blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: VIA MATRIS, Thursday evening before Friday, in the Fifth Week of Lent -&- FRIDAY - The Compassion of Our Lady of Sorrows ID-DULURI --- Week before Good Friday.

Friday, April 07, 2017

VIA MATRIS, Thursday evening before Friday, in the Fifth Week of Lent -&- FRIDAY - The Compassion of Our Lady of Sorrows ID-DULURI --- Week before Good Friday. 
 
- Thursday evening of week 5 of Lent
( before Friday - Our Lady of Sorrows - ID-DULURI )


VIA MATRIS - Way of the Mother 
- a set of seven stations, marking the seven sorrows of the Virgin Mary.


Excerpts from the Catechism of the Catholic Church in Maltese (2014 edition) are included in the contemplative booklet of meditations in Maltese -
VIA MATRIS - Il-mixja tat-tiġrib kif għexitha - by Josef Sciberras OSA
 
============http://www.liturgies.net/saints/mary/viamatris/viamatris.htm 
 

Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika - KKK_mt_2014.pdf  - paġna 220
 
529 Il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-Tempju (ara Lq 2,22-29)turi li bħala l-ewwel imwieled hu tal-Mulej (ara Eż 13,12-13). Ma’ Xmun u Anna, dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Iżrael imorru għal-laqgħa mal-Feddej (hekk issejjaħ din il-ġrajja t-tradizzjoni Biżantina). Ġesù jingħaraf bħala l-Messija mistenni, “dawl biex idawwal il-ġnus” u “glorja tal-poplu ta’ Iżrael”, iżda wkoll “sinjal li jmeruh”. Is-sejf ta’ niket imħabbar lil Marija hu tħabbira ta’ offerta oħra, perfetta u waħdanija, tal-offerta tas-salib li jagħti s-salvazzjoni, li Alla “ħejja għall-popli kollha”.
 
 
 
 
*******

Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika - paġna 220

530 Il-ħarba fl-Eġittu u l-istraġi tal-innoċenti (ara Mt 2,13-18) juru l-oppożizzjoni bejn id-dawl u d-dlamijiet: “ġie f’daru, u niesu ma laqgħuhx” (Ġw 1,11). Il-ħajja kollha ta’ Kristu se tkun taħt is-sinjal tal-persekuzzjoni. Dawk li huma tiegħu jaqsmu dan miegħu (ara Ġw 15,20). It-tluq mill-Eġittu (ara Mt 2,15) jfakkar l-Eżodu (ara Hos 11,1) u juri ’l Ġesù bħala l-ħellies definittiv.


Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika - paġna 221

532 Is-sottomissjoni ta’ Ġesù lejn ommu u lejn il-missier legali tiegħu twettaq ir-raba’ kmandament fil-perfezzjoni tiegħu. Hi xbieha taż-żmien tal-ubbidjenza tal-Iben għar-rieda tal-Missier tas-sema. Is-sottomissjoni ta’ Ġesù, jum wara l-ieħor, għar-rieda ta’ Ġużeppi u ta’ Marija tħabbar u turi minn qabel is-sottomissjoni tiegħu waqt it-talb fl-Ort: “Tkun magħmula r-rieda tiegħek, u mhux tiegħi ...” (Lq 22,42). L-ubbidjenza ta’ Ġesù, jum wara jum, tul il-ħajja moħbija tat bidu għat-twaqqif ġdid ta’ dak li d-diżubbidjenza ta’ Adam kienet ġarrfet (ara Rum 5,19).*******

Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika - paġna 222

534 Is-sejba ta’ Ġesù fit-Tempju (ara Lq 2,41-52) hu l-uniku fatt li jikser is-skiet tal-Evanġelji dwar is-snin moħbija ta’ Ġesù: Ġesù jħallina naraw ftit il-Misteru tal-konsagrazzjoni sħiħa tiegħu għall-missjoni li kienet ġejja mill-fatt li hu Bin Alla. “Ma tafux li jien għandi nkun f’dak li hu ta’ Missieri?” (Lq 2,49): Marija u Ġużeppi dan il-kliem “ma fehmuhx”, imma laqgħuh bil-fidi, u Marija “kienet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha” (Lq 2,51), tul is-snin kollha li fihom Ġesù kien moħbi fis-skiet ta’ ħajja ordinarja.
*******

Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika - paġna 378

967 Il-Verġni Marija, għax intrabtet kollha kemm hi mar-rieda tal-Missier, fl-opra tal-Fidwa ta’ Ibnu u ma’ kull ispirazzjoni tal-Ispirtu s-Santu, hi għall-Knisja eżempju ta’ fidi u ta’ mħabba. Minħabba f’hekk, hi l-membru l-aktar għoli, u għal kollox singulari tal-Knisja”320; hi “xbieha” tal-Knisja.321

968 Iżda l-ħidma tagħha mal-Knisja u mal-ġens kollu tal-bnedmin hi aktar minn hekk. “Hi ssieħbet b’mod tassew singulari mal-opra tal-Feddej, bl-ubbidjenza tagħha, bil-fidi tagħha, bit-tama tagħha, bl-imħabba kollha ħeġġa tagħha biex mill-ġdid tingħata l-ħajja sopranaturali lill-erwieħ; hu għalhekk li hi għalina Omm ukoll fl-ordni tal-grazzja.322
*******

Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika - paġna 291

721 Marija, l-Omm qaddisa ta’ Alla u dejjem Verġni, hi l-aqwa opra tal-missjoni tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu fil-milja taż-żminijiet. Għall-ewwel darba fil-Pjan tas-salvazzjoni, il-Missier sab, għax ħejjieha l-Ispirtu s-Santu, għamara fejn Ibnu u l-Ispirtu s-Santu setgħu jgħammru fost il-bnedmin. Hu f’dan is-sens li t-Tradizzjoni tal-Knisja taqra b’riferenza għal Marija l-isbaħ siltiet dwar l-Għerf (ara Prov 8,1 – 9,6; Sir 24). Il-Liturġija fil-kant tagħha turi lil Marija bħala “Tron tal-Għerf”.

Fiha bdew jidhru “l-għeġubijiet ta’ Alla” li l-Ispirtu kien
se jagħmel fi Kristu u fil-Knisja.

722 L-Ispirtu s-Santu ħejja lil Marija bil-grazzja tiegħu. Kien jaqbel li tkun “mimlija bil-grazzja” omm ta’ Dak li “fih hemm tgħammar il-milja sħiħa tad-divinità fil-ġisem” (Kol 2,9). Hu biss bil-qawwa tal-grazzja li Marija tnisslet ħielsa minn kull dnub, bħala l-iċken fost il-ħlejjaq kollha, u l-aqwa waħda biex tilqa’ fiha d-Don tal-għaġeb ta’ Dak li jista’ kollox. Bir-raġun kollu għalhekk l-Anġlu Gabrijel sellmilha bħala “Bint Sijon”: “Ifraħ” (ara Sof 3,14; Żak 2,14). Hu r-radd ta’ ħajr tal-Poplu kollu ta’ Alla, u għalhekk tal-Knisja, li Marija twassal lill-Missier fl-Ispirtu s-Santu bil-kantiku tagħha (ara Lq 1,46-55) meta kienet iġġorr f’ġufha Bin il-Missier etern.
*******
 
 


Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika - paġna 376

964 Il-ħidma ta’ Marija favur il-Knisja ma tistax tinfired millgħaqda tagħha ma’ Kristu għax toħroġ direttament minnha. “Din l-għaqda ta’ Marija ma’ Binha fl-opra tas-salvazzjoni tidher sa mill-mument tat-tnissil verġinali ta’ Kristu u tibqa’
 
paġna 377
 
sal-mewt tiegħu”.314 B’mod partikulari tidher fis-siegħa tal-Passjoni tiegħu:

Il-Verġni Marija mxiet ’il quddiem fil-mixja tagħha tal-fidi, u żammet bil-fedeltà kollha r-rabta tagħha ma’ Binha sas-salib, u ħdejn issalib, wieqfa – f’dan ma kienx nieqes il-ħsieb ta’ Alla – u ssieħbet bil-qawwa kollha fit-tbatijiet u s-sagrifiċċju ta’ Binha l-Waħdieni b’qalb ta’ omm, hija u taċċetta bl-imħabba kollha li dak li hi nisslet ikun il-vittma
għas-sagrifiċċju u fl-aħħar nett ingħatat minn Binha stess qiegħed imut fuq is-salib, bħala omm lid-dixxiplu b’dan ilkliem: “Mara, hawn hu ibnek”
(Ġw 19,26-27).315
*******
 
 
 


Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika - paġna 254

624 “Għall-grazzja ta’ Alla, il-mewt li daq tkun għall-ġid ta’ kulħadd” (Lh 2,9). Fil-pjan tiegħu tas-salvazzjoni, Alla ried li Ibnu mhux biss imut għall-dnubietna (ara 1 Kor 15,3),

paġna 255

imma riedu wkoll “iduq il-mewt”, jiġifieri jagħraf il-qagħda tal-mewt, il-qagħda tal-firda tar-ruħ mill-ġisem, mill-mument tal-aħħar nifs tiegħu fuq is-salib sal-mument tal-qawmien mill-imwiet. Din il-qagħda ta’ Kristu mejjet hi l-Misteru tad-difna fil-qabar u tal-inżul tiegħu bejn l-imwiet. Hu l-Misteru tas-Sibt imqaddes tal-Għid meta Kristu midfun fil-qabar (ara Ġw 19,42) iħabbar il-mistrieħ kbir tas-Sibt ta’ Alla (ara Lh 4,7-9), wara li tintemm (ara Ġw 19,30) is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha u jkun hemm is-sliem fis-sema u l-art (ara Kol 1,18-20).

Kristu fil-qabar b’ġismu

625 Il-qagħda ta’ Ġesù fil-qabar torbot sewwa l-istat ta’ tbatija ta’ Kristu qabel l-Għid mal-istat glorjuż tiegħu ta’ issa bħala Rxoxt. Hu l-istess persuna tal-“Ħaj” li jista’ jgħid: “Jien kont mejjet, u ara, jien issa ħaj għal dejjem ta’ dejjem” (Apok 1,18).

Alla (l-Iben) ma żammx il-mewt milli tifred ir-ruħ mill-ġisem, skont l-ordni meħtieġ tan-natura, imma issa reġa’ għaqqadhom flimkien bil-Qawmien mill-imwiet, biex ikun hu stess fil-Persuna tiegħu l-imkien fejn jiltaqgħu l-mewt u l-ħajja billi ma jħallix ikompli sejjer fih it-taħsir tan-natura li ġġib il-mewt u b’hekk ikun hu l-għajn tal-għaqda flimkien taż-żewġ elementi li nfirdu minn xulxin.109 
****************************


The Seven Sorrows of Mary - Our Lady of Sorrows  

Salve Regina
 
 
 
  The new statue from March 2018 at Saint Paul's Bay Parish Church for the Devotional Procession of Our Lady of Sorrows in St Paul's Bay, Malta, on Friday evening of week 5 of Lent

 

************

 

 
Litanija ta’ l-Addolorata
fil-Parrocca SPB
 
1

Mulej hniena
Kristu hniena
Mulej hniena
Kristu ismaghna
Kristu, ilqa’ t-talb taghna
Missier Etern Alla
Iben Alla li fdejt id dinja
Spirtu Qaddis Alla
Trinita Qaddisa Alla wiehed
Imqaddsa Marija
Imqaddsa Omm Alla
Imqaddsa xbejba tax-xbejbiet
Omm imsallba
Omm imnikkta
Omm imbikkijja
Omm li titniehed
Omm b’qalbek imwegggha
Omm f’bahar ta’ dwejjaq
Omm imdawwra b’kull tigrib
Omm b’qalbek bis-sejf minfuda
Omm minn ibnek imcahhda
Int li tibki u tolfoq
Int Omm tad-Duluri
Int, ghajn tad-dmugh
Int, imgarrba bit-tbatijiet kollha
Int, mera tas-sabar
 

 
cont...

Int, blata li ma ticcaqlaqx
Int, ankra tat-tama
Int, medicina ghad-dwejjaq
Int, il-farag ta’ min hu imnikket
Int, il-kenn ta’ dawk li tilfu t-tama
Inti t-tama ta’ dawk li huma oppressi
Inti rebbieha fuq in-nuqqas ta’ twemmin
Inti konsolazzjoni ta’ l-imsejknin
Inti s-sahha tal-morda
Int fejqan tal-mitluqin
Inti, qawwa tad-dghajfin
Inti, harsien ta’ dawk li qed jitqabdu
Inti, port ta’ dawk li se jeghrqu
Inti, li twaqqaf it-tempesti
Inti, is-siehba ta’ dawk li huma mnikktin
Inti, li ghandek jigu dawk li jitniehdu
Int, li tqawwi lil dawk li jgarrbu t-tbatija
Inti, it-tezor ta’ l-insara
Inti, l-imghallma ta’ l-Appostli
Inti, il-mexxejja tal-martri
Inti, id-dawl tal-Konfessuri
Inti, il-Gawhra tal-vergni
Int, il-gwida tal-familji
Inti l-farag tar-romol
Inti, l-hena tal-qaddisin kollha
Int, Patruna tal-Parrocca taghna
Imqaddsa Marija, Inti ‘l ghola fil-qdusija

 
Haruf t’Alla, li tnehhi d-dnubiet tad-dinja:  Ahfrilna, nitolbuk, Mulej.

Haruf t’Alla, li tnehhi d-dnubiet tad-dinja:  Ismaghna, nitolbuk, Mulej.

Haruf t’Alla li tnehhi d-dnubiet tad-dinja:   Henn ghalina.


 
V. Itlob ghalina Omm l-Imnikkta

R. Biex jisthoqqilna sehem fil-weghdiet ta’ Kristu.

 
Nitolbu:  O Alla taghna Hanin, hares harsa lejna, salvana u harisna mid-dwejjaq kollha, bil-qawwa ta’ l-Iben tieghek Gesu Kristu, u ghat-talb ta’ l-imqaddsa Vergni Marija. Ammen.
 
 
 
************
  
Litany of Our Lady of Seven Sorrows
or from https://www.ewtn.com/devotionals/litanies/7sorrows.htm

 
Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us
Lord have mercy on us. Christ, hear us.
God, the Father of heaven,
God the Son, Redeemer of the world, .
God the Holy Spirit,

Holy Trinity, One God
Holy Mary, Mother of God,
Holy Virgin of virgins,
Mother of the Crucified,
Sorrowful Mother,
Mournful Mother,
Sighing Mother,
Afflicted Mother,
Foresaken Mother, .
Desolate Mother,
Mother most sad,
Mother set around with anguish,
Mother overwhelmed by grief,
Mother transfixed by a sword,
Mother crucified in thy heart,
Mother bereaved of thy Son,
Sighing Dove,
Mother of Dolors,
Fount of tears,
Sea of bitterness,
Field of tribulation,
Mass of suffering,
Mirror of patience,
Rock of constancy,
Remedy in perplexity,
Joy of the afflicted,
Ark of the desolate,
Refuge of the abandoned,.
Shiled of the oppressed,
Conqueror of the incredulous,
Solace of the wretched,
Medicine of the sick,
Help of the faint,
Strength of the weak,
Protectress of those who fight,
Haven of the shipwrecked,
Calmer of tempests,
Companion of the sorrowful,
Retreat of those who groan,
Terror of the treacherous,
Standard-bearer of the Martyrs,
Treasure of the Faithful,
Light of Confessors,
Pearl of Virgins, .
Comfort of Widows, .
Joy of all Saints,
Queen of thy Servants,
Holy Mary, who alone art unexampled,
 
 
Pray for us, most Sorrowful Virgin, 
 
 
Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us
Christ, graciously hear us.
Have mercy on us.
Have mercy on us.
Have mercy on us.

Have mercy on us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.

 

That we may be made worthy of the promises
of Christ.
 
Let us pray, --- O God, in whose Passion, according to the prophecy of Simeon, a sword of grief pierced through the most sweet soul of Thy glorious Blessed Virgin Mother Mary: grant that we, who celebrate the memory of her Seven Sorrows, may obtain the happy effect of Thy Passion, Who lives and reigns world without end,
Amen.


