blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Psalm 22 -- Salm 22

Tuesday, March 20, 2012

Psalm 22 -- Salm 22


 - wahda mill-profeziji fit-Testment il-Qadim dwar Gesu l-Messija. Miktub madwar 1000 sena Qabel Kristu.
SALM 22. Tbatijiet u rebħ tal-Messija

(S:22:1) Għall-mexxej tal-kor. Fuq l-għanja"Iċ-ċerva tas-seb".

Salm ta' David.

 (S:22:2) Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Bqajt 'il bogħod u ma salvajtnix, ma tajtx widen għall-għajat tiegħi!

 (S:22:3) Alla tiegħi, ngħajjat binhar u ma tweġibx, ngħajjat billejl u ma nsibx mistrieħ.

 (S:22:4) Imma int tgħammar fis-santwarju, u lilek ifaħħar Iżrael!

 (S:22:5) Fik ittamaw missirijietna, fik ittamaw, u inti ħlisthom.

 (S:22:6) Lejk għajjtu, u inti ħlisthom; fik ittamaw u ma tfixklux.

 (S:22:7) Jien dudu ta' l-art, u mhux bniedem, żebliħ tan-nies, tkasbir

 tal-poplu.

 (S:22:8) Dawk kollha li jarawni jidħku bija, jgħajjbuni, iħarrku rashom

 u jgħidu:

 (S:22:9) "F'idejn il-Mulej intelaq; ħa jeħilsu hu! Ħa jsalvah hu, la bih jitgħaxxaq"

 (S:22:10) Imma int minn ġuf ommi lqajtni; fi ħdan ommi fis-sod qegħedtni.

 (S:22:11) Fuqek qegħduni sa minn twelidi; int Alla tiegħi sa minn ġuf ommi.

 (S:22:12) La titbegħidx minni, għax qrib hu t-taħbit, u m'hawn ħadd biex jgħinni.

 (S:22:13) Qatgħa gniedes daru miegħi; barrin qawwija ta' Basan għalquni,

 (S:22:14) b'ħalqhom miftuħ għal fuqi, bħal iljun li jaħtaf u jgħajjat.

 (S:22:15) Ninsab bħall-ilma msawwab, għandi għadmi maqlugħ kollu; qalbi hi bħal xemgħa, iddub ġewwa fija.

 (S:22:16) Ħalqi niexef bħal xaqqufa, lsieni mwaħħal ma' ħnieki; ninsab mitfugħ fuq trab il-mewt.

 (S:22:17) Qabda klieb daru għalija; ġemgħa nies ħżiena rassewni. Taqqbuli idejja u riġlejja;

 (S:22:18) nista' ngħodd għadmi kollu. B'għajnejhom fuqi jħarsu lejja.

 (S:22:19) Ħwejġi jaqsmu bejniethom; jaqtgħu x-xorti għal-libsa tiegħi.

 (S:22:20) Mulej, la titbegħidx minni; qawwa tiegħi, fittex għinni!

 (S:22:21) Eħlisli mis-sejf lil ħajti, u mill-klieb lil ħajti l-għażiża.

 (S:22:22) Minn ħalq l-iljun salvani, minn qarn il-gniedes lili msejken.

 (S:22:23) Nxandar ismek lil ħuti; nfaħħrek f'nofs il-ġemgħa.

 (S:22:24) Faħħru l-Mulej, intom li tibżgħu minnu; sebbħuh ilkoll, nisel Ġakobb; ibżgħu minnu lkoll, ulied Iżrael.

 (S:22:25) Għax ma warrabx minnu l-imsejken, ma stmellx in-niket tiegħu; anqas wiċċu ma ħeba minnu, imma semgħu meta sejjaħlu.

 (S:22:26) Għalhekk nagħtik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira; nrodd

il-wegħdiet tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu.

 (S:22:27) Jieklu l-fqajrin u jixbgħu; ifaħħru l-Mulej dawk li jfittxuh. Ħa tgħix qalbhom għal dejjem!

 (S:22:28) Jiftakru t-truf kollha ta' l-art, u jerġgħu lura lejn il-Mulej;

 u quddiemu jinxteħtu r-razez kollha tal-ġnus.

 (S:22:29) Għax tal-Mulej hi s-saltna; hu fuq il-ġnus isaltan.

 (S:22:30) Lilu jqimu l-bnedmin, li jmutu; quddiemu jmil kull min nieżel ġot-trab. U għalih tgħix ruħi,

 (S:22:31) lilu jaqdi n-nisel tiegħi.

 (S:22:32) Ixandru 'l Sidi lin-nisel li għad jiġi, ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwieled: "Dan għamlu l-Mulej"