blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: IL-MISTERI TAL-FIDWA - IR-RUŻARJU MA’ OMMNA MARIJA

Sunday, February 10, 2013

IL-MISTERI TAL-FIDWA - IR-RUŻARJU MA’ OMMNA MARIJA

http://www.laikos.org/Misteri_Fidwa.htm


Fl-isem tal-Missier u ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu. Ammen.
Alla tagħna, isma’ t-talb tagħna, eħles għinna u ieqaf magħna.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu, kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Marija Santissima wrina li inti ommna: għalik jisma’ t-talb tagħna, dak li twieled għalina u ried ikun bniedem bħalna.
 
O Ġesù tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar ta’ l-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
1. Nikkunsidraw fl-Ewwel Misteru tal-Fidwa.
“Alla jwiegħed Feddej li kellu jitwieled mill-Mara.” (Ġen 3:9-15)
U l-Mulej Alla sejjaħ lil Adam u staqsieh: “Fejn int?” U dak wieġeb: “Smajt ħossok fil-ġnien u bżajt għax jien għeri, u nħbejt.” U staqsieh: “Min qallek li int għeri? Jaqaw kilt mis-siġra li jien ordnajtlek li ma tikolx minnha?” U wieġeb Adam: “Il-mara li inti tajtni għal miegħi, hi tatni mis-siġra, u jiena kilt.” U l-Mulej Alla qal lill-mara: “X'inhu dan li għamilt?” U l-mara wieġbet: “Is-serp qarraq bija, u jien kilt.” U l-Mulej Alla qal lis-serp: “Talli għamilt dan, misħut int fost il-bhejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal żaqqek titkaxkar, u t-trab ta' l-art tiekol il-jiem kollha ta' ħajtek. U jien inqajjem mibegħda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu.”
Wara r-riflessjoni ta’ dan il-misteru tintalab it-talba tal-Missierna, Sliema għal għaxar darbiet u l-Glorja.
2. Nikkunsidraw fit-Tieni Misteru tal-Fidwa.
“Il-Konċepiment Immakulat tal-Mara mwegħda minn Alla u li kellha tkun Omm il-Feddej.(Papa Piju IX, Ineffabilis Deus, 8 Diċembru 1854)
Wara li offrejna bla ma naqtgħu, fl-umiltà u fis-sawm, it-talb privat Tagħna u dak pubbliku tal-Knisja ta’ Alla l-Missier, permezz ta’ Ibnu, sabiex hu jogħġbu jmexxi lil moħħ Tagħna bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu; wara li aħna tlabna l-għajnuna tal-Qtajjiet kollha tas-sema, u wara li tlabna bl-ilfiq lill-Ispirtu difensur, bl-ispirazzjoni tiegħu, għall-ġieħ tat-Trinità qaddisa u mhux mifruda, għas-sbuħija u l-ġmiel tal-Verġni Omm Alla, għall-eżaltazzjoni tal-fidi kattolika, u għat-tkabbir tar-reliġjon nisranija, bl-awtorità tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu, tal-qaddisin Appostli Pietru u Pawlu u bl-awtorità Tagħna, niddikjaraw, inlissnu u niddefinixxu: Id-duttrina, li żżomm li l-Verġni wisq qaddisa Marija mill-ewwel mument tal-Kunċizzjoni tagħha, bi grazzja singulari u privileġġ ta’ Alla li jista’ kollox, li ra minn qabel il-merti ta’ Ġesù Kristu, Feddej tal-bnedmin kollha, ġiet ippreservata u mhix mimsusa minn kull tebgħa ta’ dnub oriġinali, hi rivelata minn Alla u għaldaqstant hi ta’ min jemminha bil-qawwa u mingħajr ma jmissha, u dan mill-fidili kollha.
Wara r-riflessjoni ta’ dan il-misteru tintalab it-talba tal-Missierna, Sliema għal għaxar darbiet u l-Glorja.
3. Nikkunsidraw fit-Tielet Misteru tal-Fidwa.
"It-Twelid ta’ Marija, il-Mara msejħa minn Alla biex tkun Omm il-Feddej." (Mikea 5:1-4)
Imma int, Betlehem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek għad joħroġli dak li jkun prinċep f'Iżrael; hu għandu l-bidu tiegħu mill-qedem, sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-Mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li hi fl-uġigħ tal-ħlas; mbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura fost ulied Iżrael. U hu joqgħod jirgħa l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-Mulej, bil-glorja ta' isem il-Mulej, Alla tiegħu. U huma jgħammru fiż-żgur, għax issa tkun kbira setgħetu, sa trufijiet l-art. U dan ikun is-sliem!
 
 
Wara r-riflessjoni ta’ dan il-misteru tintalab it-talba tal-Missierna, Sliema għal għaxar darbiet u l-Glorja.
 
4. Nikkunsidraw fir-Raba’ Misteru tal-Fidwa.
"Il-Maternità Verġinali ta’ Marija, Omm Alla u Omm il-Knisja." (Ġwanni 19:25-27)
Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa, u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: "Mara, hawn hu ibnek." Mbagħad qal lid-dixxiplu: "Hawn hi ommok." U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.

Wara r-riflessjoni ta’ dan il-misteru tintalab it-talba tal-Missierna, Sliema għal għaxar darbiet u l-Glorja.
5. Nikkunsidraw fil-Ħames Misteru tal-Fidwa.
"Is-Sinjal il-Kbir – Il-Mara liebsa x-Xemx, bil-qamar taħt riġlejha u kuruna ta' tnax-il kewkba madwar rasha." (Apokalissi 12:2-6)
U deher sinjal kbir fis-sema: Mara, liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha, u b'kuruna ta' tnax-il kewkba fuq rasha. Hija kienet fit-tqala, u bdiet tgħajjat bl-uġigħ tal-ħlas u tbati biex teħles. Mbagħad fis-sema deher sinjal ieħor: ara, Dragun kbir minn lewn in-nar, b'sebat irjus u għaxart iqrun, u b'seba' dijademi fuq irjusu. U b'denbu kines waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u waddabhom lejn l-art. U d-Dragun mar qagħad quddiem il-Mara li kienet se tiled, biex kif tiled lil binha jibilgħu. U hi wildet iben, tifel, li kien għad irid jirgħa l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U binha ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-Mara ħarbet fid-deżert, hemmhekk fejn għandha post imħejji minn Alla, biex hemm jitimgħuha għal elf, mitejn u sittin jum.
Wara r-riflessjoni ta’ dan il-misteru tintalab it-talba tal-Missierna, Sliema għal għaxar darbiet u l-Glorja.
 
Minflok is-Salve Reġina jintalab il-Kantiku ta’ Marija - il-Magnificat.
Magnificat
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *
u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,
għax hu xeħet għajnejh
fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *
Iva, minn issa ‘l quddiem
kull nisel jibda jsejjaħli hienja.
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *
qaddis hu l-isem tiegħu.
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *
fuq dawk li jibżgħu minnu.
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *
xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *
u għolla ċ-ċkejknin.
Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *
u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.
Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *
għax ftakar fil-ħniena tiegħu
- bħalma wiegħed lil missirijietna - *
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.
Glorja …
 
 
Skond il-fehma tal-Papa - Missierna, Sliema u Glorja. Fl-aħħar tintalab il-Litanija tal-Madonna.