blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: FIVE GROUPS OF MIRACLES OF OUR LORD JESUS CHRIST --- ĦAMES GRUPPI TA' MIRAKLI TA' SIDNA ĠESÙ KRISTU

Saturday, September 28, 2013

FIVE GROUPS OF MIRACLES OF OUR LORD JESUS CHRIST --- ĦAMES GRUPPI TA' MIRAKLI TA' SIDNA ĠESÙ KRISTU

 
JESUS CHRIST PANTOCRATOR

 

Revelation 1:8           New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty.

 

Apokalissi 1:8

[Apk:1:8] "Jiena huwa l-Alfa u l-Omega", jgħid il-Mulej Alla, li hu, u li kien, u li għad irid jiġi, Dak li jista' kollox.
 
 
 


 
Group 1 - Qawmien mill-mewt għall-ħajja - Raised from the dead

 
 
Lk 7:11-17 -- Jesus Raises a Widow's Son - Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, qum!
 
 
>>>   From Sunday Mass of week 10 in Ordinary time, YEAR C ---  Three grieving widows one saviour, a Catholic Homily - Rev. Jeffrey Mickler SSP  <<<
HOLY MASS READINGS - http://www.usccb.org/bible/readings/060516.cfm 
 
Life Restored (6/5/16) - In YEAR C - 10th Sunday in Ordinary Time
EUCHARISTIC ADORATION at Girgenti, Malta - on June 5th 2016, 10th Sunday in Ordinary Time - YEAR C.
Adorazzjoni Ewkaristika fil-Girgenti 05/06/16 Pt1


 
 

    1)          He raised a Widow's son from the dead [Luke 7:11-17]

    2)          He raised Jairus's daughter from the dead [Matthew 9:18-19, 23-25] [Mark 5:22-24, 35-43] [Luke 8:41-42, 49-56]
    3)          He raised Lazarus from the dead [John 11:1-44]

Group 2 – fejqan fiżiku - Physical healing


Jn 4:43-54 -- Jesus Heals an Official's Son - Ġesù jfejjaq bin uffiċjal

 
 
    4)          He cured the son of a Nobleman [John 4:46-54]

    5)          He healed Peter's mother-in-law [Matthew 8:14-15] [Mark 1:29-31]
             [Luke 4:38-39]

    6)          He healed many in the evening [Matthew 8:16] Mark 1:32] [Luke 4:40]

    7)          He healed a leper [Matthew 8:1-3] [Mark 1:40-42]

    8)          He healed a Roman Centurion's servant [Matthew 8:5-13] [Luke 7:1-10]

    9)          He enabled a paralyzed man to walk [Matthew 9:1-8] [Mark 2:1-12]
            [Luke 5:18-26]

10)          He healed a man's withered hand [Matthew 12:9-14] [Mark. 3:1-6]
            [Luke 6:6-11]

11)          He stopped a woman's blood loss [Matthew 9:20-22] [Mark 5:25-34]
            [Luke 8:43-48]

12)          He healed two blind men who followed after Him [Matthew 9:27-31]

13)          He healed a man who had been crippled for 38 years [John 5:1-17]

14)          He healed many in Gennesaret [Matthew 14:34-36] [Mark 6:53-56]

15)          He healed a deaf man with a speech impediment [Mark 7:31-37]

16)          He healed a blind man at Bethsaida [Mark 8:22-26]

17)          He healed a man born blind [John 9:1-41]

18)          He healed a woman unable to stand upright for 18 years [Luke 13:10-13]

19)          He healed a man with dropsy [Luke 14:1-6]

20)          He healed 10 lepers only one returned to thank Him [Luke 17:11-19]

21)          He healed blind Bartimaeus [Matthew 20:29-34] [Mark 10:46-52]
            [Luke 18:35-43]

22)         At the Garden of Olives, He restored a severed ear [Luke 22:45-54] 

Group 3fejqan spiritwali - Spiritual healing
 

23)          He healed a man possessed by demons in Capernaum [Mark 1:21-28]
           [Luke 4:33-37]


 

Lk 8:26-39 -- Jesus Heals the Gerasene possessed by devils - Fejqan ta' raġel bi spirtu mniġġes24)          He cast out Legion's demons [Matthew 8:28-32] [Mark 5:1-13]
            [Luke  8:26-33]                                                                                                                      

25)          He healed a mute man who was also possessed by a demon [Matthew 9:32-33]

26)          He healed a girl possessed by demons [Matthew 15:21-28] [Mark 7:24-30]

27)          He healed a boy possessed by a demon [Matt 17:14-20] [Mark 9:17-29]
           [Luke 9:37-43]

28)          He healed a blind mute man possessed by demons [Matthew 12:22-23]
            [Luke 11:14]

Group 4 – Mirakli marbutin man-natura - Miracles related to nature
 
 
Jn 2:1-11 -- Jesus Changes Water Into Wine - It-tieġ f'Kana

 

29)          He turned water into wine [John 2:1-11]

30)          He caused an enormous catch of fish [Luke 5:3-10]

31)          He stilled the storm [Matthew 8:23-27] [Mark 4:35-41] [Luke 8:22-25]

32)          He fed 5,000 with 5 barley loaves and 2 small fish [Matthew 14:16-21]
            [Mark 6:35-44] [Luke 9:12-17] [John 6:5-14]

33)          He walked on water [Matthew 14:22-33] [Mark 6:45-52] [John 6:16-21]

34)          He fed a further 4,000 with 7 loaves and a few fish [Matthew 15:29-39]
            [Mark 8:1-10]

35)          He paid the Temple taxes with a coin from a fish's mouth [Matthew 17:27-27]

36)          He cursed the fig tree [Matthew 21:18-22] [Mark 11:12-14, 20-25]

37)          He caught 153 large fish [John 21:4-11]

 

Group 5 – ‘L AKBAR MIRAKLU: Ġesù jqajjem Lilu nnifsu mill-imwiet - THE GREATEST MIRACLE: Jesus rose from the dead.


38)          On the third day He rose from the dead as  (As He had told the apostles, even though they did not understand )[Matthew 20:18-19] [Mark 10:32-34] [Luke 18:32-33]

Mk 10:32-45 -- Jesus Predicts His Death a Third Time - It-tielet taħbira tal-mewt u tal-qawmien

 

 
><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><> ><>John 10:37 Do not believe me unless I do the works of my Father. 38 But if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me, and I in the Father.”

 
[Ġw:10:37] Jekk jien m'iniex nagħmel l-għemejjel ta' Missieri, temmnunix; [Ġw:10:38] imma jekk qiegħed nagħmilhom, jekk ma temmnux lili, għallinqas emmnu l-għemejjel, biex tkunu tafu u tagħrfu li l-Missier huwa fija u jiena fil-Missier."


Jn 10:31-42 -- Further Conflict Over Jesus' Claims - Il-Lhud ma jemmnux f'Ġesù...

.