blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: ALLA DEJJEM JILQGĦEK LURA GĦANDU - ALLA JIBQA' JĦOBBOK - ALLA HUWA MĦABBA

Wednesday, September 01, 2010

ALLA DEJJEM JILQGĦEK LURA GĦANDU - ALLA JIBQA' JĦOBBOK - ALLA HUWA MĦABBAKEMM iżejjinulek sabiħ id-dnub ix-xitan: Kif tħossok li int xi Alla, għandek id-dritt, il-jedd - għax tħoss li la għajrek ħaddieħor, għax weġġgħak xi ħadd, għax tħossok li ġejt abbandunat/a, għax int ġejt misruq/a, għax ġejt iddiżappuntat/a, għax ġejt ittradut/a, għax tħossok minsi/ija minn kullħadd, għax ġejt abbużat/a, għax trabbejt f'ambjent mħawwad, għax ħadd ma ħa ħsieb jgħallmek, għax tefgħuk f'istitut, għax trabbejt bla ġenituri, għax ħassejtek il-'black sheep' u kont mwarrab/a minħabba preferenzi, għax in-negattivita tal-arblu tar-razza qed tiġbdek lejn il-ħażen, vizzji, dbaħrit;...
jew...
mill-banda 'l oħra għax rnexxejt fl-iskola, għax ilħaqt fl-aqwa posizzjoni u tikkmanda n-nies....ix-xitan jimlik b'ħafna arja u kburija, bil-vana glorja, u b'ħafna mibegħda, rabja, korla lejn min joħodha kontra tiegħek, tara lil kullhadd dubbien, timtela' kollok ribeljoni....u taqa' ma kull tentazzjoni li jġiblek quddiemek għax jgħidlek int għandek id-dritt, la ħa tieħu sudisfazzjon biħ u ISSA . Allura tinġarr mal-kurrent --- tas-sess - li ALLa ħalaq bejn mara u raġel FIŻ-żwieġ; kull kwalita ta' serq anke adulterju; qtil anke emozjonali, psikoloġiku, morali, mhux fiżiku biss; tinġarr mal-kurrent tal-vizzji li, sew għax tkun trid tixxowja bi skandli, aħseb u ara bli ma tafx min qiegħed jarak u int ma tarahx għax minn għalik qiegħed waħdek.....( ALLa dejjem qed jarak, jgħarbel u jagħraf x'qed tredden f'moħħok kull ħin; Jaf kull intenzjoni ta' għemilek )..... Kif iġibek 'puppet on a string' ix-xitan...u kemm tħossok kburi u 'ferħan' għax għaddiet tiegħek.....iżda tibda' tħossok marbut b'katina ħoxna...għax jibda' jseffsiflek li, la wasalt s'hawn ħu izjed, ħu aktar u aktar u aktar....IMMA xorta tibqa' tħoss vojt, tħoss li dak is-sudisfazzjon li webblek ix-xitan jissfaxxa malajr fix-xejn !...
u tibda tniggżek il-kuxjenza u tibda tgħid kif wasalt sal-qieh daqshekk, kif kellek l-guts li tabbuża' mill-liberta t'ALLA daqshekk. Kif għażilt il-jasar flok il-ħelsien ?  Tibda' tiġik ix-xewqa li tmur tqerr u dbiddel ħajtek............ISSA tibda' tara l-qerq 'l ieħor tax-xitan - għax jibda' jimlik bil-mistħija ta kif se tiftaħ qalbek ma' saċerdot, bniedem ieħor ( imma nafu li s-saċerdot, uman bħalna, hu magħżul u mbierek minn ALLA ), jibda' jbeżżak li s-saċerdot ħa jgħid bik, li ħa waqqak għaċ-ċajt u ħa jgħajjrek, ( iżda nafu li s-saċerdot hu marbut bis-sigriet tas-sagrament); u x-xitan jibda' jonfoħ dnubietek u jkabbarhom biex aktar tistħi u tibza' tmur tqerr; jibda' saħansitra jgħajjrek bid-dnubiet li hu stess waqqak fihom....għax tant ikun indannat li ħa jitilfek minn taħt il-ħakma tiegħu li saħansitra jpoġġik f'tentazzjonijiet li ssoltu kont taqa', ħa terġa' lura...
Kun lest li ħa jingannak ukoll, u jgħidlek 'iva ok dnibt imma mur GĦADA' u l-għada jerga' jgħidlek 'u le mur ġurnata oħra qerr!'. X'ingann hux biex ma tinħelisx mill-ħakma tiegħu; tibqa' indannat bil-geġwiġija ta' ħsibijiet ħa tibqa' mċaħħad mill-ferħ u paċi fil-qalb..........IMMA ALLA DEJJEM MIEGĦEK, dejjem jistennik titolbu l-għajnuna...

'' Għejni O ALLA, tini l-kuraġġ ħa nbiddel ħajti, ħa nistqarr dnubieti, nitolbok qawwili l-fidi fiK, għax kelli mmiss il-qiegħ, fil-ħama u t-tajn biex niġi f'sensija u ninduna bil-ħajja żbaljata ?  Għinni Mulej Ġesù"........Iva Alla jimlik bil-kuraġġ, irid jerġa' jgħannqek miegħu ...ħa ssib il-veru ferħ ġenwin li jfakkrek meta kont tifraħ bix-xejn, meta kont innoċenti.
Grazzi Mulej talli ridtni nwassal dal-messaġġ ta' kuraġġ lil min wasal jaqra s'hawn. Iva Mulej int tinqegħda bl-aktar dgħajjef, ħalli aktar toħrog il-qawwa tiegħeK, l-imħabba tiegħeK, il-Glorja tiegħeK.....

Iva ALLA qed jgħidlek "Jien id-Dawl li nurik it-triq tal-Verità. Irridek tgħix bis-serenità f'qalbek - 'l bogħod mill-jasar u l-ġidba tal-vizzji... - irridek taqsam il-ferħ veru li nimla' lil qalbek, mal-proxxmu kollu"


.