blank'/> SHARING CATHOLIC TRUTH: ORDER OF MASS --- & --- BASIC TEXTS for the CATHOLIC MASS

Friday, July 17, 2015

ORDER OF MASS --- & --- BASIC TEXTS for the CATHOLIC MASS


 Order of Mass

Introductory Rites

 • Entrance
 • Greeting
 • Penitential Act
 • Glory to God
 • Collect

Liturgy of the Word

 • First Reading
 • Responsorial Psalm
 • Second Reading (on Sundays and solemnities)
 • Gospel Acclamation
 • Gospel
 • Homily
 • Profession of Faith (on Sundays, solemnities, and special occasions)
 • Universal Prayer

Liturgy of the Eucharist

 • Presentation of the Gifts and Preparation of the Altar
 • Prayer over the Offerings
 • Eucharistic Prayer
  • Preface
  • Holy, Holy, Holy
  • First half of prayer, including Consecration
  • Mystery of Faith
  • Second half of prayer, ending with Doxology
 • The Lord's Prayer
 • Sign of Peace
 • Lamb of God
 • Communion
 • Prayer after Communion

Concluding Rites

 • Optional announcements
 • Greeting and Blessing
 • Dismissal
Another way of dividing a Mass is into its "ordinary" parts—those texts which, with some variations, are part of the Mass on a daily basis—and its "proper" parts—the texts of prayers and selection of Scripture readings proper to the specific feast, feria or other occasion being observed.

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/the-mass/order-of-mass/index.cfm


><>            ><>            ><>
 
 

><>            ><>            ><>
 
BASIC TEXTS for the CATHOLIC MASS - (New English Translation, Roman Missal, 3rd Edition)  

 
><>            ><>            ><>
 
 
 
 
 

 
 
in Maltese... 
 
 
L-Att Penitenzjali u Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet

 

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox, u lilkom, ħuti,
li jiena dnibt ħafna
bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil,
u billi ħallejt dmirijieti:
ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi.
Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni,
lill-Anġli u ‘l-Qaddisin kollha, u lilkom, ħuti,
biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

---------------------------------------------
Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet,
u paċi fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba.
Infaħħruk,
inberkuk,
nadurawk,
nagħtuk ġieħ,
inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek.
Mulej Alla, Sultan tas-sema.
Alla Missier li tista’ kollox,
Mulej Iben waħdieni, Ġesu’ Kristu,
Mulej Alla, Ħaruf t’Alla, Bin il-Missier,
Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina;
Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ilqa’ t-talb tagħna;
Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenn għalina.
Għaliex int waħdek Qaddis,
int waħdek Mulej, int waħdek il-Għoli,
Ġesu’ Kristu, ma’ l-Ispirtu s-Santu: fil-glorja tal-Missier Alla.
Ammen.
http://www.laikos.org/Rit-tal-Quddiesa.pdf

.
.

No comments: