blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: NOVENA + Chaplet of Divine Mercy --- Il-Kurunella tal-Hniena Divina minn fuq Radju Marija Malta

Monday, November 07, 2011

NOVENA + Chaplet of Divine Mercy --- Il-Kurunella tal-Hniena Divina minn fuq Radju Marija Malta

 

 Novena u l-Kurunella tal-Hniena Divina 
 


 
><>   ><>   ><>
 
 
 
 
Chapelet de la Misericorde avec Sr Emmanuel 

 
 

 
 
 
 
Isaiah 53:3-5
 
3 he was despised, the lowest of men, a man of sorrows, familiar with suffering, one from whom, as it were, we averted our gaze, despised, for whom we had no regard.
 
4 Yet ours were the sufferings he was bearing, ours the sorrows he was carrying, while we thought of him as someone being punished and struck with affliction by God;


5 whereas he was being wounded for our rebellions, crushed because of our guilt; the punishment reconciling us fell on him, and we have been healed by his bruises.
 
 
 
 
 
[Is:53:3] Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin,
bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mard,
bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu,
bniedem imżeblaħ, u aħna xejn ma qisnieh.

 
[Is:53:4] Iżda hu rafa' fuqu l-mard tagħna,
tgħabba bin-niket tagħna.
Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat,
mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn.
 

[Is:53:5] Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna,
misħuq minħabba fi ħżunitna.
Għas-saħħa tagħna waqa'  l-kastig fuqu,
u bis-swat tiegħu sibna  l-fejqan tagħna.><>       ><>       ><>KURUNELLA TAL-HNIENA DIVINA kantata minn Fr Hayden Willams OFM Cap


 
 
 
 

ĠESÙ, JIENA NAFDA' FIK --- JEZU, UFAM TOBIE --- JESUS, I TRUST IN YOU 
  
 La ténèbre n'est point ténèbre devant Toi: La nuit comme le jour est lumière.) - TAIZÉ
 
The darkness is no darkness before Thee: The night is light as during the day
 
 
 
><>            ><>            ><>
 
 
 
THE MESSAGE OF DIVINE MERCY
 
 
 
MY MEMORIES OF THE LATE SISTER FAUSTINA
 
 
 
Helena Kowalska (1905-1938)
 
 
 
><>            ><>            ><>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL-KURUNELLA TAL-HNIENA DIVINA minn fuq RADJU MARIJA MALTA Il-Kurunella tal-Ħniena Divina


+  Fl-isem tal-Missier, u ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu.   Ammen

Fit-3pm tinghad it-talba tas-Siegħa tal-Ħniena Divina:
 
Meta Inti mitt, Ġesu, minnek tnisslet il-ħajja għall-umanita’, u nfetaħ baħar ta’ ħniena għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, Ħniena Divina bla’ qjies, imla’ d-dinja kollha u ferragħ lilek innifsek fuqna……

(semmi l-grazzji li tixtieq u itlobhom għall-merti tal-passjoni tal-Mulej Ġesù).

O Demm u Ilma, li ħrigtu mill-Qalb ta’ Ġesù bħala għajn ta’ ħniena għalina,  jiena nafda’ fiK.  Ammen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


(tgħid darba)  l-Missierna, Ħobżna, s-Sliema u l-Qaddisa


l-Kredu ta’ l-Appostli   

Jiena nemmen f’Alla, l-Missier li jista’ kollox, li ħalaq is-sema u l-art; u f’Ġesù Kristu, Ibnu wieħed Sidna, li kien konċeput mil-Ispirtu s-Santu, twieled minn Marija Verġni; bata taħt il-ħaqq ta’ Ponzju Pilatu, sallbuh, miet u difnuh; niżel bejn l-imwiet, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet; tela’ fis-smewwiet, qiegħed in-naħa tal-lemin t’Alla l-Missier, li jista’ kollox; minn hemm għandu jerġa’ jiġi biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu s-Santu; fil-Knisja Mqaddsa Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin; fil-maħfra tad-dnubiet; fil-qawma ta’ l-imwiet; u fil-ħajja ta’ dejjem.  Ammen.

(Tibda’ biha u minflok il-Glorji )
Missier Etern,  jiena   noffrilek il-Ġisem, id-Demm, ir-Ruħ u d-Divinita` ta’ Ibnek il-Għażiż, Sidna Ġesù Kristu, bi tpattija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.

(Għal għaxar darbiet – flok is-Sliema u l-Qaddisa).

- F’ġieħ il-Passjoni ħarxa Tiegħu


- Ħenn għalina u għad-dinja kollha.


(u fl-aħħar tgħid)

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali --- Ħenn għalina u għad-dinja kollha.  X 3  

Ammen.


  Talba lil Ġesù Ħanin.

 
“O Ġesù ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik.  Għinna għaliex aħna dgħajfa u bla ħila.  Agħtina l-grazzja li nwasslu lill-bnedmin kollha biex jgħarfuk u jħobbuk.  U mimlijin fiduċja fil-kobor bla qies ta’ Mħabbtek, aħna nkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall-Glorja Tiegħek u għas-salvazzjoni ta’ ruħna.”  Ammen.


  Litanija tal-Ħniena Divina

Mulej Ħniena - Mulej Ħniena
Kristu Ħniena - Kristu Ħniena
Mulej Ħniena - Mulej Ħniena
Kristu Ismagħna - Kristu Ismagħna
Kristu ilqa’ t-talb taghna - Kristu ilqa’ t-talb tagħna
Missier Etern Alla - Ħenn għalina

Iben Alla li fdejt id-dinja - Ħenn għalina

Spirtu Qaddis Alla - Ħenn għalina
Trinita` Qaddisa Alla wieħed - Ħenn għalina
Ħniena Divina, li ħriġt minn ħdan il-Missier - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, l-akbar attribut ta’ Alla - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, misteru li ħadd ma jista’ jifhmu - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, għajn li ħarġet mill-misteru tat-Trinità Qaddisa - jiena nafda’ fiK.      
Ħniena Divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-angli ma jista’ jifhmeK - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li minnha tiġi kull ħajja u hena - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, aqwa mis-smewwiet - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, għajn ta’ mirakli u għeġubijiet - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li tħaddan il-ħolqien kollu - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li nżilt fl-art fil-Persuna tal-Verb Inkarnat - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li ħrigt mill-gerħa miftuħa tal-Qalb ta’ Ġesù - jiena nafda’ fiK
Ħniena Divina, miġbura għalina fil-Qalb ta’ Ġesù, b’mod speċjali għall-midinbin - jiena nafda’ fiK.

Ħniena Divina, fit-twaqqif ta’ l-Ewkaristija - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, fit-twaqqif tal-Knisja Mqaddsa - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, fis-Sagrament tal-Magħmudija - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta’ Ġesù Kristu - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li sseħibna tul ħajjitna kollha - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li tħaddanna ‘l aktar fis-siegħa ta’ mewtna - jiena nafda’ fiK.        

Ħniena Divina, li tagħtina l-ħajja li ma tintemmx - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li tkun magħna f’kull ħin ta’ ħajjitna - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li tħarisna min-nar ta’ l-Infern - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin ‘l aktar ostinati - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li l-anġli jistgħaġbu biha, u l-Qaddisin ma jistgħux jifhmuha - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li hadd ma jista jifhmeK fil-misteri kollha ta’ Alla - jiena nafda’ fiK.    
Ħniena Divina, li terfagħna minn kull miżerja tagħna - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, għajn ta’ l-hena u l-ferħ tagħna - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li mix-xejn ġibtna fl-eżistenza -   jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li tħaddan l-għemejjel kollha ta’ jdejn Alla - jiena nafda’ fiK.   

Ħniena Divina, li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, li fiha aħna lkoll ninsabu mgħaddsa - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, serħan ħelu għall-qlub imnikkta - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, tama waħdanija ta’ l-erwieħ b’jieshom maqtugħ - jiena nafda’ fiK.    
Ħniena Divina, mistrieħ tal-qlub, paċi f’kull biża’ - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, għaxqa u ferħ kbir tal-erwieħ qaddisin - jiena nafda’ fiK.
Ħniena Divina, tama kontra kull tama - jiena nafda’ fiK.

Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja - Aħfrilna nitolbuk Mulej.
Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja - Ismagħna nitolbuk Mulej.
Ħaruf t’Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja - Ħenn għalina.


V. Qalb Ħanina ta’ Ġesù.

R. Kebbes fina n-nar ta’ mħabbtek


Nitolbu - O Alla ta’ dejjem, li l-Ħniena tiegħek hija bla tmiem, u t-teżor tal-mogħdrija tieghek qatt ma jispiċċa, ħares bit-tjieba lejna u kattar il-ħniena tiegħek fina, sabiex fil-mumenti tqal tal-ħajja, aħna ma naqtgħux qalbna u lanqas nibżgħu, imma b’fiduċja kbira noqogħdu għar-rieda mqaddsa tiegħek, li hija l-istess Imħabba u Ħniena. Bl-istess Kristu Sidna. Ammen.
 
+   Fl-isem tal-Missier, u ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu.  Ammen.
Konsagrazzjoni lill-Ħniena Divina


 
NITOLBU GĦAL RADJU MARIJA MALTA - NGĦINU LIL RADJU MARIJA MALTA


><>            ><>            ><> 
The small chapel of Divine Mercy in Nadur, Gozo


>>>>>>>>>>>>
 Divine Mercy Sunday - Second Easter Sunday Gospel - Jesus Appears to the Disciples - John 20:19-31 - Il-Ħadd tal-Ħniena Divina - It-tieni Ħadd tal-Ġħid
https://medjugorjemalta.blogspot.com.mt/2012/04/jesus-appears-to-disciples-john-2019-31.html************
 

 
The Original Image of Divine Mercy in Vilnius Lithuania - A Virtual Pilgrimage --- & --- (December 2015) The Documentary movie trailer

 
 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
 
 
CHAPLET OF DIVINE MERCY (CHANTED)  
 
 

 
 FROM francisxcc Youtube Channel - https://www.youtube.com/watch?v=oR9fPs-ZZ90
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Divine Mercy Novena
 
1 - First Day (Good Friday) – Divine Mercy Novena
All Mankind, especially Sinners

"Today bring to Me all mankind, especially all sinners, and immerse them in the ocean of My mercy. In this way you will console Me in the bitter grief into which the loss of souls plunges Me."
Most Merciful Jesus, whose very nature it is to have compassion on us and to forgive us, do not look upon our sins but upon our trust which we place in Your infinite goodness. Receive us all into the abode of Your Most Compassionate Heart, and never let us escape from It. We beg this of You by Your love which unites You to the Father and the Holy Spirit.
Eternal Father, turn Your merciful gaze upon all mankind and especially upon poor sinners, all enfolded in the Most Compassionate Heart of Jesus. For the sake of His sorrowful Passion show us Your mercy, that we may praise the omnipotence of Your mercy for ever and ever. Amen.
Recite the Chaplet of the Divine Mercy.
 
 
 
2 - Second Day (Holy Saturday) – Divine Mercy Novena
The Souls of Priests and Religious

"Today bring to Me the Souls of Priests and Religious, and immerse them in My unfathomable mercy. It was they who gave me strength to endure My bitter Passion. Through them as through channels My mercy flows out upon mankind."
Most Merciful Jesus, from whom comes all that is good, increase Your grace in men and women consecrated to Your service, that they may perform worthy works of mercy; and that all who see them may glorify the Father of Mercy who is in heaven.
Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the company of chosen ones in Your vineyard -- upon the souls of priests and religious; and endow them with the strength of Your blessing. For the love of the Heart of Your Son in which they are enfolded, impart to them Your power and light, that they may be able to guide others in the way of salvation and with one voice sing praise to Your boundless mercy for ages without end. Amen.
Recite the Chaplet of the Divine Mercy.
 


 
3 - Third Day (Easter Sunday) – Divine Mercy Novena
All Devout and Faithful Souls

"Today bring to Me all Devout and Faithful Souls, and immerse them in the ocean of My mercy. These souls brought me consolation on the Way of the Cross. They were a drop of consolation in the midst of an ocean of bitterness."


