blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: Our Lady of the Rosary at the Sanctuary of St Nicholas, Argentina - Apparitions have been approved by the Church --- & --- Our Lady's present seven sorrows as given to Gladys

Tuesday, June 14, 2016

Our Lady of the Rosary at the Sanctuary of St Nicholas, Argentina - Apparitions have been approved by the Church --- & --- Our Lady's present seven sorrows as given to Gladys


From Holy Bible Song of Songs - Song of Solomon 6:10 - New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)
10 “Who is this that looks forth like the dawn,
    fair as the moon, bright as the sun,
    terrible as an army with banners?”


Mill-Bibbja  - L-GĦANJA TA’ L-GĦANJIET
[Għan:6:10] "Min hija dik li tielgħa bħaż-żerniq,
sabiħa donnha l-qamar,
tiddi bħax-xemx,
tal-biża' bħall-eżerċtu lest għat-taqbida?"
Fr. Mark Goring - protection against monsters - Published on Jul 17, 2016


 
 

 

Recent Approved Marian Apparition Comes with Stark Warnings from Jesus… “Many souls are in danger, many will be lost”

http://www.mysticpost.com/2017/02/new-catholic-approved-marian-apparition-comes-with-stark-warnings-from-jesus-many-souls-are-in-danger-many-will-be-lost/
Fr. Mark Goring - sparks of light from Bible - Published on Jun 14, 2016

 
 Lk 1-46-55 -- The Canticle of Mary - Innu ta' tifħir lil Alla minn Marija

[Lq:1:46] Mbagħad qalet Marija:
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
[Lq:1:47] u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi, [Lq:1:48] għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.
Iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja,
[Lq:1:49] għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;
qaddis hu l-isem tiegħu.
[Lq:1:50] Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu.
[Lq:1:51] Hu wera l-qawwa ta' driegħu,
xerred lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom.
[Lq:1:52] Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,
u għolla ċ-ċkejknin.
[Lq:1:53] Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ,
u l-għonja bagħathom 'il barra b'xejn.
[Lq:1:54] Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu,
għax ftakar fil-ħniena tiegħu,
[Lq:1:55] bħalma wiegħed lil missirijietna,
b'riżq Abraham u nislu għal dejjem."
 


 
 

Fr. Mark Goring -Apparitions of Mary in Argentina, Our Lady of the Holy Rosary of St. Nicolas - Published on Jul 3, 2016
 

 
 
Santuario San Nicolás de los Arroyos, Argentina 
 
 
 
 Santuario San Nicolás de los Arroyos, Argentina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
procession 

 

 

 Gladys Herminia Quiroga de Motta
  

 
 


 Virgine del rosario de San Nicolás de los Arroyos, Argentina


 
 

 
 
&&&&&&&
 
 
 
Our Lady of the Rosary of San Nicolas

 
 
 
September 15   (Our Lady of Sorrows Feast Day)  #1,707
My daughter, in these days, my Sorrows are: The rejection of my Son, atheism, lack of charity, children unborn, lack of understanding in families, the great selfishness of
many children in the world, the hearts still closed to the Love of this Mother. Children: Console the Sorrows of the Mother! Blessing and praise be to Heaven. Preach to all your brethren.
 
 
 
Maria at San Nicolas (San Nicolas de los Arroyos is located in the Buenos Aires province, in Argentina), gave us this message on her seven sorrows today.:
On Sept. 15, 1989 – (Feast of Our Lady of Sorrows) 
 - the Virgin appeared to Mrs.  Gladys Quiroga de Motta
"My daughter, at the present time, these are my Sorrows: 
1 - The rejection to my Son. 
2 - Atheism, 
3 - Lack of charity
4 - The unborn
5 - The lack of understanding among families
6 - The extreme selfishness days of many children in the world
7 - Those hearts that still refuse my Motherly love.
 
 
THE SEVEN SORROWS OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY

 

 
 
 
 
.
 .

No comments: