blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Luke 8:26-39; Mark 5:1-20; Matthew 8:28-34 --- Drown Evil (Internet Porn) With An Abundance of Good (Holy Images)! ---&--- Ecco cosa dice il Maligno quando è Costretto a dire la Verità (RIVELAZIONI SHOCK)

Thursday, February 27, 2014

Luke 8:26-39; Mark 5:1-20; Matthew 8:28-34 --- Drown Evil (Internet Porn) With An Abundance of Good (Holy Images)! ---&--- Ecco cosa dice il Maligno quando è Costretto a dire la Verità (RIVELAZIONI SHOCK)

 
SELF-CONTROL DISTINGUISHES US AS DIGNIFIED HUMANS.

GOD CREATED US HUMANS IN HIS OWN IMAGE AND SATAN NEVER ACCEPTED THIS...
 
TO DELIVER US FROM EVIL GOD WANTED TO SHOW HIMSELF IN HIS SON AS A HUMAN AND NOT AS AN ANGEL.......AND AGAIN SATAN NEVER ACCEPTED THIS. IN HIS DAMNATION HE POURS HIS HATRED OVER HUMANS AND TRIES EVERYTHING TO SEE THEM DISILLUSIONED, DISAPPOINTED, DESPERATELY DEGRADING THEMSELVES...

 
BUT GOD GIVES ME STRENGTH SO THAT :-

I CONTROL THE REMOTE CONTROL NOT IT CONTROLS ME;
I CONTROL MY MIND;
I CONTROL MY EYES;
I CONTROL MY HANDS;
I CONTROL MY FEET;
I CONTROL MY THOUGHTS;

THE POWER IS MINE THROUGH GOD'S GRACE - TO CONTROL MY TIME WISELY, HEALTHILY, POSITIVELY....

GOD GAVE US ALL, THE DIGNITY OF OUR PERSONALITY TO PRESERVE IT AS HIS TEMPLE......Jesus waits for us in the consecrated Eucharist, to receive Him, to empower us over evil !

Now that is real love, respect, humility - and all this from God who created you and me !


 
><>            ><>            ><> 

  

 
Three characteristics of diabolical influence from the media:
 • Love of Nudity - the devil's mission is to degrade and ridicule the body created by God - through attachment for money, laziness, fantasy, narcissism, vanity, vainglory, pornography, prostitution, occult.
 • Violence - the devil's mission is to manipulate the person to lose his place in human society and community, by inflating his mind with a crave for power and self-centredness - that he has the right to do whatever comes to his mind - abuse, corrupt, scandalise, threaten, inflicting harm on others; even self-harm, physically, psychologically and emotionally.
 • Division - the devil's mission is to make the person a portrait of isolation, fantasy and desperation: making him believe that he is worthless when in the presence of other people OR disillusioning him with pride - that he does not need anyone's advice, not even help.

><>       ><>       ><>
 
 
Luke 8:26-39 -- Jesus Heals the Gerasene possessed by devils - Fejqan ta' raġel bi spirtu mniġġes

 
Fejqan ta' raġel bi spirtu mniġġes
(also Mark 5:1-20 & Matthew 8:28-34)

 
[Lq:8:26] Waslu x-xatt u niżlu fl-art tal-Gerasin li tiġi biswit il-Galilija. [Lq:8:27] Huwa u nieżel l-art, resaq raġel minn dik il-belt, maħkum mix-xitan. Kien ilu żmien twil ma jxidd libsa fuqu, u ma kienx joqgħod id-dar, imma qalb l-oqbra. [Lq:8:28] Kif lemaħ lil Ġesù qabad jgħajjat, nxteħet quddiemu u b'leħen qawwi qallu: "Aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesù, Bin Alla l-Għoli? Nitolbok, taħqarnix!" [Lq:8:29] Għax Ġesù kien ġa kkmanda lill-ispirtu mniġġes biex joħroġ minn dak il-bniedem. Għax bosta drabi kien jaħkmu, u n-nies kienu jorbtuh bil-ktajjen u bix-xkiel biex iżommuh, iżda hu kien iqaċċat l-irbit u x-xitan kien jimbuttah lejn id-deżert. [Lq:8:30] Ġesù staqsieh: "X'jismek?" "Leġjun," qallu, għax ħafna xjaten kienu daħlu fih. [Lq:8:31]  beda jitolbu biex ma jordnalhomx imorru fl-abbissi.
[Lq:8:32] Mela kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer jirgħu fuq l-għolja, u l-ispirti talbuh biex iħallihom jidħlu fihom; u hu ħalliehom. [Lq:8:33] U x-xjaten ħarġu minn dak il-bniedem u daħlu fil-ħnieżer. U l-merħla nxteħtet għal ġo l-għadira mill-għoli tax-xaqliba u għerqet. [Lq:8:34] Ir-rgħajja, meta raw x'ġara, ħarbu u marru jxerrdu l-aħbar mal-belt u l-irziezet. [Lq:8:35] In-nies ħarġu jaraw x'ġara u marru ħdejn Ġesù, u lil dak ir-raġel li minnu kienu ħarġu x-xjaten sabuh bilqiegħda f'riġlejn Ġesù, liebes u moħħu f'sikktu; u qabadhom il-biża'. [Lq:8:36] In-nies li raw x'ġara qalulhom kif Ġesù fejjaq lil dak li kien maħkum mix-xitan. [Lq:8:37] Mbagħad in-nies kollha ta' l-inħawi ta' Gerasa bdew jitolbu lil Ġesù biex iwarrab minn ħdejhom, għax biża' kbir kien waqa' fuqhom. U hu tela' fuq id-dgħajsa u reġa' lura. [Lq:8:38] Ir-raġel li minnu kienu ħarġu x-xjaten talbu biex jibqa' miegħu, iżda hu bagħtu u qallu: [Lq:8:39] "Erġa' lura lejn id-dar u għarraf kull ma għamel Alla miegħek." Dak telaq u xandar mal-belt kollha kull ma kien għamel miegħu Ġesù.
 
><>       ><>       ><>
 

Jesus did not shrink from the impurity of the tombs or the negative energy of the demons. He saw only a man in need. By naming the demons, he began to exert power over them. When they had been expelled, the man was restored to human community and dignity

 We can do the same by naming our fears and darkness. It is never too late; no one is ever too far gone. God will reach out to us in our desperation. Evil is only overcome by good and by compassion.

Lord, help me to reach out with compassion to those in need.><>            ><>            ><>


Mk 5:1-20 -- Jesus Restores a Demon-Possessed Man - Ġesù jfejjaq raġel imxajtan f'Gerasa

5. Ġesù jfejjaq raġel imxajtan f'Gerasa
(Mt 8,28-34 ; Lq 8, 26-39)

[Mk:5:1] Waslu x-xatt l-ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż tal-Gerasin. [Mk:5:2] Kif niżel mid-dgħajsa, resaq fuqu wieħed, li ħareġ mill-oqbra, li kien maħkum minn spirtu ħażin. [Mk:5:3] Dan kien jgħammar fl-oqbra, u ħadd ma kien jista' jżommu marbut, anqas b'katina, [Mk:5:4] għax bosta drabi laħqu rabtuh bix-xkiel u bil-ktajjen u hu kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ix-xkiel, u ħadd ma kellu l-ħila jżommu. [Mk:5:5] Lejl u nhar kien il-ħin kollu joqgħod qalb l-oqbra jew fuq il-muntanji, jixher u jqatta' ġismu biż-żrar. [Mk:5:6] Kif lemaħ lil Ġesù mill-bogħod ġera lejh, nxteħet fl-art quddiemu, [Mk:5:7] u għajjat b'leħen qawwi u qallu: "Aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesù, Bin Alla l-Għoli? Aħlifli fuq Alla li ma taħqarnix!" [Mk:5:8] Għax kien qallu: "Oħroġ, ja spirtu ħażin, minn dan il-bniedem!" [Mk:5:9] Mbagħad staqsieh: "X'jismek?" "Leġjun jisimni," wieġbu,"għax aħna ħafna." [Mk:5:10] U beda jitolbu bil-ħerqa biex ma jkeċċihomx barra mill-pajjiż. [Mk:5:11] Mela kien hemm merħla kbira ta' qżieqeż tirgħa mal-ġenb ta'   l-għolja, [Mk:5:12] u l-ispirti talbuh ħafna u qalulu: "Ibgħatna lejn  il-qżieqeż ħa nidħlu fihom." [Mk:5:13] U ħalliehom imorru. L-ispirti ħżiena ħarġu, u daħlu fil-qżieqeż; u l-merħla, li kienet ta' madwar elfejn ras, nxteħtet għal ġol-baħar mill-għoli tax-xaqliba u għerqet  fil-baħar. [Mk:5:14] Ir-rgħajja tagħhom ħarbu u marru jxerrdu l-aħbar mal-belt u l-irziezet, u n-nies ġiet tara x'ġara. [Mk:5:15] Ġew ħdejn Ġesù, u lil dak li qabel kien maħkum mix-xitan u li kellu l-leġjun ġo fih rawh bilqiegħda, liebes u moħħu f'sikktu, u baqgħu miblugħin  bil-biża'. [Mk:5:16] In-nies li raw il-ġrajja qalulhom x'kien għadda minn għala l-imxajtan u l-qżieqeż. [Mk:5:17] Mbagħad bdew jitolbuh ħafna lil Ġesù biex iwarrab minn pajjiżhom. [Mk:5:18] Kif kien tiela' fuq id-dgħajsa, dak li qabel kien maħkum mix-xitan beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. [Mk:5:19] Iżda hu ma ħalliehx, u qallu: "Mur inġabar id-dar ma' niesek, u għidilhom kull ma għamel miegħek il-Mulej, u kif ħenn għalik." [Mk:5:20] Dak telaq, u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesù. U kulħadd stagħġeb.
><>   ><>   ><>


 

Mt 5:1-12 -- Sermon on the Mount-The Beatitudes -- Id-diskors tal-muntanja-Il-bnedmin il-hienja

[Mt:5:1] Kif ra l-folol, Ġesù tala' fuq il- muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. [Mt:5:2] Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:
Il-bnedmin il-hienja
(Lq 6, 20-23)

[Mt:5:3] "Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.
[Mt:5:4] Henjin l-imnikkta, għax huma jkunu mfarrġa.
[Mt:5:5] Henjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom b'wirthom l-art.
[Mt:5:6] Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx  tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħin.
[Mt:5:7] Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena.
[Mt:5:8] Henjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw 'l Alla.
[Mt:5:9] Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejjħu wlied Alla.
[Mt:5:10] Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.
[Mt:5:11] Henjin intom, meta jgħajjrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.

[Mt:5:12] Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom."


I  AM   WITH  YOU  ALWAYS ,  TO  THE  END  OF  TIME
 ><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><>Mt 8:28-34 -- Jesus Restores Two Demon-Possessed Men - Ġesù jfejjaq żewġ imxajtna


Ġesù jfejjaq żewġ imxajtna
(Mk 5:1-20; Lq 8:26-29)
[Mt:8:28] Wasal ix-xatt l-ieħor, fil-pajjiż tal-Gadarin, u tnejn min-nies, maħkumin mix-xitan, ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qliel wisq; ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq.[Mt:8:29] U nfexxew jgħajjtu u jgħidu: "Aħna x'għandna x'naqsmu, Bin Alla? Ġejt hawn biex taħqarna qabel iż-żmien?"[Mt:8:30] Mela ftit 'il bogħod minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tirgħa.[Mt:8:31] U x-xjaten talbu ħafna lil Ġesù u qalulu: "Jekk toħroġna, ibgħatna fil-merħla tal-ħnieżer."[Mt:8:32] "Morru?" qalilhom. Mbagħad ħarġu, u daħlu fil-ħnieżer, u l-merħla kollha nxteħtet mill-għoli tax-xaqliba għal ġol-baħar u nqerdet fl-ilma.[Mt:8:33] Ir-rgħajja ħarbu u marru l-belt ixerrdu l-aħbar ta' kollox u ta' kull ma kien għadda minn għala l-imxajtna.[Mt:8:34] U l-belt ħarġet bi ħġarha għal ħdejn Ġesù u kif rawh, bdew jitolbuh ħafna biex jibqa' sejjer 'il barra minn pajjiżhom.><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><>       ><>


Veneration of Holy Images
 Know what the Catholic Church actually believes in and teaches 

 From the Catechism of the Catholic Church:-
MILL-KATEKIZMU TAL-KNISJA KATTOLIKA:-
2130     Iżda fi żmien it-Testment il-Qadim, Alla ordna jew ippermetta xi xbihat li kellhom iwasslu simbolikament għas-salvazzjoni permezz tal-Verb magħmul bniedem: is-serp tal-bronż (ara Num 21,4-9; Għerf 16,5-14; Ġona 3,14-15), l-Arka tal-Patt u l-kerubini (ara Eż 25,10-22; 1 Slat 6,23-28; 7,23-  26).

2131     Is-seba’ Konċilju ekumeniku, li sar f’Nicea (fis-sena 787), bena t-tagħlim tiegħu fuq il-misteru tal-Verb magħmul bniedem, u ġġustifika l-kult ta’ l-ikoni (xbihat qaddisa) ta’ Kristu, u wkoll dawk ta’ Omm Alla, ta’ l-anġli u tal-qaddisin kollha. L-Iben ta’ Alla, meta sar bniedem, ta bidu għal “ekonomija” ġdida dwar ix-xbihat.

2132     Il-kult nisrani tax-xbihat ma jmurx kontra l-ewwel kmandament, li jipprojbixxi l-idoli. Dan għaliex “il-qima li tingħata lix-xbieha tmur għall-qima ta’ Dak li tiegħu hi x-xbieha”[1] u “kull min iqim xi xbieha, ikun iqim fiha l-persuna li hi mpinġija fuqha”.[2] Il-ġieħ mogħti lix-xbihat imqaddsa hu “venerazzjoni ta’ rispett” u mhux adorazzjoni li tingħata biss lil Alla:

Il-qima tar-reliġjon ma tingħatax lix-xbihat infushom bħallikieku kienu xi realtà imma tqishom fl-aspett tagħhom ta’ xbihat li jwassluna għal Alla magħmul bniedem. L-att tal-kult magħmul lil xbieha ma jiqafx fuqha imma jmur fuq ir-realtà li tagħha hi x-xbieha.[3]

[1] San  Bażilju ta’ Ċesarija, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45: PG 32, 149C.
[2] Konċ. ta’ Nicea II: Denzinger-Schonmetzer, 601; ara Konċ. ta’ Trento: Ibid. 1821-1825; Konċ.
       Vatikan II, Sacrosanctum Concilium, 126; ibid. Lumen gentium, 67.
[3] San Tumas ta’ Aquino, Summa Theologiae, 2-2, 81, 3 ad  3.

2141     Il-kult tax-xbihat imqaddsa hu mibni fuq il-misteru ta’ l-Inkarnazzjoni tal-Verb ta’ Alla. Mhux kontra l-ewwel kmandament.

 
 ><>       ><>       ><>
><>        ><>        ><>
Il-Pornografija bl-Internet (IL-MUFTIEĦ TAL-GĦERF 21-4-09) minn Fr Hayden Williams OFM Cap 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL88E85C3DD309FBB6
><>        ><>        ><>

 

Ecco cosa dice il Maligno quando è Costretto a dire la Verità (RIVELAZIONI SHOCK)

http://www.lalucedimaria.it/ecco-cosa-dice-il-maligno-quando-e-costretto-dire-la-verita-rivelazioni-shock/
 


 
Rivelazioni di satana sotto esorcismo
(da alcune testimonianze durante gli esorcismi)
E’ ben noto che il diavolo è menzognero e padre della menzogna (cfr. Gv 8,44) tuttavia quando è Dio che gli ordina di dire la verità per l’edificazione e la conversione di qualcuno, egli è costretto ad ubbidire anche se ciò gli arreca indicibili sofferenze.
Le seguenti parole e argomenti sono tratti da alcuni esorcismi fatti da un noto sacerdote, alla presenza di alcuni suoi collaboratori, e registrati su nastro magnetico.
Gli argomenti non sono tutti. Egli ha riportato soltanto alcuni, i più scottanti e importanti, che serviranno, speriamo, a fare riflettere molte persone.
(dalle registrazioni di P. Pellegrino Ernetti, trascritte nel libro “La catechesi di Satana”)

 

CIÒ CHE PIACE A LUCIFERO

1. La particola alla mano, così posso calpestare il vostro Dio, quel Dio che io ho ucciso; e posso celebrare le mie messe (le messe nere) con i miei sacerdoti che ho strappato a Lui…
2. I preti vestiti come netturbini, camuffati; così li porto dove voglio io, negli alberghi e nelle case private, in cerca di donne e di omosessuali e faccio commettere tanti sacrilegi e li porto nel mio regno! Quanti, quanti preti mimetizzati sono nel mio regno! E non mi scapperanno più (risate forti…).
3. I preti e i vescovi iscritti alla massoneria e alle mie sètte…oh quanti, oh quanti ce ne porto col denaro e con le donne…quanti, quanti diventano miei amici fedeli…col denaro e con le donne…ne prendo quanti ne voglio, li porto nel mio regno.
4. Le gonne corte, con le quali accalappio uomini e donne e riempio il mio regno (risate lunghe… sganasciate); che contento… che gioia… che contento…
5. La televisione… uh, la televisione… è il mio apparecchio, l’ho inventato io…, per distruggere le singole anime e le famiglie…le separo, le disgrego con programmi miei, sottilissimi e penetranti…uh, la televisione è il centro di attrazione dove attiro anche tanti preti, frati e suore, specialmente nelle ore piccole e poi non li faccio più pregare: ahahahahahah…In un attimo mi presento in tutto il mondo…mi ascoltano e mi vedono tutti…mi aiutano assai bene i miei fedeli servi, i maghi, le streghe, cartomanti, chiromanti, astrologi… ahahah ahahah…!
6. Le discoteche…che bello…sono i miei palazzi d’oro dove attiro le migliori speranze della società, che io faccio mie, distruggendo le loro anime e i loro corpi…quante migliaia e migliaia ne porto con me con l’alcool, con la droga e col sesso…oh, che continua mietitura… Le ho affidate a tanti politici, i miei fedeli servi, e consacrati…lo sono il vero re del mondo, e non già il vostro Dio, che io ho crocifisso.
7. Il divorzio…la separazione degli sposi, sono stati inventati da me; ne rivendico la proprietà…E’ una delle mie più intelligenti scoperte…così distraggo la famiglia e distruggo la società, dove io sono adorato come vero re del mondo… Il sesso… il sesso… non ascoltate quell’uomo impiccato in croce che non vi dà niente, il vero piacere… il vero piacere ve lo do soltanto col sesso libero… il mio regno è soprattutto libertà del piacere sessuale, con cui regno sulla terra.
8. L’aborto…l’uccisione degli innocenti… oh… urrah! urrah! È stata la mia trovata più bella e più gustosa! Ammazzare gli innocenti invece dei colpevoli e degli omicidi della mafia! Distruggo l’umanità e così finiscono, prima di nascere, gli adoratori del vostro falso Dio… urrah… urrah…
9. La droga… è il cibo più gustoso che io faccio mangiare ai giovani per renderli pazzi… e così ne faccio quello che voglio… ladri… assassini… lussuriosi… feroci come me… dominatori del mondo… miei ministri.
10. Ma soprattutto mi piacciono e mi rallegrano quegli ecclesiastici che negano la mia esistenza e la mia opera nel mondo… e sono tantissimi… oh, che gioia, che gioia per me… lavoro tranquillo e sicuro… persino i teologi oggi non credono nella mia esistenza… che bello… che gioia…e così negano anche quel loro Dio che era venuto per distruggermi… invece l’ho vinto… l’ho inchiodato io sulla Croce… ahahahah… !
11.Bravi questi preti… bravissimi questi vescovi… bravissimi questi teologi sono tutti i miei fedeli servi torelli… ne faccio quello che voglio ahahahaha… ! Ormai sono miei… li porto dove voglio… vestiti da beccamorti… con la sigaretta sempre in bocca… profumati come gagà… in cerca di donnicciole facili… on auto di ultima moda… pieni di danaro… si ribellano ai dogmi del loro falso Dio… e della falsa Chiesa di quel Crocifisso mia vittima… sono i miei soldati più sicuri del mio regno, pieno pieno di loro… Con essi metto confusione e smarrimento nel popolo, che allontano sempre più dal falso Dio… e porto nel mio regno di odio e di disperazione eterna… per sempre con me, con me… hahahahaha !
12.Quanti di essi ne ho fatti iscrivere alle sètte mie allettati dalla mia carriera e dal mio denaro… li compro con facilità perché finalmente sono riuscito a non far amare più, quel falso loro Dio; né quella Donna che pretende di avermi vinto…”.

 

CIÒ CHE DISPIACE A LUCIFERO

1. La confessione… che stupida invenzione… Quanto mi fa male… mi fa soffrire… il Sangue di quel vostro falso Dio… quel Sangue mi schiaccia… mi distrugge… lava le vostre anime e mi fa scappare… (strilli orribili di pianto!)… quel Sangue; quel Sangue… è la mia pena più atroce… però ho trovato quei preti che non ci credono più alla Confessione e mandano i cristiani a ricevere quel falso Dio in peccato… Bene, bene… bravissimi… quanti sacrilegi faccio commettere…
2. Il pasto dove mangiate la Carne e il Sangue di quel Crocifisso che ho ucciso io… E qui mi trovo disarmato… non ho più le forze per lottare… quelli che si nutrono di questa Carne e bevono di questo Sangue diventano fortissimi contro di me, diventano invincibili alle mie scaltre seduzioni e tentazioni, sembrano diversi dagli altri, sembra abbiano una luce speciale e una intelligenza velocissima… mi fiutano subitaneamente… e si allontanano da me e mi scacciano come se fossi un cane… che tristezza, che dolore aver a che fare con questi cannibali… (strilli di pianto!)… Ma li perseguito ferocemente… e tanti vanno a mangiare quell’Ostia in peccato… hahaha! Che contento… che gioia… odiano il loro Dio e Lo mangiano, hahaha! Vittoria mia… vittoria mia… urrah… urrah… urrah… !
3. Quanto sono insensati quelli che perdono ore e ore di giorno e di notte, in ginocchio, ad adorare un pezzo di Pane nascosto in una scatola sull’altare di quel falso Dio (è l’Ora di Adorazione). Quanta rabbia mi fanno queste persone! Mi distruggono tutte le mie opere, che ottengo da tanti sacrileghi cristiani, preti, suore e vescovi… Quanti sacrileghi mieti in continuazione, è una mia incessante vittoria. Quanto dolore… quanta rabbia queste adorazioni irrazionali…!

4. Odio il Rosario… quell’arnese guasto e marcio di quella Donna lì, è per me come un martello che mi spacca la testa…ahiiiii! È l’invenzione dei falsi cristiani che non mi ubbidiscono, per questo seguono quella ‘Donna’! Sono falsi, falsi… invece di ascoltare me che regno su tutto il mondo, questi falsi cristiani vanno a pregare quella ‘Donna’, mia prima nemica, con quell’arnese… oh quanto male mi fanno… (strilli di pianto)…
5. Il male più grande di questo tempo, per me, sono le continue presenze (apparizioni) di questa ‘Donna’… in tutto il mondo… in tutte le nazioni appare e mi perseguita; strappando dalle mie mani tante anime… migliaia e migliaia… per ascoltare i Suoi falsi messaggi… Per fortuna mi difendono i vescovi e i preti miei che non credono a quella ‘… …’ Donna…’ non credono e così apportano scompiglio… bravi, bravi questi miei apostoli dell’eresia… hahaha…
6. Ma ciò che maggiormente mi distrugge è l’asinesca obbedienza a quell’uomo, vestito di bianco (il Papa), che comanda a nome del ‘falso’ Redentore e del ‘falso’ vostro Salvatore… che asini… pecore che consigli…! Obbedire a quell’uomo che ama quella ‘Donna …’ lì che mi perseguita da sempre… che vergogna… questo mi distrugge il mio regno… Ma io ho suscitato centinaia di preti, frati, teologi e vescovi che gli fanno la guerra… guerra senza frontiere a quel pagliaccio bianco… Vincerò io; vincerò io hahaha! Lo farò morire, assassinare una brutta fine gli farò fare… È odioso ai miei seguaci, quel polacco che ama quella ‘Donna…’ lì… che propaganda il Rosario di quella ‘… …’ Donna, come la sua preghiera preferita… che vigliacco… che asino… mi schiaccia… mi schiaccia… ohohohohoh (urli di pianto)… !
7. I politici che si dichiarano cristiani, ma che cristiani non sono, perché sono miei e a mio servizio… Presentandosi però come cristiani, ingannano tante persone che li seguono dove io astutamente li porto…Vengono con me a rubare allegramente il denaro del popolo, denaro che costa sudore e lacrime di lavoro sofferto; denaro strappato alle famiglie povere con tasse inique, imposte da questi politici che ingrassano, sciupano, spendono e spandono senza limiti… Eppure faccio fare loro delle dichiarazioni di rettitudine, di bontà, di ossequio, di lealtà di sincerità cristiana, da far cadere anche i preti e i vescovi con loro… Il denaro è la mia arma più efficace; preti e vescovi chiudono gli occhi su questi politici, miei servi e schiavi… basta che loro trovino i soldi per costruire o restaurare chiese, asili, case parrocchiali belle e comode, patronati… Sono i miei sacrestani più fedeli, per mezzo dei quali posso penetrare nelle case del clero, obbediente al mio denaro… Del resto, non sono stati questi politici che hanno firmato l’ adulterio del divorzio e l’aborto? Ma il clero… fa loro la propaganda che io desidero… (risate…!).
I politici che si chiamano “laici” sono avanguardisti del mio regno… Le menzogne artatamente studiate, i soprusi diligentemente realizzati, i latrocini mafiosamente perpetrati, gli intrallazzi diplomaticamente eseguiti, il malcostume capillarmente diffuso con tutti i mezzi di stampa e di mass media, gli omicidi, i rapimenti organizzati a mano armata, la diffusione delle varie droghe mediante il servizio rigidissimo della omertà politicamente organizzata, e tanti tanti altri delitti e disordini sociali… sono tutte opere che io realizzo mediante l’opera di questi politici, miei seguaci e untorelli fedelissimi… Hanno da me il mandato preciso di usare tutti i mezzi e maniere, le più infernali, per distruggere la società, purtroppo ancora legata a quel Crocifisso che io ho impiccato sull’ infame legno… distruggere, distruggere… Questi politici sono i miei discepoli e seguaci prediletti perché obbedientissimi al mio solo cenno, senza che neppure se ne accorgano… Sono essi che mi organizzano in tutte le città e paesi le logge massoniche più attive e subdole, più scaltre e di punta; sempre donando denaro, carriera e piaceri sessuali… Sono essi che ricevono i miei precisi comandi di penetrare e distruggere dall’ interno la Chiesa… Quanti ecclesiastici hanno ceduto e continuano a cedere alle proposte e agli allettamenti di denaro e di carriera…Distruggere la Chiesa è il mio primo e ideale progetto… Oh, che contento… che contento…! Con questi miei fedelissimi politici ho già da tempo iniziato a distruggere la società in ogni settore e grado e in tutti gli ambienti, destabilizzando gli ordini di pubblica sicurezza, di economia, di diplomazia, di relazioni sociali… naturalmente sempre con le mie armi di ambizione, carriera, denaro, donne, piaceri… Oh che contento! Che gioia! Che vittoria! (Ahahah… risate sguaiate).

8. Mi piacciono poi in maniera particolarissima quei giudici e magistrati (ovviamente si riferisce ad eccezioni – n.d.c.-), che hanno dietro le loro spalle il motto tradizionale “La giustizia è uguale per tutti”, eccetto ormai che per loro! Che bravi, che fedeli questi miei schiavetti della giustizia! Finalmente sono riuscito a politicizzare anche i giudici! Finalmente sono riuscito a farli vendere con il denaro e le bustarelle! Quante persone innocenti faccio condannare in carcere per anni e anni… mentre faccio uscire e assolvere i miei seguaci, considerati dal popolo come assassini e mascalzoni… li faccio uscire dal carcere perché devono continuare a dilatare il mio regno di disordine, con omicidi, ladrocini, spaccio di droga, sequestro di persone e di bambini! Che meraviglia questi miei giudici politicizzati, partitizzati, venduti… Li ho ridotti a non conoscere più ciò che è giusto, da ciò che è ingiusto…! Sono oggi il mio corpo specializzato di assalto contro la giustizia! Che meraviglia liberare dalle carceri i grandi brigatisti e mafiosi e lasciare dentro i poveri derelitti più o meno innocenti! Che bello lasciare liberi i “falsi pentiti”, con i quali io agisco con maggiore sicurezza! Che bello mandare agli “arresti domiciliari” coloro con i quali posso più liberamente organizzare il disfacimento della società! Bravi… bravissimi… giudici miei venduti! E quanti, quanti ne passano ogni giorno sempre di più nel mio regno, allettati dal denaro e dalla carriera e dall’orgoglio, le mie armi da loro amate e desiderate…(risata lunga…)! E quei giudici che non si vogliono allineare con me, li faccio scomparire… E che cosa è la lotta intorno a loro, che aumenta sempre di più tra questi magistrati, se non il frutto della mia presenza e della mia costante e insistente opera? E che cosa è la continua lotta tra i magistrati e politici e le forze dell’ ordine, se non effetto del veleno che io riesco ad iniettare costantemente tra di loro? (risata…). È finita… è finita la pseudo pace che ha promesso quel ‘… …’ del vostro Dio che io ho vinto e crocifisso… E’ finita… il mondo intero è con me… sono io ormai il re del mondo… sono io!
9. Una mia particolare predilezione sono le tantissime sètte, che io continuo a creare e a diffondere capillarmente in tutto il mondo. Sono i mezzi più immediati con i quali scardino la fede in quel falso vostro Dio da me crocifisso… creo così la babele nella fede… (risate lunghe…). Il vostro prete bianco (il Papa) strilla e sbraita… perché ha paura di me, ha paura che io gli tolga il trono già tanto vacillante…  ma io ho già vinto, ho messo la babele nella fede; nei semplici come nei dotti, compresi preti, teologi e vescovi… le mie sètte sono sempre più invincibili… la mia massoneria paga, paga molto bene ogni mio seguace. Sarò sempre vincitore io… e la babele nella fede sarà la mia vittoria. Nella sola vostra Italia ho più di 672 sètte e religioni mie che voi chiamate “sataniche”, che sono piene zeppe di anime a me votate e consacrate e battezzate con il proprio sangue nel mio nome… Esse mi rendono quotidianamente il culto che io merito come sovrano della terra con preghiere, con inni e cantici e… con “messe nere” durante le quali vinco, calpestando e distruggendo quelle Ostie nelle quali gli stupidi cristiani credono presente il loro Crocifisso. Ma se così fosse, perché permette che io Lo distrugga impunemente? (risata molto lunga e sganasciata…). Queste sètte, da me comandate insieme ai miei seguaci di stato maggiore del mio regno, convertono incessantemente i cristiani e li rendono miei fedeli seguaci… sono centinaia e centinaia che, ad ogni ora, rinnegano la fede vostra per aderire alle mie sètte, ove io li accolgo a braccia aperte e dono loro tutti i miei piaceri e tutte le libertà di vivere il più lontano possibile dalla vostra Chiesa… è la vera felicità… la vera gioia, che solo io posso dare a voi… Dall’alta, alla media, alla bassa Italia e nelle isole… ovunque ho le mie sètte che lavorano indefessamente… Dall’altra parte ormai molte chiese e parrocchie sono senza prete… sono riuscito a distruggere e a far morire le vocazioni e le mie sètte suppliscono al prete… (Hahaha…lunga risata!). Dai testimoni di Geova ai Centri età dell’ Acquario, agli Steiner antroposofici, a teosofici, ai Carolina, ai Cenacolo 33, ai Centri di Shamannesimo, ai Rosacroce, agli Arcobaleno, ai Gialli, agli Ergoniani, ai Scientology e tante e tante altre mie sètte e religioni, che ogni giorno invento e creo, sono un vero esercito che lotta contro la vostra Chiesa… e vincerò, vincerò… anche se il vostro Crocifisso ha detto a voi che “le porte dell’inferno non prevarranno” (Hahaha… risata…). E non bastando questo, mi sono infiltrato in certi gruppi-base che voi credete vostri… Invece sono miei, li ho già afferrati gettando nei singoli il mio isterismo parossistico… diventano tutti visionari falsi di cristi e madonne che, come loro credono, stiano a parlare… ma che sono io che mi rivelo a loro.. .(risata!).
10. I miei teologi, con le dottrine da me ispirate…Oh questi sì che costituiscono la mia “punta di diamante” di prima trincea! Che teologi intelligenti! Essi hanno capito che quei dogmi rigidissimi, dettati da certi sciocchi capi ecclesiastici, in realtà sono delle falsità puerili, che crollano al semplice confronto con la realtà quotidiana. Che bravi… bravissimi…! Del resto, li ho portati ad insegnare le mie dottrine non soltanto nei seminari ordinari, ma persino nelle più alte e prestigiose Università Pontificie, persino in quella romana del vostro prete bianco (il Papa; l’Università Lateranense). La dottrina della “morte di dio” l ‘ho ispirata io e, con essa, mi sono venuti dietro milioni di studiosi, che sono diventati miei discepoli e fedeli convinti. Da quando io regno, il vostro Dio è morto non esiste più. E finita ogni legge costrittiva: tutti possono e devono vivere liberamente, come insegno io: libertà di idee, libertà di pensiero, libertà di azione…ognuno è liberissimo finalmente di agire e fare quello che crede e vuole, ovunque e sempre, e con chiunque…Non esiste più norma né regola…ciascuno è come sono io, padrone di tutto e di tutti: il vostro Dio è morto! E chi potrebbe negarlo; se lo stesso vostro Crocifisso ha dichiarato che io, solo io, sono “il principe di questo mondo”? E se Lui stesso ha detto che “tutto il mondo è in mia insindacabile balia e padronanza”?… Finalmente questi teologi, i più intelligenti in assoluto, mi hanno dato ragione. Ma se Dio è morto, allora è chiaro che sono crollati tutti gli altri dogmi: la Creazione; l’Incarnazione, la Resurrezione, l’Immacolata; l’Assunzione, l’Eucarestia e tutti i Sacramenti… tutte storielle inventate per tenere costretti gli allocchi cristiani… Ed ecco centinaia e centinaia dei miei teologi, che hanno persino il coraggio di sfidare il prete bianco (il Papa) con lettere e firme… che provi il contrario, se ha il coraggio e se è capace… Ha scrollato la testa e ha lasciato, i miei teologi, che continuassero questi insegnamenti, senza il minimo rimprovero né punizione… Dunque anche lui è d’accordo con me, nella negazione di tutti i suoi dogmi… ma che bravo! (risata…). E mentre questi grandi teologi sono con me, vi sono altri piccoli teologi untorelli che, per rivalsa, negano la mia esistenza, come fiaba da medioevo; rinviando tutte le mie presenze e manifestazioni a fatti unicamente psichiatrici e psichici… Bravissimi, questi teologi, questi preti… tanti vescovi… bravissimi! È il servizio migliore che mi potete fare: farmi agire silenziosamente, senza minimamente lottare contro la mia presenza e le mie astuzie… bravissimi … fate sempre così e io continuerò la mia opera infernale senza colpo ferire! I miei teologi intelligenti negano i dogmi della vostra Chiesa e teologi stupidi negano la mia esistenza… Che trionfo…(risata…). Ma allora dove sono più gli eretici di una volta? Nessuno! Né chi nega i dogmi, né chi nega me, che pure nell’elenco dei dogmi era anche quello della mia esistenza…! Ho vinto la vostra Chiesa.
11. Molto mi preoccupano quelle servette con la testa fasciata, che abbandonano tutti e tutto per rinchiudersi entro quattro mura, per sacrificare tutto ciò che è bello e buono per quel Dio che solo io sono riuscito a vincere (sono le monache di clausura)… Giorno e notte si mortificano con veglie e digiuni incoscienti e inconsistenti… non dormono sufficientemente… non mangiano secondo le necessità dell’appetito e del corpo, che reclama il vitto necessario… non parlano liberamente ovunque e sempre… taciturne… ammusonite… piene di tristezza, la più disumana… pregano… cantano… e tutto questo sacrificio per chi lo fanno? Per quali motivi particolari… per quali fini… con quali risultati…? La stragrande maggioranza, per fortuna, sono persone poco e punto intelligenti… ottuse di mente… abuliche di volontà… che si sono lasciate trascinare da qualche prete insoddisfatto… Povere donnicciole, che non sanno e non conoscono il vero piacere del sesso con tutte le relative gioie che esso dona…! Povere servette, che non hanno sentito mai le sensazioni della carne procurate dagli amplessi e dai baci dei miei uomini…! Eppure quante ne faccio cadere”, le riduco ad una vita grama, sterile, prive di ogni fervore, gettandole nel massimo della tiepidezza… Sì, ne devo fare una vera strage… perché soprattutto di queste claustrali ho paura… ho paura terribile…! Sono i nemici miei più terribili e agguerriti… mi strappano dalle mani tante anime di ogni sesso, di ogni classe e condizione… Che nemici terribili… quando incominciano a pregare per la conversione di un’anima da strapparmi, non la smettono più… più… più… sono tenaci e caparbie! Se poi non bastassero le lunghe ed estenuanti preghiere alloro falso Dio Crocifisso, del quale si chiamano spudoratamente Sue “spose”, allora incominciano con le estenuanti penitenze di ogni genere… che nemici… che soldati di primo assalto…! Ho tentato tante volte di diminuire le vocazioni a questa stupida vita… ma purtroppo non ci sono ancora riuscito… sono troppe ancora le donnette stupide e sciocche, anche se tante volte siano perfino laureate e diplomate… Che nemici…!
12. Chi sono poi i miei veri persecutori acerrimi e accaniti, sono quelli, che si fanno chiamare “esorcisti”… Che brutta genia… che disgrazia nel mondo… per fortuna ce ne sono ancora pochi, pochissimi, perché io dissuado i vescovi a nominarli… e questi mi credono e mi ubbidiscono, anche contro il comando del loro Dio Crocifisso che comandò loro: “In mio nome, scacciate i dèmoni”. Che buffone!!! Questi vescovi hanno paura di me, tanta, tantissima! lo già li possiedo nella forma sia pure delicatissima perché non se ne accorgano, ma li possiedo… e non faccio fare a loro gli esorcismi contro di me e neppure permetto loro che nominino esorcisti… che nemici feroci…! Molte volte sono riuscito a vendicarmi… a punirli… a schiaffeggiarli… a bastonarli… a fermarli con tante e svariate malattie; a volte anche gravi… Ma purtroppo, non cedono… non cedono… E quando essi si avvicinano alle mie prede, devo scappare… o presto o tardi devo fuggire… che preghiere fanno… e sempre in Nome di quel loro Dio.. e di quella loro Donna Madre del Crocifisso… Oh, che dolori, che strazio per me…!

 

CIÒ CHE PIACE AL DEMONIO  /  CIÒ CHE DISPIACE AL DEMONIO

Conclusioni
Ecco alcune registrazioni, trascritte per l’ammaestramento di tutti noi, affinché ci si allontani dal male e si viva del vero Amore, Cristo Gesù, Che per noi ha dato il Suo Preziosissimo Sangue, Vita e Salvezza nostra.
Precedentemente abbiamo riportato delle affermazioni terrificanti, che il temibile “satana” ha infernalmente dette e vomitate in alcuni esorcismi, davanti a fedeli testimoni, che sono state anche registrate… una vera e propria catechesi diabolica, da prendere seriamente e soppesare, che tratta argomenti terribilmente scottanti. Facciamo alcune riflessioni.
Anzitutto, la catechesi diabolica è doppia: una positiva per il diavolo e negativa per noi; l’altra, al rovescio, è positiva per noi e negativa per lui.
Ciò che piace a Lucifero è chiaro che risulta tutto negativo per noi e che, quindi, dovremmo assolutamente evitare; ma ciò che a lui dispiace è positivo per noi e che, quindi, dovremmo assolutamente praticare, con tutti i nostri sforzi, senza mai stancarci, senza farci ingannare da lui.
Riassumendo, “satana” è contento per tutto il materiale, esposto in dieci punti, come in un decalogo:
 1. la profanazione dell’Eucarestia;
 2. i preti e religiosi vestiti da “netturbini” e camuffati;
 3. gli ecclesiastici iscritti alla massoneria e alle sètte;
 4. le gonne corte, malcostume di vestiario femminile (anche durante le Celebrazioni nella casa di Dio -vedi i vestiti da sposa ed altro-);
 5. la televisione come strumento di divisione della famiglia e propaganda di malcostume;
 6. le discoteche, come luogo di corruzione della gioventù;
 7. la separazione e il divorzio dei coniugi, per distruggere la famiglia e la società, facendo prevalere soltanto il sesso;
 8. l’aborto, come uccisione degli innocenti, distruggendo l’umanità;
 9. la droga, per far impazzire i giovani e ridurli a larve;
 10. soprattutto certi ecclesiastici, che negano l’esistenza del demonio, lasciandolo così agire liberamente e senza alcun disturbo nelle anime cristiane.
Chi legge comprenda la gravità delle asserzioni; esse toccano tutta la vita e l’opera salvifica del battezzato.
Il Tempio della SS. Trinità, Che ha santificato e consacrato le nostre anime, viene non soltanto profanato per opera di satana, ma addirittura distrutto, sia individualmente, sia familiarmente, sia socialmente.
Quello che appare più grave è la non azione immediata e positiva, il non intervento cioè immediato dei “pastori” del gregge, perché oggi, ottenebrate le loro menti, convinti che esistano soltanto malati da psichiatria, non credono più nell’azione e nel potere del diavolo. Eppure la realtà è ben diversa, quante persone non sanno dove sbattere il capo, dopo aver girato ospedali e cliniche, con spese enormi ed essersi sentite ripetere sempre lo stesso ritornello: “Lei non ha nulla…”. Ma il malato resta sempre tale, finché qualche esorcista non lo libera dalla vera ragione del male, il “diavolo”, con le sue tremende manifestazioni infernali…
La vera pastorale deve cominciare proprio dalla lotta contro “satana”: è scritto infatti in San Giovanni che “Cristo è venuto per distruggere le opere del demonio”.
Costoro possono continuare pure a negare tutto ciò: in tal caso, però, sono dei veri e propri eretici, perché l’esistenza del diavolo, come persona che odia e perseguita le anime e Dio, è un vero Dogma di fede. Negare l’ esistenza del demonio è negare anche l’esistenza di Cristo. Infatti, per quale motivo Si è incarnato Cristo, se non per “distruggere le opere del demonio? D’altra parte lo stesso satana ci dà la conferma di quanto stiamo dicendo, con la seconda parte della sua catechesi in sei punti.
A lui dispiace e fa male:
 1. il Sacramento della Confessione, ove Cristo lava le nostre anime con il Suo Preziosissimo Sangue;
 2. l’Eucarestia, Che ci nutre direttamente di Gesù in Corpo, Sangue, Anima e Divinità;
 3. l’Adorazione Eucaristica, in cui continuiamo l’unione con Gesù;
 4. il Santo Rosario, nel quale contempliamo i Misteri della nostra santa Fede insieme alla Madonna, la Vergine Santissima, Nostra madre Celeste, l’Immacolata Concezione, tanto temuta da “satana”;
 5. le apparizioni della Madonna, Che ci richiama e ci riporta a Gesù;
 6. l’obbedienza fedele al Sommo Pontefice, il Papa, Vicario di Cristo in Terra.
Se il demonio non esistesse, dunque, perché mai avrebbe paura di queste realtà, che ci danno la Vita divina e ci proiettano nella Beata Eternità, dove godremo per sempre il Volto del Nostro Padre Celeste, Dio Onnipotente, Nostro Creatore?
Attenzione quindi al comportamento superficiale e stolto di chi crede, o pensa di credere, che l’esistenza del demonio, con le relative manifestazioni, siano “cose da medioevo”, ‘cose d’altri tempi’. In realtà, chi nega “satana” o non ha paura di “satana”, è già infestato o posseduto dalle sue catene infernali.

 
 
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 Fr. Casey - The Spiritual Battle of Our Time --- The Devil: Liar and Murderer
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEYDcemW6Gv9C50iDimuuAi87yHlLc6_c 
.