Most Merciful Jesus, from the treasury of Your mercy, You impart Your graces in great abundance to each and all. Receive us into the abode of Your Most Compassionate Heart and never let us escape from It. We beg this grace of You by that most wondrous love for the heavenly Father with which Your Heart burns so fiercely.
Eternal Father, turn Your merciful gaze upon faithful souls, as upon the inheritance of Your Son. For the sake of His sorrowful Passion, grant them Your blessing and surround them with Your constant protection. Thus may they never fail in love or lose the treasure of the holy faith, but rather, with all the hosts of Angels and Saints, may they glorify Your boundless mercy for endless ages. Amen.
Recite the Chaplet of the Divine Mercy.

 

 


4 - Fourth Day (Easter Monday) – Divine Mercy Novena
Those who do not believe in God and those who do not know Me

"Today bring to Me those who do not believe in God and those who do not know Me, I was thinking also of them during My bitter Passion, and their future zeal comforted My Heart. Immerse them in the ocean of My mercy."


Most compassionate Jesus, You are the Light of the whole world. Receive into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls of those who do not believe in God and of those who as yet do not know You. Let the rays of Your grace enlighten them that they, too, together with us, may extol Your wonderful mercy; and do not let them escape from the abode which is Your Most Compassionate Heart.
Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls of those who do not believe in You, and of those who as yet do not know You, but who are enclosed in the Most Compassionate Heart of Jesus. Draw them to the light of the Gospel. These souls do not know what great happiness it is to love You. Grant that they, too, may extol the generosity of Your mercy for endless ages. Amen.
Recite the Chaplet of the Divine Mercy.

 
 
 
5 - Fifth Day (Easter Tuesday) – Divine Mercy Novena
The Souls of Separated Brethren


"Today bring to Me the Souls of those who have separated themselves from My Church, and immerse them in the ocean of My mercy. During My bitter Passion they tore at My Body and Heart, that is, My Church. As they return to unity with the Church My wounds heal and in this way they alleviate My Passion."

Most Merciful Jesus, Goodness Itself, You do not refuse light to those who seek it of You. Receive into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls of those who have separated themselves from Your Church. Draw them by Your light into the unity of the Church, and do not let them escape from the abode of Your Most Compassionate Heart; but bring it about that they, too, come to glorify the generosity of Your mercy.
Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls of those who have separated themselves from Your Son's Church, who have squandered Your blessings and misused Your graces by obstinately persisting in their errors. Do not look upon their errors, but upon the love of Your own Son and upon His bitter Passion, which He underwent for their sake, since they, too, are enclosed in His Most Compassionate Heart. Bring it about that they also may glorify Your great mercy for endless ages. Amen.
Recite the Chaplet of the Divine Mercy.


 

6 - Sixth Day (Easter Wednesday) – Divine Mercy Novena

Meek and Humble Souls and the Souls of Little Children


Today bring to Me the Meek and Humble Souls and the Souls of Little Children, and immerse them in My mercy. These souls most closely resemble My Heart. They strengthened Me during My bitter agony. I saw them as earthly Angels, who will keep vigil at My altars. I pour out upon them whole torrents of grace. I favor humble souls with My confidence.

Most Merciful Jesus, You yourself have said, "Learn from Me for I am meek and humble of heart." Receive into the abode of Your Most Compassionate Heart all meek and humble souls and the souls of little children. These souls send all heaven into ecstasy and they are the heavenly Father's favorites. They are a sweet-smelling bouquet before the throne of God; God Himself takes delight in their fragrance. These souls have a permanent abode in Your Most Compassionate Heart, O Jesus, and they unceasingly sing out a hymn of love and mercy.
Eternal Father, turn Your merciful gaze upon meek souls, upon humble souls, and upon little children who are enfolded in the abode which is the Most Compassionate Heart of Jesus. These souls bear the closest resemblance to Your Son. Their fragrance rises from the earth and reaches Your very throne. Father of mercy and of all goodness, I beg You by the love You bear these souls and by the delight You take in them: Bless the whole world, that all souls together may sing out the praises of Your mercy for endless ages. Amen.
Recite the Chaplet of the Divine Mercy.

 
 
 
7 - Seventh Day (Easter Thursday) – Divine Mercy Novena
The Souls who especially Venerate and Glorify My Mercy

Today bring to Me the Souls who especially venerate and glorify My Mercy, and immerse them in My mercy. These souls sorrowed most over my Passion and entered most deeply into My spirit. They are living images of My Compassionate Heart. These souls will shine with a special brightness in the next life. Not one of them will go into the fire of hell. I shall particularly defend each one of them at the hour of death.
Most Merciful Jesus, whose Heart is Love Itself, receive into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls of those who particularly extol and venerate the greatness of Your mercy. These souls are mighty with the very power of God Himself. In the midst of all afflictions and adversities they go forward, confident of Your mercy; and united to You, O Jesus, they carry all mankind on their shoulders. These souls will not be judged severely, but Your mercy will embrace them as they depart from this life.
Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls who glorify and venerate Your greatest attribute, that of Your fathomless mercy, and who are enclosed in the Most Compassionate Heart of Jesus. These souls are a living Gospel; their hands are full of deeds of mercy, and their hearts, overflowing with joy, sing a canticle of mercy to You, O Most High! I beg You O God:
Show them Your mercy according to the hope and trust they have placed in You. Let there be accomplished in them the promise of Jesus, who said to them that during their life, but especially at the hour of death, the souls who will venerate this fathomless mercy of His, He, Himself, will defend as His glory. Amen.
Recite the Chaplet of the Divine Mercy.
 
 
 
8 - Eighth Day (Easter Friday) – Divine Mercy Novena
The Souls who are in the Prison of Purgatory

"Today bring to Me the Souls who are in the prison of Purgatory, and immerse them in the abyss of My mercy. Let the torrents of My Blood cool down their scorching flames. All these souls are greatly loved by Me. They are making retribution to My justice. It is in your power to bring them relief. Draw all the indulgences from the treasury of My Church and offer them on their behalf. Oh, if you only knew the torments they suffer, you would continually offer for them the alms of the spirit and pay off their debt to My justice."
Most Merciful Jesus, You Yourself have said that You desire mercy; so I bring into the abode of Your Most Compassionate Heart the souls in Purgatory, souls who are very dear to You, and yet, who must make retribution to Your justice. May the streams of Blood and Water which gushed forth from Your Heart put out the flames of Purgatory, that there, too, the power of Your mercy may be celebrated.
Eternal Father, turn Your merciful gaze upon the souls suffering in Purgatory, who are enfolded in the Most Compassionate Heart of Jesus. I beg You, by the sorrowful Passion of Jesus Your Son, and by all the bitterness with which His most sacred Soul was flooded: Manifest Your mercy to the souls who are under Your just scrutiny. Look upon them in no other way but only through the Wounds of Jesus, Your dearly beloved Son; for we firmly believe that there is no limit to Your goodness and compassion. Amen.
Recite the Chaplet of the Divine Mercy.
 
 
 
9 - Ninth Day (Easter Saturday) – Divine Mercy Novena
The Souls who have become Lukewarm

"Today bring to Me the Souls who have become Lukewarm, and immerse them in the abyss of My mercy. These souls wound My Heart most painfully. My soul suffered the most dreadful loathing in the Garden of Olives because of lukewarm souls. They were the reason I cried out: 'Father, take this cup away from Me, if it be Your will.' For them, the last hope of salvation is to run to My mercy."
Most compassionate Jesus, You are Compassion Itself. I bring lukewarm souls into the abode of Your Most Compassionate Heart. In this fire of Your pure love, let these tepid souls who, like corpses, filled You with such deep loathing, be once again set aflame. O Most Compassionate Jesus, exercise the omnipotence of Your mercy and draw them into the very ardor of Your love, and bestow upon them the gift of holy love, for nothing is beyond Your power.
Eternal Father, turn Your merciful gaze upon lukewarm souls who are nonetheless enfolded in the Most Compassionate Heart of Jesus. Father of Mercy, I beg You by the bitter Passion of Your Son and by His three-hour agony on the Cross: Let them, too, glorify the abyss of Your mercy. Amen.
Recite the Chaplet of the Divine Mercy.