blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: LORD, I NEED YOU --- ... BEFORE YOU START YELLING...QABEL MA TIBDA' TWERZAQ U TIRRABJA... --- Knowledge is knowing what to say - Wisdom is knowing when to say it

Friday, July 31, 2015

LORD, I NEED YOU --- ... BEFORE YOU START YELLING...QABEL MA TIBDA' TWERZAQ U TIRRABJA... --- Knowledge is knowing what to say - Wisdom is knowing when to say itJohn 8:44b ... the devil was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies.
 
********************************************************

L-ibbuljar hu frott ix-Xitan, jgħid il-Papa Franġisku

Bullying is the devil’s work, says Pope Francishttp://www.catholicherald.co.uk/news/2018/01/09/bullying-is-the-devils-work-says-pope-francis/


***************************************************************

 

BEFORE YOU START YELLING ANGRILY...

QABEL MA TIBDA' TWERŻAQ, TIRRABJA...

 
ANGER

- Qabel ma’ tibda’ taħseb li inti l-vittma u li ħaddieħor huwa hu li qed jaqbad miegħek...


- Qabel ma timmemorizza l-lista f’moħħok - ta’ kemm widdbek, kemm ġibidlek l-attenzjoni fuq imġiebtek, kemm dejjqek, kemm għajrek, ukoll kemm weġġgħek fi kliemu – ħalli terfagħhom fil-komma għall-ewwel darba li tiltaqa’ ma’ dan “l-għadu tiegħek”...- Qabel ma’ tnissel kelma li tweġġa’, li tinfed il-qalb ta’ min int trid tpatti, għax ġejt imċanfar, ikkoreġut, mgħajjar...


 

- Qabel ma’ tikteb u xxandar ma’ l-erbat’ irjieħ kemm ħaddieħor jgħir għalik, jogħbodok, jipprovokak, ...


- Qabel ma’ tagħmel xi vendetta bil-ħsieb, bil-kliem jew bil-għemil...


Kun af li hemm Alla li ħalqek u qed jagħtik kull nifs, qed jipprovdilek is-saħħa. Huwa Alla li jtella’ x-xemx u jniżżel ix-xita għat-tajbin u għall-ħżiena – Huwa Alla li jħobb anke lil-għedewwa tiegħek daqs kemm iħobb lilek, għax jixtieq li kulħadd isalva – Huwa Alla li jippermetti dak biss li ħa joħroġ il-ġid spiritwali – anke bit-twiddib,  bl-umilijazzjoni, kif ukoll fit-tgħajjir, fis-sofferenzi, fil-mard – aħseb u ara fis-saħħa u fil-ġid materjali li qed jipprovdilek. Min jaf għaliex  Alla jippermetti ġlied, gwerer, frugħa, qerq ? Hu żgur li Alla jkun irid jagħti messaġġ; Alla jkun qed jokroblok biex tiġi konxju tal-limiti tiegħek u tersaq lejH – u qed jgħidlek:


- Mingħajri ma tasalx biex tagħmel it-tajjeb.

- Mingħajri titlef is-sens tad-dnub;  xejn ma' jkun dnub għalik

- Mingħajri ma tasalx biex taħfer, la lil oħrajn u lanqas lilek innifsek.

- Mingħajri ma tesperjenzax li tħossok maħbub mill-qalb.

- Mingħajri tgħix ħajja vojta, tkun imdejjaq, anzjuż, tispiċċa titħassar lilek innifsek jew saħansitra tkun mimli b’rabja, suppervja, kburija, mibgħeda, vendetta ... minkejja s-suċċessi, l-flus, il-poter,  l-popolarità, is-saħħa ...
 
 
><>            ><>            ><>


ĠESÙ, WIĊĊ IL-ĦNIENA TA’ ALLA, dejjem qed jistennik titolbu b’umiltà sinċiera, biex jaħsel bid-Demm Qaddis tiegħU, sew lilek ħa tiftaħ qalbek għaliĦ u timtela’ bis-sliem u l-mogħdrija; kif ukoll  lil min qed jikkoreġi l-azzjoni tiegħek jew jgħajjrek, u qed issibu diffiċli f’ħajjtek - kull darba li jgħidlek xi ħaġa fejn int hemm bżonn li tinbidel u trid tinduna bl-iżbal; anke wkoll jekk taqla' xi kelma li tħossha goffa jew tirċievi xi kuntrarju ieħor, xi qlajja...


Alla qiegħed magħna, fil-fallimenti tagħna, fid-diżappunti tagħna, fil-mard tagħna, fl-isolament tagħna, fit-traġedji tagħna u juża persuni u sitwazzjonijiet biex isalvana ħalli nikbru fl-umiltà, bil-kuraġġ, bit-trasformazzjoni u fil-qdusija -  Alla huwa mħabba; jibqa' jħenn għall-bniedem li jkun qed jiġi mqarraq mix-xitan u juża' kull mezz biex jeħilsu mix-xibka tal-ħażen.

 
Poġġi kull sitwazzjoni li tinsab fiha fil-kustat ta’ Ġesù biex dawk l-aħħar qatriet tad-Demm Qaddis tiegħU jaqgħu fuq kull problema li għandek.

 
Emmen u kun żgur li ser tħossok ħafna aħjar u l-problemi ser tibda’ tarahom b'mod differenti.

 
Itlob lil Ġesù jgħinek tagħraf il-Verità; u mal-preżenza u bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka Omm Alla, bis-smiegħ u l-qari tal-Kelma ta’ Alla, bis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni (Qrar) u bit-Tqarbin imqaddes waqt il-Quddiesa --- Inti tinħeles  mill-anzjetà, mir-rabja, mis-suppervja, mill-kburija…u tfieq u jitfejjqu dawk ta’ madwarek ukoll !

 
IVA GĦAX IL-QERQ TAL-VERU GĦADU, ix-xitan JINKIXEF – iva xogħol ix-xitan huwa li jifirdek u jkissrek bil-kburija emozjonalment u spiritwalment;  joħonqok bir-rabja, bil-blugħat; jagħmik bi ħsibijiet u għazzjonijiet li inti dejjem għandek ir-raġun, għandek id-dritt, għandek is-saħħa; u jobogħdok tant li jagħmel minn kollox biex itellfek il-paċi f’qalbek, f’familtek, fuq ix-xogħol jew mal-ġirien…saħansitra jirredikolak bir-rabja li jimlik - tgħeżżeż snienek,  tgħajjat u tixher bi kliem żejjed li jġelgħek tgħid…U dan kollu biex iċaħħdek, jifirdek mid-dinjità ta’ bin/bint ALLA - li jaf x’inhi TBATIJA, KEFRIJA, UMILJAZZJONI, ABBANDUN U MEWT UMANA ---  O ĠESÙ, INT  ĦFIRT U RBAĦT FUQ IL-MEWT, INT LI INT IL-PUR, IL-QADDIS, LI TAJTNA L-ĠENNA B’XEJN MINN FUQ IS-SALIB, ALLA LI ĦLAQTNA, BIEX NIĠU NGAWDUK FIL-ĠENNA...

"He who is careful of what he says, relieves his heart from misery" Saint Gorg Preca


Pope Francis --- DO YOU YELL OR SPEAK AT HOME ? - This can be an accurate metre of the love you show in your family and in your every day life...

Pope at closing Mass in Philadelphia: Do not underestimate the power of kindnessMt 5:38-42 -- Eye for Eye - Il-vendetta


It is said that revenge is a dish best served cold. Actually, revenge is a dish best not served at all because this toxic emotion hurts us as much as those on the receiving end of it. Jesus’ teaching on revenge is deeply radical and revolutionary.
The Old Testament recognized that revenge was very much a fact of life, part and parcel of the human condition. The principle of ‘an eye for an eye, a tooth for a tooth’ was intended to restrict vengeance and restrain resulting violence within certain limits. Jesus not only turned this idea on its head – he threw it out with the bath water. The Sermon on the Mount holds out what seems to be, on superficial reading, a kind of doctrine of passive resistance, but this is to misunderstand the teaching. Jesus isn’t teaching passive resistance but rather active love.
What each of us knows in our hearts is that revenge is exhausting and wearisome. It drains us of all that is good. We plot, we scheme, we resent, we loathe and we drink deeply of this poisonous chalice. We nurse it, cultivate it and obsess about getting even. Of course, most of us don’t resort to violence, but our thoughts and the intention of our hearts can be all-consuming and we can be bent on revenge. Jesus’ teaching is counter-intuitive and kicks against our human nature.
The Holy Spirit shows us that resentment, revenge and recrimination imprison us in chains and rob us of joy. The Spirit replaces the fire of revenge with the fire of God’s love in our hearts. The Spirit gives us the wisdom to pray for our enemies and ask for God’s blessing upon those who wish us harm or who have hurt or wounded us. The Spirit helps us to put down the weapon of revenge and anger in our hearts: to bless and not curse, to love and not hate, to go the extra mile, offer the other cheek and love until it hurts. God understands our hurt and pain but as our Shepherd he leads us into the pastures of his love where we can rest and be restored, and can reach out to others with the mercy and love we have received.
 
Lord, teach me not to repay evil for evil but to live in peace with everyone. Grant that I may not be overcome by evil but overcome evil with good.

From:
BIBLE ALIVE - Daily Bible Reflections --- Monday of week 11 in Ordinary Time
1 Kings 21:1-16    Psalm 5:2-7  •  GOSPEL Matthew 5:38-42


MATT MAHER - LORD I NEED YOU (WYD:RIO)


Pope Francis: The world hates meekness of Christians


FROM - THE DIARY OF SAINT FAUSTINA KOWALSKA - no:1628


Teaching on Feelings
Meditation:


(Diary passages with bolded words are Jesus speaking)


During Holy Mass, I saw Jesus stretched out on the Cross, and He said to me, My pupil, have great love for those who cause you suffering. Do good to those who hate you. I answered, "O my Master, You see very well that I feel no love for them, and that troubles me." Jesus answered, It is not always within your power to control your feelings. You will recognize that you have love if, after having experienced annoyance and contradiction, you do not lose your peace, but pray for those who have made you suffer and wish them well (Diary, 1628).

My Prayer Response:


Thank You, Jesus, for teaching me about my feelings when annoyed by people. Help me to love them and remain in peace. Whenever I think of them, remind me to pray for them.

Pope Francis : To suffer with patience is a Christian grace

Pope Francis celebrates Mass at a Roman cemetery: Those who sow discord aren't happy
WHAT HELD YOU ON THE CROSS, JESUS ?
https://www.youtube.com/watch?v=_DmArMV0l_0


NitolbuK Ġesù, għejna nħossuK tkellimna kull jum. Agħllimna ngħejxu fis-sliem u l-paċi f’qalbna ukoll f'mumenti ta' provi iebsa. Saqqina bl-umiltà, bil-għerf u bil-kuraġġ biex nistqarru l-Verità, il-Kelma tiegħeK li twiddeb, li twissi, li tgħallem, li tfejjaq, li teħles, li timla' bid-dinjità, li tqaddes...f'kull sitwazzjoni, ukoll fejn insibuha difficli, fejn irridu nbaxxu rasna aħna, ukoll meta nafu li qed niġu ġġudikati bil-qerq, b'kuntrarji f'ħajjitna...nieqfu, nisktu u nemmnu bil-qawwa li INT taf minn x'hiex inkunu għaddejjin... u noffrulek dawn il-mumenti difficli; u ngħidu "Ikun dak li trid Int O Alla. Ammen."
 
 
Hebrews 4:12
Indeed, the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow; it is able to judge the thoughts and intentions of the heart.
><>   ><>   ><>

[Lhud 4:12]
Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija, taqta' aktar minn xabla b'żewġt ixfar; hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-ruħ u  l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun; u tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet  tal-qalb.
><>            ><>            ><>


Galatians 5:16-26

The Works of the Flesh

16 Live by the Spirit, I say, and do not gratify the desires of the flesh. 17 For what the flesh desires is opposed to the Spirit, and what the Spirit desires is opposed to the flesh; for these are opposed to each other, to prevent you from doing what you want. 18 But if you are led by the Spirit, you are not subject to the law. 19 Now the works of the flesh are obvious: fornication, impurity, licentiousness, 20 idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, anger, quarrels, dissensions, factions, 21 envy, drunkenness, carousing, and things like these. I am warning you, as I warned you before: those who do such things will not inherit the kingdom of God.

The Fruit of the Spirit

22 By contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, 23 gentleness, and self-control. There is no law against such things. 24 And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. 25 If we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. 26 Let us not become conceited, competing against one another, envying one another.


><>   ><>   ><>
 

Galatin 5:16-26

Il-frott tal-ġisem

[Gal 5:16] Jien ngħidilkom, imxu fl-Ispirtu u taqgħux għall-passjonijiet tal-ġisem. [Gal 5:17] Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-Ispirtu, u  l-Ispirtu hu kontra l-ġisem; dawn it-tnejn huma kontra xulxin, biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. [Gal 5:18] Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu, m'intomx taħt il-liġi. [Gal 5:19] L-għemejjel tal-ġisem huma magħrufa: żína, faħx, nuqqas ta' rażan, [Gal 5:20] idolatrija, seħer, mibegħda, ġlied, għira, korla, ambizzjoni, firda, partiti, [Gal 5:21] invidja, sokor, tbaħrid, u ħwejjeġ bħal dawn. Nwissikom, bħalma wissejtkom qabel, min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jiritx is-saltna ta' Alla.


Il-frott ta' l-Ispirtu
 
[Gal 5:22] Il-frott ta' l-Ispirtu huma: l-imħabba, l-hena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, [Gal 5:23] il-ħlewwa, ir-rażan. Kontra dawn ma hemmx liġi. [Gal 5:24] Dawk li huma ta' Kristu Ġesù sallbu l-ġisem il-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. [Gal 5:25] Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu; [Gal 5:26] ma nkunux minn dawk li jfittxu l-ftaħir fieragħ; ma nġarrbux lil xulxin; ma ngħirux għal xulxin.

 
><>            ><>            ><>
 
 
Isaija 55
 
 
 
 
Isaiah 55 New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)

An Invitation to Abundant Life

55 Ho, everyone who thirsts,
    come to the waters;
and you that have no money,
    come, buy and eat!
Come, buy wine and milk
    without money and without price.
Why do you spend your money for that which is not bread,
    and your labor for that which does not satisfy?
Listen carefully to me, and eat what is good,
    and delight yourselves in rich food.
Incline your ear, and come to me;
    listen, so that you may live.
I will make with you an everlasting covenant,
    my steadfast, sure love for David.
See, I made him a witness to the peoples,
    a leader and commander for the peoples.
See, you shall call nations that you do not know,
    and nations that do not know you shall run to you,
because of the Lord your God, the Holy One of Israel,
    for he has glorified you.
Seek the Lord while he may be found,
    call upon him while he is near;
let the wicked forsake their way,
    and the unrighteous their thoughts;
let them return to the Lord, that he may have mercy on them,
    and to our God, for he will abundantly pardon.
For my thoughts are not your thoughts,
    nor are your ways my ways, says the Lord.
For as the heavens are higher than the earth,
    so are my ways higher than your ways
    and my thoughts than your thoughts.
10 For as the rain and the snow come down from heaven,
    and do not return there until they have watered the earth,
making it bring forth and sprout,
    giving seed to the sower and bread to the eater,
11 so shall my word be that goes out from my mouth;
    it shall not return to me empty,
but it shall accomplish that which I purpose,
    and succeed in the thing for which I sent it.
12 For you shall go out in joy,
    and be led back in peace;
the mountains and the hills before you
    shall burst into song,
    and all the trees of the field shall clap their hands.
13 Instead of the thorn shall come up the cypress;
    instead of the brier shall come up the myrtle;
and it shall be to the Lord for a memorial,
    for an everlasting sign that shall not be cut off.
 
 
 
 
 
The best teacher in the world is a Muslim: “I learned a lesson from Pope Francis” 

 
 
 
 
 
also...
 
Mt 5:20-26 -- ...your righteousness ... - ...il-ħajja tajba tagħkom... --- & --- Anger - Il-korla --- Mk 7:14-23 ...Suppervja...rabja...
 
 
 
 
 
 
 
 
.