blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Sunday, June 18th, 2017 - THE INAUGURATION OF THE BLESSING OF THE ROSARY MOSAICS AT TA' PINU SANCTUARY, GOZO, MALTA --- Video Message from Pope Francis

Wednesday, June 28, 2017

Sunday, June 18th, 2017 - THE INAUGURATION OF THE BLESSING OF THE ROSARY MOSAICS AT TA' PINU SANCTUARY, GOZO, MALTA --- Video Message from Pope Francis


http://www.newsbook.com.mt/artikli/2017/6/15/il-papa-bl-ewwel-vidjomessagg-lill-maltin-nhar-il-hadd.61489/ - 15/06/2017


************

"Il Mondo Canta Maria" - Christian Music Concert by Nuova Aurora, Fra Leonardo, Tony Nevoso and Padre Giosy Cento on the parvis of the Ta' Pinu National Sanctuary, Gozo, on Saturday 17 June 2017.


************

http://gozodiocese.org/2017/06/18/tberik-tal-muzajci-tar-ruzarju-ta-pinu/ 
 
 
 
 http://gozodiocese.org/wp-content/uploads/2017/06/54-2017-blessing-of-the-rosary-mosaics.pdf

Letter to the People of Gozo
of H.L. Mgr. Mario Grech
Bishop of Gozo
 
 
BLESSING OF THE ROSARY MOSAICS

 
In the distant past, not all people could read and write. In order to help these persons to get to know the Word of God, the so-called “the Bible of the poor” was created. This was a Bible with pictures that represented scenes from the life of Jesus.

Also, the paintings in churches were not made to decorate them but to help the people of God to know more about the life of the saints. It served as a visual catechesis much before modern means of communication were invented.

Lately, mosaics produced by Centro Aletti of Rome representing the twenty mysteries of the Rosary were installed on the parvis of the Sanctuary of Our Lady of Ta’ Pinu. These are more than an artistic work of great beauty because their creator is not just an artist but also a theologian. In fact, these mosaics exhibit a profound concept regarding the mystery of Jesus and Mary of Nazareth.

The purpose of these mosaics is to help us meditate the life events of Jesus while we appreciate more the rosary prayer as a means of following in the steps of Jesus. I think that the project of these mosaics would be successful if, when we pause to appreciate them, we are struck by a desire to pray the rosary. For this reason, I invite you to meet us this evening (tomorrow) in front of the beloved Sanctuary of Ta’ Pinu for the inauguration and blessing of these mosaics.

It is anticipated that Pope Francis will be sending us a video with a message for that occasion.

I take this opportunity to thank those benefactors who offered donations to make it possible for us to set up this monument.

May the Virgin Mary of Ta’ Pinu support us and help us contemplate Jesus with her own gaze of faith, hope and love. (cfr Rosarium Virginis Mariae, 11)

Given from the Bishop’s Curia, today 13th June, remembrance day of St. Anthony of Padua. 


  Mario Grech
  Bishop of Gozo***********************************************************
 

 


************

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku lill-pellegrini Għawdxin u Maltin u lill-Isqof ta' Għawdex - Published on Jun 18, 2017
VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PELLEGRINI E AL VESCOVO DI GOZO (MALTA)
IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI TRE MOSAICI
NEL SANTUARIO DELLA VERGINE DI TA' PINU
18 giugno 2017
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170618_videomessaggio-santuario-malta.html


Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku lill-pellegrini Għawdxin u Maltin u lill-Isqof ta' Għawdex

INAWGURAZZJONI TAL-MUŻAJK TAR-RUŻARJU MQADDES
FUQ IZ-ZUNTIER TAS-SANTWARJU TAL-MADONNA TA’ PINU, 
GĦAWDEX, MALTA
Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2017

Għeżież pellegrini, ilqajt bil-ferħ l-istedina li nsellem lilkom kollha miġburin hawn illum quddiem is-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fejn, fi tħaddina kbira ta’ dawn il-mużajċi, qed jistennewkom Ġesù u l-Omm tiegħu.

Ix-xbihat taz-Zuntier li llum qed tinawguraw iqegħdulna quddiem għajnejna l-ġmiel ta’ talba kontemplattiva, sempliċi, aċċessibbli għal kulħadd, kbar u żgħar: it-talba tar-Rużarju Mqaddes.

Jien ukoll spiss nitlob ir-Rużarju quddiem xbieha tal-mużajk: kwadru ċkejken tal-mużajk tal-Madonna bil-Bambin, fejn donnu fiċ-ċentru jidher li hemm Marija, meta fil-verità, b’dirgħajha, hi ssir bħal sellum li minnu Ġesù jista’ jinżel fostna. Iċ-ċentru jibqa’ dejjem Ġesù, li jitbaxxa biex jista’ jimxi magħna l-bnedmin, sabiex aħna nistgħu nitilgħu l-Ġenna miegħu.

Fit-talba tar-Rużarju aħna nduru lejn il-Verġni Marija, biex tqarribna dejjem aktar lejn Binha Ġesù, biex dejjem nagħrfuh u nħobbuh iżjed. U waqt li ntennu s-Sliema, aħna nimmeditaw il-misteri, it-tappi ta’ ferħ, dawl, tbatija u glorja fil-ħajja ta’ Kristu, imma anki fil-ħajja tagħna, għax aħna qed nimxu mal-Mulej.

Fil-fatt, din it-talba sempliċi tgħinna nikkontemplaw dak kollu li Alla fi mħabbtu għamel għalina u għas-salvazzjoni tagħna; u tgħinna nifhmu li ħajjitna hi magħquda ma’ dik ta’ Kristu.

Fit-talb, aħna noffru kollox lil Alla: it-tbatijiet, il-ġrieħi, il-biżgħat, imma anki l-ferħ, id-doni, il-persuni għeżież għalina… kollox lil Alla. Fit-talb, aħna nħallu lil Alla jidħol fiż-żmien tagħna, jilqa’ u jibdel dak kollu li aħna qed ngħixu.

Inqdew spiss b’din l-għodda qawwija, li hi t-talba tar-Rużarju Mqaddes, biex iġġib il-paċi fil-qlub, fil-familji, fil-Knisja, fid-dinja.

U nitlobkom, tinsewx titolbu għalija. Il-Mulej iberikkom, u l-Omm Verġni tħariskom.

***

Videomessaggio da Papa Francesco ai pellegrini e al Vescovo di Gozo

INAUGURAZIONE DEI MOSAICI DEL SANTO ROSARIO
SUL SAGRADO DEL SANTUARIO DELLA VERGINE DI TA’ PINU, 
GOZO, MALTA
Domenica 18 giugnio 2017

Cari pellegrini, ho accolto con gioia l’invito a rivolgere un saluto a tutti voi che siete venuti oggi al Santuario della Vergine Ta’ Pinu, dove, in un grande abbraccio di mosaici, vi aspettano Gesù e la Sua Madre.

Le immagini del Sagrato che oggi inaugurate mettono davanti ai nostri occhi la bellezza di una preghiera contemplativa, semplice, accessibile a tutti, grandi e piccoli: la preghiera del Santo Rosario.

Anche io spesso recito il Rosario davanti a un mosaico: un piccolo mosaico della Madonna con il Bambino, dove sembra che al centro ci sia Maria, mentre in realtà, Lei, usando le Sue mani, diventa una sorta di scalina attraverso il quale Gesù puo scendere in mezzo a noi. Il centro è sempre Gesù, che si abbassa per camminare con noi uomini, affinché noi potessimo salire in cielo con lui.

Nella preghiera del Rosario noi ci rivolgiamo alla Vergine Maria, perche ci porti sempre più vicino al Suo Figlio Gesù, per conoscerlo e amarlo sempre più. E mentre ripetiamo “Ave Maria”, noi meditiamo i misteri, le tappe gaudiose, luminose, dolorose e gloriose della vita di Cristo, ma anche della nostra vita, perché noi camminiamo col Signore.

Questa semplice preghiera, infatti, ci aiuta a contemplare tutto cio che Dio nel Suo amore ha compiuto per noi e per la nostra salvezza; e ci fa comprendere che la nostra vita è unita a quella di Cristo.

Pregando, noi portiamo tutto a Dio: le fatiche, le ferite, le paure, ma anche le gioie, i doni, le persone care… tutto a Dio. Pregando, noi permettiamo a Dio di entrare nel nostro tempo, di accogliere e trasfigurare tutto cio che viviamo.

Servitevi spesso di questo strumento potente, che è la preghiera del Santo Rosario, perché porta pace nei cuori, nelle famiglie, nella Chiesa, nel mondo.

E per favore, non dimenticate di pregare per me. Il Signore vi benedica, e la Vergine Madre vi protegga.
http://w2.vatican.va/content/francesc...

© Centro Televisivo Vaticano / Diocese of Gozo, June 2017


************
 

Ċelebrazzjoni tal-Inawgurazzjoni u t-Tberik tal-Għoxrin Mużajk tar-Rużarju Mqaddes fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb, Għawdex, nhar il-Ħadd 18 ta' Ġunju 2017 - Published on Jun 27, 2017


No comments: