blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: THE PASCHAL TRIDUUM --- HOLY THURSDAY - HOLY MASS GOSPELS - MORNING AND EVENING - ĦAMIS IX-XIRKA

Wednesday, April 16, 2014

THE PASCHAL TRIDUUM --- HOLY THURSDAY - HOLY MASS GOSPELS - MORNING AND EVENING - ĦAMIS IX-XIRKA

><>   ><>   ><>PRAYERS - Chrism Mass
http://www.ibreviary.com/m/preghiere.php?tipo=Rito&id=543

Priests renew their consecration of their priestly vows to God, and to the bishop, in the presence of their colleague priests and laity as well during the CHRISM MASS on HOLY THURSDAY morning.

The Bishop of every diocese in the Catholic Church, blesses the three Oils -
- Oil of the Sick is used for those who seek anointing - (oleum infirmorum)
- Oil of Catechumens for the Sacrament of Baptism - (oleum catechumenorum or oleum sanctorum)
- The Holy Chrism Oil (sacrum chrisma)  used at the ordination of priests and bishops, and at baptisms, confirmations and the consecration of altars and blessing of churches, is “consecrated.”

These will be used in the administration of the sacraments throughout the diocese for the year.
Sermon: Holy Thursday homily on the Holy priesthood. The great sacrament that brings forth the Blessed Eucharist. How God listens & obeys a man's voice.

 --- I Received From the Lord What I Have Handed on to You


Quddiesa tal-Griżma - Ġimgħa Mqaddsa 2016 - in Maltese at St John's co-Cathedral, Malta.


><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>HOLY THURSDAY MORNING GOSPEL --- Lk 4:16-21 -- Jesus Rejected at Nazareth - In-nies ta' Nazaret ma jilqghux lil Ġesù

In-nies ta' Nazaret ma jilqgħux lil Ġesù
(Mk 13, 53-38 ; Mt 6, 1-6)

[Lq:4:16] U ġie Nazaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom, kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt, u qam biex jaqra.[Lq:4:17] Tawh f'idejh il-ktieb ta' Isaija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej:
        [Lq:4:18] 'L-Ispirtu tal-Mulej fuqi,
        għax hu kkonsagrani,
        Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin,
        nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin,
        u d-dawl mill-ġdid lill-għomja,
        nrodd il-ħelsien lill-maħqurin
        [Lq:4:19] u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej.'

[Lq:4:20] Mbagħad raġa' għalaq il-ktieb, tah lura lill-qaddej u qagħad bilqiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu. [Lq:4:21] U beda jgħidilhom: "Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu."


><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> 
HOLY THURDAY EVENING (THE HOLY MASS OF THE LORD'S SUPPER) GOSPEL --- Jn 13:1-15 -- Jesus Washes His Disciples' Feet - Ġesù jaħsel saqajn id-dixxipli

13. Ġesù jaħsel saqajn id-dixxipli
[Ġw:13:1] Qabel il-festa ta' l-Għid, billi kien jaf Ġesù li waslet is-siegħa tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier, hu, li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja, ħabbhom għall-aħħar. [Ġw:13:2] Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-Xitan kien ġa webbel lil Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jittradih. [Ġw:13:3] Ġesù kien jaf li l-Missier tah kollox f'idejh, u li hu kien ġie mingħand Alla u kien sejjer għand Alla. [Ġw:13:4] Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħa fardal u rabtu ma' qaddu. [Ġw:13:5] Mbagħad ferragħ l-ilma fil-lenbija, u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. [Ġw:13:6] Mela wasal fuq Xmun Pietru, u dan qallu: "Int, Mulej, taħsilli saqajja?" [Ġw:13:7] Ġesù wieġbu: "Int għalissa ma tafx x'qiegħed nagħmel jien; tifhmu aktar 'il quddiem." [Ġw:13:8] Qallu Pietru: "Ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja!" Wieġbu Ġesù: "Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx x'taqsam miegħi." [Ġw:13:9] Qallu Xmun Pietru: "Mulej, mhux saqajja biss, imma idejja u rasi wkoll." [Ġw:13:10] Qallu Ġesù: "Min hu maħsul, ma għandux għalfejn jinħasel kollu, ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif, u intom indaf, imma mhux ilkoll." [Ġw:13:11] Għax hu kien jaf min kien sejjer jittradih; għalhekk qal, 'M'intomx ilkoll indaf.'
[Ġw:13:12] Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u raġa' qagħad fuq il-mejda; u qalilhom: "Tafu x'għamiltilkom? [Ġw:13:13] Intom issejjħuli 'l-Imgħallem' u 'il-Mulej', u tgħidu sewwa, għax hekk jien. [Ġw:13:14] Mela jekk jien, li jien il-Mulej u l-Imgħallem, ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. [Ġw:13:15] Għax jien tajtkom eżempju, biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll.Pope washes the feet of Muslim refugees: We are brothers, we all want to live in peace - March 25th, 2016
Pope Francis celebrates the "In Coena Domini"Mass on Holy Thursday - March 25th, 2016

& in Maltese --- Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej - Ġimgħa Mqaddsa 2016

 ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> >>> THE PASCHAL TRIDUUM --- GOOD FRIDAY - Jn 18:1-19:42 -- 'Passion of Our Lord - Il-Passjoni tal-Mulej' - il-Ġimgħa l-Kbira
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/04/good-friday-jn-181-1942-passion-of-our.html#uds-search-results>>> THE PASCHAL TRIDUUM --- HOLY SATURDAY MORNING --- & --- HOLY SATURDAY EVENING - Gospels - YEAR A - Mt 28:1-10 ; YEAR B - Mk 16:1-8; YEAR C - Lk 24:1-12 -- Jesus Has Risen - Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/04/yr-holy-saturday-evening-mt-281-10.html


.