blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Il-Kredu ta' l-Appostli --- & --- Il-Kredu ta' Nicea, li jiġi mistqarr fil-Quddies tal-Ħadd, Festi u Solennitajiet matul il-ġimgħa --- The Apostles Creed --- & --- The Nicene Creed, professed during Holy Mass on Sundays, Feasts and Solemnities during the week.

Friday, May 24, 2013

Il-Kredu ta' l-Appostli --- & --- Il-Kredu ta' Nicea, li jiġi mistqarr fil-Quddies tal-Ħadd, Festi u Solennitajiet matul il-ġimgħa --- The Apostles Creed --- & --- The Nicene Creed, professed during Holy Mass on Sundays, Feasts and Solemnities during the week.

  
THE PROFESSION OF THE CHRISTIAN FAITH
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/credo.htm
><>            ><>            ><>Il-Kredu ta' l-Appostli --- video published on 23 May 2013


FORMAZZJONI U INFORMAZZJONI
MILL-KUMMISSJONI TEOLOĠIKA (29)
>>>   17 ta’ Novembru 2014   <<<
 
Niżel bejn l-imwiet
 

Il-Kredu ta' l-Appostli
 
1. Jiena nemmen f'Alla l-Missier li jista' kollox, li halaq is-sema u l-art   

2. u f'Gesu Kristu, Ibnu wiehed Sidna, 

3. li kien konceput mill-Ispirtu s-Santu, twieled minn Marija Vergni,  

4. bata taht il-haqq ta' Ponzju Pilatu, sallbuh, miet u difnuh,  

5. niżel bejn l-imwiet, fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet  

6. tela' fis-smewwiet, qieghed in-naha tal-lemin t'Alla l-Missier, li jista' kollox,   

7. minn hemm ghandu jigi biex jaghmel haqq mill-hajjin u mill-mejtin.   

8. Nemmen fl-Ispirtu s-Santu,  

9. il-Knisja Mqaddsa Kattolika, ix-xirka tal-qaddisin,  
  
10. il-mahfra tad-dnubiet,   
  
11. il-qawma ta' l-imwiet,  

12. u l-hajja ta' dejjem. Ammen.
 ><>            ><>            ><>
 

 
https://www.ewtn.com/Devotionals/prayers/creed2.htm 
><>            ><>            ><>
 


 

The Apostles Creed - https://www.youtube.com/user/franciscanfriars  https://www.youtube.com/watch?v=z0HMoTObLss&index=1&list=PLejh_e0-LN4xgtDPjCO2c-BtO56UWd3PQ


Tour of the Catechism - Fr. Mahan
https://www.youtube.com/playlist?list=PLejh_e0-LN4yV26oyM34SW0oN8n_nqf3q
 
 
 
 
 

><>            ><>            ><>Il-Kredu ta' Niċea, li jiġi mistqarr fil-Quddies tal-Ħadd, Festi, u Solennitàjiet matul il-ġimgħa.


Jiena nemmen f’Alla wieħed,
Il-Missier li jista’ kollox, li ħalaq is-sema u l-art,
Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx.


U f’Mulej wieħed Ġesu’ Kristu, Iben waħdieni ta’ Alla,
Imnissel mill-Missier qabel kull żmien.
Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru,
Imnissel, mhux magħmul, natura waħda mal-Missier;
u bih sar kollox.
Niżel mis-smewwiet
għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna.
U ħa l-ġisem bis-setgħa ta’ l-Ispirtu s-Santu
Minn Marija Verġni u sar bniedem.
Sallbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu,
miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet,
skond il-Kotba mqaddsa,
u tela’ s-sema, u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier.
U għandu jerġa’ jiġi bil-glorja
biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin,
u s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem.


u fl-Ispirtu s-Santu, Mulej li jagħti l-ħajja;
li ġej mill-Missier u mill-Iben;
li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u ma’ l-Iben;
HU li tkellem b’fomm il-profeti.


u fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, appostolika.


Nistqarr magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet.
U nistenna l-qawma mill-imwiet,
U l-ħajja taż-żmien li ġej. Ammen.http://www.laikos.org/Rit-tal-Quddiesa.pdf    


&&&&&&&&&&&&
 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/index.cfm

The Nicene Creed

I believe in one God,
the Father almighty,
maker of heaven and earth,
of all things visible and invisible.

I believe in one Lord Jesus Christ,
the Only Begotten Son of God,
born of the Father before all ages.
God from God, Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made, consubstantial with the Father;
through him all things were made.
For us men and for our salvation
he came down from heaven,
and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary,
and became man.
For our sake he was crucified under Pontius Pilate,
he suffered death and was buried,
and rose again on the third day
in accordance with the Scriptures.
He ascended into heaven
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory
to judge the living and the dead
and his kingdom will have no end.

I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and the Son,
who with the Father and the Son is adored and glorified,
who has spoken through the prophets.

I believe in one, holy, catholic and apostolic Church.
I confess one Baptism for the forgiveness of sins
and I look forward to the resurrection of the dead
and the life of the world to come. Amen.
NICENE CREED - professed during Sunday Holy Mass, Feasts and Solemnities during the week