blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: AUGUST 10 - Feast of Saint Lawrence, deacon and martyr - 10 ta' AWWISSU - Festa ta' San Lawrenz Djaknu u Martri.

Thursday, October 22, 2015

AUGUST 10 - Feast of Saint Lawrence, deacon and martyr - 10 ta' AWWISSU - Festa ta' San Lawrenz Djaknu u Martri.

10 ta' Awwissu
Festa ta' San Lawrenz Djaknu u Martri.

San Lawrenz twieled fis-sena 226 AD ġewwa Huesca, Aragona. Il-ġenituri tiegħu Orientius u Patentia kienu nisel ta’ familja nobbli minn Aragona fi Spanja. Lorenzo trabba ġewwa Saragoza u meta kien tfajjel ċkejken irċieva s-sagramenti tal-Magħmudija, tat-Tqarbin u l-Griżma ta’ l-Isqof. Kellu jħalli art twelidu u jmur jghix Ruma wara li l-filosfu Grieg Sistu kien insista miegħu biex jitla’ miegħu Ruma ħalli jkun jista’ jkompli l-istudji tiegħu għas-saċerdozju u jagħti l-għajnuna tiegħu lill-Kristjani li kienu diga’ qed jiġu ppersegwitati. Wieħed mill-virtujiet kbar li ħaddan Lorenzo kien li jħobb il-paċi u kellu mħabba speċjali lejn il-proxxmu tiegħu l-aktar il-foqra u l-morda. Fl-eta’ ta’ 24 sena, barra minn dan ix-xogħol volontarju fost il-komunita', Lorenzo kien diġa beda jassisti lid-Djakni f’Ruma u meta laħaq il-Papa l-ġdid, Papa Luzju wara l-mewt tal-Papa Fabianu, dlonk laħħqu bħala wieħed mid-Djakni ta’ Ruma biek ikun jista jgħin aktar mill-qrib lill-foqra, l-morda u l-anzjani. Fis-sena 257 wara Kristu, sena biss qabel ingħata l-martirju, il-Papa Sistu ordnah Arċidjaknu ta’ Ruma. U f’daqqa waħda sab ruħu responsabbli minn sitt djakni ohra. Fl-istess sena l-Imperatur Lucinius Valeriano ħareġ editt li kien ta bidu għall-persekuzzjoni totali ta’ l-Insara prattikanti ta’ dak iż-żmien. Permezz ta’ dak l-editt, kellha tiġi kkonfiskata l-propjeta’ kollha u kull ċelebrazzjoni Kristjana fil-beraħ kienet ipprojbita. U kien proprju waqt funzjoni sagra f’katakombi li l-Papa Sistu II kien ġie arrestat u kkundannat għall-mewt. F’laqgħa qasira li kellu ma’ Lorenzo, il-Papa kien tah ordni biex ifittex iqassam it-tezori kollha tal-knisja lill-morda, foqra u persuni b’diżabilita’ biex jgħinuhom fil-bżonnijiet materjali tagħhom. Wara li obda mill-ewwel din l-ordni, Lorenzo kien jaf li t-tmiem tiegħu kien fil-qrib. F’kull katakombi li kien iżur biex iqassam il-ġid tal-knisja huwa kien jagħmel kuraġġ u jqawwi qalb l-insara kollha u jħeġġiġhom biex jitolbu dejjem lill-Alla l-ħaj. Huwa saħansitra kien jieħu l-okkażjoni biex ifejjaq bosta nies għomja u morda bil-pesta permezz tas-Sinjal tas-Salib. Lorenzo ġie arrestat wara li xi suldati kienu semgħuh jikkonferma mal-Papa Sistu u sitt Djakni li kien jieħu ħsieb, li x-xewqa tal-Papa li jitqassam il-ġid kollu tal-knisja ġiet imwettqa.
Wara li kien mitfugħ f’ċella taħt l-art jistenna s-sentenza tal-mewt, Lorenzo mhux talli ma qatax qalbu, talli ħa l-okkażjoni u kompla jippriedka l-fidi u jagħmel il-mirakli mal-priġuniera insara. Kien hawnhekk ukoll li rnexxielu jikkonverti lill-gwardjani tal-ħabs stess għal-fidi nisranija.
Meta sar jaf b’din l-‘ħsara’ kollha li Lorenzo kien qed jagħmel lill-Imperu Ruman, l-prefett ta’ Ruma Cornelius inkorla mhux ftit u ħalef vendetta. Huwa bagħat għal Lorenzo u bi skuża li kien se jeħilsu mill-mewt, huwa ordnalu biex jagħti l-ġid kollu li kellha l-knisja lil Ruma. Lorenzo talab lill-Prefett biex jingħata tlett ijiem biex jerġa’ jiġbor it-teżori kollha u jgħaddihom lill-Istat. Fit-tliet ijiem Lorenzo żar l-ifqar postijiet ta’ Ruma u ġabar numru kbir ta’ fqar u morda u ħadhom fil-loġġa tal Palazz. ‘Dawn huma t-teżori kollha tal-Knisja.’ L-Imperatur, b’rabja kbira, ikkundanna lil Lorenzo għall-martirju talli kien daħaq bl-awtorita’ u bl-aġir tiegħu kien insulta lill-Imperu Ruman.
Qabel ma miet fl-10 t’Awwissu tas-sena 258 AD fl-eta’ ta’ 32 sena, Lorenzo kellu jgħaddi minn sensiela ta’ kastigi ħorox biex forsi jbiddel fehemtu u jiċħad it-twemmin nisrani tiegħu. Fil-fatt jingħad li qabel intemmet ħajtu, Lorenzo sofra għaxar martirji kbar. Imma Lorenzo dejjem żamm sod u laqa’ kull martirju b’entużjażmu kbir u bħala grazzja mingħand Alla.
Il-kittieb Prudentius kien kiteb illi l-martirju kollu ta’ Lorenzo bla ebda dubju serva bħala preludju għat-tmiem tal-Paganiżmu Ruman. Kull min segwa l-martirju taż-żagħżugħ Lorenzo kien skanta bil-kuraġġ u l-eroiżmu li kien wera . Is-serenita’ u l-kalma li żamm waqt l-eħrex turmenti kienu l-kaġun ta’ bosta konverżjonijiet minħabba l-fatt illi dawn it-turmenti kienu meqjusa bħala l-eħrex fl-istorja ta’ Ruma pagana.

Santu Wistin jiddeskrivi lil San Lawrenz bħala ‘Il-Padrun tal-Knisja u l-Kampjun tal-Qaddisin kollha’.mill-Facebook - Parroċċa Marija Addolorata, San Pawl il-BaħarSt. Lawrence (Feast Day 10-Aug)

><>   ><>   ><>IL-QARI TAL-QUDDIESA.

10 TA' AWWISSU. SAN LAWRENZ, DJAKNU U MARTRI  


THE GOSPEL

Jn 12:24-26 -- ...as a kernel of wheat.. - ...bħal mal-ħabba tal-qamħ trid taqa' fl-art u tmut..


Aug 10 - Homily: St Lawrence Loving Detachment
.

No comments: