blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR LIL ALLA

Monday, March 19, 2012

IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR LIL ALLA


meħudin mill-ktieb 'IT-TALBA TAN-NISRANI'


IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR LIL ALLA

V. Mulej iftaħli xufftejja
R. U fommi jxandar it-tifħir tiegħek

Glorja lill-Missier, u lil Iben u lil Ispirtu s-Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem, Ammen.

(Fi żmien il-Għid, fl-aħħar ta' l-antifona, fejn m'hemmx diġa, tiżdied, Alleluja)

Ant: (tal-jum)

Salm 94 (95)

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,
   ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!
Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,
   ngħannulu b’għajjat ta’ ferħ.  Ant:

Għax Alla kbir hu l-Mulej,
   sultan kbir fuq l-allat kollha.
F'idejh huma qigħan l-art,
   tiegħu huma l-qċaċet ta’ l-għoljiet.
Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;
   tiegħu l-art, għax b'idejh saret.  Ant:

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,
   għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!
Għaliex hu Alla tagħna,
   u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu
   u n-nagħaġ tiegħu.  Ant:

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu !
   "La twebbsux qalbkom bħal f'Meribah,
bħal dakinhar f'Massah, fid-deżert,
   meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,
   għalkemm raw dak li jien għamilt.  Ant:

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;
   u jien għedt: Qalbu mħassra dan il-poplu,   
   u triqati ma jagħrfux.
Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:
   Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi"  Ant:

Glorja lill-Missier, u lil Iben, u lil Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ ghal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  Ant: