blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: MONDAY EVENING OF HOLY WEEK, at Saint Paul's Bay Parish, Malta. Devotional Feast of Jesus Redeemer - Procession with the statue

Tuesday, April 11, 2017

MONDAY EVENING OF HOLY WEEK, at Saint Paul's Bay Parish, Malta. Devotional Feast of Jesus Redeemer - Procession with the statue

 
In 2018, as it rained on Friday evening on the devotional feast of Our Lady of Sorrows, her statue followed the statue of Jesus Redeemer in the procession on Monday of Holy Week
  
 
 
 
 
 
 
 
*******
 
 
 

It-Tnejn filgħaxija, tal-Ġimgħa Mqaddsa:
Festa devozzjonali ta’ Ġesù Redentur fil-Parroċċa. Fis-6.00pm Quddiesa u wara Pellegrinaġġ bl-istatwa ta’ Ġesù Redentur meqjum fil-Parroċċa ta' San Pawl il-Baħar, Malta.  Xogħol l-istatwarju Joseph Cutajar Zahra.
------------

 
Solemn Mass at 6.00pm. Then starts the Procession with the Parish's statue of Jesus Redeemer - work of statue by Joseph Cutajar Zahra
 

Fl-2017, mexxa l-Quddiesa Solenni u l-Purċissjoni, Patri Reno Muscat O.P.

 


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Lura fil-knisja mill-purċissjoni, bid-dħul ta' l-istatwa -  

Espożizzjoni tas-Sagrament u Barka Sagramentali.

------------

Back in Church after the procession, with the entrance of the statue -

Eucharistic exposition and Benediction 
 
 
DAL-MISTERU --- TANTUM ERGO

 
 
 
 
 

Wara l-Barka bis-Santissmu Sagrament :

IKUN IMBIEREK ALLA
Ikun imbierek Alla.
Imbierek l-Isem Imqaddes tiegħu.
Imbierek Ġesù Kristu, veru Alla u veru bniedem.
Imbierek l-Isem ta’ Ġesù.
Imbierka l-Qalb Imqaddsa tiegħu.
Imbierek id-Demm għażiż tiegħu.
Imbierek Ġesù fis-Santissmu Sagrament tal-artal.
Imbierek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu.
Imbierka l-kbira Omm Alla Marija Santissima.
Imbierka l-Imqaddsa u Immakulata Konċezzjoni tagħha.
Imbierek it-tlugħ glorjuż tagħha fis-sema.
Imbierek l-Isem ta’ Marija Verġni u Omm.
Imbierek San Ġużepp għarus kastissimu tagħha.
Imbierek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.

 

Laudes Divinae - Divine Praises - after the benediction of the Blessed Sacrament.


Blessed be God. 
Blessed be His Holy Name. 
Blessed be Jesus Christ, true God and true man.
Blessed be the Name of Jesus. 
Blessed be His Most Sacred Heart. 
Blessed be His Most Precious Blood. 
Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar.
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. 
Blessed be the great Mother of God, Mary most holy.
Blessed be her Holy and Immaculate Conception. 
Blessed be her glorious Assumption. 
Blessed be the Name of Mary, Virgin and Mother. 
Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. 
Blessed be God in His angels and in His Saints.
 


Salm 116

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha; *

sebbħuh, o popli kollha.

Għax kbira hi tjubitu magħna *

u kellmet il-Mulej tibqa’ għal dejjem.

 

Glorja lill-Missier u lill-Iben,*

u lill-Ispirtu s-Santu.

kif kien mill-bidu, issa u dejjem,*

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Sliem għalik Marija,

bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,

u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.

Qaddisa, Marija, Omm Alla,

itlob għalina midinbin,

issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen.


 

 

 

 

 
 

 

Ħajr lill-Parroċċa Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar għar-ritratti.

.