blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: APRIL 28 - SAINT GIANNA BERETTA MOLLA - Wife, Mother, Doctor, Pro-life witness

Sunday, November 01, 2015

APRIL 28 - SAINT GIANNA BERETTA MOLLA - Wife, Mother, Doctor, Pro-life witnessGianna Beretta Molla (1922-1962)
 

St. Gianna Beretta Molla: Mother of a Family and Patron of WMF 2015  

A Catholic family talks about how praying to St. Gianna Molla helped them conceive their child.Some quotes from St. Gianna Beretta Molla

These are excerpts from some of St. Gianna's writings:"Prayer is the search for God who is in heaven and everywhere, since He is infinite . . . The person who does not pray cannot live in God's grace."

"The stillness of prayer is the most essential condition for fruitful action. Before all else, the disciple kneels down."

"Love the Virgin Mary. She is our tender confidant in difficulty. Mary is the mother who cannot ignore our requests."

"Love your children. In them you can see Baby Jesus. Pray for them a lot and every day put them under Holy Mary's protection."

"What is a vocation? It is a gift from God, so it comes from God. If it is a gift from God, our concern must be to know God's will. We must enter that path: if God wants, when God wants, how God wants. Never force the door."

"The secret of happiness is to live moment by moment and to thank God for what He is sending us every day in His goodness."

"Love and sacrifice are closely linked, like the sun and the light. We cannot love without suffering and we cannot suffer without love."

"Let us love the Cross and let us remember that we are not alone in carrying it. God is helping us. And in God who is comforting us, as St. Paul says, we can do anything."

Quotes taken from St. Gianna Beretta Molla: A Modern Day Hero of Divine Love
 
 
https://saintgianna.org/main.htm
 

 
 ************
 
 
28 TA' APRIL
http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
 
 
     28 ta’ April          Santa Ġianna Beretta Molla
 
F'GĦAWDEX - TIFKIRA (O)
 
ANTIFONA TAD-DĦUL           Ġen 1:27; Sal 139:16
U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihietu;
fuq xbihet Alla ħalqu.
Raw għajnejk l-għemejjel tiegħi:
kollha nkitbu fil-ktieb tiegħek.  Hallelujah.

 

KOLLETTA

Agħmel, o Missier, li l-fidili tiegħek,
fuq l-eżempju ta’ Santa Gianna,
jgħixu b’fedeltà l-grazzja
tal-konsagrazzjoni fl-imħabba taż-żwieġ u l-familja,
u jilqgħu bi gratitudni l-ulied,
li fihom tiddi l-istess xbieha ta’ Kristu,
huma u jdawruhom bi mħabba attenta
sa mill-ewwel waqtiet ta’ ħajjithom.
Bl-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla,
u miegħek jgħix u jsaltan,
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,
għal dejjem ta’ dejjem.
 

TALBA FUQ L-OFFERTI

O Alla, li mlejt lil Santa Gianna bil-qawwa ta’ Kristu,
hekk li għarfet toffri l-ogħla xhieda
tal-imħabba materna,
agħti lill-poplu tiegħek,
li qed jiċċelebra s-sagrifiċċju tal-fidwa,
li jweġġaħ u jħares dejjem bi mħabba reliġjuża
l-ħajja umana,
sinjal u don tat-tjieba bla tmiem tiegħek.
Bi Kristu Sidna.
 
Prefazju tal-Qaddisin (I/II)
 
ANTIFONA TAT-TQARBIN   Mt 25:40
Tassew, ngħidilkom:
kulma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti,
għamiltuh miegħi, jgħid il-Mulej. Hallelujah.
 
TALBA WARA T-TQARBIN

O Alla, li lill-poplu tiegħek seħibtu

fil-mejda tal-ħobż tal-ħajja,

kebbes f’qalbu mħabba sinċiera,
u agħmel li,
għall-interċessjoni ta’ Santa Gianna,
b’rieda sħiħa u b’għemil xieraq,
jirrispetta u jħares dejjem id-dinjità invjolabbli tal-bniedem,
li Kristu nnifsu, bl-istess demm tiegħu,
feda u għolla għal dinjità akbar.
Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem.
 
 
 
 
 
 
.

No comments: