blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: O GESU AGHTINI QALBEK

Saturday, July 10, 2010

O GESU AGHTINI QALBEK----------------------------------------
O GESU AGHTINI QALBEK:
Biex inhobb biha
Biex nahfer biha
Biex naghder biha
Biex nifhem lil haddiehor
Biex naghraf ir-rieda tal-Missier
Biex inwettaq ir-rieda tal-Missier bhalek
Biex nara t-tajjeb madwari
Biex napprezza l-providenza
Biex nintebah bil-bzonnijiet ta' madwari
Biex naccetta c-cirkostanzi li jinqalghu
Biex inkun twajba f'ghemili
Biex nghix is-safa'
Biex nitghallem nobdi bil-ferh
Biex naghraf naqsam it-talenti tieghi
Biex insir umli u semplici bhalek
Biex nerfa' salibi bla tgergir
Biex ninghata bil-generozità
Biex ma nfittixx l-avvanz tieghi nnifsi
Biex inwiezen il-batut
Biex naghmel il-qalb lil min qata' jiesu.
Biex nifrah u nferrah.

Grazzi, Gesù, li trid tinqeda b'qalbna biex
tmiss il-qlub kollha gheziez ghalik. Ammen.

Sr Nancy Bezzina
Soru Agostinjana