blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: OCTOBER 4 - SAINT FRANCIS OF ASSISI - SAN FRANGISK T'ASSISI - 4 TA' OTTUBRU

Saturday, October 03, 2015

OCTOBER 4 - SAINT FRANCIS OF ASSISI - SAN FRANGISK T'ASSISI - 4 TA' OTTUBRU

 


 

St Francis of Assisi: Go and Rebuild my Church HD
Talb u tifħir ’l Alla
 
Int qaddis, waħdek Mulej Alla, li tagħmel ħwejjeġ ta’ l-għaġeb.
Int qawwi.
Int kbir.
Int l-aktar għoli.
Int Sultan li tista’ kollox, Missier qaddis, sultan tas-sema u ta’ l-art.
Int Mulej, Alla wieħed fi tliet Persuni, int kull tjubija.
Int it-tjieba, kull tjieba, fuq kull tjieba, Mulej Alla, ħaj u veru.
Int għerf.
Int umiltà.
Int sabar.
Int kenn.
Int is-sliem.
Int hena u ferħ.
Int il-ħaqq u l-qies.
Int il-għana li jegħleb kull ħtieġa.
Int is-sbuħija.
Int ta’ qalb ħelwa.
Int li tieqaf magħna.
Int li tgħasses fuqna u tidħol għalina.
Int il-qawwa.
Int is-serħan tal-qalb.
Int it-tama tagħna.
Int il-fidi tagħna.
Int il-għaxqa kbira tagħna.
Int il-ħajja ta’ bla tmiem, kbir u ta’ l-għaġeb.
Mulej, Alla li tista’ kollox, Feddej ta’ ħniena.
 
San Franġisk ta’ AssisiL-Għanja tal-ħlejjaq

 
Twajjeb Mulej, int l-ogħla, tista’ kollox,
għalik huma t-tifħir, is-sebħ, il-ġieħ, u kemm hawn barka.
Jixirqu lilek biss, ja l-aktar Għoli,
u l-ebda bniedem ma jistħoqqlu jlissen ismek.
 
Mulejja, tkun imfaħħar mal-ħlejjaq kollha tiegħek
u l-aktar m’oħtna x-xemx
li biha jibda l-jum u jroxx id-dawl.
Għax hi sabiħa u tħeġġeġ bl-isfa dija:
ix-xbiha tiegħek, l-aktar Għoli, naraw fiha.
 
Mulejja, tkun imfaħħar f’ħuna l-qamar u l-kwiekeb:
għamilthom sinjal fis-smewwiet, leqqiena, għonja, u sbejħa.
Mulejja, tkun imfaħħar f’ħuna r-riħ,
fiż-żiffa u fl-isħab, fil-bnazzi, f’kull tibdil,
li minnu inti tgħajjex kull maħluq.
 
Mulejja, tkun imfaħħar f’ħuna l-ilma
li hu meħtieġ qatigħ, irżin, ta’ siwi, u safi.
Mulejja, tkun imfaħħar f’ħuna n-nar,
li bih iddawwal id-dlamijiet tal-lejl,
hu sbejjaħ, kollu ħajja, sħiħ, u qawwi.
 
Mulejja, tkun imfaħħar f’oħtna u ommna l-art
għax minnha l-għixien, u hi tmexxina,
u tagħti frott kull bixra, ward bl-ilwien u ħxejjex.
 
Mulejja, tkun imfaħħar f’dawk li jaħfru għal imħabbtek
u f’dawk li jġarrbu l-mard u l-hemm bla lewma.
Imbierka dawk li jilqgħu kollox b’ħajr u sliem,
għax minnek, l-aktar Għoli, jieħdu l-ħlas.
 
Mulejja, tkun imfaħħar f’oħtna l-mewt tal-ġisem,
li minnha ebda ħaj ma jista’ jaħrab:
ħażin għal dawk li jmutu fid-dnubiet il-mejta;
imbierka dawk li ssibhom fir-rieda mqaddsa tiegħek,
għax il-mewt l-oħra ma tagħmlilhomx deni.
 
Faħħru, bierku lil Mulejja u żżuh ħajr,
u bla kburija xejn, aqduh ilkoll.
 
San Franġisk ta’ Assisi
 
 
 
Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek
 
Mulej, agħmilni strument tal-paċi tiegħek:
fejn hemm il-mibegħda, ħallini nħeġġeġ l-imħabba;
fejn hemm il-ħtija, ħallini nferrex il-maħfra;
fejn hemm id-dubju, ħallini ndaħħal il-fidi;
fejn hemm il-qtigħ il-qalb, ħallini nqawwi t-tama;
fejn hemm id-dlam, ħallini nkebbes id-dawl;
fejn hemm in-niket, ħallini nxerred il-ferħ.
 
Mgħallem divin, la tħallix:
li iżjed infittex li nkun imfarraġ, milli nfarraġ jien;
li iżjed jifhimni ħaddieħor, milli nifhem lil ħaddieħor jien;
li iżjed inkun maħbub, milli nħobb jien.
 
Għaliex meta nagħtu, aħna naqilgħu;
meta naħfru, aħna niġu maħfura;
meta mmutu, nerġgħu nitwieldu għall-ħajja ta’ dejjem.
 
 
San Franġisk ta’ AssisiTalba fil-knejjes
 
Nadurawk,
sidna Ġesù Kristu,
(hawn u) fil-knejjes kollha tiegħek,
li jinsabu fid-dinja kollha,
u nberkuk,
għax bis-salib imqaddes tiegħek
fdejt id-dinja.
 
San Franġisk ta’ Assisi
 
http://www.laikos.org/ktejjeb_talb.htm

 
 
San Frangisk, Pittura ta Giuseppe Cali meqjuma Fil Knisja Marija Addolorata San Pawl il-Bahar
 

 
 
St. Francis of Assisi
 
  
 
 
La storia del saio di Francesco

 
 
 
 
SAN FRAĠISK TA’ ASSISI - Djaknu: 1182 – 1226
 
San Franġisk twieled f’Assisi fl-1182, meta missieru kien barra l-pajjiż.  Ommu semmietu Ġwanni.  Iżda meta missieru li kien kummerċjant għani tad-drappijiet ġie lura, sejjaħlu ”Franġisk” għal Franza li hu tant kien iħobb.
 
Franġisku tela’ jgawdi mis-suċċess ta’ missieru, u għalhekk kellu ikel, ilbies, divertiment u ħajja soċjali mill-aħjar.
 
Il-ġibda għall-avventura qanqlitu biex jieħu sehem fi gwerer li dak iż-żmien kienu jinqalgħu bejn l-ibliet u bejn ir-reġjuni ta’ l-Italja.
 
Darba waħda, fl-1205, kien sejjer biex jieħu sehem f’talja, iżda hekk kif wasal fi Spoleto marad, u ma setax ikompli fi triqtu.  Meta kien marid sama’ xi jgħidlu: ”Aqdi lill-Imgħallem u mhux lill-qaddej”.
 
Meta rritorna f’Assisi għamel bidla kbira fih, hekk li meta ltaqa ma’ lebbruż għannqu miegħu u tah karita’.  Beda jkun iktar miġbur u jitlob, iżur il-morda u jgħin lill-fqar.
 
Ġurnata waħda fl-1206, kien qed  jitlob quddiem kurċifiss fi knisja żgħira abbandunata fil-kampanja, ta’ San Damjan, u sama’ leħen jgħidlu: ”Franġisku, sewwi l-Knisja tiegħi li qed tiġġarraf”.  Ma biegħ dak li kellu, u beda jiġbor biex isewwi l-ħsarat li kien hemm fi tliet knejjes żgħar, ta’ San Damjan, ta’ San Pietru u dik tal-Porzjunkola ddedikata lil Santa Marija ta’ l-Anġli.
 
Meta missieru rah jgħix f’dik il-ħajja sejjaħlu quddiem l-Isqof u nsista miegħu biex jibdel ħajtu inkella ma jkollux x’jaqsam iktar miegħu.  San Franġisk neħħa ħwejġu minn fuqu tahom lil missieru u qal: ” Sa issa sejjaħtlek missier; mil-lum ’il quddiem nibda ngħid ’Missierna li inti fis-smewwiet.”
 
Fl-1208, meta kien fil-knisja ta’ Santa Marija ta’ l-Anġli sama’ l-qari tal-Vanġelu (Mt. 10:7-10) u ħass li dawk il-kelmiet kienu għalih.  Mar libes ċoqqa griża fqira li rabat b’ħabel ma’ qaddu u beda jimxi ħafi.
 
Xi żgħażagħ bdew jingħaqdu miegħu biex jgħixu l-istess ħajja li kien qed jgħix hu, u fl-1209, meta kienu tnax ħadhom Ruma, u l-Papa Innoċenzu III tahom l-approvazzjoni tiegħu.  Hekk beda l-Ordni tiegħu tal-”Fati Minori”.
 
Fl-1212, bil-għajnuna ta’ Santa Klara waqqaf it-tieni Ordni li kien dak tas-sorijiet li ġew imsejjħa Klarissi.
 
Fl-1219, bagħat l-ewwel missjunarji f’Tunes u l-Marokk.  Hu mar fl-Art Imqaddsa u fl-Eġittu fejn ippriedka lis-Sultan ta’ l-Eġittu Malek al-Kamil bla ma rnexxielu jikkonvertih.
 
Fl-1220 raġa’ lura l-Italja, u meta kien Firenze waqqaf it-Tielet Ordni tal-Penitenti, it-Terzjarji Franġiskani.
 
Fl-24 ta’ Diċembru 1223 laqqa’ xi nies u għamel presepju ħaj li għalkemm ma kienx l-ewwel presepju li sar, iżda b’hekk San Franġisk qanqal l-imħabba tan-nies lejn il-presepju.
 
Fil-festa tas-Salib, ta’ Settembru 1224. daħal f’estasi waqt li kien qed jimmedita fuq il-passjoni u t-tbaqtija ta’ Kristu, u rċieva l-pjagi ta’ Ġesù magħrufa bħala l-istigmata.
 
San Franġisk li minħabba l-mard kien kważi tilef id-dawl ta’ għajnejh, miet meta kellu biss qrib il-45 sena, fit-3 ta’ Ottubru 1226, filgħaxija, waqt li kienet qed tinqara l-ġrajja tal-Passjoni ta’ Ġesù mill-Vanġelu ta’ San Ġwann.  San Franġisk imqanqal mill-umilta’ tiegħu qatt ma aċċetta li jsir saċerdot.
 
Il-Papa Benedittu XV ipproklamah: ”L-iktar xbieha perfetta ta’ Ġesù li qatt għexet”.
 
Ħsieb
San Franġisk ma kienx ta’ l-idea li l-Insara jirbħu lil Musulmani bis-suldati, bil-gwerer u bil-ġlied, iżda bil-messaġġiera tal-paċi, bil-missjunarji.  Filfatt hu mhux biss bagħat l-ewwel missjunarji fl-artijiet Musulmani, iżda hu stess mar ukoll.  Fil-konfronti li jkollna ma’ l-oħrajn kif inġibu ruħna?  Bil-ġlied, bil-vjolenza, jew bid-djalogu u l-ftehim?
  
 
 
 
 
SAN FRANĠISK TA' ASSISI   ---   SAINT FRANCIS OF ASSISI
 

 
 
FRANCISCAN CONVENTUALS - B'KARA, MALTA 
 
 


Song of St Francis
https://www.youtube.com/watch?v=VO2cQ0pepI4


Sunlight, moon glow, bright stars
God, my God what an artist You are
The sky, the earth, the sea
How could You notice me

Father, I am too small
To be seen on Your canvas at all
An incidental speck
A grain of dust and yet
You love me
You love me
As if I were the only one to love

You have lavished on me
All Your kindness so unsparingly
My honour, wealth, and skill
Are worthlessness yet still
You love me
You love me
As if I were the only one to love.

How can You see me, how can You hear me
How can You feel, how can You reach
How can You touch, how can You love me ?

You love me
As if I were the only one to  love.
  

 
Sung by Luke Garrett

 
 
 
 

 
Kalendarju Frangiskan 
Solennitajiet, Festi u Tifkiriet
tal-Qaddisin u l-Beati Frangiskani 
http://www.sanfrangisk.com/06qaddisin/qad01-kalendarju.htm


 
 
 

Francis: The saint and the Pope  

 
First Vespers of the Feast of St. Francis of Assisi, from San Giovanni Rotondo 3 October 2016

 
 
 

Holy Mass on Feast of Blessed Transitus of St Francis of Assisi from San Giovanni Rotondo 3 Oct 2016

Holy Mass of the Feast of St. Francis of Assisi, from San Giovanni Rotondo 4 October 2016 
.


No comments: