blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: JULY 26 - SAINTS ANNE AND JOAQUIM (JOACHIM) - parents of the Blessed Virgin Mary, Mother of God, grandparents of Jesus

Wednesday, July 27, 2016

JULY 26 - SAINTS ANNE AND JOAQUIM (JOACHIM) - parents of the Blessed Virgin Mary, Mother of God, grandparents of Jesus 
 
 


Grandparents of Jesus - Saints Anne and Joaquim

Readings at Mass
(Liturgical Colour: White )


First reading
Ecclesiasticus  (SIRAK)  44:1,10-15
 
Let us praise illustrious men,
  our ancestors in their successive generations.
Here is a list of generous men
  whose good works have not been forgotten.
In their descendants there remains
  a rich inheritance born of them.
Their descendants stand by the covenants
  and, thanks to them, so do their children’s children.
Their offspring will last for ever,
  their glory will not fade.
Their bodies have been buried in peace,
  and their name lives on for all generations.
The peoples will proclaim their wisdom,
  the assembly will celebrate their praises.
 

Responsorial Psalm
Psalm 131:11,13-14,17-18
 
The Lord God will give him the throne of his father David.
The Lord swore an oath to David;
  he will not go back on this word:
‘A son, the fruit of your body,
  will I set upon your throne.’
The Lord God will give him the throne of his father David.
 
For the Lord has chosen Zion;
  he has desired it for his dwelling:
‘This is my resting-place for ever;
  here have I chosen to live.
The Lord God will give him the throne of his father David.
 
‘There David’s stock will flower;
  I will prepare a lamp for my anointed.
I will cover his enemies with shame
  but on him my crown shall shine.’
The Lord God will give him the throne of his father David.
 

Gospel Acclamation
(Lk2:25)
 
Alleluia, alleluia!
They looked forward to Israel’s comforting
and the Holy Spirit rested upon them.
Alleluia!
 

Gospel
Matthew 13:16-17
 
Happy are your eyes because they see, your ears because they hear! I tell you solemnly, many prophets and holy men longed to see what you see, and never saw it; to hear what you hear, and never heard it.
- July 26,  Proper Gospel on feast of St Joachim and St Ann - parents of the Blessed Virgin Mary, Mother of God.
FEAST OF GRANDPARENTS

- 26 ta'  Lulju,  L-Evangelju propju fil-festa ta' San Ġwakkin u Sant' Anna - il-ġenituri ta' l-Imqaddsa Verġni Marija, Omm Alla.
FESTA TAN-NANNIETEvanġelju
Mt 13, 16-17

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F'dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: [Mt:13:16] "Henjin għajnejkom, għax qegħdin jaraw; henjin widnejkom, għax qegħdin jisimgħu. [Mt:13:17] Tassew, ngħidilkom, li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx!

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.
***************************
.

L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – Fil-Parroċċa ta’ Wied il-Għajn
--- https://laikosblog.org/2017/07/29/kelma-ta-kuragg-lin-nanniet-mill-arcisqof/

--- https://soundcloud.com/nar-il-kelma/voice-001

Il-festa ta’ Sant’ Anna tfakkarna wkoll fir-raġel tagħha San Ġwakkin. Fl-istatwa sabiħa li ilha hawnhekk 70 sena, San Ġwakkin ma jidhirx, imma qiegħed iħares lejna mill-istatwa li hemm mal-ġenb tal-knisja, u llum, meta nagħmlu l-quddiesa fuq is-simenta, iħarsu ftit lejn xulxin. Imma b’xi mod tgħiduli, “Sur Isqof, San Ġwakkin qiegħed hemm fl-istatwa għax hemm it-tifla tiegħu.” L-istatwa ta’ Sant’Anna biċ-ċkejkna Marija, u Marija ma ġietx weħidha, ġiet frott l-imħabba ta’ ommha u ta’ missierha, ta’ Sant’Anna u San Ġwakkin.
Fil-ġuf ta’ Sant’Anna, il-Mulej xtaq li jagħmel u jagħti sinjal kbir ħafna tal-ħniena tiegħu. Għaliex qed ngħid hekk? Aħna, ta’ kull sena, lil Sant’Anna nagħmlulha żewġ festi kbar, mhux biss waħda fis-26 ta’ Lulju, imma nagħmulha oħra fit-8 ta’ Diċembru, imbagħad oħra fit-8 ta’ Settembru. Fit-8 ta’ Diċembru, ta’ kull sena, aħna nfakkru t-tnissil bla tebgħa tat-tifla ta’ Sant’Anna, ta’ Marija.
U aħna niċċelebraw b’ferħ kbir dan il-miraklu li xtaq il-Mulej li fil-ġuf ta’ Anna, titnissel Marija miż-żerriegħa ta’ missierha u minn ommha – min jista’ jifhem ħa jifhem – il-Mulej intervjena biex iħares lil din iċ-ċkejkna fit-tnissil tagħha, fil-ġuf ta’ ommha, minn kull tebgħa tad-dnub. Mela meta nħarsu lejn Anna, irridu niftakru li hi mara li Alla għażilha biex fil-ġuf tagħha jibda l-istorja li ġabitilna l-fidwa.
Il-festa tat-8 ta’ Diċembru hija bla dubju l-festa ta’ bintha, imma hija daqstant ieħor il-festa ta’ ommha u ta’ missierha għax huma nissluha fl-imħabba tagħhom, fl-għaqda tal-imħabba ta’ bejniethom u Alla intervjena; huma ħalquha bħala bniedma, hu ħelisha mid-dnub għaliex hu kollu ħniena u jista’ kollox.
Tgħiduli, allura nifhmu għaliex omm il-Madonna kellha tkun jisimha Ħanna, bint il-ħniena għax dan ifisser Anna, bint il-ħniena. Tant ismijiet oħrajn fil-Bibbja jfakkruna fil-ħniena tal-Mulej: Joħanan, Ħananija. Ħanna hija prattikament il-verżjoni femminili ta’ Ħananija, Alla jħenn.
San Ġorġ Preca li kif tafu, miet fil-ġurnata tagħha, kien iħobbha wisq lil Sant’Anna. Kien jemozzjona ruħu jiftakar li din il-mara hija n-nanna ta’ Ġesù, hija n-nanna tal-Iben ta’ Alla magħmul bniedem flimkien man-nannu. Hu kien jimmaġina lil dawn in-nanniet jogħxew bit-tifel ta’ binthom, l-għarusa ta’ Ġużeppi, u jitpaxxew bih bħalma jagħmlu n-nanniet kollha tad-dinja. In-nanniet hawn jifhmuni iżjed. Jien tgħallimt ninnota lil ommmi u ’l missieri meta saru nanniet; x’bidla saret fihom! Kultant konna ngħidu li jfissdu iżjed lin-neputijiet milli fissdu lilna. Imma naħseb dak huwa d-destin tan-nanniet kollha: li jogħxew b’ulied uliedhom, jifirħu b’ulied uliedhom. U nistgħu nimmaġinaw lil Sant’Anna u lil San Ġwakkin jogħxew bit-tarbija Ġesù, jarawh jagħmel l-ewwel pass, ilissen l-ewwel kelma.
Għaddew ukoll mit-turufnament tan-nanniet kollha li fl-ewwel snin tal-ħajja ta’ Ġesù ma kinux miegħu. U jiena rrid insellem lin-nanniet li għal raġuni jew oħra ma jistgħux igawdu lin-neputijiet tagħhom, għax in-nannu u n-nanna ta’ Ġesù ma setgħux igawduh waqt li qed jikber għax kien l-Eġittu. Il-Mulej qal lil Ġużeppi: “aqbad lit-tarbija u lil ommu u ħudhom fl-art tal-Eġittu għaliex min għandu s-setgħa jrid joqtlu” (ara Mt 2, 13). Imbagħad, meta miet Erodi, Ġużeppi reġa’ ħa messaġġ biex jieħu lit-tifel Ġesù u lil ommu, fil-belt ta’ Nazaret (ara v. 20). U nimmaġina l-ferħ ta’ Sant’Anna u San Ġwakkin jaraw kemm kien kiber Ġesù, forsi kien tgħallem xi kelma bl-Eġizzjan ukoll u jaraw kemm kien tifel innoċenti u fl-istess ħin intelliġenti.
Bil-ħarsa tagħha lejn bintha u bis-swaba jħarsu lejn is-sema, Sant’Anna tgħallimna wkoll kif għandhom ikunu l-ġenituri skont il-qalb tal-Mulej. Sant’Anna qed tgħallem lil bintha tħares lejn is-sema mhux biex tinsa l-art, imma biex tiftakar li dak kollu li hu sabiħ fil-ħajja huwa mbierek mis-sema.
Illum smajna silta mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu li jgħallimna li jekk irridu nħobbu tassew, mhux kwistjoni ta’ kliem u tpaċpiċ, imma bl-għemil. “Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u t-tpaċpiċ imma bl-għemil u tassew” (1 Ġw 3, 18). U Sant’Anna tgħinna nifhmu dan il-kliem ta’ Alla biex aħna nagħmluh fil-fatti.
Quddiemi qed nara komunità kbira, sabiħa u żagħżugħa. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna, bħala komunità Nisranija, inħobbu tassew lil xulxin. X’jiswa li aħna nħobbu ħafna lil Sant’Anna, lil bintha Marija, imma mbagħad ma nħobbux lil proxxmu tagħna? Hemm bżonn li aħna nidraw f’xulxin naraw lil Binha Ġesù, lin-neputi ta’ Anna u lill-Iben ta’ Marija.
Il-mara ta’ qawwa, bħalma kienet Anna u bħalma kienet bintha Marija, tiftaħ idejha mal-fqir, tmidd idejha lejn l-imsejken, u li tmidd idek huwa li tagħti lilek innifsek. U hawnhekk ngħarfu l-imħabba vera, “b’dan naslu biex nagħrfu x’inhi l-imħabba” jgħid San Ġwann, “li hu ta’ ħajtu għalina” (v. 16). Jiena nixtieq insellem lil tant ġenituri, lil tant nanniet li jagħtu ħajjithom għal uliedhom u għal ulied uliedhom u nitlob l-interċessjoni qawwija ta’ Sant’Anna biex waqt li ngħożżu l-kliem għeżież ma u pa, nanna u nannu, bużnanna u bużnannu għax issa qed ngħixu iżjed, aħna nikbru fl-imħabba lejn xulxin, nirrispettaw lil xulxin, ngħinu lil xulxin u meta nindunaw li hemm xi ħadd li għandu bżonn ta’ kelma ta’ kuraġġ jew għajnuna, ma noqogħdux lura.
L-aħħar kelma: qed tarawha lil Sant’Anna b’id waħda tindika l-ġenna u bl-oħra sserraħ fuq spallejn bintha? Qed tedukaha, qed tedukaha. It-tagħlim hu l-għajn ta’ kull ġid, u l-ewwel edukazzjoni tibda fil-familja. Fil-familja nitgħallmu ngħidu thank you jew grazzi, fil-familja nitgħallmu ngħidu jekk jogħġbok, please, fil-familja nitgħallmu ngħidu sorry, aħfirli. It-tagħlim li jagħmilna nies. Tajjeb ikollna ħafna skejjel u universitajiet imma l-ewwel edukazzjoni trid tkun fil-familja u l-ewwel edukazzjoni trid tkun l-edukazzjoni tal-qalb.
Ċapċipa lil Sant’Anna. Viva Sant’Anna.
✠ Charles J. Scicluna
Arċisqof ta’ Malta

 
 
***************************


Jul 26 - Homily: Sts. Joachim and Anne, Holiness Spreads  - Published on 26 Jul 2017
Fr. Ignatius on the life and holiness of Sts. Joachim and Anne and how holiness effects others. Mary's great holiness is based on her relation with Jesus and in turn effects her parents especially as Mediatrix of all Graces.


============
St. Anne prefigured in Anna (Hannah), the mother of the Prophet Samuel - Published on Jul 26, 2014

Sermon on the Feast of St Ann where we look at the Old Testament type of her found in the mother of Samuel, the prophet.


Sermons on how to be made worthy of the promises of Christ.

"Who shall find a valiant woman? (Proverbs 31:10)"

The example of Saint Anne shows us that prayer and sacrifice is the path to make ourselves "worthy of the promises of Christ."


Feast of St Anne (26-July) - Published on Jul 26, 2012St Anne, Patroness of the Childless - Published on Aug 26, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=PAgGfk2TNjc.

No comments: