blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: OCTOBER 7 - OUR LADY OF THE HOLY ROSARY - L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju --- Lepanto: The Day Our Lady Saved Christendom

Wednesday, October 07, 2015

OCTOBER 7 - OUR LADY OF THE HOLY ROSARY - L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju --- Lepanto: The Day Our Lady Saved Christendom

 


http://catholicexchange.com/lepanto-the-day-our-lady-saved-Christendom
With the help of Mary, as both Our Lady of Victory and Our Lady of Guadalupe, Christian saints and heroes of the sixteenth century had begun that liberation.

OUR LADY OF THE HOLY ROSARY
IL-MADONNA TAR-RUŻARJU  
Ir-Rużarju huwa talba mill-isbaħ, għax jitlob meditazzjoni dwar il-ħajja ta・ Ġesù u Marija.
 
Wara r-rebħa kbira tal-insara fuq it-Torok f'Lepanto, fis-7 t'Ottubru, 1571, il-Papa Dumnikan San Piju V (dak li għen għall-bini tal-Belt Valletta) waqqaf il-festa tal-Madonna tal-Vittorja, li l-Papa ta・ warajh, Girgor XIII, sejħilha tar-Rużarju. San Piju V żied ukoll fil-Litanija tal-Madonna, it-titlu ・Għajnuna tal-Insara". U wara rebħa oħra nisranija fuq it-Torok fil-gżira ta' Korfu, il-Papa Klement XI (1700-1721) ordna li l-festa ssir fil-Knisja kollha. 
 
Il-Papa Leone XIII żied fil-litanija s-sejħa "Sultana tar-Rużarju Mqaddes". U speċjalment l-aħħar Papiet minn mitt sena 'l hawn taw l-ikbar importanza lil din id-devozzjoni.
 
Il-Madonna stess f'Lourdes u f'Fatima talbitna ngħdu r-rużarju.

Fis-sena tal-familja li kienet mniedija mill-Ġnus Magħuda, fl-1994, il-Papa San Ġwanni Pawlu II ħareġ ittra appostolika dwar il-familja. F'din is-sena fil-Litanija tal-Madonna ġet miżuda; ・Sultana tal-Familja・

Fl-2002 l-istess Papa San Ġwanni Pawlu II ħareġ ittra appostolika dwar ir-rużrju, hekk imsejħha Rosarium Virginis Mariae. Kien f'din l-ittra appostolika li l-Papa waqqaf il-ħames misteri hekk imsejħha tad-Dawl, fejn silet siltiet mill-ħajja pubblika ta' Ġesù fil-mixja tiegħu tat-tħabbir tal-Evanġelju tas-Saltna.

 
X’qalet il-Madonna lil San Duminku:
Lil dawk kollha li bil-qima jgħidu r-rużarju tiegħi, inwiegħed ħarsien speċjali u grazzji kbar.

Dawk li jibqgħu dejjem jgħidu r-rużarju tiegħi, jaqilgħu grazzji straordinarji.

Ir-rużarju jkun arma qawwija kontra d-dlamijiet; jeqred id-drawwa ħażina, jeħles mid-dnub u jxejjen l-ereżija.

 
Riflessjoni:
"Ir-Rużarju tal-Verġni Marija, li ssawwar bil-mod il-mod matul it-tieni millennju taħt il-ħarsien tal-Ispirtu ta' Alla, huwa talba li ħafna qaddisin għożżewha u li l-Maġisteru tal-Knisja jinkoraġġiha. Fis-sempliċtà u l-profonditàta għal din tibqa' talba b'tifsira kbira, anki f'dan it-tielet millennju li għadu kemm beda, u għandha twassal għal ħafna frott ta・ qdusija. Tinkwadra tajjeb fil-mixja spiritwali tal-kristjaneżmu, li wara elfejn sena ma tilef xejn mis-safà tiegħu tal-bidu, u jħoss l-Ispirtu ta' Alla jqanqlu biex "jaqdef 'il barra fil-fond" («duc in altum!») ħalli mill-ġdid ixandar quddiem id-dinja, anzi 'jgħajjat' b'leħen għoli, li Kristu huwa l-Mulej u l-Feddej, "it-triq, is-sewwa u l-ħajja" (Ġw 14: 6), li huwa "l-iskop tal-istorja tal-bniedem, il-punt li lejh jieħu x-xewqat tal-istorja u taċ-ċiviltà". "

Il-Papa San Ġanni Pawlu II, Rosarium Virginis MariaeMeditazzjoni ta’ San Ġann Battista De La Salle:
 
Most glorious Virgin Mary, mother of my God, on that happy day when you gave birth in all purity to the infant God, you also became most specially our mother and the Queen of all creatures in heaven and on earth.

I prostrate myself with all my soul at your feet to render you under these titles all the reverence that can be given to you. You are the Mother of my Creator and my own mother; you are my Queen and sovereign Lady.

I honour and reverence you, and I love you above all things, after God and your divine Son. I submit myself to your gracious power in time and in eternity.
O my loving mother, who would not be subjected to you, after God willingly, became obedient to you as your child? cf. Luke 2:51 

O, with all my heart I too subject myself to you. I beg you, most holy Mother of God, to obtain for me from your beloved Son the grace to live and die in submission to him and to you.

Act to honour the Most Blessed Virgin as Mother of God
 
https://signumfideimalta.files.wordpress.com/2012/03/ktejjeb-10-ottubru-2015.pdf
 


================================

Holy Mass Readings:
1st: from Acts
1:12-14
Resp: luke
1:46-55
Gsp: luke
1:26-38(One of the alternative Gospels for the feast of Our Lady of the Holy Rosary)

Lk 1:26-38 -- The Birth of Jesus Foretold - It-taħbira tat-twelid ta' Ġesù Kristu

It-taħbira tat-twelid ta' Ġesù Kristu
 
[Lq:1:26] Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, [Lq:1:27] għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. [Lq:1:28] L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek." [Lq:1:29] Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. [Lq:1:30] Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. [Lq:1:31] Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. [Lq:1:32] Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru [Lq:1:33] u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu." [Lq:1:34] Iżda Marija qalet lill-anġlu: "Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?" [Lq:1:35] Wieġeb l-anġlu u qalilha: "L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta' l-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. [Lq:1:36] Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, [Lq:1:37] għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir." [Lq:1:38] Mbagħad qalet Marija: "Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!" U l-anġlu telaq minn quddiemha.
 

o-o-o-o-o-o-o

OR - GOSPEL ---

Lk 1:39-47 - Mary Visits Elizabeth... --- Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta...

Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta

[Lq:1:39] F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f'belt tal-Lhudija. [Lq:1:40] Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. [Lq:1:41] Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; [Lq:1:42] u nfexxet f'għajta kbira u qalet: "Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! [Lq:1:43] U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? [Lq:1:44] Għax ara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. [Lq:1:45] Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!"
Innu ta' tifħir lil Alla minn Marija
[Lq:1:46] Mbagħad qalet Marija:
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
[Lq:1:47] u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi.


.

 

 ><>            ><>            ><>

 

IS-SUPPLIKA LIL-MADONNA TA' POMPEI - FESTA B'DEVOZJONI LEJN IR-RUŻARJU


-Tingħad kull sena - f’nofsinhar tat-8 ta’ Mejju; fl-ewwel Ħadd t'Ottubru / fil-festa tal-Madonna tar-Rużarju, 7 t'Ottubru.
 ><>            ><>            ><> Oct 07 - Homily: Our Lady of the Rosary 
><>            ><>            ><>
 
 
THE SECRET OF THE ROSARY by St Louis de Montfort 

.No comments: