blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: THE PASCHAL TRIDUUM --- GOOD FRIDAY - Il-ĠIMGĦA L-KBIRA -- 'Passion of Our Lord - Il-Passjoni tal-Mulej' --- & --- Via Crucis - The Way of the Cross

Thursday, April 17, 2014

THE PASCHAL TRIDUUM --- GOOD FRIDAY - Il-ĠIMGĦA L-KBIRA -- 'Passion of Our Lord - Il-Passjoni tal-Mulej' --- & --- Via Crucis - The Way of the Cross 
 


In the morning the Church opens only for community prayers of the Divine Office, Liturgy of the Hours with meditations for Good Friday.

The 'Celebration' of the Passion of the Lord (Good Friday) - generally at 3.00 PM
http://www.ibreviary.com/m/preghiere.php?tipo=Rito&id=541> FIRST PART: THE CELEBRATION OF THE PASSION OF THE LORD

          --- LITURGY OF THE WORD
          --- THE SOLEMN INTERCESSIONSSECOND PART: THE ADORATION OF THE HOLY CROSS

 
THIRD PART: HOLY COMMUNION2018-March-30, Pope Francis - Celebration of the Passion of the Lord

2018-Marzu-30, ll-Ġimgħa l-Kbira: It-Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej____________________________________________________________
 

http://www.laikos.org/QQ/QF_140417.htm

Il-Ġimgħa l-Kbira

Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

 

Qari I

Kien miġruħ minħabba fi dnubietna.

Is 52, 13 – 53, 12

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

 

Araw! Il-qaddej tiegħi jsib ir-riżq,

jintrefa’, jogħla u jkun ’il fuq minn kulħadd.

Bħalma ħafna ndiehxu minnu,
– għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem,
u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta’ bniedem –
hekk għad jistagħġbu ħafna ġnus minħabba fih.
Quddiemu s-slaten jagħlqu ħalqhom,
għax għad jaraw ġrajja li qatt ma ssemmiet,
u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih.
Min kien jemmen dak li smajna,
u f’min intwera driegħ il-Mulej?
Bħal xitla kiber quddiemna,
u bħal għerq minn art niexfa.
Ebda sura ma kellu,
u ebda ġmiel biex inħarsu lejh,
jew xi sura biex nitgħaxxqu bih.
Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin,
bniedem li bata u kien jaf x’inhu l-mard,
bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu,
bniedem imżeblaħ, u aħna xejn ma qisnieh.
Iżda hu rafa’ fuqu l-mard tagħna,
tgħabba bin-niket tagħna.
Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat,
mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn.
Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna,
misħuq minħabba fi ħżunitna.
Għas-saħħa tagħna waqa’ l-kastig fuqu,
u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna.
Aħna lkoll bħal nagħaġ mitlufa,
kull wieħed minna qabad triq għal rasu.
U l-Mulej xeħet fuqu l-ħażen tagħna lkoll.
Ħaqruh, u hu qagħad għalihom bla biss ma fetaħ fommu;
bħal ħaruf meħud għall-qatla,
u bħal nagħġa mbikkma f’id min iġiżżha,
ma fetaħx fommu.
Bil-forza u l-ħaqq neħħewh;
u min qagħad jaħseb fuq xortih?
Iva, qaċċtuh mill-art tal-ħajjin,
minħabba fi dnub il-poplu tiegħi kien midrub.
U tawh qabar mal-ħżiena,
u mal-għonja difnuh,
għalkemm ma għamel ebda deni,
u minn fommu ma ħareġ ebda qerq.
Iżda l-Mulej għoġbu jgħakksu bil-mard.
Talli joffri ruħu b’sagrifiċċju ta’ riparazzjoni,
huwa għad jara nisel u jtawwal jiemu;
u r-rieda tal-Mulej isseħħ bih.
Wara t-tbatija tiegħu għad jara d-dawl,
jixba’ bit-tagħrif tiegħu.
Il-Ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra,
u l-ħażen tagħhom jitgħabba bih hu.
Għalhekk nagħtih il-kotra b’sehmu,
u jkollu sehem fil-priża mal-qalbenin,
għaliex hu offra ruħu għall-mewt,
u kien magħdud mal-midinbin.
Hu li neħħa l-ħtijiet tal-kotra,
u ndaħal għall-midinbin.
 
Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla
 
Salm Responsorjali
Salm 30 (31), 2.6.12-13.15-16.17. 25
 
R/. (Lq 23, 46): Missier, nerħi ruħi f’idejk
 
Fik, Mulej, jien nistkenn;
ma jkolli qatt għax nirgħex.
Fil-ġustizzja tiegħek salvani.
F’idejk jien nerħi ruħi;
int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. R/.
 
Minħabba l-għedewwa tiegħi kollha,
jien sirt ħaġa ta’ min ikasbarha;
jitwerwru l-ġirien tiegħi,
u min jafni jibża’ minni.
Dawk li jarawni barra jaħarbu minni.
Insewni bħal wieħed mejjet,
sirt bħal ġarra mkissra. R/.
 
Imma jien fik nittama, Mulej;
jien ngħidlek: “Alla tiegħi int!
F’idejk hi xortija”.
Eħlisni minn id l-għedewwa,
minn id dawk li jeħduha kontrija. R/.
 
Uri d-dawl ta’ wiċċek lill-qaddej tiegħek;
fit-tjieba tiegħek eħlisni.
Issaħħu u qawwu qalbkom,
intom ilkoll li tittamaw fil-Mulej. R/.
 
Qari II
Kristu, awtur tas-salvazzjoni għal kull min jisma’ minnu.
Lhud 4, 14-16; 5, 7-9
 
Qari mill-Ittra lil-Lhud
 
Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir, li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesù, Bin Alla, ħa nżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna ma għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-dgħufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f’kollox, minbarra d-dnub.
 
Ħa nersqu, mela, b’qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja, biex naqilgħu ħniena u nsibu f’waqtha l-grazzja li neħtieġu.
 
Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b’leħen għoli u bid-dmugħ lil dak li seta’ jsalvah mill-mewt. U kien mismugħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien Iben, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U, billi laħaq il-perfezzjoni, sar awtur tas-salvazzjoni ta’ dejjem għal kull min jisma’ minnu.
 
Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla
 
Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Fil 2, 8-9
 
Glorja u tifħir lilek, Kristu!
Minħabba fina Kristu obda sal-mewt,
anzi sal-mewt tas-salib.
Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet,
u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem.
R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!
 
Evanġelju
Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu.
Ġw 18, 1 - 19, 42
 
Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu skont San Ġwann
 
K F’dak iż-żmien, Ġesù ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-Wied ta’ Kedron; hemmhekk kien hemm ġnien, u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda, dak li ttradieh, kien jafu l-post, għax Ġesù kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħa ġemgħa suldati u xi għases mingħand il-qassisin il-kbar u l-fariżej, u mar bihom hemmhekk, bil-fanali, torċi u armi. Ġesù, li kien jaf b’kull ma kien ġej fuqu, mar fuqhom u qalilhom:
 
“Lil min qegħdin tfittxu?”
 
K Huma weġbuh:
 
S “Lil Ġesù ta’ Nazaret”.
 
K U hu qalilhom:
 
“Jiena hu”.
 
K Ġuda, dak li ttradieh, kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesù qalilhom: “Jiena hu”, huma resqu lura u waqgħu mal-art.
 
Lil min qegħdin tfittxu?”
 
K Raġa’ staqsiehom. U huma qalulu:
 
S “Lil Ġesù ta’ Nazaret”.
 
K Ġesù weġibhom:
 
“Għedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru”.
 
K Dan sar biex iseħħ dak li Ġesù kien qal: “Minn dawk li tajtni, anqas wieħed biss ma tlift”. Xmun Pietru kellu sejf, siltu, u darab lill-qaddej tal-qassis il-kbir u qatagħlu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesù qal lil Pietru:
 
“Erġa’ daħħal is-sejf fl-għant tiegħu. Forsi l-kalċi li tani Missieri ma nixorbux?”
 
K Imbagħad is-suldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-għases tal-Lhud, qabdu lil Ġesù u rabtuh. L-ewwel ħaduh għand Anna, billi dan kien missier il-mara ta’ Kajfa, il-qassis il-kbir f’dik is-sena. Kajfa kien dak li ta parir lil-Lhud: “Ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu”.
 
Xmun Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesù. Dan id-dixxiplu kien midħla tal-qassis il-kbir, u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma’ Ġesù. Imma Pietru baqa’ barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien midħla tal-qassis il-kbir, ħareġ ikellem lill-purtinara, u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru:
 
S “Int m’intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta’ dan ir-raġel?”
 
K Hu weġibha:
 
S “Le, m’iniex”.
 
K Il-qaddejja u l-għases kienu kebbsu n-nar mill-faħam, għax kien il-bard, u qagħdu hemm għas-sħana. U Pietru wkoll qagħad magħhom għas-sħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesù fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesù wieġbu:
 
“Jiena tħadditt fil-beraħ, quddiem kulħadd. Għallimt dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-Lhud kollha, u bil-moħbi ma għedt xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni, x’għedtilhom. Huma jafu x’għedt”.
 
K Kif qal hekk, wieħed mill-għases li kien ħdejh ta daqqa ta’ ħarta lil Ġesù u qallu:
 
S “Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir?”
 
K Ġesù qallu:
 
“Jekk jien għedt xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn; imma jekk għedt is-sewwa, għaliex terfa’ jdejk fuqi?”
 
K Imbagħad Anna bagħat lil Ġesù marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. Xmun Pietru mela kien qiegħed hemm għas-sħana; u qalulu:
 
S “Int m’intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu?”
 
K Imma hu ċaħad u qal:
 
S “Le m’iniex”.
 
K Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir, li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatagħlu widintu, qal:
 
S “Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien?”
 
K Pietru ċaħad għal darb’oħra; u minnufih idden is-serduk. Imbagħad ħadu lil Ġesù mingħand Kajfa għall-Pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-Pretorju, għax ma ridux jitniġġsu, biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-Għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom:
 
S “X’akkuża għandkom kontra dan ir-raġel?”
 
K U huma weġbuh:
 
S “Li kieku dan ma kienx raġel ħażin aħna ma konniex nagħtuh f’idejk”.
 
K Pilatu qalilhom:
 
S “Ħuduh intom, u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom”.
 
K Imma l-Lhud qalulu:
 
S “Aħna ma għandna setgħa noqtlu lil ħadd”.
 
K Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesù kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu raġa’ daħal fil-Pretorju, sejjaħ lil Ġesù u qallu:
 
S “Inti s-sultan tal-Lhud?”
 
K 34Ġesù wieġeb:
 
“Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi?”
 
K Pilatu wieġeb:
 
S “Mela jiena Lhudi? Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f’idejja. X’għamilt?”
 
K Ġesù wieġeb:
 
“Is-saltna tiegħi mhijiex ta’ din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta’ din id-dinja, l-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f’idejn il-Lhud; imma tabilħaqq saltnati mhijiex ta’ hawn”.
 
K Pilatu qallu:
 
S “Mela int sultan?”
 
K U Ġesù wieġeb:
 
“Int qiegħed tgħidu; jien sultan. Jien għalhekk twelidt, u għalhekk ġejt fid-dinja, biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma’ leħni”.
 
K Pilatu qallu:
 
S “U l-verità x’inhi?”
 
K Kif qal dan, raġa’ ħareġ quddiem il-Lhud u qalilhom:
 
S “Jiena ma nsib ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-Għid. Tridunix neħilsilkom lis-sultan tal-Lhud?”
 
K Hawn huma mill-ġdid bdew jgħajtu u jgħidu:
 
S “Mhux lil dan, imma lil Barabba”.
 
K Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesù u jagħtuh is-swat. Is-suldati nisġu kuruna tax-xewk u qegħduhielu fuq rasu, u libbsuh mantar aħmar skur. 3U bdew ġejjin quddiemu u jgħidulu:
 
S “Is-sliem għalik, ja sultan tal-Lhud!”
 
K U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb’oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom:
 
S “Araw, se nġibhulkom quddiemkom hawn barra, biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih”.
 
K U Ġesù ħareġ hemm barra, liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar; u Pilatu qalilhom:
 
S “Arawh, hawn hu l-bniedem!”
 
K Xħin rawh, il-qassisin il-kbar u l-għases bdew jgħajtu u jgħidu:
 
S “Sallbu! Sallbu!”
 
K Pilatu qalilhom:
 
S “Ħuduh u sallbuh intom; jien ma nsib ebda ħtija fih”.
 
K Il-Lhud weġbuh:
 
S “Aħna għandna liġi, u skont din il-liġi għandu jmut, għax għamel lilu nnifsu Bin Alla”.
 
K Meta sama’ dan, Pilatu aktar baża’. Raġa’ daħal fil-Pretorju u qal lil Ġesù:
 
S “Int mnejn int?”
 
K Imma Ġesù ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu:
 
S “Lili ma tkellimx? Ma tafx li jiena għandi s-setgħa neħilsek u għandi s-setgħa nsallbek?”
 
K Ġesù wieġbu:
 
“Ma kien ikollok ebda setgħa fuqi kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq; għalhekk min ta lili f’idejk għandu ħtija akbar”.
 
K Minn dak il-ħin ’il quddiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu; imma l-Lhud issuktaw jgħajtu u jgħidu:
 
S “Jekk teħles lil dan, tiksirha ma’ Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nnisfu sultan ikun qiegħed jeħodha kontra Ċesari”.
 
K Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġieb lil Ġesù barra u qiegħdu fuq sedja għolja, fil-post imsejjaħ Litòstrotos, bil-Lhudi Gabbatà. Kien Jum it-Tħejjija tal-Għid, għall-ħabta tas-sitt
siegħa. Pilatu qal lil-Lhud:
 
S “Arawh is-sultan tagħkom!”
 
K Dawk infexxew jgħajtu:
 
S “Għall-mewt! Għall-mewt! Sallbu!”
 
K Pilatu qalilhom:
 
S “Jien se nsallab lis-sultan tagħkom?”
 
K Imma l-qassisin il-kbar weġbuh:
 
S “Aħna ma għandniex sultan ħlief lil Ċesari!”
 
K Fl-aħħar tahulhom f’idejhom biex isallbuh. U huma ħadu lil Ġesù. Ġesù rafa’ s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-Qorriegħa, bil-Lhudi Golgota. Hemm huma sallbuh ma’ tnejn oħra, wieħed kull naħa, u Ġesù fin-nofs. Pilatu għamel kitba u waħħalha fuq is-salib; fiha kien hemm miktub, “Ġesù ta’ Nazaret, is-sultan tal-Lhud”. Din il-kitba qrawha ħafna Lhud, għax il-post fejn sallbu lil Ġesù kien qrib il-belt, u l-kitba kienet bil-Lhudi, bil-Latin u bil-Grieg. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lhud marru jgħidu lil Pilatu:
 
S “Ma kienx imissek tikteb: “Is-sultan tal-Lhud”, imma: “Dan qal: Jiena sultan tal-Lhud”.
 
K Pilatu wieġeb:
 
S “Issa li ktibt ktibt!”
 
K Wara li sallbu lil Ġesù, is-suldati ħadu l-ilbies tiegħu u qassmuh f’erbgħa, sehem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika; din kienet libsa bla ħjata, minsuġa biċċa waħda minn fuq s’isfel. Ftiehmu bejniethom u qalu:
 
“Ma nqattgħuhiex, iżda nitfgħu x-xorti għaliha, u lil min tmiss jeħodha”.
 
Dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid: “Ħwejġi qasmu bejniethom, u għall-ilbies tiegħi tefgħu x-xorti”. U dan tabilħaqq għamluh is-suldati.
 
Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta’ Kleofa, u Marija ta’ Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil
ommu:
 
“Mara, hawn hu ibnek”.
 
K Imbagħad qal lid-dixxiplu:
 
“Hawn hi ommok”.
 
K U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.
 
Wara dan, Ġesù, billi issa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħħ l-Iskrittura qal:
 
“Għandi l-għatx!”
 
K Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall; huma xarrbu sponża il-ħall, waħħluha ma’ qasba tal-issopu, u ressquhielu lejn ħalqu. Kif Ġesù ħa l-ħall, qal:
 
“Kollox hu mitmum!”
 
K Imbagħad mejjel rasu u radd ruħu.
 
Kulħadd jinżel għarkupptejh u jinżamm is-skiet għal ftit ħin.
 
K Billi kien Jum it-Tħejjija tal-Għid, il-Lhud ma ridux li f’jum is-Sibt l-iġsma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-iġsma. Għalhekk ġew is-suldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msallbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesù, billi raw li kien ġa mejjet, ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-suldati nifidlu ġenbu b’lanza, u minnufih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jixhdu min ra b’għajnejh, u x-xhieda tiegħu hija minnha. Hu jaf li qiegħed jgħid il-verità, biex intom ukoll temmnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid: “Ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu”. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid: “Huma għad iħarsu lejn min nifdu”.
 
Wara dan, Ġużeppi minn Arimatija, li kien dixxiplu ta’ Ġesù bil-moħbi għax kien jibża’ mil-Lhud, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta’ Ġesù. Pilatu ħallieh, u hu ġie u ħa l-ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesù billejl, u ġieb miegħu taħlita ta’ morr u sabbara, tiżen xi mitt libbra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta’ Ġesù u kebbewh bil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-Lhud qabel id-difna. Fejn kienu sallbu lil Ġesù kien hemm ġnien, u f’dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesù, għax kien Jum it-Tħejjija għal-Lhud, u għax il-qabar kien fil-qrib.
 
Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu


THE GOSPEL
 
Good Friday: To Die Is To Enter The Sabbath Rest


After the Good Friday ceremony celebrated at 3pm, the Via Crucis is prayed in the evening.
 
2018-March-30, Colosseum - The Way of the Cross presided over by Pope Francis
************
>>> THE PASCHAL TRIDUUM --- HOLY THURSDAY - HOLY MASS GOSPELS - MORNING AND EVENING
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/04/maundy-thursday-holy-mass-gospels.html
 

 

><>   ><>   ><>
 

 

>>> THE PASCHAL TRIDUUM --- HOLY SATURDAY MORNING --- & --- HOLY SATURDAY EVENING - Gospels - YEAR A - Mt 28:1-10 ; YEAR B - Mk 16:1-8; YEAR C - Lk 24:1-12 -- Jesus Has Risen - Il-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet
http://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/04/yr-holy-saturday-evening-mt-281-10.html
.