 
The Seven Sorrows of Our Lady

1. The Prophecy of Simeon
2. The Flight into Egypt .
3. The Loss of Jesus in the Temple
4. Mary meets Jesus Carrying the Cross
5. The Crucifixion
6. Mary Receives the Dead Body of Her Son
7. The Burial of Her Son and Closing of the Tomb.
Consecration to Our Lady of Sorrows

Most holy Virgin and Queen of Martyrs, Mary, would that I could be in Heaven, there to contemplate the honors rendered to thee by the Most Holy Trinity and by the whole Heavenly Court! But since I am still a pilgrim in this vale of tears, receive from me, thy unworthy servant and a poor sinner, the most sincere homage and the most perfect act of vassalage a human creature can offer thee.
In thy Immaculate Heart, pierced with so many swords of sorrow, I place today my poor soul forever; receive me as a partaker in thy dolors, and never suffer that I should depart from that Cross on which thy only begotten Son expired for me.
With thee, O Mary, I will endure all the sufferings, contradictions, infirmities, with which it will please thy Divine Son to visit me in this life. All of them I offer to thee, in memory of the Dolors which thou didst suffer during thy life, that every thought of my mind, every beating of my heart may henceforward be an act of compassion to thy Sorrows, and of complacency for the glory thou now enjoyest in Heaven.
Since then, O Dear Mother, I now compassionate thy Dolors, and rejoice in seeing thee glorified, do thou also have compassion on me, and reconcile me to thy Son Jesus, that I may become thy true and loyal son (daughter); come on my last day and assist me in my last agony, even as thou wert present at the Agony of thy Divine Son Jesus, that from this painful exile I may go to Heaven, there to be made partaker of thy glory.
Amen.
 
 
&&&&&&&&&&&&Friday, week 5 of Lent
Week before Good Friday -
- Our Lady of Sorrows - ID-DULURI


Homily: Compassion of Our Lady
Collect

O God, who in this season
give your Church the grace
to imitate devoutly the Blessed Virgin Mary
in contemplating the Passion of Christ,
grant, we pray, through her intercession,
that we may cling more firmly each day
to your Only Begotten Son
and come at last to the fullness of his grace.
Who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever.     Amen

------------------------------------


 
2017 -The last time this statue was used,
for the Devotional Procession of Our Lady of Sorrows in St Paul's Bay, Malta, on Friday evening of week 5 of Lent

 


 


 
 
 
 
  
 

 

 

The Gospel in the Holy Mass - Devotional Memorial, celebrated after the Procession of OUR LADY OF SORROWS ends back to the Parish Church


Holy Mass Readings in Maltese
http://www.laikos.org/Quddiesa_Duluri.doc


Jn 19:25-27 - The Crucifixion of Jesus - "Hawn hi ommok." U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu


- FRIDAY EVENING OF WEEK 5 OF LENT - THE GOSPEL ON THE DEVOTIONAL MEMORIAL OF OUR LADY OF SORROWS - ID-DULURI
- SEPTEMBER 15 - THE GOSPEL ON THE FEAST OF OUR LADY OF SORROWS - STANDING CLOSE TO JESUS ON THE CROSS
 
 
Evanġelju
Hawn hi ommok." U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu
Ġw 19, 25-27

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

F’dak iż-żmien, [Ġw:19:25] Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa, u Marija ta' Magdala. [Ġw:19:26] Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: "Mara, hawn hu ibnek." [Ġw:19:27] Mbagħad qal lid-dixxiplu: "Hawn hi ommok." U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.
 

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu


Holy Mass celebrated on Friday evening - Our Lady of Sorrows - ID-DULURI


 
 

Standing at the Foot of the Cross w/ Our Lady

.
===========================================================
 
 
 
 
 
VIA MATRIS - Pjazza San Pietru, Is-Sibt, 12 ta' Ottubru 2013 - mir-rivista maħruġa mis-Santwarju Ta' Pinu - Għawdex - Ottubru-Diċembru 2013
 
 
 
 
 
 
 ************
 
.
 
 


 

.