blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Liturġija tas-Siegħat - INNU - 25 ta' Diċ.+ żmien il-Milied + L-Ottava - Fit-Tifħir ta' sbiħ il-jum

Wednesday, December 26, 2012

Liturġija tas-Siegħat - INNU - 25 ta' Diċ.+ żmien il-Milied + L-Ottava - Fit-Tifħir ta' sbiħ il-jum

Kristu l-Prinċep għoli tagħna
twieled minn Marija Verġni:
semmgħu għanja ma l-art kollha
xandru  l-ferħ ta' dil-ġurnata.

Il-Qaddis, ħallieq tad-dinja,
sura ħa ta' lsir imsejken,
biex bħal bniedem jifdi l-bniedem
u l-għemil ta' jdejh isalva.

Mis-smewwiet il-grazzja tinżel,
timla l-ġuf tax-Xebba safja,
li ssir omm u ġġib fi ħdanha
frott il-fidi fil-misteru.

Ġewwa fiha, dar l-indafa,
jidħol Sidha qisu f'tempju;
xejn ma ttiefset ix-xbubija
tal-qaddejja umli t'Alla.

Biha ħa n-natura tagħna
dak li l-anġlu kien ħabbrilha
u li Ġwanni mibgħut qablu,
ħassu ħdejh sa minn ġuf ommu.

Hu ma stmerrx it-tiben fqajjar
tal-maxtura li laqgħetu;
ftit ħalib kien l-għajxien tiegħu
dak li jitma' mqar l-għasafar.

Il-qtajjiet ta' l-anġli jxandru
fis-smewwiet il-glorja t'Alla;
u r-Ragħaj, li ħalaq kollox,
jidher f'għar lil ftiti ragħajja.

Glorja lilek, Kristu Sidna,
bin Marija, Omm u Verġni;
mal-Missier u ma' l-Ispirtu,
ġieħ jintraddlek, issa u dejjem. Ammen.