blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JANUARY 22 - SAINT PUBLIUS, FIRST BISHOP OF MALTA

Sunday, January 25, 2015

JANUARY 22 - SAINT PUBLIUS, FIRST BISHOP OF MALTA


22 TA’ JANNAR
 
SAN PUBLJU
Isqof u Martri:  ? – 161
 
San Publju kien Isqof tal-belt glorjuża ta’ Atene lejn nofs it-tieni seklu.  Kien fi żmien l-Imperatur Antoninu Piju (138 – 161) meta l-Knisja kienet imħabbta mill-Injostiċi li kienu jaraw ir-Reliġjon bħala skola ta’ kultura, u għalhekk kienu jgħidu li min ma kienx għaref ma setax jgħid li kien nisrani tassew.  San Publju, fost l-Isqfijiet tajbin, kien qed juri li r-Reliġjon hi fuq kollox imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn għal Alla.
 
Tagħlim ieħor żbaljat ta’ żmien San Publju kien dak ta’ Doċeti, li żammew li Kristu ma kienx bniedem, imma deher biss b’ġisem bħal tagħna.
 
Fi żmien ta’ persekuzzjoni kontra l-Insara, San Publju ma warrabx minn Atene.  Hu ġie kkundannat għall-mewt minħabba twemminu.  Dan jidher li ġara fl-ewwel sena ta’ l-Imperatur Mark Awrelju, jiġifieri fis-sena 161.
 
San Djonisju, Isqof ta’ Korintu, ċanfar lin-nies ta’ Atene talli kienu waqgħu fl-indifferenza wara li l-Isqof tagħhom Publju kien ġie mogħti l-martirju.
 
Għalkemm ma tantx għandna tagħrif dwar San Publju, dawk li ġabru ismijiet il-martri ta’ l-ewwel żmien qiegħdu ismu ma’ dawk ta’ dawk li mietu fil-21 ta’ Jannar.  Aħna niċċelebrawh fit-22 tax-xahar biex ma nħallux barra t-tifkira ta’ Santa Anjeże, li taħbat fl-istess ġurnata.
 
Ħsieb
San Publju hu mudell ta’ ragħaj qawwi fit-taqbida.  Jalla aħna wkoll nuru ruħna qawwijin fil-waqt tal-prova u ma nibżgħux nagħtu ħajjitna għal Kristu, jekk ikollu jitlobhielna. 


 http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Publius

Saint Publius (Maltese: San Publju) is a Maltese Saint. He is venerated as the first Bishop of Malta. St. Publius is Malta‘s first acknowledged saint, the prince of the island (Maltese: il-prinċep tal-gżira). Publius' conversion led to Malta being the first Christian nation in the West, and one of the first in the world.
It was the same Publius who received the Apostle Paul during his shipwreck on the island as recounted in the Acts of the Apostles. According to the Acts of the Apostles, St. Paul cured Publius' dysentery - afflicted father.
"In the vicinity of that place were lands belonging to a man named Publius, the chief of the island. He welcomed us and received us cordially as his guests for three days. It so happened that the father of Publius was sick with a fever and dysentery. Paul visited him and, after praying, laid his hands on him and healed him. After this had taken place, the rest of the sick on the island came to Paul and were cured. They paid us great honor and when we eventually set sail they brought us the provisions we needed." - Acts 28:7-10, New American Bible
In fact apart from being the particular patron saint of the town of Floriana, Saint Publius is also one of the patron saints of Malta. He was martyred c. 125, during the persecution of Emperor Hadrian. St. Publius was canonised in the year 1634
His feast is celebrated on January 22 in the Roman Catholic Church___________________________________
___________________________________
___________________________________L-Istatwa ta' San Publiju f'San Pawl il-Baħar -
Tifkira fis-7-9 ta’ Lulju 2017, meta bħala Parroċċa Pawlina fakkret l-1950 Anniversarju mill-martirju ta’ Missierna San Pawl. Għal din l-okkażjoni kien hawn fostna r-relikwija ta’ parti mill-kolonna li fuqha ħa l-martirju. 


___________________________________
___________________________________
___________________________________February 10 - The providential Shipwreck in Malta of St Paul and St Luke, Apostles ---GOSPEL --- Mk 16:15-20 -- 'Jesus gives the mission to the Apostles' - Ġesù jagħti l-missjoni lill-Appostli --- & --- ACTS 27:1-44, 28:1-11 
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2013/02/mk-1615-20-go-into-all-world-preach.html.