blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JULY 25 Feast of St James the elder, Apostle, son of Zebedee and Salome, and brother of John, Apostle - EMBRACING TRUE GREATNESS --- & In 1968 - Humanae Vitae - & also - Sunday Gospel of wk 29 in O.T. - Yr B

Friday, July 25, 2014

JULY 25 Feast of St James the elder, Apostle, son of Zebedee and Salome, and brother of John, Apostle - EMBRACING TRUE GREATNESS --- & In 1968 - Humanae Vitae - & also - Sunday Gospel of wk 29 in O.T. - Yr B

 
 
 

http://laikos.org/qaddisin.htm

25 TA’ LULJU

SAN ĠAKBU L-KBIR

Appostlu:  L-ewwel Seklu

San Ġakbu, li jiġi ħu San Ġwann l-Appostlu, kien magħruf bħala Ġakbu l-Kbir biex jingħaraf mill-Appostlu Ġakbu l-ieħor li x’aktarx kien iżgħar fl-eta’.
Kien sajjied minn Betsajda, fil-Galilija.  Ġurnata waħda, hu u ħuħ Ġwanni kienu qed jistadu flimkien ma missierhom Żebedew meta Ġesù kien għaddej mill-inħawi u sejħilhom biex ikunu dixxipli tiegħu.  It-tnejn ħallew lil missierhom, ix-xbiek u kollox, u marru miegħu.
 
Lil dawn iż-żewġ aħwa, Ġesù tahom l-isem ta’ Boanerges, jiġifieri ”ulied ir-ragħad” (Mk. 3:17) x’aktarx għax kienu fuq tagħhom, bħal meta darba qalu lil Ġesù: ”Mgħallem, irridu li dak li nitolbuk tagħmilhulna” (Mk. 10: 35-41).  Darb’oħra meta s-Sammaritani ma laqgħux lil Ġesù, dawn it-tnejn staqsewh: ”Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom?” (Lq. 9:54).
 
San Ġakbu kien ma San Pietru u San Ġwann meta Ġesù qajjem lit-tifla ta’ Ġajru mill-mewt; kien magħhom ukoll fit-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù fuq l-għolja Tabor; u wkoll fl-agunija ta’ Ġesù fil-ġnien taż-Żebbuġ.
 
Tradizzjoni tgħid li wara t-tlugħ tal-Mulej Ġesù fis-sema, San Ġakbu mar Spanja jippriedka l-Vanġelu.  F’Compostella hemm knisja famuża ddedikata f’ismu, u hemm jingħatalu ġieħ mill-ikbar.
 
Kien l-ewwel wieħed fost l-appostli li miet għal Ġesù, bil-qtugħ ir-ras, fil-Palestina, fis-sena 43, fi żmien is-Sultan Agrippa I.
 
Ħsieb
Mhux minnu li wieħed ikun qaddis irid jitwieled qaddis jew irid ikun mingħajr nuqqasijiet.  L-Appostlu San Ġakbu huwa eżempju l-iktar ċar ta’ dan.  Kien ta’ karattru li malajr jixgħel; kellu demmu spont.  Minkejja dan, meta Ġesù sejjaħlu ħall kollox u mar warajh; inbidel u sar Qaddis.
 
 

><>            ><>           ><>GOSPEL --- Mt 20:20-28 -- A Mother's Request - It-talba ta' omm Ġakbu u Ġwanni


It-talba ta' omm Ġakbu u Ġwanni
(Mk 10, 35-45)

[Mt:20:20] Mbagħad resqet lejh omm ulied Żebedew flimkien ma' wliedha, u nxteħtet quddiemu titolbu xi ħaġa. [Mt:20:21] "Xi trid?" staqsieha. U hi qaltlu: "Ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fis-Saltna tiegħek." [Mt:20:22] U Ġesù wieġeb: "Ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se jkolli nixrob jien?" "Għandna," qalulu. [Mt:20:23] "Il-kalċi tiegħi," qalilhom, "tixorbuh, iva, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew  ix-xellug tiegħi, din m'hijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom hi mħejjija minn Missieri." [Mt:20:24] L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, inkurlaw għaż-żewġt aħwa. [Mt:20:25] Imma Ġesù sejjħilhom u qalilhom: "Tafu intom, fost il-pagani l-kapijiet qegħdin biex jikkmandawhom, u l-kbarat biex iħaddmu fuqhom is-setgħa. [Mt:20:26] Fostkom ma għandux ikun hekk; imma min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej tagħkom, [Mt:20:27] u min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu jkun l-ilsir tagħkom. [Mt:20:28] Hekk ukoll Bin il-bniedem, ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra."

><>   ><>   ><>


SUNDAY GOSPEL OF WEEK 29 IN ORDINARY TIME - YEAR B

Mk 10:35-45 - or from - Mk 10:42-45 -- The Request of James and John - It-talba ta' Ġakbu u Ġwanni

It-talba ta' Ġakbu u Ġwanni
(Mt 20, 20-28)

( [Mk:10:35] Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, resqu lejh u qalulu: "Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna." [Mk:10:36] "Xi triduni nagħmlilkom?" staqsiehom. [Mk:10:37] U huma weġbuh: "Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek." [Mk:10:38] Imma Ġesù qalilhom: "Ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien, u titgħammdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien?" [Mk:10:39] "Ghandha," qalulu. Mbagħad qalilhom Ġesù: "Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħammdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien; [Mk:10:40] imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi, din m'hijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija."
[Mk:10:41] L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni. )
[Mk:10:42] Imma Ġesù sejjħilhom u qalilhom: "Tafu intom, dawk in-nies, li l-bnedmin jgħodduhom  bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom, u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-setgħa tagħhom fuqhom. [Mk:10:43] Fostkom ma għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej tagħkom, [Mk:10:44] u min irid ikun   l-ewwel fostkom, għandu joqgħod ilsir ta' kulħadd. [Mk:10:45] Għax hekk ukoll Bin il-bniedem, hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra."
 

><>   ><>   ><>


This is a reflection given by Fr. Andre M. Feain on the readings for the 29th Sunday of Ordinary Time, October 18th 2015.
Those places on the left and right of Jesus are for Mary and Joseph

Ambitious Apostles? Deo Gratias!
https://www.youtube.com/watch?v=Up3_kvUQW5s
IN PERSUIT OF GREATNESS (Matthew 20:20-28)


1. Embrace true greatness through suffering (v.22-23)  
2. Embrace true greatness through serving (v.24)
3. Embrace the true greatness of the Saviour (v.28)

                                                   ================================

Humanae Vitae  
Humanae Vitae, the most debated encyclical in modern history - Published on 25 Jul 2014  
 .

.