blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: May 9 - 9 ta' Mejju, Festa ta' San Gorg Preca --- & --- Oratorio dwar il-qaddis Malti San Ġorġ Preca

Monday, October 01, 2012

May 9 - 9 ta' Mejju, Festa ta' San Gorg Preca --- & --- Oratorio dwar il-qaddis Malti San Ġorġ PrecaDun Ġorġ Preca (1880 -1962)
Il-Fundatur tas-Socjetà tad-Duttrina Nisranija 

http://www.sdcmuseum.org/Page.aspx?menu=3&pv=9_F3mQcW2aQ

Saint George Preca (1880 - 1962)
Founder of The Society of Christian Doctrine


 
 


MAY 9 - St Gorg Preca, Festa

Il-Qari tal-Quddiesa
LEZZJONI 1                             2 Tim. 2:1-3, 5-15 
Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Appostlu lil Timotju

[2Tim:2:1] Int mela, ibni, qawwi ruħek fil-grazzja li hi fi Kristu Ġesù, [2Tim:2:2] u kull ma smajt mingħandi quddiem ħafna xhieda, għaddih lil nies ta' fiduċja, li huma stess ikollhom il-ħila jgħallmuh ukoll lil oħrajn. [2Tim:2:3] Bati inti wkoll miegħi bħala suldat tajjeb ta' Kristu Ġesù.

[2Tim:2:5] Hekk ukoll l-atleta ma jiħux il-premju jekk ma jkunx mexa skond ir-regoli. [2Tim:2:6] Il-bidwi li jitħabat għandu jkun l-ewwel wieħed li jieħu mill-frott. [2Tim:2:7] Ifhem x'qiegħed ngħidlek; il-Mulej jagħtik li tifhem kollox.
[2Tim:2:8] Ftakar f'Ġesù Kristu, li qam mill-imwiet, li hu min-nisel ta' David, skond l-Evanġelju li ħabbart jien. [2Tim:2:9] Għalih jien qiegħed inbati sa l-irbit tal-ktajjen bħallikieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla m'hijiex marbuta. [2Tim:2:10] Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel, biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni, li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesù. [2Tim:2:11] Din hi kelma ta' min joqgħod fuqha:

     Jekk aħna mitna miegħu, għad ngħixu miegħu wkoll;

     [2Tim:2:12] jekk insofru bis-sabar, għad insaltnu miegħu wkoll;

     jekk niċħduh, jiċħadna hu wkoll;

     [2Tim:2:13] jekk nonqsu mill-kelma li tajna, hu jibqa'     

     jżomm kelmtu; għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu.

[2Tim:2:14] F'dan fakkarhom u widdibhom sewwa quddiem Alla, li ma joqogħdux jintilfu fi kwistjonijiet dwar kliem li ma jiswa għal xejn ħlief biex jagħmel il-ħsara lil min jisimgħu. [2Tim:2:15] Agħmel mill-aħjar biex iġġib ruħek quddiem Alla, bħala bniedem li għadda mill-prova, bħala ħaddiem li m'għandux mniex jistħi, li jxandar bir-reqqa l-kelma tal-verità.

Il-Kelma tal-Mulej.SALM 119 (118):33-42
R: Għallimni Mulej, it-triq tal-Kmandamenti tiegħek
[S:119:33] Għallimni, Mulej, it-triq tal-kmandamenti tiegħek;
jiena rrid nibqa' fiha sa l-aħħar.
[S:119:34] Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek
u nagħmilha b'qalbi kollha. R.

[S:119:35] Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek,
għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi.
[S:119:36] Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek,
u mhux lejn ir-regħba. R.

[S:119:37] Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-frugħa;
agħtini l-ħajja bil-kelma tiegħek.
[S:119:38] Żomm il-wegħda li għamilt mal-qaddej tiegħek,
li int għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. R.

[S:119:39] Warrab minni l-għajb li nibża' minnu,
għax tajbin huma d-digrieti tiegħek.
[S:119:40] Ara kif jiena mxennaq għall-preċetti tiegħek;
fil-ġustizzja tiegħek agħtini l-ħajja. R.

[S:119:41] Ħa tinżel fuqi tjubitek, Mulej,
u s-salvazzjoni tiegħek skond il-wegħda tiegħek.
[S:119:42] Mbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni,
għax jien nafda fil-kelma tiegħek. R.
VERSETT QABEL L-EVANĠELJU     Matt. 5:19b
V. Alleluja
R. Alleluja
Min iħares il-Kmanadamenti u jgħallimhom lil oħrajn, dan kbir jissejjaħ fis-Saltna tas-Smewwiet.
R. Alleluja
EVANĠELJU  - Mk 16:14a. 15-20 
Jesus gives the mission to the Apostles - Ġesù jagħti l-missjoni lill Appostli 

Ġesù jagħti l-missjoni lill-Appostli
(Mt 28, 16-20 ; Lq 24, 36-49 ; Ġw 20, 19-23 ; Atti 1, 6-8)
[Mk:16:14] Fl-aħħar wera ruħu lill-Ħdax stess waqt li kienu fuq il-mejda,...........[Mk:16:15] U qalilhom: "Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. [Mk:16:16] Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat. [Mk:16:17] U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: f'ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b'ilsna ġodda, [Mk:16:18] jaqbdu s-sriep b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu."
It-tlugħ ta' Ġesù fis-sema
Lq 24, 50-53 ; Atti 1, 3-14)
[Mk:16:19] U hekk il-Mulej Ġesù, wara li kellimhom, kien imtella' fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla.  [Mk:16:20] Huma mbagħad marru jippridkaw kullimkien; il-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq  il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha.


 Innu lil San Ġorġ Preca

9 TA’ MEJJU
SAN ĠORĠ PRECA
Saċerdot Malti: 1880 – 1962
Fundatur tas-Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija: 1880 – 1962

Dun Ġorġ twieled fil-Belt Valletta, nhar it-12 ta' Frar 1880. Irċieva trobbija nisranija mingħand il-ġenituri tiegħu. L-istudji tiegħu għamilhom fil-Liċeo u fis-Seminarju. Kien ta' saħħa fraġli, tant li meta kien djaknu marad serjament u t-tabib tiegħu ma kellu ebda fiduċja li jfiq.
Iżda bl-interċessjoni ta' San Ġużepp, fieq u ordna saċerdot fit-22 ta' Diċembru 1906. Sa minn qabel ma sar qassis, Dun Ġorġ intebaħ li l-poplu ta' Alla kien jinħtieġ min jgħallmu. Beda jikteb regola bil-Latin bil-ħsieb li jibgħata lill-Papa San Piju X biex iwaqqaf soċjeta’ ta' djakni permanenti ħalli jgħinu lill-isqfijiet fil-formazzjoni nisranija bit-tagħlim.
Dan il-ħsieb kellu jseħħ xorta oħra. Dun Ġorġ beda jifforma hu stess grupp ta' żagħżagħ biex ikunu kapaċi jgħallmu lill-oħrajn. Xeħet attenzjoni speċjali fuq daqxejn ta' żagħżugħ jaħdem it-Tarzna, is-Serv t'Alla Ewġenju 'Ġeġè Borg', u kien jieħdu għalih waħdu biex jgħallmu u jfissirlu l-ħajja ta' Ġesù Kristu skond l-Evanġelju ta' San Ġwann. Ġeġè kellu jkun l-ewwel Superjur Generali tas-Soċjeta ta' Dun Ġorġ.
Is-Soċjeta’ rat il-bidu tagħha fl-ewwel xhur ta' l-1907, fil-Ħamrun, f'post fqir minn kollox iżda għani fl-imħabba ta' l-aħwa u t-tagħlim. Is-Socjeta’ tad-Duttrina Nisranija hi magħrufa l-aktar bil-motto tagħha, M.U.S.E.U.M. -- Magister Utinam Sequator Evangelium Universus Mundus: Mgħallem, mhux li kien li d-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju! Mhux kullħadd fehem mill-ewwel x'ried jgħamel Dun Ġorġ. Kien hemm min fehemu ħażin. Il-Bibbja u t-teoloġija f'idejn lajċi ħaddiema kienet ħaġa ġdida. U kienet wisq aktar ġdida li dawn il-lajċi joħorġu fit-toroq u l-pjazez ixandru l-Kelma ta' Alla lil kulħadd. Wara 25 sena l-Isqof ta' Malta approva r-Regola u s-Soċjeta’ ta Dun Ġorġ.
Id-Djar għat-tagħlim nisrani bdew jiftħu waħda wara l-oħra fil-parroċċi. Inħass il-bżonn kbir ta' l-edukazzjoni reliġjuża tal-poplu għax il-ħajja nisranija tal-kotra kienet mibnija fuq is-sagramenti u s-devozzjonijiet bla ma kien hemm għeruq sodi fit-tagħlim tal-Knisja. It-tfal bdew jiġu kuljum fid-Djar ta' Dun Ġorġ għax hemm sabu nies dedikati li jgħinuhom jikbru, mhux biss fil-ħinijiet tat-tagħlim iżda wkoll waqt il-logħob.
Sa mill-bidu nett, Dun Ġorġ obbliga lill-katekisti ċelibi tal-Għaqda tiegħu li kuljum, wara li jkunu temmew jgħallmu liż-żgħar u lill-kbar, jiltaqgħu flimkien għal siegħa ta' formazzjoni.
Ma qagħadx lura milli jgħallem bil-kitba. Minkejja l-kwistjoni li kien hawn f'Malta bejn it-Taljan u l-Ingliż, Dun Ġorġ għallem u kiteb bil-Malti, il-lingwa tal-poplu, biex żgur kulħadd jifhem. Il-Publikazzjonijiet tiegħu, bejn kotba u fuljetti, ilaħħqu mal-150.
It-talb tiegħu, li minnu waslilna ħafna u fuq bosta suġġetti, jikxef li Dun Ġorġ kien ruħ mistika medhija tfittex lil Alla biss. Mhux ta' b'xejn li kien konfessur imfittex ħafna għall-pariri, u jidher li Alla saħansitra nqeda bih biex ta' l-fejqan lil xi wħud.
Il-kariżma tiegħu li jgħallem għadha ħajja u l-vokazzjonijiet fis-Soċjeta’ tiegħu dejjem jiżdiedu. Fi żmienu, Dun Ġorġ innifsu baghat sitt membri biex jevanġelizzaw fl-Awstralja. Bħalissa s-Soċjeta’ tal-M.U.S.E.U.M. għandha wkoll Djar tat-tagħlim u Skejjel fis-Sudan, fil-Kenja, fil-Peru, f'Londra u fl-Albanija.
Dun Ġorġ miet f'Santa Venera, fejn qatta l-aħħar xhur ta' ħajtu, fis-26 ta' Lulju 1962. Il-fdal tiegħu jinsab midfun fil-kripta tad-Dar Ġenerali tas-Soċjeta’ fil-Blata l-Bajda.
Il-Kawża ta’ Beatifikazzjoni tiegħu ġiet mibdija fl-1975. Dun Ġorġ kien iddikjarat Beatu fid-9 ta' Mejju 2001 mill-Papa Ġwanni Pawlu II waqt quddiesa ta Beatifikazzjoni fuq il-Fosos tal-Furjana, Malta. Huwa kien ikkanonizzat mill-Papa Benedittu XVI nhar il-Ħadd 3 ta' Ġunju 2007 waqt quddiesa ta' Kanonizzazzjoni ġewwa il-Vatican. Nitolbu lil Alla bl-interċessjoni ta’ San Ġorġ Preca.
Talba
Mulej Ġesù, nitolbuk sabiex it-tagħlim u l-eżempju li tana San Ġorġ Preca jkunu ta’ salvazzjoni għal ruħna.  J’Alla l-vokazzjonijiet fis-Soċjeta’ tal-MUSEUM jibqgħu jiżdiedu.
><>   ><>   ><>Uploaded on 25 May 2007
This video is a reflection on newly-canonised Maltese Saint Gorg (read George) Preca's life and works. Put together in under 48-hours through the effort of numerous seminarians, this video was presented on January 10th during the activity held at the Seminary attended by, among others, Mgr Joseph Mercieca, (then) Archbishop of Malta, the local Apostolic Nuncio, Mgr Felix del Blanco-Prieto, and the Superior General and members of the Society of Christian Doctrine, during which the Holy See's acceptance of Dun Gorg's miracle was officially announced.

Script written by Rev Dr Hector Scerri, David Torpiano and Stephen Magro

Narrators: Stephen Magro, David Torpiano, Joseph Pellicano, Robin Camilleri

Editing: Rene' A. Cilia
Recording: George Schembri

Original Video clips: C.A.M. 2001


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

San Gorg Preca : Mal-medda taz-zmien  Dun Ġorġ jinstab intatt (7 ta' Lulju 2000)  
UMILTÀ FIS-SILENZJU --- San Ġorġ Preca dwar l-Umiltà  
 IL-FIDI TBIKKIK BIL-FERĦ --- San Ġorġ Preca jirrakonta esperjenza ta' Fidi li huwa kellu.  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Oratorio dwar il-qaddis Malti San Ġorġ Preca
https://www.youtube.com/playlist?list=PLww8VS8Sv-1GaHdFSyOxRLDB4G4khm3iL.