally known as il-Vitorja (the Victory) and il-Bambina (Baby Mary). It marks the following events:

1565 - the Turkish army retreated from Malta following its defeat at the hands of the Maltese and the Knights in the Great Siege. It was a costly victory for the Christian defenders, the last bastion against the Ottoman attack on Europe. After four months of bitter hand-to-hand fighting, the Turks finally called it a day, in view of the approaching winter, and went back home. The victory led to the establishment of the Order of St. John for good in Malta and the rise of a new city, Valletta, which is the capital of modern Malta.  

1814 - Sir Thomas Maitland Governor of Malta, declared that Malta was eradicated of the plague 

1943 - During the Second World War, Fascist Italy surrendered to the Allies and the Italian Fleet came to anchor at St. Paul’s Bay. Italy had declared war on Britain on the 10th of June 1940. As a result, the first Italian bombs fell on the British colony of Malta the next day. The Italian and German air force and navy besieged Malta, which soon became one of the most heavily bombed places on earth. However the Maltese and the British held on and fought back until vital supplies came through in convoys - on September 15. Italy, worn out by the war, surrendered to the allies on the 8th of September 1943 and turned against its former ally, Nazi Germany.


.